Grupa za zaštitu životne sredine

10.decembar 2018.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operatera Privredno  društvo za proizvodnju i promet  EURO-METAL B&B doo, Osipaonica, Gajska broj 5, Smederevo 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za 

tretman-skladištenje neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 23.11.2018. godine, operater Privredno  društvo za proizvodnju i promet  EURO-METAL B&B doo, Osipaonica, Gajska broj 5 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20961902), podneo Zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 501-31/2018-02 od 19.03.2018.godine. Dopuna se odnosi na uvođenje novog indeksnog broja (19 12 12 - drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11), kao i promenu kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad,  koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom, koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17.12.2018. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.novembar 2018.

 

TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, Smederevo

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - Proširenje površina za upravljanje otpadom (na katastarskoj parceli broj 493/21 KO Smederevo) i povećanje godišnjeg kapaciteta registrovanog postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

nosilac projekta TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, Smederevo, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - Proširenje površina za upravljanje otpadom (na katastarskoj parceli broj 493/21 KO Smederevo) i povećanje godišnjeg kapaciteta registrovanog postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada, zaveden pod brojem 501-221/2018-05 od 19.10.2018. godine.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-221/2018-05 od 05.11.2018.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada predmetnog Projekta, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj ažuriranoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.oktobar 2018.

 

             DRAGOVIĆ TRANSPORT, Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo

            Obaveštenje o donošenju Rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat Stanica za snabdevanje motornih vozila naftnim derivatima u Drugovcu koja se nalazi na katastarskim  parcelama   broj 2363/5, 2363/4 i 2362/2 KO Drugovac

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-224/2018-05 od 29.10.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat Stanica za snabdevanje motornih vozila naftnim derivatima u Drugovcu koja se nalazi na katastarskim  parcelama   broj 2363/5, 2363/4 i 2362/2 KO Drugovac, nosioca projekta DRAGOVIĆ TRANSPORT, Peduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo.

            Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 13.'' Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe), skladišnog kapaciteta preko 100m³ u naseljima''.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.oktobar 2018.

 

Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina  GAGI PROMET doo,  Ul. Beogradska bb iz Osipaonice

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji katastarske parcele broj 4933/79  KO Osipaonica.

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina  GAGI PROMET doo,  Ul. Beogradska bb iz Osipaonice, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji katastarske parcele broj 4933/79  KO Osipaonica.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 31.10. do 09.11.2018.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

26.oktobar 2018.

 

Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Eksploatacija rečnih nanosa iz korita reke Dunav (na delu kp br.1245  KO Kulič), nosioca projekta VUKOVIĆ COMMERCE 2015 DOO, koji je podnet Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.oktobar 2018.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  Društvo sa ograničenom odgovornošću PAPIR SERVIS FHB, UMKA, 13 oktobar, Beograd

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru Društvo sa ograničenom odgovornošću PAPIR SERVIS FHB, UMKA, 13 oktobar, Beograd (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20599685, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala)

Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih brojeva (10 11 03 otpadni vlaknasti materijal; 10 11 12 otpadno staklo drugačije od onog navedenog u  10 11 11; 15 01 07 staklena ambalaža; 16 01 20 staklo; 17 02 02 staklo, 19 12 05 staklo; 20 01 02 staklo; 16 01 03 otpadne gume),  koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom, koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 137/10 KO Kolari, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.oktobar 2018.

 

DRAGOVIĆ TRANSPORT, Peduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Stanica za snabdevanje motornih vozila naftnim derivatima u Drugovcu koja se nalazi na katastarskim  parcelama   broj 2363/5, 2363/4 i 2363/2 KO Drugovac

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta projekta, DRAGOVIĆ TRANSPORT, Peduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Stanica za snabdevanje motornih vozila naftnim derivatima u Drugovcu koja se nalazi   na katastarskim  parcelama   broj 2363/5, 2363/4 i 2363/2 KO Drugovac.

             Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 03.10. do 13.10.2018.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.oktobar 2018.

