Група за заштиту животне средине

30.септембар 2022.

 

     Привредно друштво за трговину на велико и мало ''Ненад Промет'' Д.О.О. из Осипаонице, Ул. Подунавска бр.81

     Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицајa на животну средину, ,,Усклађивање  рада у оквиру Постројења за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на к.п. 4933/13 и 4933/97 КО Осипаоница", у Ул. Подунавској бр.81, у Осипаоници

    На основу члана 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељењe за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

  

      јавност да је донето Решење број 501-234/2022-05 од 16.09.2022.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину, за Пројекат - ,,Усклађивање  рада у оквиру Постројења за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на к.п. 4933/13 и 4933/97 КО Осипаоница", носиоца пројекта Привредно друштво за трговину  на велико и мало Ненад промет,  Подунавска број 81, Осипаоница.

      Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

     Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење, Министарству заштите животне средине, преко овог органа у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

 

Група за заштиту животне средине

30.септембар 2022.

 

     Привредно друштво  ŠLAP FER  doo Осипаоница, Београдска бб.

   Обавештење о донeтом Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - Прецизно дефинисање R ознака поновног искоришћења неопасног отпада а, на катастарским  парцелама  број 5194/13 и 5194/14 КО Осипаоница"

   На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

  

      јавност да је донето Решење број 501-237/2022-11 од 22.09.2022.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за пројекaт - Прецизно дефинисање R ознака поновног искоришћења неопасног отпада које се обављају у Постројењу за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији катастарских парцела 5194/13 и 5194/14 КО Осипаоница, носиоца пројекта Привредно друштво  ŠLAP FER  doo Осипаоница, Београдска бб.

     Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

     Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење, Министарству заштите животне средине, преко овог органа у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

 

Група за заштиту животне средине

27.септембар 2022.

 

      Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Dzona metal doo, Сараорци, Краља Александра 10Градска управа Смедерево,

       Одељење за имовинско правне и комуналне послове, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

 

       оператеру постројења Dzona metal doo, Сараорци, Краља Александра 10 (матични број 21102466), регистарског броја 81,  на локацији-к.п. број 4920/1 КО Осипаоница.

        Локација постројења је ифраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом.

        Дефинисне R ознаке у постројњеу су R4 и R13.

       Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

27.септембар 2022.

 

     Обавештење о  донетом Решењу о датој сагласности на aжурирану Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат-Проширење површина-простора за обављање операције управљања отпадом, повећање капацитета постројења за управљање отпадом и коришћење нове опреме за поновно искоришћење неопасног отпада на катастарском парцелама број 493/13, 493/21 КО Смедерево и 3185/2 КО Липе I.

     На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско  правне  и комуналне  послове Градске управе града Смедерева,

 

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

  

     јавност да је донето Решење број 501-220/2022-11 од 26.9.2022.године, о датој сагласности на Пројекат-Проширење површина-простора за обављање операције управљања отпадом, повећање капацитета постројења за управљање отпадом и коришћење нове опреме за поновно искоришћење неопасног отпада на катастарском парцелама број 493/13, 493/21 КО Смедерево и 3185/2 КО Липе I, носиоца пројекта TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ковински пут 45б, Смедерево.

       Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

         Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење, Министарству заштите животне средине, преко овог органа у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

 

Група за заштиту животне средине

16.септембар 2022.

 

      Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење  неопасног отпада, оператера постројења Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и пословне услуге  DU INTEGRAL, Ул.Кајмакчаланска бр.8, Смедерево.

      Градска управа Смедерево, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање

дозволе за  складиштење и поновно  искоришћење неопасног отпада

 

 

 

       Надлежни орган обавештава јавност да је дана 01.09.2022.године, оператер постројења Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и пословне услуге  DU INTEGRAL, Ул.Кајмакчаланска бр.8, Смедерево, регистрован у АПР-у под матичним бројем 060504710, поднеo захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада (складиштење отпадне шљаке, неопасног карактера, из процеса производње гвожђа и челика која може имати употребну вредност - као грађевински материјал) на локацији катастарске парцела број к.п. 2603/6 КО Враново, заведен под бројем 501-247/2022-11

        Рок за достављање мишљења и предлога је 24.09.2022.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

       Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

01.септембар 2022.

Обавештење о   донетом Решењу за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,SD-Sportska hala"- SD72, SDU72, SDL72 и SDO72,  на кат.парц. бр. 1987/4 КО Смедерево

  

 

На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско  правне  и комуналне  послове Градске управе града Смедерева,

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

јавност да је донето Решење број 501-203/2022-11 од 1.9.2022.године, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,SD-Sportska hala"- SD72, SDU72, SDL72 и SDO72,  на кат.парц. бр. 1987/4 КО Смедерево.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење, Министарству заштите животне средине, преко овог органа у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

           

 

 

 

Група за заштиту животне средине

31.август 2022.

            Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-Прецизно дефинисање R ознака поновног искоришћења неопасног отпада које се обављају у Постројењу за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији катастарских парцела 5194/13 и 5194/14 КО Осипаоница.

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

            jавност да је носилац Привредно друштво  ŠLAP FER  doo Осипаоница, Београдска бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-Прецизно дефинисање R ознака поновног искоришћења неопасног отпада које се обављају у Постројењу за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији катастарских парцела 5194/13 и 5194/14 КО Осипаоница.

            Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 31.08. до 10.09.2022.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

 

Група за заштиту животне средине

31.август 2022.

            Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - Усклађивање  рада у оквиру Постројења за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на к.п. 4933/13 и 4933/97 КО Осипаоница.

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

            jавност да је носилац Привредно друштво за трговину  на велико и мало Ненад промет,  Подунавска број 81, Осипаоница, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-Усклађивање  рада у оквиру Постројења за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на к.п. 4933/13 и 4933/97 КО Осипаоница.

            Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 31.08. до 10.09.2022.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

30.август 2022.

Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за  Пројекат - Проширење површина-простора за обављање операције управљања отпадом, повећање капацитета постројења за управљање отпадом и коришћење нове опреме за поновно искоришћење неопасног отпада на катастарским парцелама број 493/13, 493/21 КО Смедерево и 3185/2 КО Липе I, носиоца пројекта TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ковински пут 45б

 

На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне  и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

jавност да је носилац пројекта TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ковински пут 45б, поднео захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - Проширење површина-простора за обављање операције управљања отпадом, повећање капацитета постројења за управљање отпадом и коришћење нове опреме за поновно искоришћење неопасног отпада на катастарским парцелама број 493/13, 493/21 КО Смедерево и 3185/2 КО Липе I, заведен под бројем 501-220/2022-11.

Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 31.8. до 20.9.2022. године, у времену од 10 до 12 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 21.9.2022.  године, у времену од 12 до 13 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

10.август 2022.

Обавештење о донетом решењу о издавању интегрисане дозволе оператеру HBIS GROUP SERBIA Iron & Steel, доо Београд-Огранак Смедерево, можете погледати овде

 

Група за заштиту животне средине

09.август 2022.

  

Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује

             

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање дозволе за третман - складиштење  и поновно искоришћење неопасног отпада

  

            Надлежни орган обавештава јавност да је дана 27.7.2022. године, оператер постројења, Džona Metal D.O.O Сараорци, краља Александра бр. 10 (регистрован код АПР са матичним бројем 21102466, са шифром делатност постројења 4752), поднеo захтев за издавање дозволе за третман- складиштење неопасног отпада следећих индексних бројева: 17 04 01 бакар, бронза, месинг, 02 01 0502 01 10 отпад од метала,  07 02 13 отпадна пластика, 12 01 01 стругање и обрада ферометала ,12 01 02 прашина и честице ферометала,  12 01 03 стругање и обрада обојених метала, 12 01 04 прашина и честице обојених метала, 12 01 05 обрада пластике, 12 01 21 потрошна тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20; 16 01 03 отпадне гуме; 16 01 06 отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте, 16 01 17 ферозни метал; 16 01 18 обојени метал,  16 01 19 пластика, 17 02 03 пластика, 20 01 39 пластика, 17 04 02 алуминијум; 17 04 04 цинк, 17 04 05 гвожђе и челик, 17 04 07 мешани метали, 17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10, 19 10 01 отпад од гвожђа и челика; 19 10 02 отпад од обојених метала,  19 12 02 метали који садрже гвожђе, 19 12 03 обојени метали, 20 01 40 метали; 15 01 01 папирна и картонска амбалажа, 15 01 02 пластична амбалажа, 16 02 16 компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15, 20 01 36 одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35;  15 01 03 дрвена амбалажа, 19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06; 20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37; 16 01 20 стакло; 17 02 02 стакло; 19 12 05 стакло; 20 01 02 стакло; 17 01 03 цреп и керамика; 19 12 01 папир и картон; 20 01 01 папир и картон; 17 02 01 дрво; 19 12 04 пластика и гума; 03 01 01 отпадна кора и плута; 03 01 05 пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04; 03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад; 03 03 08 отпади од сортирања папира и картона намењених  рециклажи; 15 01 04 метална амбалажа; 15 01 07 стаклена амбалажа; 15 01 09 текстилна амбалажа; 16 01 22 компоненте које нису другачије специфиране; 16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до  16 02 13; 16 06 05 друге батерије и акумулатори;17 01 01 бетон; 17 01 02 цигле; 17 04 03 олово; 17 04 06 калај; 17 06 04 изолациони материјал; 17 09 04 мешани отпад од грађања и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и17 09 02 и17 09 03; 19 01 02 материјали који садрже гвожђе извађени из  шљаке; 19 12 08 текстил; 20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у  20 01 33; 17 01 07 мешавина или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамике другачији од оних наведених у 17 01 06; 10 02 10 отпад од млевења;10 12 06 одбачени калупи, на катастарској парцели  број 4920/1 КО Осипаоница.

 

           

     Рок за достављање мишљења и предлога је 16.8.2022.године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

            Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

 

 

Група за заштиту животне средине

05.август 2022.

 

      Обавештење о доношењу Решења о допуни Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење и поновно искориштење неопасног отпада, оператера Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина Гаги промет доо Осипаоница, Београдска бб

       Градска управа града Смедерева, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о допуни дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

 

       оператеру постројења Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина Гаги промет доо Осипаоница, Београдска бб (матични број 20662590), регистарског броја 79, на делу катастарске парцеле број 4933/79 КО Осипаоница.

           Допуна се односи на:

          - увођење следећих индексних бројева неопасног отпада: 07 02 99 отпади који нису другачије специфицирани и 16 08 01 истрошени катализатори који садрже злато, средбро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07), који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, уз задржавање постојећих капацитета складиштења и

         - уписивање се ,,поступак поновног искоришћења отпада R3 (Рециклажа/прерада органских материја који се не користе као растварачи)" за следеће индексне бројеве неопасног отпада, уз задржавање постојећих капацитета складиштења и поновног искоришћења: 02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу); 07 02 13 отпадна пластика; 12 01 05 обрада пластике; 15 01 02 пластична амбалажа; 16 01 19 пластика; 17 02 03 пластика; 19 12 04 пластика и гума; 20 01 39 пластика.

         Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

04.август 2022.

