Документа

Овде можете преузети неке од бланко образаца који се користе уз подношење предмета Градској управи Смедерево.
 
Статут града Смедерева:
Овде можете преузети статут града Смедерева
 

 
 
Пословник Градског Већа:
Овде можете преузети пословник Градског Већа
 
 

Послови Службе за матичне књиге:
- Захтев за издавање извода из матичних књига
- Захтев за исправку личних података
- Захтев за излазак возила на терен
- Захтев за накнадни упис детета у Матичну књигу рођених
- Захтевза накнадни упис у Матичну књигу умрлих
- Захтев за одобрење венчања преко пуномоћника
- Захтев за оверу потврде о животу
- Захтев за промену личног имена
- Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању
 

 
Послови Одсека за инспекцијске послове:
- Пријава (општа)

Комунална инспекција:
- Захтев за издавање одобрења
- Захтев за распоред радног времена у ноћним сатима
- Захтев за раскопавање јавне површине
 

 

Еколошка инспекција:
- Захтев за издавање одобрења
- Захтев за продужење радног времена драгстора, објеката ''брзе хране'', пекара, експрес-пицерија
- Захтев за издавање одобрења за извођење музичког програма
- Захтев за издавање одобрења за продужетак радног времена
- Захтев за утврђивање испуњености услова за рад у својству ноћног клуба у делу заштите животне средине од буке
- Захтев за утврђивање подобности пословних просторија и испуњености услова у делу заштите животне средине
 
 

Саобраћајна инспекција:
- Пријава
- Захтев
- ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА
 
 

Послови Одсек за имовинске и стамбено-правне послове:
- Предлог за експропријацију
- Захтев за издавање уверења - да ли је непокретност приватна или државна својина
- Захтев за откуп стана
- Захтев за утврђивање права коришћења
 

 

Одсек за урбанистичко, грађевинске, послове саобраћаја и заштиту животне средине
 
Урбанизам
- Захтев за издавање информације о локацији
- Захтев за издавање локацијске дозволе
- Захтев за издавање услова за исправку граница суседних парцела
- Захтев за потврђивање пројекта парцелације / препарцелације
- Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
 
Изградњу
- Захтев за дозволу о уклањању објекта
- Захтев за издавање грађевинске дозволе
- Захтев за издавање грађевинске дозволе услед променау току изградње
- Захтев за издавање одобрења по члану 145 Закона о планирању и изградњи
- Захтев за издавање привремене грађевинске дозволе
- Захтев за технички преглед и употребну дозволу
  Легализација
- Информација о документацији неопходној у поступку легализације
- Изјава странке да нема непокретност
- Захтев за накнадно издавање решења о грађевинској дозволи
- Захтев за накнадно издавање решења о грађевинској и употребној дозволи
- Захтев за потврду
 

Група за заштиту животне средине
- Захтев за издавање интегрисане дозволе
- Захтев за дозволу за рад - заштита ваздуха
Нарочито опасне хемикалије
- Захтев за дозволу НОХ
- Захтев за издавање дозволе за коришћење НОХ
- Евиденција о промету НОХ
Процена утицаја
- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја
- Захтев за одређивање обима и садржине студије
- Захтев за давање сагласности на студију
- Захтев за затечено стање
- Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја
- Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију

Управљање отпадом
- Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада
- Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање

Локани регистар извора загађивања
- Образац - 1
- Образац - 2
- Образац - 3
- Образац - 4
- Образац - 5
 
Група за саобраћај
 
Ауто-такси превоз
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ВОЗАЧА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ВОЗИЛА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ПОДАТАКА ТАКСИ ДОЗВОЛЕ

 

Техничко регулисање саобраћаја

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОЗВОЛУ КРЕТАЊА ВОЗИЛА У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ПРИЛИКОМ ОДРЖАВАЊА СПОРТСКЕ ИЛИ ДРУГЕ ПРИРЕДБЕ НА ПУТУ
ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНОГ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНУ ПРОМЕНУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ПУТУ
ЗАХТЕВ ЗА ЗАУСТАВЉАЊЕ - ПАРКИРАЊЕ ДОСТАВНОГ ВОЗИЛА
ЗАХТЕВ ЗА ЗАУСТАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ВОЗИЛА ИЛИ РАДНЕ МАШИНЕ

ЗАХТЕВ ОПШТИ

 


Послови Одељења за јавне службе:
 
Одсек за социјалну и здравствену заштиту:
- захтев за признавање права на остваривање посебног родитељског додатка (двојке)
- захтев за признавање права на остваривање посебног родитељског додатка (тројке)
- захтев за остваривање права на родитељски додатак по основу рођења детета у складу са Одлуком о родитељском додатку за новородјену децу

  Борачко-инвалидске заштите:
- Захтев за доделу ортопедског помагала
- Захтев за остваривање права на породичну инвалиднину
- Захтев за остваривање права на трошкове сахране
- Захтев за помоћ у случају смрти
- Захтев за признавање права на накнаду за време незапослености
- Захтев за признавање својства ратног војног инвалида и права на личну инвалиднину-ортопедски додатак-додатак за негу и помоћ

Одсек за дечију заштиту:
- Захтев за дечји додатак

 
 
 

 

Послови Одсека за пољопривреду:
- Сви захтеви за издавање Водних аката се налазе на следећем линку
- Захтев за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
- Захтев за ослобађање од обавезе плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
 

 

Послови Одсека за привреду и регистрацију привредних субјеката:
- Захтев за издавање уверења о обављању делатности
- Записник Комисије за одређивање категоризације
- Захтев за одређивање категорије куће, апартмана и собе
- Захтев за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства
- Захтев за одређивање категорије пансиона
 
 

Послови Фонда за развој пољопривреде:
- Захтев за пољопривредни кредит (физичка лица)
- Захтев за пољопривредни кредит (правна лица)
 
 


Послови Повереника за информације од јавног значаја:
- Жалба против Решења
- Обавештење о стављању на увид документа који садржи тражену информацију о изради копије
- Формулар - захтев
- Формулар - жалба када се није одлучивало по захтеву - ћутање управе
- Формулар - жалба о одбијању приступа информацијама
- Обавештење о обезбеђењу приступа информацијама 
 
 

Остало:
- Захтев за издавање Уверења о издржавању чланова