Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове

Обавља послове који се односе на:

            - послове инфо пулта - пружање информација грађанима у вези надлежности Градске управе града Смедерева;

            - вођење матичних књига и књига држављана (издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, издавање уверења о држављанству, уношење свих промена у матичне књиге, пријем захтева за венчање);

            - првостепени управни поступак у области личних стања грађана, издавање потврда о имовном стању;

            - послове писарнице, картотеке и архиве;

            - послове експедиције и курирске службе;

            - правне помоћи;

            - ажурирање бирачког списка и обезбеђивање општих услова за спровођење избора и референдума;

            - послове месних заједница, стручнe и административно - техничке послове за савете месних заједница, друге органе и радна тела, послове израде и достављања нацрта и предлога одлука и других аката надлежним органима;

            - поделу карата за превоз градским саобраћајем лицима старијим од шездесет пет година;

            - област финансија, односно израдe  финансијских планова градских и сеоских месних заједница у складу са Одлуком о буџету града Смедерева;

            - праћење финансијског пословања месних заједница, реализацију средстава буџета планираних за финасирање рада месних заједница и реализацију самодоприноса;

            - послове израде извештаја о финансијском пословању месних заједница и  реализацију одлука и закључака Градског већа и Скупштине града у области рада месних заједница;

            -  послове у вези са радним односима запослених у граду Смедереву - Градској управи града Смедерева;

            - правне и административно-оперативне послове за потребе Градског правобранилаштва;

            - одржавање телефонске централе, телефонских уређаја и апарата, прослеђивање и усмеравање телефонских позива, одржавање разгласних уређаја, постављање опреме и уређаја за снимање седница (Скупштине и Градског већа);

            - послове бифеа;

            - умножавање материјала и одржавање апарата за умножавање;

            - послове манипулативног радника;          

            - послове магационера и помоћног радника (браварски, молерски и остали послови по потреби);

            - послове аутомеханичара, возача, портира и послове робне евиденције;

            - послове израде планова одбране Града (као саставног дела Плана одбране Републике Србије), предузимање мера за усклађивање припрема из своје надлежности са Планом одбране Републике Србије; предузимање мера за функционисање Града у ратном и ванредном стању; спровођење мера приправности и предузимање других мера потребних за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању; организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара, као и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање, безбедност и здравље на раду, доношење одлука о организацији и функционисању цивилне заштите; доношење планова и програма за ванредне ситуације; послове у вези са образовањем и функционисањем Градског штаба за ванредне ситуације; формирање и опремање јединица цивилне заштите; организовање и развој личне и колективне заштите; обезбеђење одређених средстава за осматрање и узбуњивање; отклањање последица елементарних непогода; формирање и ажурирање базе података о објектима оштећеним у елементарним непогодама;

            - друге послове у складу са Законом и Статутом града.


Начелник Одељења:
Слађана Јанићијевић
телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1664
sladjana.janicijevic@smederevo.org.rs
 
 

Одсек за општу управу и месне кацеларије

шеф Лидија Михаиловић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1664

 

Одсек за месне заједнице

шеф Мирослав Степановић

телефон: +381 (0) 26 621 334

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1730

 

Одсек за нормативно-правне, кадровске и административне послове

шефица Бојана Радовановић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1839

 

Група за ванредне ситуације

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1616

 

Одсек за заједничке послове

шеф Милорад Белић

телефон: +381 (0) 26 672 724