 

      Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - базнa станицa мобилне телефоније ,,SD-Sportska hala"- SD72, SDU72, SDL72 и SDO72,  на кат.парц. бр. 1987/4 КО Смедерево, носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈАˮ а.д. Београд, Ул. Таковска број 2

        На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

 

          вас да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације '' ТЕЛЕКОМ СРБИЈА '' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр. 2, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, за базну станицу мобилне телефоније ,,SD-Sportska hala"- SD72, SDU72, SDL72 и SDO72,  на кат.парц. бр. 1987/4 КО Смедерево.

          Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину  (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), овај орган ће обезбедити јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 10.8. до 30.8.2022. године, у времену од 10 до 12 часова.

           Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 30.8.2022. године у времену од 11 до 12 сати.

          У јавној презентацији и јавној расправи о предметној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

27.јул 2022.

 

       Обавештење о донетом Решењу о процени утицаја на животну средину Пројекта изградња-монтажу кабинета  станице мобилне телефоније ,,SD-Industrijska zona 2"- SD74, SDU74, SDL74 и SDO74 Смедерево  на кат.парц. бр. 233/102 КО Смедерево, носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2.

       На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и  комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева

 

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

  

       јавност да је донето Решење број 501-188/2022-11 од 25.7.2022. године, да није потребна процена утицаја на животну средину за изградњу-монтажу кабинета  станице мобилне телефоније ,,SD-Industrijska zona 2"- SD74, SDU74, SDL74 и SDO74 Смедерево  на кат.парц. бр. 233/102 КО Смедерево, носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2.

        Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

        Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству  заштите животне средине у Београду, а подноси се преко овог органа .

 

Група за заштиту животне средине

27.јул 2022.

 

      Обавештење о донетом Решењу о одређивању обима и садржаја за ажурирање  Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - Проширење површина- простора за обављање операције управљања отпадом, повећање капацитета постројења за управљање отпадом и коришћење нове опреме за поновно искоришћење неопасног отпада на катастарским парцелама број 493/13, 493/21 КО Смедерево и 3185/2 КО Липе I, носиоца пројекта TRANSMETAL PLUS D.O.O., Ударничка 29 Смедерево.

     На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 28. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева

 

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

  

      jавност да је донето Решење број 501-166/2022-11 од 25.7.2022.године, о одређивању обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат-Проширење површина- простора за обављање операције управљања отпадом, повећање капацитета постројења за управљање отпадом и коришћење нове опреме за поновно искоришћење неопасног отпада на катастарским парцелама број 493/13, 493/21 КО Смедерево и 3185/2 КО Липе I, носиоца пројекта TRANSMETAL PLUS D.O.O., Ударничка 29 Смедерево.

      Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

      Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству  заштите животне средине у Београду, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

15.јул 2022.

 

    Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - Складиштење  неопасног отпада, на локацији на к.п. 2603/6 КО Враново.

   На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

  

      jавност да је носилац пројекта Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и пословне услуге  DU INTEGRALУл. Кајмакчаланска бр.8, Смедерево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-Складиштење  неопасног отпада, на локацији на к.п. 2603/6 КО Враново.

      Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 13.07. до 23.07.2022.године, у времену од 10 до 14 часова.

     Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

15.јул 2022.

 

     Džona Metal D.O.O, Сараорци, ул. краља Александра бр. 10

   Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - ,,Успостављање Центра за откуп неопасног отпада који има особине секундарних сировина, на к.п. 4920/1 КО Осипаоница"

    На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009) Одељењe за имовинско правне и комуналне послове,  Градске управе града Смедерево

 

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

  

    јавност да је донето Решење број 501-158/2022-11 од 14.07.2022.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - ,,Успостављање Центра за откуп неопасног отпада који има особине секундарних сировина, на к.п. 4920/1 КО Осипаоница"

    Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. ''Остали пројекти'' подтачка 2.''Постројења за управљање отпадом''.

    Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

24.јун 2022.

 

    Обавештење о подношењу Захтева за измену  и допуну дозволе за складиштење-третман  и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина Гаги промет доо Осипаоница Београдска бб

    Градска управа Смедерево, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за  допуну дозволе  за складиштење-третман  и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

 

    Надлежни орган обавештава јавност да је дана 09.05.2022. године, оператер постројења Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина Гаги промет доо Осипаоница Београдска бб, матични број 20662590 власника постројења за складиштење и поновно искоришћење на локацији-катастарскa парцелa број 4933/79 КО Осипаоница, поднеo Захтев за допуну дозволе за складиштење-третман и поновно искоришћење  неопасног отпада, број 501-340/2022-11 од 13.04. 2022. године.

    Допуна документације је извршена 20.06.2022.год.

    Допуна дозволе за складиштење-третман и поновно искоришћење  неопасног отпада се односи на:

   - промену технологије (прерада пластике - млевењем); неопасни отпад који се не може рециклирати, већ се меље у електричном млину за пластику чији је рад обезбеђен уз помоћ дизел или бензинског агрегата (02 01 04 отпадна пластика искључујући амбалажу), 07 07 13 отпадна пластика, 12 01 05 обрада пластике, 15 01 02 плаастична амбалажа, 16 01 19 пластика, 17 02 03 пластика, 19 12 04 пласика и гума, 20 01 39 пластика.

   - увођење нових индексних бројева (07 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани и 16 08 01 - истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, иридијум или платину) за складиштење, без повећања капацитета.

    Рок за достављање мишљења и предлога је 30.06.2022. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

   Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева, Омладинска 1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

22.јун 2022.

 

     Обавештење о донeтом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат-Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада - промена технологије (прерада пластике - млевењем), на к.п. 4933/79 КО Осипаоница.

     На основу чланa 10. став 6. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

  

      јавност да је донето Решење број 501-133/2022-11 од 20.06.2022. године, да није потребна процена утицаја на животну средину за - Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада - промена технологије (прерада пластике - млевењем), носиоца пројекта Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина  GAGI PROMET doo,  Ул. Београдска бб из Осипаонице.

     Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

     Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење, Министарству заштите животне средине, преко овог органа у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

 

Група за заштиту животне средине

21.јун 2022.

 

   Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту интегрисане дозволе за оператера HBIS GROUP SERBIA Iron & Steel, doo Beograd-огранак Смедерево Министарства заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

17.јун 2022.

 

     Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада - промена технологије (прерада пластике - млевење, а без промене капацитета)  на к.п. 4933/79 КО Осипаоница.

    На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

    jавност да је носилац пројекта Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина  GAGI PROMET dooУл. Београдска бб из Осипаонице, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада - промена технологије (прерада пластике - млевење, а без промене капацитета)  на к.п. 4933/79 КО Осипаоница.

    Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 07.06. до 17.06.2022.године, у времену од 10 до 14 часова.

   Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

17.јун 2022.

 

     Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-Успостављање Центра за откуп неопасног отпада који има особине секундарних сировина, на к.п. 4920/1 КО Осипаоница.

   На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

     jавност да је носилац пројекта Друштво са ограниченом одговорношћу DŽONA METAL dooУл. Краља Александра 10, Сараорци, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат- Успостављање Центра за откуп неопасног отпада који има особине секундарних сировина, на к.п. 4920/1 КО Осипаоница.

    Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 15.06. до 25.06.2022.године, у времену од 10 до 14 часова.

    Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

28.април 2022.

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације шљунка и песка на површинском копу ,,Требежинаˮ  на територији града Смедерева, носиоца пројекта предузећа ,,Бора и Горанˮ доо из Мале Крсне који је поднет Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

14.април 2022.

 

     Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина Гаги промет доо Осипаоница, Београдска бб

    Градска управа Смедерево, Одељење за имовинско правне  и комуналне послове, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

   о издатој дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

    оператеру постројења Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина Гаги промет доо Осипаоница, Београдска бб (матични број 20662590), регистарског броја 79, на катастарској парцели број 4933/79 КО Осипаоница.

  Локација постројења је ифраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом.

   Дефинисне R ознаке у постројњеу су R12 и R13.

  Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

14.април 2022.

 

     Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину, транспорт и производњу MINJON KOVIN, Гробљанска 83

    Градска управа Смедерево, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

    оператеру постројења Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину, транспорт и производњу MINJON KOVIN, Гробљанска 83 (матични број 08483604), регистарског броја 80,  на локацији-катастарских парцела број 470/49, 470/29 и 558/15 све КО Смедерево.

   Локација постројења је ифраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом.

   Дефинисне R ознаке у постројњеу су R3 и R13.

   Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

05.април 2022.

 

       Предузећа за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад из Београда, Таковска бр. 2            

   Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за реконструкцију радио базне станице мобилне телефоније SD09, SDU09, SDO09, SDL09 и SDJ09,  Биновац  на кат.парц. бр. 1403 КО Биновац.

    На основу чланa 10. став 4.и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и  комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине,  Група за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерево

 

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

  

  

     јавност  да је донето Решење број 501-31/2022-11 од 31.03.2022.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за реконструкцију базне станице мобилне телефоније,  SD09, SDU09, SDO09, SDL09 и SDJ09,  Биновац  на кат.парц. бр. 1403 КО Биновац.

    Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008),  и то тачка 12. ''Инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

    Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

05.април 2022.

 

      Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Таковска  

     Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - изградња радио базне станице мобилне телефоније ,,SD-Sportska hala"- SD72, SDU72, SDL72 и SDO72 Смедерево  на кат.парц. бр. 1987/4 КО Смедерево

    На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско  правне и комуналне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

     jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - изградња радио базне станице мобилне телефоније ,,SD-Sportska hala"- SD72, SDU72, SDL72 и SDO72 Смедерево  на кат.парц. бр. 1987/4 КО Смедерево.

     Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 06.04. до 16.04.2022. године, у времену од 10 до 14 часова.

    Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

22.март 2022.

 

     Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева, на основу члана 67. става 6. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

       О одузимању интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада, оператеру постројења Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge SDM TRADE 07 doo Smederevo, Шалиначка бб, издата Решењем Одељења урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Смедерева, број 501-170/2012-08 од 27.11.2012. године, регистарског броја 39, на локацији-катастарској парцели број 610/1  КО  Смедерево, у Смедереву.

    Надлежни орган обавештава јавност да је решавајући по предлогу инспектора за заштиту животне средине, дана 21.03.2022. год.  донео Решење о одузимању интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада, оператеру постројења Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge SDM TRADE 07 doo Smederevo, Шалиначка бб, из разлога што оператер не поступа у складу са условима утврђеним у дозволи, с обзиром да на предметној локацији не обавља наведену делатност

     Решењем о одузимању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, забрањује се пријем отпада на локацији - катастарској парцели број 610/1  КО  Смедерево, у Смедереву.

 

Група за заштиту животне средине

18.март 2022.

 

     Овде можете погледати обавештење дато од стране Министарства заштите животне средине о поднетом захтеву за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Огранак Смедерево (железара) у Смедереву, оператера „HBIS Group Serbia Iron & Steel“ д.о.о. Београд.

 

Група за заштиту животне средине

14.март 2022.

 

       Обавештење о доношењу Решења о измени Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење и поновно искориштење неопасног отпада, оператера Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Миће Јанковића 68

      Градска управа града Смедерева, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о измени дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

     оператеру постројења Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Миће Јанковића 68, матичног броја 20400862.

