Одељење за јавне службе

Одељење за јавне службе обавља послове који се односе на:

  

 - стручне, управно-правне, надзорне, нормативно-правне, материјалнофинансијске,

административно-техничке и друге послове Града у области основног и

средњег образовања, предшколског васпитања, културе, физичке културе, спорта, јавног

информисања, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, дечје заштите и

борачко-инвалидске заштите;

 - праћење и обезбеђивање функционисања установа и организација чији је оснивач

Град из ових области и вршење надзора над њиховим радом;

 - подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и уметничког стваралаштва,

праћење реализације манифестација у области културе, физичке културе и остваривање

програма установа култура од значаја за Град;

 - послове популационе политике (финансијска помоћ трудницама и породиљама

града Смедерева, накнада трошкова за вантелесну оплодњу), финансијска помоћ

студентима и ученицима средњих школа;

 - поверене послове Комесаријата у вези са збрињавањем избеглица, интерно

расељиних лица и миграната, вођење евиденције, као и правне и административне послове

које му повери Републички Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије;

- поверене послове Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије у

поступку признавања статуса избеглица, интерно расељиних лица и миграната;

 - послове омладинске политике (Канцеларија за младе, Локални савет за младе,

писање пројеката и учешће у реализацији одобрених пројеката, у Националној

канцеларији за младе писање пројеката, учешће у креирању политике на националном

нивоу и спровођење усвојене политике);

 - обављање послова за дијаспору (сарадња са Управом за дијаспору и Србима у

региону у оквиру Министарства спољних послова, Привредном комором Србије-Центром

за дијаспору и представништима, повезивање српске дијаспоре са градом Смедеревом у

смислу профитабилне и непрофитабилне сарадње у области информисања, здравства,

спорта, културе, туризма и инвестиција, пружање дијаспори информација и помоћи у свим

областима);

 - послови праћења и координације на решавању ромских питања (Локални савет за

побољшање положаја Рома града Смедерева, Мобилни тим за инклузију Рома града

Смедерева, израда предлога пројеката и њихово спровођење, пружање помоћи Ромима

ради остваривања права у области социјално-здравствене заштите, спровођење

афирмативних мера за Роме);

 - послове социјалне и здравствена заштите (Локални савет за социјална питања,

право на повлашћену вожњу за кориснике са територије града Смедерева, материјална

подршка из области социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Град, сарадња са

социјално хуманитарним организацијама и њихово суфинансирање, процена потреба за

пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, писање

пројеката и учешће у реализацији одобрених пројеката, заштита права пацијената, право

на стицање статуса енергетски угроженог купца електричне и топлотна енергије);

 - поверене послове из делокруга Републике у области борачко-инвалидске заштите

- вођење управног поступка и израда решења о остваривању права грађана у складу са

републичким законима (борци НОР-а, борци ратова 1990-1999, војни инвалиди, породице

палих и умрлих бораца и цивилни инвалиди рата), као и исплата накнада корисницима у

области борачко-инвалидске заштите и израда извештаја и анализа за потребе надлежног

министарства;

 - поверене послове из делокруга Републике у делу који се односи на друштвену

бригу о деци - израда решења о остваривању права грађана у области друштвене бриге о

деци (дечији додатак, родитељски додатак), као и обрачун и исплата средстава

корисницима права (накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада

ради неге деце) и израда извештаја и анализа за потребе надлежног министарства;

 - друге послове у области основног и средњег образовања, предшколског

васпитања, културе, физичке културе, спорта, јавног информисања, социјалне заштите,

примарне здравствене заштите, дечје заштите и борачко-инвалидске заштите, а у складу са

законом и Статутом града;

 - послови на спровођењу родне равноправности у складу са законом.

 

Организациона поставка Одељења за јавне службе

 

У оквиру Одељења за јавне службе постоје три  Одсека и то: Одсек за јавне службе, Одсек за друштвену бригу о деци и Одсек за здравствену и социјалну заштиту.

Укупан број систематизованих места у Одељењу за јавне службе је 28, са 34 извршиоца. У Одељењу за јавне службе тренутно је запослено 28 извршиоца на неодређено радно време и 5 извршиоца на одређено радно време.

