Документа

Овде можете преузети неке од бланко образаца који се користе уз подношење предмета Градској управи Смедерево.
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Еколошка инспекција:
- Захтев за издавање одобрења
- Захтев за продужење радног времена драгстора, објеката ''брзе хране'', пекара, експрес-пицерија
- Захтев за издавање одобрења за извођење музичког програма
- Захтев за издавање одобрења за продужетак радног времена
- Захтев за утврђивање испуњености услова за рад у својству ноћног клуба у делу заштите животне средине од буке
- Захтев за утврђивање подобности пословних просторија и испуњености услова у делу заштите животне средине
 
 
 
 
 

 

Одсек за урбанистичко, грађевинске, послове саобраћаја и заштиту животне средине
 
 
Изградњу
 

Група за заштиту животне средине
- Захтев за издавање интегрисане дозволе
- Захтев за дозволу за рад - заштита ваздуха
Нарочито опасне хемикалије
- Захтев за дозволу НОХ
- Захтев за издавање дозволе за коришћење НОХ
- Евиденција о промету НОХ
Процена утицаја
- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја
- Захтев за одређивање обима и садржине студије
- Захтев за давање сагласности на студију
- Захтев за затечено стање
- Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја
- Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију

Управљање отпадом
- Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада
- Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање

Локани регистар извора загађивања
- Образац - 1
- Образац - 2
- Образац - 3
- Образац - 4
- Образац - 5
 
Група за саобраћај
 
Ауто-такси превоз
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ВОЗАЧА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ВОЗИЛА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ПОДАТАКА ТАКСИ ДОЗВОЛЕ

 

Техничко регулисање саобраћаја

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОЗВОЛУ КРЕТАЊА ВОЗИЛА У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ПРИЛИКОМ ОДРЖАВАЊА СПОРТСКЕ ИЛИ ДРУГЕ ПРИРЕДБЕ НА ПУТУ
ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНОГ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНУ ПРОМЕНУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ПУТУ
ЗАХТЕВ ЗА ЗАУСТАВЉАЊЕ - ПАРКИРАЊЕ ДОСТАВНОГ ВОЗИЛА
ЗАХТЕВ ЗА ЗАУСТАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ВОЗИЛА ИЛИ РАДНЕ МАШИНЕ

ЗАХТЕВ ОПШТИ

 


Послови Одељења за јавне службе:
 
  Борачко-инвалидске заштите:

Одсек за дечију заштиту:
- Захтев за дечји додатак