    Измена се односи на промену имена квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу за управљање неопасним отпадом.

     Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

14.март 2022.

 

     Обавештење о доношењу да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта - Изградња индустријско производног објекта (I фаза) на  к.п. 233/72 и 233/73 КО Смедерево, носиоца пројекта KOEPFER doo, Шалиначка 80, Смедерево.

    На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Градске управе  града Смедерева

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

  

     јавност да је донето Решење број 501-32/2022-11 од 08.03.2022.године, да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта - Изградња индустријско производног објекта (I фаза) на  к.п. 233/72 и 233/73 КО Смедерево, носиоца пројекта KOEPFER doo, Шалиначка 80, Смедерево.

     Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008) и то под тачком 6. ,,Производња и прерада метала" подтачка 5. ,,Постројења за површинску обраду метала, као и пластичних материјала коришћењем електролитичких и хемијских поступакаˮ.

     Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

08.март 2022.

 

     Oбавештење о доношењу решења о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада" на катастарској парцели број 4933/79 КО Осипаоница у Осипаоници, носиоца пројекта Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина GAGI PROMET doo, Београдска бб, Осипаоница.

     На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

  

       јавност да је донето Решење број 501-10/2022-11 од 7.3.2022.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат -,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада" на катастарској парцели број 4933/79 КО Осипаоница у Осипаоници, носиоца пројекта Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина GAGI PROMET doo, Београдска бб, Осипаоница.

      Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. ''Остали пројекти'' подтачка 2.''Постројења за управљање отпадом''.

       Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

07.март 2022.

 

       Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман-складиштење  и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера  постројења Привредно друштвоза за промет и рециклажу секундарних сировина Гаги промет  д.о.о Осипаоница, Београдска бб.

      Градска управа Смедерево, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање

дозволе за третман-складиштење и поновно  искоришћење неопасног отпада

 

 

 

       Надлежни орган обавештава јавност да је дана 20.12.2021.године, оператер постројења Привредно друштвоза за промет и рециклажу секундарних сировина Гаги промет  д.о.о Осипаоница Београдска бб, регистрован у АПР-у под матичним бројем 20662590, поднеo захтев за издавање дозволе за третман-складиштење и поновно  искоришћење неопасног отпада на локацији-катастарска парцела број 4933/79 КО Осипаоница, заведен под бројем 501-340/2021-11.

       Комплетна документација достављена 07.03.2022.године.

       Рок за достављање мишљења и предлога је 14.03.2022.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

     Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

04.март 2022.

 

      Обавештење о подношењу Захтева за измену дозволе за складиштење-третман  и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Миће Јанковића 68, Осипаоница

      Градска управа Смедерево, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену дозволе  за складиштење-третман  и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

      Надлежни орган обавештава јавност да је дана 01.03.2022. године, оператер постројења Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Миће Јанковића 68, Осипаоница, матични број 20400862 власнику постројења за складиштење и поновно искоришћење на локацији-катастарскa парцелa број 4924 КО Осипаоница, поднеo Захтев за измену дозволе за складиштење-третман и поновно искоришћење  неопасног отпада, број 501-78/2021-06 од 06.10. 2021. године.

      Измена се односи на измену имена квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу.

      Рок за достављање мишљења и предлога је 11.03.2022. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

     Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева, Омладинска 1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

04.март 2022.

 

     Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада Minjon doo Ковин, Гробљанска 83

     Градска управа Смедерево, Одељење за имовинско правне и комуналне делатности, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број: 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање дозволе за третман - складиштење  и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

 

     Надлежни орган обавештава јавност да је 03. 08. 2021.године, оператер Minjon doo Ковин, Гробљанска 83, поднеo Захтев за издавање дозволе за третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији на катастарској парцели број 470/49, 470/29 и 558/15 КО Смедерево.

      Допуна документације достављена је 28. 02. 2022. године.

      Рок за достављање мишљења и предлога је 11.03. 2022. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

      Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за послове комуналне делатности и послове заштите животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

02.март 2022.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ПОТРЕБЕ ЛОКАЛНОГ РЕГИСТРА ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА  

 

 

          Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада да су, у складу са чланом 75, став 5,  Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС,14/16 и 95/2018), у законској обавези да Граду Смедереву, Градској управи града  Смедерева, Одељењу за имовинско правне и комуналне послове, Одсеку за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине доставе податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, ради њиховог уноса у Локални регистар извора загађивања.

           Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. - Листа 2. - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања - Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС" бр. 91/10 и 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са предметним Правилником и да Граду Смедереву, Градској управи града Смедерева, Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради њиховог уноса и евидентирања у Локални регистрар извора загађивања.

       Податке о загађујућим материјама у складу са наведеним законом за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, потребно је доставити најкасније до 31. марта 2022. године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима, у штампаној форми, на адресу:

 

Град  Смедерево

Градска управа Смедерево

Одељење за имовинско правне и комуналне послове

Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине

Група за комуналне послове и послове заштите животне средине

Омладинска 1 - Смедерево

                                        као и у електронској форми на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

       Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који према процени одговорног лица, а на основу класификације према Листи 2. из Прилога 1. - Правилника, нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања ради уноса у Локални регистар извора загађивања, потребно је да наведеном органу Градске управе Смедерево о томе доставе потписану и оверену Изјаву.

 

           Прилози: 

           Образац 1

           Образац 2

           Образац 3

           Образац 4

           Образац 5

 

 

Група за заштиту животне средине

28.фебруар 2022.

 

       Обавештење о доношењу Решења за издавање (обнављање) дозволе за  третман - складиштење неопасног отпада, оператера Самостална радња за прикупљање и продају секундарних сировина АД СИСТЕМ 1 Далибор Адамовић пр Радинац, Војислава Илића 30.

     Градска управа Смедерево, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење  неопасног отпада

 

 

 

     оператеру постројења Самостална радња за прикупљање и продају секундарних сировина АД СИСТЕМ 1 Далибор Адамовић пр Радинац, Војислава Илића 30, (матични број 261545859) на локацији-катастарскa парцелa број 2143/3 КО Липе регистарског броја 29/1

     Локација постројења је ифраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом.

     Дефинисана  R ознака у постројењу је R13.

     Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

03.фебруар 2022.

 

     Обавештење о подношењу Захтева за издавање (обнављање) дозволе за складиштење-третман неопасног отпада, оператера Самостална радња за прикупљање и продају секундарних сировина АД СИСТЕМ 1 Далибор Адамовић пр Радинац, Војислава Илића 30,

     Градска управа Смедерево, Одељење за имовинско правне и комуналне  послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање  (обнављање) дозволе за складиштење-третман неопасног отпада

 

 

 

    Надлежни орган обавештава јавност да је дана 01.02.2022. године, оператер постројења Самостална радња за прикупљање и продају секундарних сировина АД СИСТЕМ 1 Далибор Адамовић пр Радинац, Војислава Илића 30, (регистрован код АПР са матичним бројем 61545859), поднеo Захтев за издавање (обнављање) дозволе за складиштење-третман неопасног отпада на катастарској парцели број 2143/3/ КО Липе, заведен под бројем 501-30/2022-11.

     Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска 1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

      Рок за достављање мишљења и предлога је 10.02.2022. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Група за заштиту животне средине

29.децембар 2021.

 

       Обавештење о донетом решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат - фабрика бетона на делу катастарске парцеле број 233/9 К.О. Смедерево, носиоца пројекта МИЛАНИЋ друштво са ограниченом одговорношћу Сопот, Коче Капетана 12

     На основу члана 20. и  члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

  

    јавност да је донето Решење број 501-310/2021-11 од 28.12.2021.године, o давању сагласност на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат - фабрика бетона на делу катастарске парцеле број 233/9 К.О. Смедерево, носиоца пројекта МИЛАНИЋ друштво са ограниченом одговорношћу Сопот, Коче Капетана 12.

    Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 14. ,,Остали пројектиˮ, подтачка 7.,,Постројења за производњу бетона-бетоњерке, укључујући и мобилна постројењаˮ.

    Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

23.децембар 2021.

 

       Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење и поновно искориштење неопасног отпада, оператера Друштво за грађевинарство и трговину NESAM INŽENJERING doo Grčac, Грчац бб, Смедеревска Паланка

      Градска управа града Смедерева, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

 

    Друштву за грађевинарство и трговину NESAM INŽENJERING doo Grčac,  Грчац бб, Смедеревска Паланка, матичног броја 20593130, на катастарским парцелама број 2545/1, 2545/3, 2545/4 и 2545/5  КО Радинац, Радинац бб.

    Локација постројења је инфраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом.

    Дефинисане R ознаке у постројењу су R5, R12 и R13.

    Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

23.децембар 2021.

 

      Обавештење о донетом решењу о датој сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат - комплекс ,,Фрувита", на катастарској парцели бр. 691 КО Луњевац, носиоца пројекта ,,FRUVITAˮ doo Трг Николе Пашића 5 Београд.

     На основу члана 20. и  члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

 

      јавност да је донето Решење број 501-293/2021-11 од 23.12.2021.године, o давању сагласност на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину за пројекат -  комплекс ,,Фрувита", на катастарској парцели бр. 691 КО Луњевац, носиоца пројекта ,,FRUVITAˮ doo Трг Николе Пашића 5 Београд.

      Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 9. - Прехрамбена индустрија, подтачка 9) - Постројења за производњу безалкохолних пића - преко 20000 литара дневно.

      Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

22.децембар 2021.

 

      ОВДЕ можете погледати обавештење дато од стране Министарства заштите животне средине о поднетом захтеву за издавање сагласности на ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Фабрика Смедерево, оператера ,,Messer Tehnogasˮ ad Beograd.

 

Група за заштиту животне средине

15.децембар 2021.

 

           Предузећа за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад из Београда, Таковска бр.2            

     Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за реконструкцију радио базне станице мобилне телефоније ,,SD01, SDU01, SDO01, Раља" на кат.парц. бр. 2571/2 КО Радинац,  носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2.

    На основу чланa 10. став 4.и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине,  Група за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

  

  

     јавност  да је донето Решење број 501-249/2021-11 од 08.12.2021.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за реконструкцију базне станице мобилне телефоније ,,SD01, SDU01, SDO01, Раља" на кат.парц. бр. 2571/2 КО Радинац,  носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2.

     Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008),  и то тачка 12. ''Инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

     Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

15.децембар 2021.

 

            Предузећа за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад из Београда, Таковска бр. 2            

      Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за реконструкцију радио базне станице мобилне телефоније ,,SD26, SDU26, SDO26, SDL26 Dis Komerc"  на кат.парц. бр. 233/50 КО Смедерево, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2.

     На основу чланa 10. став 4.и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и  комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине,  Група за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерево

 

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

  

      јавност  да је донето Решење број 501-285/2021-11 од 13.12.2021.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за реконструкцију базне станице мобилне телефоније ,,SD26, SDU26, SDO26, SDL26 Dis Komerc"  на кат.парц. бр. 233/50 КО Смедерево,  носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2.

     Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008),  и то тачка 12. ''Инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

     Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа .

 

Група за заштиту животне средине

07.децембар 2021.