Руководиоци Одељења за јавне службе су:

- Начелник Одељења: Босиљка Плећић, дипломирани економиста

- Шеф Одсека за јавне службе: Весна Стојановић , дипломирани  правник

- Шеф Одсека за друштвену бригу о деци:Надежда Шегић, дипломирани правник

- Шеф Одсека за социјалну и здравствену заштиту: Љиљана Тодоровић, дипломирани правникКонтакт:
Одсек за јавне службе:
телефон: +381 (0) 26 4629 625
телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1712

e-mail:
nacelnikjs@smedervo.org.rs
javnesluzbe@smederevo.org.rs

Одсек за друштвену бригу о деци:

телефон: +381 (0) 26 646 730
телефон: +381 (0) 26 4623 036

e-mail: ousddz@open.telekom.rs

Одсек за социјалну и здравствену заштиту:

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1678
e-mail: ljiljana.todorovic@smederevo.org.rs


Борачко-инвалидска заштита:

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 лок. 1619
e-mail:gordana.obradovic@smederevo.org.rs

 

Послови за питања дијаспоре

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail: predrag.savic@smederevo.org.rsПослови за питања младих

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail:marina.jankovic@smederevo.org.rs

 

Послови праћења и  координације на решавању ромских питања и  питања из области родне равноправности

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 lok.1434

e-mail: sulic.djulijeta@smederevo.org.rs

 

 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

ОДЛУКА О РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ
("Службени лист општине Смедерево", број 12/2007)

ОДЛУКА О ПОСЕБНОМ РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ
("Службени лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст)

 
ОДЛУКА О РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ

              Реализација наведене Одлуке се обавља по службеној дужности од стране Одељења за јавне службе и Одељења за општу управу и месне заједнице Градске управе Смедерево.
              На основу евиденције које води Одељење за општу управу и месне заједнице-Матична служба, Одељење за јавне службе обрађује податке, на основу којих се доноси Закључак о исплати једнократног износа који остварује мајка за новорођено дете, под условом да у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији града Смедерева и да је уписана у бирачки списак града Смедерева.
              У случају да је мајка због здравственог стања или ризичне трудноће била приморана да се породи ван територије града Смедерева ( о чему се не води службена евиденција од стране Одељљња за општу управу и месне заједнице Градске управе града Смедерева), неопходно је да се странка обрати писменим путем за остваривање свог права уз прилагање следеће документације:
- Захтев за остваривање права на родитељски додатак по основу рођења детета у складу са Одлуком о родитељском додатку за новорођену децу, који се може преузети и у Градском услужном центру и у Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево;
- Извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал или оверена фотокопија на шалтеру Градске управе);
-  Отпусне листе за мајку и дете надлежне установе где се мајака породила (оригинал или фотокопија);
- Потврда о бирачком праву мајке издате од стране Одељења за општу управу и месне заједнице Градске управе Смедерево и
- Фотокопија личне карте мајке или потврда полицијске управе Смедерево о пребивалишту мајке.


ПОСЕБАН РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ИСТОВРЕМЕНО РОЂЕНО ДВОЈЕ, ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ


Посебан родитељски додатак остварује мајка која роди двоје, троје или више деце одједном, под условом да је држављанин Србије и да има пребивалиште на територији града Смедерева, најкраће 12 месеци пре дана од рођења деце.
О испуњености услова за остваривање права на посебан родитељски додатак, на основу поднетог захтева, решава Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева.
Потребна документа за остваривање овог права су:
- Захтев за признавање права на остваривање посебног родитељског додатка, који се може преузети и у Градском услужном центру и у Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево;
- Извод из матичне књиге рођених за децу (оригинал или оверена фотокопија на шалтеру Градске управе);
- Уверење Полицијске управе Смедерево о пребивалишту мајке;
- Уверење о држављанству за мајку и
- Фотокопија картице рачуна (на којој се види банка и број рачуна) на који ће бити уплаћен посебан родитељски додатак.