     Oбавештење о доношењу решења о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,, BA1574_01- СД_ Коларски пут_ југˮ на катастарској парцели бр. 90/5 КО  КО Ландол, на постојећем стубу у улици Коларски пут бб, носиоца пројекта носилац пројекта А1 SRBIJA doo Beograd, Милутина Миланковића 1ж

   На основу члана 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове градске управе града Смедерева

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

  

      јавност  да је донето Решење број 501-297/2021-11 од 7.12.2021. године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,, BA1574_01- СД_ Коларски пут_ југˮ на катастарској парцели бр. 90/5 КО  КО Ландол, на постојећем стубу у улици Коларски пут бб, носиоца пројекта носилац пројекта А1 SRBIJA doo Beograd, Милутина Миланковића 1ж.

     Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о локацији, каракеристикама и могућностима утицаја базне станице мобилне телефоније на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, ( Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', бр.114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то тачка 12. подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

     Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

07.децембар 2021.

 

       Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење и поновно искориштење неопасног отпада, оператера Друштво са ограниченом одговорношћу COMPOSTING Smederevo, Београдски пут 7

     Градска управа града Смедерева, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

    оператеру постројења Друштво са ограниченом одговорношћу COMPOSTING Smederevo, Београдски пут 70, матичног броја 17209221, на катастарској парцели број 493/57 КО Смедерево, у улици Годоминској бб, у Смедереву.

    Локација постројења је инфраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом.

    Дефинисане R ознаке у постројењу су R3, R12 и R13.

    Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

02.децембар 2021.

 

     Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Друштва за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац, Грчац бб, Смедеревска Паланка

    Градска управа града Смедерева, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о пријему захтева за  издавање  дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

    Надлежни орган обавештава јавност да је дана 06.09.2021.године, оператер Друштво за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац, Грчац бб, Смедеревска Паланка (регистрован код АПР са матичним бројем 20593130, са шифром делатности 4211- изградња путева и аутопутева), поднео захтев за издавање дозволе за третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на катастарским парцелама број 2545/1, 2545/3, 2545/4 и 2545/5  КО Радинац, Радинац бб.

    Комплетну документацију оператер је доставио 30.11.2021. године.

    Рок за достављање мишљења и предлога је 10.12.2021.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

    Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

01.децембар 2021.

  

       Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - фабрика бетона на делу катастарске парцеле број 233/9 КО Смедерево, носиоца пројекта МИЛАНИЋ ДОО СОПОТ, Коче Капетана бр.12

     На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

     јавност да се Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 1.12. до 21.12.2021. године, у времену од 10 до 12 часова.

   Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе града Смедерева, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 21.12.2021. године, у времену од 12 до 13 сати.

   У јавној презентацији и јавној расправи о предметној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

29.новембар 2021.

 

      Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Таковска   2

    Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - реконструкција базне станице мобилне телефоније ,,SD26, SDU26, SDO26, SDL26 Dis Komerc"  на кат.парц. бр. 233/50 КО Смедерево  

    На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и  комуналне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

     jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - реконструкција базне станице мобилне телефоније - ,,SD26, SDU26, SDO26, SDL26 Dis Komerc"  на кат.парц. бр. 233/50 КО Смедерево.

     Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 01.12. до 11.12.2021. године, у времену од 10 до 14 часова.

    Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

25.новембар 2021.

  

       Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Таковска  

      Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину-реконструкција базне  станице мобилне телефоније RALJA- SD01, SDU01, SDO01 на кат.парц. бр. 2571/2 КО Смедрево

     На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

      jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину-реконструкција радио базну станицу мобилне телефоније - RALJA- SD01, SDU01, SDO01 на кат.парц. бр. 2571/2 КО Смедрево, заведен под бројем 501-249/2021-06 .

     Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 24.11. до 04.12.2021. године, у времену од 10 до 14 часова.

    Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

25.новембар 2021.

 

    Обавештење о донeтом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат- Пољопривредног производног објекта - винарија на катастарској парцели број 460/6 КО Петријево, ул. Авалска бб. у Петријеву.

    На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/04 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

    јавност да је донето Решење број 501-277/2021-11 од 23.11.2021. године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - Пољопривредно производног објекта - винарија на катастарској парцели број 460/6 КО Петријево, ул. Авалска бб. у Петријеву.

    Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

    Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.                                                                                                                              

 

Група за заштиту животне средине

23.новембар 2021.

 

      Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,, BA1574_01- СД_ Коларски пут_ југˮ   на катастарској парцели бр. 90/5 КО  КО Ландол, носиоца пројекта A1 Srbija doo Beograd

    На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

     jавност да је носилац пројекта А1 SRBIJA doo Beograd, Милутина Миланковића 1ж, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,, BA1574_01- СД_ Коларски пут_ југˮ   на катастарској парцели бр. 90/5 КО  КО Ландол, на постојећем стубу у улици Коларски пут бб.

    Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 23.11. до 03.12.2021. године, у времену од 10 до 14 часова.

   Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

23.новембар 2021.

 

       Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат - комплекс ,,Фрувита", на катастарској парцели бр. 691 КО Луњевац

     На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне  и комуналне послове Градске управе града Смедерева

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

      jавност да је носилац пројекта ,,FRUVITAˮ doo Трг Николе Пашића 5 Београд, поднео захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат - комплекс ,,Фрувита", на катастарској парцели бр. 691 КО Луњевац, заведен под бројем 501-293/2021-11.

      Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину  (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), овај орган ће обезбедити јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 23.11. до 14.12.2021. године, у времену од 10 до 12 часова.

      Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинскa 1 у Смедереву, дана 14.12.2021. године, у времену од 12 до 13 сати.

      У јавној презентацији и јавној расправи о ажурираној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

16.новембар 2021.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман - складиштење  и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера doo Composting Smederevo

 

            Градска управа града Смедерева, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за  издавање  дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 30.09.2021.године, оператер doo Composting Smederevo, Београдски пут 70, (регистрован код АПР са матичним бројем 17209221, са шифром делатности 3821 - Третман и одлагање отпада који није опасан), поднео Захтев за издавање дозволе за третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на катастарској парцели број 493/57 КО Смедерево,  улица Годоминска бб.

 Неопасан отпад који је предмет делатности оператера складиштиће се на предметној локацији до предтретмана на линији за предтретман и третмана у постројењу за компостирање биоразградивог отпада или на компостној гомили.

 

Комплетну документацију оператер је доставио 10.11.2021. године.

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 22.11.2021.године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

 

 

Група за заштиту животне средине

05.новембар 2021.

 

      Обавештење о доношетом Решењу о издавању усклађене дозволе за третман - складиштење поновно искоришћење неопасног отпада, TRANSMETAL PLUS DOO Smederevo, Bore Vukmirovića 55.

    Одељење за имовинско правне и  комуналне послове,  Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине,  Група за комуналне послове и послове заштите животне средине  Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатом Решењу  о усклађеној дозволи

за третман - складиштење и поновно искорисћење неопасног неопасног отпада

  

 

    оператеру TRANSMETAL PLUS DOO Smederevo, Bore Vukmirovića 55, (матични број 20863480; претежна делатност 4677- трговина на велико отпацима и остацима), катастарска парцеле број 493/21 КО Смедерево и 493/13 КО Смедерево.   

    Услови прописани овим Решењем су усклађени са чланом 64. Закона о управљању отпадом, а односе се на податке о постројењу за третман односно складиштење и поновно искорисћење неопасног отпада, врсти и количини неопасног отпада, као и процедурама за контролу и рад постројења.

    Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

04.новембар 2021.

 

     Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - Пољопривредног производног објекта - винарија на катастарској парцели број 460/6 КО Петријево, ул. Авалска бб. у Петријеву.

    На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

    jавност да је носилац пројекта Јовановић Слободан ул. Херој Србе 11  из Удовица,  поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - Пољопривредног производног објекта - винарија на катастарској парцели број 460/6 КО Петријево, ул. Авалска бб. у Петријеву.

    Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од од 03.11. до 13.11.2021.године, у времену од 12 до 14 часова.

    Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

06.октобар 2021.

 

      Обавештење о доношењу Решења за издавање (обнављање) дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Миће Јанковића 68, Осипаоница

    Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

    оператеру постројења Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Миће Јанковића 68, Осипаоница (матични број 20400862), регистарског броја 23/1,  на локацији-катастарске парцеле број 4924 КО Осипаоница.

    Локација постројења је ифраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом.

    Дефинисне R ознаке у постројњеу су R4, R12 и R13.

    Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

01.октобар 2021.

 

       Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат -изградња хладњаче за воће  на  кат. парц. број 2380/3 КО Друговац  у Друговцу, носиоца пројекта Николић Михајла, Заграђе 1А Београд.

     На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

     јавност да је донето Решење број 501-236/2021-06 од 29.09.2021.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат -изградња хладњаче за воће  на  кат. парц. број 2380/3 КО Друговац  у Друговцу, носиоца пројекта Николић Михајла, Заграђе 1А Београд.

    Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008) тачка 9. ''Прехрамбена индустрија'', подтачка 16. ''хладњаче (без погона за прераду сировине)''.

    Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

29.септембар 2021.

 

     Обавештење о подношењу Захтева за усклађивање  дозволе за складиштење-третман  и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера TRANSMETAL PLUS DOO Smederevo, Bore Vukmirovića 55

   Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за усклађивање дозволе  за складиштење-третман  и поновно искорисћење неопасног отпада

 

    Надлежни орган обавештава јавност да је дана 28.04.2021. године, оператер постројења TRANSMETAL PLUS DOO Smederevo, Bore Vukmirovića 55, (матични број 20863480; претежна делатност 4677-трговина на велико отпацима и остацима), на локацији катастарских парцела број 493/21 КО Смедерево и 493/13 КО Смедерево, поднеo Захтев за усклађивање дозволе за складиштење-третман и поновноискоришћење  неопасног отпада, број 501-8/2013-05 од 18. фебруара 2013. године.

    Услови прописани овим Решењем биће усклађени са чланом 64. Закона о управљању отпадом, а односе се на податке о постројењу за третман односно складиштење  и поновно искоришћење неопасног отпада, врсти и количини неопасног отпада, као и процедурама за контролу и рад постројења.

   Комплетна документација достављена 02.09.2021.године.

   Рок за достављање мишљења и предлога је 08.10.2021. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

   Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска 1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

24.септембар 2021.

     

       Обавештење о подношењу Захтева за издавање (обнављање)  дозволе за третман- складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператера  постројења Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Миће Јанковића 68, Осипаоница 

     Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање (обнављање) дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

       Надлежни орган обавештава јавност да је дана 30.03.2021.године, оператер, Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Миће Јанковића 68, Осипаоница (матични број 20400862), поднеo захтев за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на катастарској парцели број катастарскa парцелa број 4924 КО Осипаоница, заведен под бројем број 501-78/2021-06.

       Допуну документације оператер је доставио дана 18.08.2021.године.

       Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

       Рок за достављање мишљења и предлога је 01.10.2021. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Група за заштиту животне средине

24.септембар 2021.

 

     Обавештење о донeтом Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградња пољопривредног објекта - стаја, на катастарској парцели број 493/26 КО Смедерево, носиоца пројекта ITG DOO Smederevo, Излетничка 6/3.

      На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

      јавност да је донето Решење број 501-226/2021-06 од 21.09.2021. године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградња пољопривредног објекта - стаја, на катастарској парцели број 493/26 КО Смедерево, носиоца пројекта ITG DOO Smederevo, Излетничка 6/3.

      Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008), под тачком 1. ''Пољопривреда, аквакултура и шумарство'', подтачка 3.'' Објекти за интензиван узгој говеда''.

      Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

24.септембар 2021.

 

       Обавештење о доношењу Решења o (обнављању) издавању  дозволе за одлагање неопасног отпада, оператера HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

     Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за за одлагање неопасног отпада

 

 

      оператеру постројења HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd (матични број 21203980), регистарског броја 24/1,  на локацији-катастарске парцеле број 2571/2 КО Радинац.

      Оператеру „HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београдˮ се издаје дозвола за одлагање неопасног отпада, операцијoм D5, на локацији на катастарској парцели  број 2571/2 КО Радинац у Радинцу

      Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

14.септембар 2021.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - изградња хладњаче за воће и поврће на  кат. парц. број 2380/3 КО Друговац у Друговцу, мосуоца пројекта Николић Михајо, Заграђе 1А Београд

 

 

 

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

jавност да је носилац пројекта Михајло Николић, Заграђе 1А Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - изградња хладњаче за воће и поврће на  кат. парц. број 2380/3 КО Друговац у Друговцу.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 14.09. до 25.09.2021.године, у времену од 12 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

 

 

Група за заштиту животне средине

06.септембар 2021.

Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградња складишта за прераду и паковање пољопривредних производа и портирнице на катастарској парцели број 233/121 КО Смедерево, ул. Шалиначка бб у Смедереву

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

jавност да је донето решење број 501-213/2021-06 од 31.08.2021. године да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградња складишта за прераду и паковање пољопривредних производа и портирнице на катастарској парцели број 233/121 КО Смедерево, ул. Шалиначка бб у Смедереву, носиоца пројекта Предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину ЕКОМИНЕРАЛ доо Смедеревo, Ковинска 46д.

 

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење, Министарству заштите животне средине, преко овог органа у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

 

Група за заштиту животне средине

06.септембар 2021.

Обавештење о подношењу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - изградња пољопривредног објекта - стаја за стоку на катастарској парцели бр. 493/26  КО  Смедерево, носиоца пројекта Предузеће за инжињеринг, трговину и грађевинарство ITG doo Смедерево, Излетничка 6/3

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

jавност да је носилац пројекта Предузеће за инжињеринг, трговину и грађевинарство ITG doo Смедерево, Излетничка 6/3, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - изградња пољопривредног објекта- стаја за стоку на катастарској парцели бр. 493/26 КО Смедерево

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 08.09. до 19.09.2021.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни објекат, овом надлежном органу .

 

Група за заштиту животне средине

24.август 2021.

Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - Реконструкција производног објекта-уградња затворене коморе за заштиту металних производа, на катастарској парцели бр.529/1 К.О.Смедерево, Ђуре Стругара бр.17, носиоца пројекта ТRIAM doo.

 

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

            јавност да је донето Решење број 501-208/2021-06 од 23.08.2021.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - Реконструкција производног објекта-уградња затворене коморе за заштиту металних производа, на катастарској парцели бр.529/1 К.О.Смедерево, Ђуре Стругара 17.

 

Предметни пројекат налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину -  ''Службени гласник РС'', број 114/2008) и то тачка 6. ''Производња и прерада метала'', подтачка 5.'' Постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или хемијских поступака''.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

 

 

 

Група за заштиту животне средине

17.август 2021.

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за за пројекат - изградња складишта за прераду и паковање пољопривредних производа и портирнице на катастарској парцели број 233/121 КО Смедерево, ул. Шалиначка бб у Смедереву, носиоца пројекта Предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину ЕКОМИНЕРАЛ доо Смедеревo, Ковинска 46д

 

 

 

На основу члана 10. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

jавност да је носилац пројекта Предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину ЕКОМИНЕРАЛ доо Смедеревo, Ковинска 46д, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - изградња складишта за прераду и паковање пољопривредних производа и портирнице на катастарској парцели број 233/121 КО Смедерево, ул. Шалиначка бб у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 18.08. до 28.08.2021.године, у времену од 12 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

 

 

Група за заштиту животне средине

17.август 2021.

Обавештење о донетом решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за за пројекат - ,,Постројење за привремено складиштење и третман-компостирање неопасног биоразградивог отпада на компостеру и на компостном пољу", на катастарској парцели бр. 493/34 КО Смедерево, носиоца пројекта ,,DOO COMPOSTING SMEDEREVOˮ Београдски пут 70.

 

 

На основу члана 20. и  члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

јавност да је донето Решење број 501-164/2021-06 од 11.08.2021.године, да је дата сагласност на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат - ,,Постројење за привремено складиштење и третман-компостирање неопасног биоразградивог отпада на компостеру и на компостном пољу", на катастарској парцели бр. 493/34 КО Смедерево, носиоца пројекта ,,DOO COMPOSTING SMEDEREVOˮ Београдски пут 70.

Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 14. ,,Oстали пројектиˮ, подтачка 2.,,Постројење за управљање отпадом".

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

 

Група за заштиту животне средине

10.август 2021.

 

    Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу Министарства заштите животне средине, којим се одређује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину, пројекта: фазне изградње државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља Пожаревац)-Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште - Голубац  поддеоница 2: km 23+075 до km 46+000, на к.п. у КО Враново, у КО Мала Крсна и КО Скобаљ на територији града Смедерева.

 

Група за заштиту животне средине

09.август 2021.

 

     Обавештење о подношењу Захтева за издавање (обнављање) дозволе за третман- складиштење неопасног отпада, оператера  постројења „METAL-EKO SISTEM" doo Јагодина, Пут Кнеза Михајла 9,

     Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање (обнављање) дозволе за третман - складиштење неопасног отпада

 

 

     Надлежни орган обавештава јавност да је дана 15.04.2021.године, оператер  „METAL-EKO SISTEM" doo Јагодина, Пут Кнеза Михајла 9 (матични број 202681115, шифрa делатности 3832 - Поновна употреба разврстаних материјала), поднеo захтев за издавање (обнављање) дозволе за третман - складиштење неопасног отпада на локацији -катастарска парцела број 4090 КО Радинац, у Радинцу заведен под бројем број 501-92/2021-06.

     Допуну документације оператер је доставио дана 05.08.2021.године.

     Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

    Рок за достављање мишљења и предлога је 15.8.2021. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Група за заштиту животне средине

09.август 2021.

 

    Обавештење о донeтом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградња пољопривредног производног објекта - винарија, на катастарској парцели број 1107 КО Петријево, Смедеревска бб, у Петријеву, носиоца пројекта Бојан Јанковић ПР, Производња винског и стоног грожђа  MONS AUREUS VINOGRADI, Смедерево, Фочанска 8.

     На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

    јавност да је донето Решење број 501-178/2021-05 од 09.08.2021.године, да није потребна процена утицаја на животну средину, за Пројекат - изградња пољопривредног производног објекта - винарија, на катастарској парцели број 1107 КО Петријево, Смедеревска бб, у Петријеву, носиоца пројекта Бојан Јанковић ПР, Производња винског и стоног грожђа  MONS AUREUS VINOGRADI, Смедерево, Фочанска 8.

    Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

    Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.                                                                                                                              

 

Група за заштиту животне средине

06.август 2021.

 

    Обавештење о доношењу Решења за издавање (обнављање) дозволе за  сакупљање и транспорт неопасног отпада, оператера Јавно комунално предузеће ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО, Светозара Марковића 4

    Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за сакупљање и транспорт неопасног отпада

 

 

    оператеру постројења Јавно комунално предузеће ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО, Светозара Марковића 4, (матични број 20782633), регистарског броја 59/1.

    Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

03.август 2021.

 

     Обавештење о донeтом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат- изградња фарме-прасилиште за крмаче, одгој прасади и тов, на катастарској парцели број 1681 и 1682/2 обе у КО Мала Крсна, носиоца пројекта Стојадиновић Зоран и Стојадиновић Биљана, обоје из Мале Крсне, Моравска 44.

     На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

     јавност да је донето Решење број 501-169/2021-06 од 03.08.2021. године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградња фарме-прасилиште за крмаче, одгој прасади и тов, на катастарској парцели број 1681 и 1682/2 обе у КО Мала Крсна, носиоца пројекта Стојадиновић Зоран и Стојадиновић Биљана, обоје из Мале Крсне, Моравска 44.

    Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

    Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.                                                                                                                              

 

Група за заштиту животне средине

03.август 2021.

      

        Обавештење о подношењу Захтева за издавање (обнављање)  дозволе за одлагање неопасног отпада, оператера  постројења HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo Beograd

        Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

                                      о пријему захтева за издавање (обнављање) дозволе за  одлагање неопасног отпада

 

 

       Надлежни орган обавештава јавност да је дана 09.06.2021.године, оператер HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo Beograd, (матични број 21203980, шифрa делатности, 2410 - производња сировог гвожђа, челика и феролегура), поднеo захтев за обнављање дозволе за одлагање неопасног отпада, на локацији-катастарска парцела број 2571/2 КО Радинац, Смедерево, заведен под бројем број 501-140/2021-06.

       Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

       Рок за достављање мишљења и предлога је 10.08.2021. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Група за заштиту животне средине

29.јул 2021.

 

       Обавештење о подонетом захтеву о издавање дозволе за сакупљање и транспорт  неопасног отпада, оператеру ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Светозара Марковића 4

      Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

 

 

      Надлежни орган обавештава јавност да је дана  28.07.2021. године, оператер ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Светозара Марковића 4, (регистровано код АПР са матичним бројем 20782633), поднео захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада и то:

        15 01 01  папирна и картонска амбалажа

        15 01 02  пластична амбалажа                                            

        15 01 04  метална амбалажа

        15 01 07  стаклена амбалажа

        20 01 01  папир и картон

        Рок за достављање мишљења и предлога је 05.08.2021. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

      Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

28.јул 2021.

 

      Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат- изградња објекта за производњу пољопривредних производа-винарија на катастарској парцели број 1107 КО Петријево, Смедеревска бб.

     На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

      jавност да је носилац пројекта Бојан Јанковић ПР, Производња винског и стоног грожђа  MONS AUREUS VINOGRADI, Смедерево, Фочанска 8, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - изградња oбјекта за производњу пољопривредних производа-винарија на катастарској парцели број 1107 КО Петријево, Смедеревска бб у Петријеву.

     Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 28.07. до 07.08.2021.године, у времену од 12 до 14 часова.

     Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

22.јул 2021.

 

      Обавештење о доношењу Решења о допуни Решења о издавању дозволе за третман - складиштење неопасног отпада, оператеру MONTIMPEX PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO, SMEDEREVO, Липска бб

     Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатом Решењу  о допуни  Решења о издавању дозволе за третман - складиштење неопасног отпада

  

 

      оператеру MONTIMPEX PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO, SMEDEREVO, Липска бб (регистрован код АПР са матичним бројем 17041568, шифра делатности 3832 - Поновна употреба разврстаних материјала).

      Допуна  се односи на увођење  отпада следећих индексних бројева:

      10 11 05

чврсте честице прашине

      17 06 04

изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03

      17 09 04

мешани  отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03

     Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

21.јул 2021.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО

Одељење за урбанистичко-комуналне и

имовинско-правне послове

Одсек за урбанистичко-грађевинске послове,

послове саобраћаја и заштите животне средине

Група за заштиту животне средине

 

 

      На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 28. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине Група за заштиту животне средине

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

       jавност да је Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, донело Решење број 501-114/2021-06 од 14.07.2021.године, о одређивању обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат-Проширење капацитета постројења за управљање отпадом  на кат.парцели број 493/13 и  493/21 КО Смедерево .

       Увид у донето Решење о обиму и садржају Студије може се извршити у просторијама Градске управе у Смедереву, у улици Омладинској бр.1 (канцеларија бр.35, II спрат), сваког радног дана од 12-14 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

       Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству  за заштиту животне средине у Београду, а подноси се преко овог органа .

 

Група за заштиту животне средине

21.јул 2021.

 

      Обавештење о донeтом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - Постројење за управљање неопасним отпадом на КП 470/49, 470/29 и 558/15 КО Смедерево

     На основу чланa 10. став 6. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

  

     јавност да је донето Решење број 501-133/2021-05 од 09.06.2021. године, да није потребна процена утицаја на животну средину - Постројење за управљање неопасним отпадом на КП 470/49, 470/29 и 558/15 КО Смедерево, носиоца пројекта Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину, транспорт и производњу ''МИЊОН'' из Ковина, Ул. Гробљанска 83.

     Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

     Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење, Министарству заштите животне средине, преко овог органа у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

 

Група за заштиту животне средине

21.јул 2021.

 

      Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - Фарма-прасилиште за крмаче, одгој и тов прасади на катастарској парцели 1681 и 1682/2 КО Мала Крсна.

     На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

    jавност да је носилац пројекта STOJADINOVIĆ ZORAN I BILJANA, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - Фарма-прасилиште за крмаче, одгој и тов прасади на катастарској парцели 1681 и 1682/2 КО Мала Крсна.

    Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од од 21.07. до 31.07.2021.године, у времену од 12 до 14 часова.

    Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

    На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево.

 

Група за заштиту животне средине

29.јун 2021.

 

      Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - ,,Постројење за привремено складиштење и третман-компостирање неопасног биоразградивог отпада на компостеру и на компостном пољу", на катастарској парцели бр. 493/34 КО Смедерево, носиоца пројекта ,,DOO COMPOSTING SMEDEREVOˮ Београдски пут 70

    На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

     jавност да је носилац пројекта ,,DOO COMPOSTING SMEDEREVOˮ Београдски пут 70, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат - ,,Постројење за привремено складиштење и третман-компостирање неопасног биоразградивог отпада на компостеру и на компостном пољу", на катастарској парцели бр. 493/34 КО Смедерево, заведен под бројем 501-164/2021-06.

     Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину  (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), овај орган ће обезбедити јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 29.06. до 19.07.2021. године, у времену од 10 до 12 часова.

    Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинскa 1 у Смедереву, дана 20.07.2021. године, у времену од 12 до 13 сати.

     У јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

25.јун 2021.

 

     Обавештење о доношењу Решења за издавање (обнављање) дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Јавно комунално предузеће ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО, Светозара Марковића 4

    Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

    оператеру постројења Јавно комунално предузеће ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО, Светозара Марковића 4, (матични број 20782633), регистарског броја 2/1,  на локацији-катастарске парцеле број 233/87 КО Смедерево у Смедереву (Рециклажни центар).

     Локација постројења је ифраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом.

     Дефинисне R ознаке у постројњеу су R12 и R13.

   Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

23.јун 2021.

 

     Обавештење о донетом решењу о датој сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''SD-Карађорђева''-SD18, SDU18, SDL18, Смедерево, SDО18, на катастарској парцели број 1052 КО Смедерево, Карађорђевa 8, носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈАˮ а.д. Београд, Таковска 2

     На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

       jавност да је донето Решење бр. 501-119/2021-06 од 23.06.2021. године о давању сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''SD-Карађорђева''-SD18, SDU18, SDL18, Смедерево, SDО18, на катастарској парцели број 1052 КО Смедерево, Карађорђевa 8, носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈАˮ а.д. Београд, Таковска 2.

       Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ''инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

        Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

11.јун 2021.

 

      Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење неопасног отпада, оператера ТРАНСМЕТАЛ ПЛУС ДОО Смедерево, Ударничка 29,

     Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење неопасног отпада

 

 

      оператеру постројења ТРАНСМЕТАЛ ПЛУС ДОО Смедерево, Ударничка 29, (матични број 20863480; претежна делатност 4677-трговина на велико отпацима и остацима) на локацији-катастарских парцела број 2074/2, 2072 и 2073 КО Липе I

      Локација постројења је инфраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом.

      Дефинисан R ознака у постројењу је R13.

     Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

08.јун 2021.

 

      Обавештење о подношењу Захтева за допуну дозволе за  третман-складиштење неопасног отпада оператера MONTIMPEX DOO,

     Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну дозволе за  третман- складиштење  неопасног отпада

 

 

      Надлежни орган обавештава јавност да је дана 28.05.2021. године, оператер MONTIMPEX  DOO, Смедерево, Липска бб, (регистрован  код АПР са матичним бројем 17041568, шифра делатности 3832 - Поновна употреба разврстаних материјала), поднеo Захтев за допуну дозволе за третман-складиштење неопасног отпада број 501-169/2020-05 од 27.10.2020.год.

      Допуна се односи на увођење нових индексних бројева који ће се складиштити на локацији  - катастарска парцела бр.841 КО Липе 2 и то:

       10 11 05 чврсте  честице и прашина;

       17 06 04 изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03;

       17 09 04 мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних  наведерних у 17 09

       01 и 17 09 02 и 17 09 03.

       Комлетну документацију оператер је доставио 07.06.2021.године.

       Рок за достављање мишљења и предлога је 15.06.2021. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

       Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

07.јун 2021.

 

      Обавештење о подношењу Захтева за издавање (обнављање)  дозволе за третман- складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (Рециклажни центар), оператера  постројења ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Светозара Марковића 4 

       Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање (обнављање) дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (Рециклажни центар)

 

 

    Надлежни орган обавештава јавност да је дана 24.05.2021.године, оператер ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Светозара Марковића 4 (матични број 20782633, шифрa делатности 9603 - Погребне и сродне делатности), поднеo захтев за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (Рециклажни центар) на катастарској парцели број 233/87 КО Смедерево, заведен под бројем број 501-124/2021-06.

      Допуну документације оператер је доставио дана 07.06.2021.године.

     Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

     Рок за достављање мишљења и предлога је 14.6.2021. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Група за заштиту животне средине

07.јун 2021.

 

      Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву Министарствa заштите животне средине за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, пројекта: Изградња брзе саобраћајнице државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља Пожаревац) (обилазница)- Велико Градиште+-Голубац (брзе саобраћајнице државног пута IБ реда) поддеоница 1: од км 0+000 до км 23+075, носиоца пројекта Јавно предузеће ,,Путеви Србије", Булевар краља Александра 282 Београд .

 

Група за заштиту животне средине

07.јун 2021.

 

      Обавештење о доношењу Решења за издавање (обнављање) дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ Друштво са ограниченом одговорношћу, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 29

    Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

      оператеру постројења Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ Друштво са ограниченом одговорношћу, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 29, (матични број 17019139, шифрa делатности 3832 - Поновна употреба разврстаних материјала), регистарског броја 14/1,  на локацији-катастарске парцеле број 4933/49 КО Осипаоница у Осипаоници.

      Локација постројења је ифраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом.

      Дефинисне R ознаке у постројњеу су R5, R4, R3 и R13.

    Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

28.мај 2021.

 

      Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''SD-Карађорђева''-SD18, SDU18, SDL18, Смедерево, SDО18, на катастарској парцели број 1052 КО Смедерево, Карађорђевa 8, носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈАˮ а.д. Београд, Таковска 2

     На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

     jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈАˮ а.д. Београд, Таковска 2, поднео захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''SD-Карађорђева''-SD18, SDU18, SDL18, Смедерево, SDО18, на катастарској парцели број 1052 КО Смедерево, Карађорђевa 8.

     Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину  (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), овај орган ће обезбедити јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 02.06. до 22.06.2021. године, у времену од 10 до 12 часова.

     Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1 у Смедереву, дана 22.06.2021. године, у времену од 12 до 13 сати.

    У јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

25.мај 2021.

    

     Обавештење о подношењу Захтева за издавање (обнављање)  дозволе за третман- складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера  постројења Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ Друштво са ограниченом одговорношћу, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 29 

       Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

  о пријему захтева за издавање (обнављање) дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 


Надлежни орган обавештава јавност да је дана 29.03.2021.године, оператер Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ Друштво са ограниченом одговорношћу, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 29, (матични број 17019139, шифрa делатности 3832 - Поновна употреба разврстаних материјала), поднеo захтев за обнављање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији-катастарска парцела број 4933/49 КО Осипаоница у Осипаоници, заведен под бројем број 501-73/2021-05.

Допуну документације оператер је доставио дана 24.05.2021.године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

Рок за достављање мишљења и предлога је 1.6.2021. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Група за заштиту животне средине

20.мај 2021.

 

     Обавештење о доношетом Решењу о издавању усклађене дозволе за третман - складиштење неопасног отпада, оператеру Самостална радња за прикупљање и продају секундарних сировина АД СИСТЕМ 1 Далибор Адамовић пр Радинац, Војислава Илића 30.

    Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатом Решењу  о ускалађеној дозволи за третман - складиштење неопасног отпада

 

  

     оператеру Самостална радња за прикупљање и продају секундарних сировина АД СИСТЕМ 1 Далибор Адамовић пр Радинац, Војислава Илића 30, (регистрован код АПР са матичним бројем 61545859), регистарског броја 29.

     Услови прописани овим Решењем су усклађени са чланом 64. Закона о управљању отпадом, а односе се на податке о постројењу за третман односно складиштење неопасног отпада, врсти и количини неопасног отпада, као и процедурама за контролу и рад постројења.

     Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

18.мај 2021.

Обавештење о донeтом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - ,,Проширење капацитета Постројења за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада", на катастарској парцели број 4933/49 КО Осипаоница у Осипаоници"

 

На основу чланa 10. став 6. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

јавност да је донето Решење број 501-96/2021-06 од 13.05.2021.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за пројекaт  -,,Проширење капацитета Постројења за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада", на катастарској парцели број 4933/49 КО Осипаоница у Осипаоници, носиоца пројекта Привредно друштво Ekos export-import doo, ул. Драгутина Обрадовића 29, Осипаоница.

 

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење, Министарству заштите животне средине, преко овог органа у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

           

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

18.мај 2021.

Обавештење о донетом Решењу о одређивању обима и садржаја за ажурирање  Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - комплекс ,,ФРУВИТА" доо, на кат. парцели број 961 КО Луњевац

 

 

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 28. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове  заштите животне средине

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

јавност да је донето Решење о одређивању обима и садржаја за ажурирање  Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - комплекс ,,ФРУВИТА" доо, на кат. парцели број 961 КО Луњевац, број 501-94/2021-06 од 17.05.2021.године.

 

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење, Министарству заштите животне средине, преко овог органа у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

           

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

14.мај 2021.

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекaт изградње двоструког далековода ДВ 110kV од ТС Смедерево 3, увођење у ТС Пожаревац 2, укупне дужине од око 4,7km, на територији Града Пожаревца и Града Смедерева, носиоца пројекта ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ, Београд од стране Министарства  заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

12.мај 2021.

            Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније на локацији ,,BA1395_02 SD_Смедерево _ Железараˮ, на катастарској парцели бр. 2136/6 КО Радинац, Смедерево

 

На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

јавност да је донето Решење број 501-27/2021-05 од 10.05.2021. године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније на локацији ,,BA1395_02 SD_Смедерево _ Железараˮ, на катастарској парцели бр. 2136/6 КО Радинац, Смедерево

Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ''инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

29.април 2021.

 

      Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта -,,Проширење капацитета Постројења за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада", на катастарској парцели број 4933/49 КО Осипаоница, носиоца пројекта Привредно друштво Ekos-export import doo, ул. Драгутина Обрадовића 29, Осипаоница

     На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

     jавност да је носилац пројекта Привредно друштво Ekos-export import doo, ул.Драгутина Обрадовића 29, Осипаоница, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - ,, Проширење капацитета Постројења за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада", на катастарској парцели број 4933/49 КО Осипаоница.

     Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 28.04. до 08.05.2021.године, у времену од 12 до 14 часова.

    Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

29.април 2021.

 

        Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта-комплекс ,,Фрувита" на  кат. парц. број 961 КО Луњевац у Луњевцу, носиоца пројекта FRUVITA doo Београд, Трг Николе Пашића бр.5

        На основу члана 14. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

      jавност да је носилац пројекта FRUVITA  doo Београд, Трг Николе Пашића бр.5, поднео захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - комплекс ,,Фрувита" на  кат. парц. број 961 КО Луњевац у Луњевцу Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 28.04. до 13.05.2021.године, у времену од 12 до 14 часова.

     Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

21.април 2021.

 

     Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење неопасног отпада, оператера Друштво са ограниченом одговорношћу за рециклажу метала ,,Centar za reciklažuˮ doo Beograd, Томе Буше 14

     Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење неопасног отпада

 

 

    оператеру постројења Друштву са ограниченом одговорношћу за рециклажу метала ,,Centar za reciklažuˮ doo Beograd, Томе Буше 14 (матични број 17194798) регистарског броја 75,  на локацији-катастарска парцела број 606/2 и 604/11 КО Смедерево, Ђуре Салаја бб.

     Локација постројења је ифраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом.

     Дефинисна R ознаке у постројњеу је R13.

   Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

16.април 2021.

 

Обавештење о доношењу Решења за издавање (обнављање) дозволе за  сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Смедерева, оператеру DU INTEGRAL Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и пословне услуге, Смедерево, Кајмакчаланска 8  

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој (обновљеној) дозволи за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Смедерева

 

 

 

оператеру постројења DU INTEGRAL Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и пословне услуге, Смедерево, Кајмакчаланска 8 (матични број 06504710) регистарског броја 07/2, заведен под бројем 501-37/2021-05.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

15.април 2021.

 

       Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - изградња расхладног складишта за пољопривредне производе - 1. фаза проширења комплекса на  кат. парц. број 1503/1, 1503/2 и 1503/3 КО Удовице у Удовицама, носиоца пројекта FRUCT COMPANY doo Удовице, Балканска 6

      На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

  

        јавност да је донето Решење број 501-59/2021-05 од 14.04.2021.године, да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекат изградња расхладног складишта за пољопривредне производе - 1. фаза проширења комплекса на  кат. парц. број 1503/1, 1503/2 и 1503/3 КО Удовице у Удовицама, носиоца пројекта FRUCT COMPANY doo Удовице, Балканска 6.        

      Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008) тачка 9. ''Прехрамбена индустрија'', подтачка 16. ''хладњаче (без погона за прераду сировине)''.

       Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

13.април 2021.

 

      Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман-складиштење неопасног отпада, оператера  постројења Друштво са ограниченом одговорношћу за рециклажу метала ,,Centar za reciklažuˮ doo Beograd, Томе Буше 14

       Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање дозволе за третман-складиштење неопасног отпада

 

 

       Надлежни орган обавештава јавност да је дана 12. 04.2021.године, оператер постројења Друштво са ограниченом одговорношћу за рециклажу метала ,,Centar za reciklažuˮ doo Beograd, Томе Буше 14, регистрован у АПР-у под матичним бројем 17194798, поднеo захтев за издавање дозволе за третман-складиштење неопасног отпада на локацији-катастарска парцела број 606/2 и 604/11 КО Смедерево, Ђуре Салаја бб, Смедерево заведен под бројем 501-88/2021-06.

          Рок за достављање мишљења и предлога је 19.04.2021.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

          Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

07.април 2021.

 

     Обавештење о подонетом захтеву о издавање (обнављање) дозволе за сакупљање и транспорт  неопасног отпада, оператеру DU INTEGRAL Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и пословне услуге, Смедерево, Кајмакчаланска 8

     Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање (обнављање)  дозволе

за сакупљање и транспорт неопасног отпада

 

 

     Надлежни орган обавештаја јавност да је дана  18.02.2021. године, оператер DU INTEGRAL Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и пословне услуге, Смедерево, Кајмакчаланска 8, (регистровано код АПР са матичним бројем 06504710), поднео захтев за издавање (обнављање) дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада и то:

 

10 02 01

отпади од прераде шљаке

10 02 02

непрерађена шљака

10 02 10

отпад од млевења

10 02 99

отпади који нису другачије специфицирани

12 01 01

стругање и обрада ферометала

12 01 03

стругање и обрада обојених метала

15 01 03

дрвена амбалажа

16 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

16 02 16

компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

16 11 04

остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 03

17 02 02

стакло

17 02 03

пластика

17 04 05

гвожђе и челик

17 04 11

каблови другачији од оних наведених у 17 04 10       

19 03 07

солидификовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 06

19 12 04

пластика и гума

20 01 38

дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 

20 01 39

пластика

 

      Допуну документације оператер је доставио дана 07.04. 2021.године.

      Рок за достављање мишљења и предлога је 14.04.2021. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

      Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

07.април 2021.

 

     Обавештење о доношењу Решења за издавање (обнављање) дозволе за  третман - складиштење неопасног отпада, оператера DU INTEGRAL Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и пословне услуге, Смедерево, Кајмакчаланска 8

 

     Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење неопасног отпада

 

 

       оператеру постројења DU INTEGRAL Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и пословне услуге, Смедерево, Кајмакчаланска 8 (матични број 06504710) регистарског броја 06/1,  на локацији-катастарска парцела број 464/3 КО Смедерево, Шалиначка бб, Смедерево.

         Локација постројења је ифраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом.

         Дефинисна R ознаке у постројњеу је R13.

     Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

31.март 2021.

 

      Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - изградња расхладног складишта за пољопривредне производе - 1. фаза проширења комплекса на  кат. парц. број 1503/1, 1503/2 и 1503/3 КО Удовице у Удовицама, носиоца пројекта FRUCT COMPANY doo Удовице, Балканска 6

    На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

     jавност да је носилац пројекта FRUCT COMPANY doo Удовице, Балканска 6, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - изградња расхладног складишта за пољопривредне производе - 1. фаза проширења комплекса на  кат. парц. број 1503/1, 1503/2 и 1503/3 КО Удовице у Удовицама.

    Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 31.03. до 10.04.2021.године, у времену од 12 до 14 часова.

   Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

30.март 2021.

 

      Обавештење о доношењу Решења о измени Решења о издавању дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператеру DOO COMPOSTING SMEDEREVO, Београдски пут 70

     Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатом Решењу  о измени Решења о издавању дозволе

за третман - складиштење ипоновно искоришћење неопасног отпада

  

 

      оператеру DOO COMPOSTING SMEDEREVO, Београдски пут 70 (регистрован код АПР са матичним бројем 17209221, шифра делатности 3821-третман и одлагање отпада који није опасан).

      Измена се односи на промену пословног имена оператера Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70 у DOO COMPOSTING SMEDEREVO, Београдски пут 70.

      Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

24.март 2021.

     

     Обавештење о подношењу Захтева за измену Решења о издавању дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70

     Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену Решења о издавању дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

      Надлежни орган обавештава јавност да је дана 24.03.2021. године, оператер Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70 (регистрован код АПР са матичним бројем 17209221, шифра делатности 3821-третман и одлагање отпада који није опасан), поднеo Захтев за измену Решења о издавању дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада број 501-305/2013-05 од 07.09.2017.године.

      Измена се односи на промену назива оператера регистрованог у регистру привредних друштава.

      Pок за достављање мишљења и предлога је 29.03.2021. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

     Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска 1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

11.март 2021.

 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање (обнављање) дозволе за третман-складиштење неопасног отпада, оператера  постројења ,,DU Integralˮ Д.О.О. за промет и пословне услуге Смедерево, Кајмакчаланска број 8

 

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 о пријему захтева за издавање (обнављање) дозволе

за третман-складиштење неопасног отпада

 

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 18. 02.2021.године, оператер постројења ,,DU Integralˮ Д.О.О. за промет и пословне услуге Смедерево, Кајмакчаланска број 8, регистрован у АПР-у под матичним бројем 06504710, поднеo захтев за издавање (обнављање) дозволе за третман-складиштење неопасног отпада на локацији-катастарска парцела број 464/3 КО Смедерево, Шалиначка бб, Смедерево заведен под бројем 501-38/2021-05.

 

Комплетну документацију опертер је доставио 03.03.2021. године

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 21.03.2021.године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

 

 

Група за заштиту животне средине

10.март 2021.

 

      Обавештење о доношењу Решења за издавање (обнављање) дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.Beograd-Огранак Смедерево, Радинац

      Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

    оператеру постројења HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.Beograd-Огранак Смедерево, Радинац (матични број 21203980), регистарског броја 06/1,  на локацији-катастарске парцеле број 2571/1, 2571/2 и 2571/25 КО Радинац.

     Локација постројења је ифраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом.

     Дефинисне R ознаке у постројњеу су R4, R12 и R13.

   Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАГАЂИВАЧЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ПОТРЕБЕ ЛОКАЛНОГ РЕГИСТРА ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

02.март 2021.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАГАЂИВАЧЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ПОТРЕБЕ ЛОКАЛНОГ РЕГИСТРА ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА  

 

 

          Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада да су, у складу са чланом 75, став 5,  Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС,14/16 и 95/2018), у законској обавези да Граду Смедереву, Градској управи Смедерево, Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсеку за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине - Група за заштиту животне средине доставе податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, ради њиховог уноса у Локални регистар извора загађивања.

           Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. - Листа 2. - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања - Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС" бр. 91/10 и 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са предметним Правилником и да Граду Смедереву, Градској управи града Смедерева, Групи за заштиту животне средине доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради њиховог уноса и евидентирања у Локални регистрар извора загађивања.

            Податке о загађујућим материјама у складу са наведеним законом за период од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, потребно је доставити најкасније до 31. марта 2021. године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима, у штампаној форми, на адресу:

 

Град  Смедерево

Градска управа Смедерево

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

                        Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине

Група за заштиту животне средине, Омладинска 1 - Смедерево

                                           као и у електронској форми на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

       Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који према процени одговорног лица, а на основу класификације према Листи 2. из Прилога 1. - Правилника, нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања ради уноса у Локални регистар извора загађивања, потребно је да наведеном органу Градске управе Смедерево о томе доставе потписану и оверену Изјаву.

 

           Прилози: 

           Образац 1

           Образац 2

           Образац 3

           Образац 4

           Образац 5

           Правилник

 

Група за заштиту животне средине

25.фебруар 2021.

 

    Обавештење о донетом Решењу о давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,Доситеја Обрадовића - SD64, SDU64, SDO64, SDL64ˮ, на катaстарској парцели бр.11592/1 КО Смедерево, носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈАˮ а.д. Београд, Таковска 2

   На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, даје следеће

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  

  

    носилац пројектa Предузећа за телекомуникације ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈАˮ а.д. Београд, Таковска број 2, поднео је захтев заведен под бројем 501-19/2021-05 од 25.01.2021.године, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији ,,Доситеја Обрадовића - SD64, SDU64, SDO64, SDL64ˮ, на катaстарској парцели бр.11592/1 КО Смедерево.

     У складу са чланом 24. ставом 1. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, донело је Решење о давању сагласности на предметну Студију, број 501-19/2021-05 од 23.02.2021.године.

      У складу са чланом 24. ставом 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада базнe станицe мобилне на локацији ,,Доситеја Обрадовића - SD64, SDU64, SDO64, SDL64ˮ, на катaстарској парцели бр.11592/1 КО Смедерево, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈАˮ а.д. Београд, Таковска број 2, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

     Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Група за заштиту животне средине

18.фебруар 2021.

 

       Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекaт изградње двоструког далековода ДВ 110kV од ТС Смедерево 3, увођење у ТС Пожаревац 2, укупне дужине од око 4,7km , на територији Града Пожаревца и Града Смедерева, носиоца пројекта ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ, Београд које је поднето Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

01.фебруар 2021.

 

     Обавештење о подношењу Захтева за издавање (обнављање)  дозволе за третман- складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера  постројења HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo Beograd, Радинац, Смедерево

 

      Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

   о пријему захтева за издавање (обнављање) дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

     Надлежни орган обавештава јавност да је дана 30.12.2020.године, оператер HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo Beograd, Радинац, Смедерево,(регистрован код АПР са матичним бројем 21203980, са шифром делатности, 2410 - производња сировог гвожђа, челика и феролегура), поднеo захтев за обнављање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, заведен под бројем број 501-304/2020-05.

    Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

     Рок за достављање мишљења и предлога је 10.02.2020. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Група за заштиту животне средине

01.фебруар 2021.

 

       Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,Доситеја Обрадовића - SD64, SDU64, SDO64, SDL64ˮ, на катaстарској парцели бр.11592/1 КО Смедерево, носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈАˮ а.д. Београд, Таковска 2

 

      На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

     jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈАˮ а.д. Београд, Таковска 2, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,Доситеја Обрадовића - SD64, SDU64, SDO64, SDL64ˮ, на катaстарској парцели бр.11592/1 КО Смедерево.                                                                                                         

     Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину  (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), овај орган ће обезбедити јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 03.02. до 23.02.2021. године, у времену од 10 до 12 часова.

    Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1 у Смедереву, дана 23.02.2021. године, у времену од 12 до 13 сати.

    У јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

31.децембар 2020.

Обавештење о усклађивању постојеће  дозволе за третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера  постројења Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70      

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује  

ОБАВЕШТЕЊЕ

         о усклађивању постојеће дозволе за третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада са Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 93/2019) оператера постројења  Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70, (регистрован код АПР са матичним бројем 17209221, са шифром делатности, 3821- третман и одлагање отпада који није опасан)

        Надлежни орган обавештава јавност да се увид у пратећу документацију може извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова у периоду од 31.12. 2020. године до 06.01.2021. године.        

         Рок за достављање мишљења и предлога је 06.01.2021.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Група за заштиту животне средине

17.децембар 2020.

 

       Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину, за пројекат - ,,Изградња станице за снабдевање моторних возила горивом (Р+0) на кп 6015 и делу кп 5735/1 КО Михајловац, носиоца пројекта Николић Топлице, Дринска 13, Михајловац.

     На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр. 135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

            јавност да је донето Решење број 501-274/2020-05 од 17.12.2020.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат - ,,Изградња станице за снабдевање моторних возила горивом (Р+0) на кп 6015 и делу кп 5735/1 КО Михајловац, носиоца пројекта Николић Топлице, Дринска 13, Михајловац.

            Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008) под тачком 14. - ,,Остали пројектиˮ, подтачка 13.,,Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе), складишног капацитета преко 100м³ у насељимаˮ.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

17.децембар 2020.

 

          Обавештење о усклађивању постојеће  дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера  постројења AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Војислава Илића бр. 30

       Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) објављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

         о усклађивању постојеће дозволе за складиштење неопасног отпада са Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 93/2019) оператера постројења  AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Војислава Илића бр. 30, (регистрован код АПР са матичним бројем 61545859, са шифром делатности, 4677- Трговина на велико отпацима и остацима

        Надлежни орган обавештава јавност да се увид у пратећу документацију може извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова у периоду од 17.12. до 21.12.2020. године.        

         Рок за достављање мишљења и предлога је 21.12.2020.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Група за заштиту животне средине

17.новембар 2020.

 

Топлица Николић, Дринска 13, Михајловац

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - ,,Изградња станице за снабдевање моторних возила горивом (Р+0) на кп 6015 и делу кп 5735/1 КО Михајловацˮ.

            На основу члана 10.став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско- правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

јавност да је носилац пројекта Топлица Николић, Дринска 13, Михајловац, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - ,,Изградња станице за снабдевање моторних возила горивом (Р+0) на кп 6015 и делу кп 5735/1 КО Михајловацˮ.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, у Улици Омладинској бр. 1, (канцеларија бр. 35), у периоду од 18.11.2020. године до 28.11.2020. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо вас да у року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, доставите мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

05.новембар 2020.

 

     ОВДЕ можете погледати решење о одузимању интегралне дозволе за третман неопасног отпада, оператеру Global slag recycling doo Београд-Стари град, Скендербегова 3/5.

 

Група за заштиту животне средине

05.новембар 2020.

 

      Обавештење о доношењу Решења за издавање (обнављање) дозволе за  третман - складиштење неопасног отпада, оператеру Мontimpex Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge doo, Smederevo, Липска бб

    Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ   

о издатој дозволи за третман - складиштење неопасног отпада

 

 

     регистарског броја 05/1, оператеру Мontimpex Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge doo, Smederevo, Липска бб, матични број 17041568, на на локацији-катастарска парцела број 841 КО Липе II, адреса Липска бб,Смедерево   

      За обављање делатности управљања отпадом користи се хала (укупна површина хале 372,69 m2 - запремина корисног простора за складиштење је 1.275,00 m3 и плато који је комплетно је бетониран и заузима површину од 880,00 m2. Локација постројења је инфраструктурно опремљена за планиране активности управљања отпадом.Отпади са којима се управља у постројењу су неопасног карактера у складу са Каталогом отпада. Основи технолошки поступак управљања неопасним отпадом у постројењу је: преузимање, привремено складиштење, уситњавања ради компактирања, односно лакшег складиштења и отпрема отпада.

      Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

02.новембар 2020.

       

        Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2

     Обавештење о поднетом захтаву за oдређивање обима и садржаја за ажурирање студије базне станице мобилне телефоније,, SD  KARAĐORĐEVA" - SD18,  SDU18,     SDL18, SDO18" на животну средину због додавања новог система SDO18, на катастарској парцели број 1052 КО Смедерево, у Смедереву.

      На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), ), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

      jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2, поднео захтев одређивање обима и садржаја за ажурирање студије базне станице мобилне телефоније,, SD  KARAĐORĐEVA"-SD18, SDU 18, SDL18 ,SDO 18 " на животну средину због додавања новог система SDO18, на катастарској парцели број 1052 КО Смедерево, у Смедереву, заведен под бројем 501-242/2020-05.

      Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 04.11. до 14.11.2020. године, у времену од 10 до 14 часова.

      Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

30.октобар 2020.

 

          Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдска 70

      Обавештење о донетом Решењу да је потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат ,,Постројење за привремено складиштење и третман-компостирање неопасног биоразградивог отпада на компостеру и на компостном пољу", на катастарској парцели бр. 493/34 КО Смедерево.

     На основу члана 10.став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'',бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове , послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

     јавност да је донето Решење број 501-228/2020-05 од 26.10.2020. године, да је потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат ,,Постројење за привремено складиштење и третман-компостирање неопасног биоразградивог отпада на компостеру и на компостном пољу", на катастарској парцели бр. 493/34 КО Смедерево, носиоца пројекта Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70.

    Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и  то под тачком 14. ,,Oстали пројектиˮ, подтачка 2.,,Постројење за управљање отпадом".

     Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења односно објављивања огласа. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

26.октобар 2020.

 

Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину, за пројекат - ,,Изградња дестилерије на катастарској  парцели број 6767 КО Осипаоница”, носиоца пројекта Дестилерија Старо село доо Осипаоница Његошева 2.     

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

вас да је донето Решење број 501-232/2020-05 од 26.10.2020.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за пројекaт - ,,Изградња дестилерије на катастарској  парцели број 6767 КО Осипаоница”, носиоца пројекта Дестилерија Старо село доо Осипаоница Његошева 2.        

Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину - ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008) ),  и то тачка 9. ,,Прехрамбена индустријаˮ, подтачка 9) ,,Постројење за производњу алкохолних пићаˮ.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења односно објављивања у средствима информисања. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

22.октобар 2020.

 

               Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја  на животну средину

На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т A В А

 

 

јавност да је донето Решење број 501-229/2020-05 од 22.10.2020.године, о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији ,,Добри Доˮ-SD63 SDU63 SDO63, на катaстарској парцели бр. 1271 КО Добри До, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈАˮ а.д. Београд, Таковска број 2.

У складу са чланом 24. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада базнe станицe мобилне на локацији ,,Добри Доˮ-SD63 SDU63 SDO63, на катaстарској парцели бр. 1271 КО Добри До, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Група за заштиту животне средине

22.октобар 2020.

 

 

              Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја  на животну средину

На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т A В А

 

 

јавност да је донето Решење број 501-224/2020-05 од 22.10.2020.године, о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији ,,BA1427_01 SD_Osipaonica_centarˮ, 1. маја бр. 20, на катастарској парцели бр. 6278 КО Осипаоница, Смедерево, носиоца пројекта ,,VIP MOBILEˮ doo, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд.

У складу са чланом 24. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада базнe станицe мобилне на локацији ,,BA1427_01 SD_Osipaonica_centarˮ, 1. маја бр. 20, на катастарској парцели бр. 6278 КО Осипаоница, Смедерево, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Група за заштиту животне средине

19.октобар 2020.

 

   Овде можете погледати Решење о одузимању дозволе за третман неопасног отпада.

 

Група за заштиту животне средине

14.октобар 2020.