 

Samostalna radnja za prikupljanje  i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ul. Vojislava Ilića br.30 iz Radinca

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli  broj 2143/3 KO Lipe I u Smederevu.

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Samostalna radnja za prikupljanje  i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ul. Vojislava Ilića br.30 iz Radinca, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji katastarskoj parceli  broj 2143/3 KO Lipe I u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 10.10. do 20.10.2018.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

02.oktobar 2018.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje integralne dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Društva za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac, Grčac bb, Smederevska Palanka

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

o izdatoj integralnoj dozvoli za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Društva za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac, Grčac bb, Smederevska Palanka (registrovan kod APR matični broj 20593130, šifra delatnosti 4677- trgovina na veliko otpacima i ostacima), na katastarskoj parceli broj 2134/9 KO Lipe I, Kovinski put bb u Smederevu.

            Neopasan otpad se  na lokaciju doprema sopstvenim teretnim motornim vozilima ili teretnim motornim vozilima dobavljača. Istovar neopasnog otpada iz teretnog vozila obavlja se na mestu predviđenom za to – manipulativni plato na otovorenom prostoru. Sa manipulativnog platoa otpad se raspoređuje na predviđene skladištne otvorene površine. Neopasan otpad se skladišti podno na gomilama ili u odgovarajućoj ambalaži. Operacije ponovnog iskorišćenja otpada predstavljaju operacije koje obuhvataju: klasiranje, uklanjanje nečistoća, ustinjenje, dekompozicija-rastavljenje sklopova, sečenje-umanjenje gabarita. U slučaju da nad otpadom nije moguće izvršiti dalje operacije ponovnog iskorišćenja otpada preduzimaju se druge mere u cilju njegovog zbrinjavanja (operacije deponovanja otpada kod ovlašćenih operatera).

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.septembar 2018.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operatera  Društvo sa ograničenom odgovornošću PAPIR SERVIS FHB, UMKA, 13 oktobar,Beograd, Radna jedinica Smederevo, Kolarski put bb

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 19.09.2018. godine, operater Društvo sa ograničenom odgovornošću PAPIR SERVIS FHB, UMKA, 13 oktobar, Beograd, Radna jedinica Smederevo, Kolarski put bb  (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20599685), podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 501-188/2014-08 od 07.05.2014.godine. Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih brojeva (10 11 03 otpadni vlaknasti materijal; 10 11 12 otpadno staklo drugačije od onog navedenog u  10 11 11; 15 01 07 staklena ambalaža; 16 01 20 staklo; 17 02 02 staklo, 19 12 05 staklo; 20 01 02 staklo; 16 01 03 otpadne gume),  koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom, koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 137/10 KO Kolari, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 02.10.2018. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.septembar 2018.

 

                TRANSMETAL  PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - Proširenje površina za upravljanje otpadom (na katastarskoj parceli broj 493/21 KO Smederevo) i povećanje godišnjeg kapaciteta registrovanog postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - Proširenje površina za upravljanje otpadom (na katastarskoj parceli broj 493/21 KO Smederevo) i povećanje godišnjeg kapaciteta registrovanog postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada, zaveden pod brojem 501-221/2018-05.

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 26.09. do 15.10.2018. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 15.10.2018. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.septembar 2018.

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - Pogon za skladištenje i pakovanje mineralnog đubriva na lokaciji katastarske parcele broj 2134/4 KO Lipe I, Kovinski put bb, Smederevo, nosioca projekta BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd.

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br. 135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-190/2018-05 od 03.09.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat- Pogon za skladištenje i pakovanje mineralnog đubriva na lokaciji katastarske parcele broj 2134/4 KO Lipe I, Kovinski put bb, Smederevo, nosioca projekta BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 8. ''Hemijska industrija'', podtačka 2. ''samostalna postrojenja za proizvodnju, preradu, formiranje i pakovanje veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma''.

 

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.septembar 2018.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada), operatera Društva za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac, Grčac bb, Smederevska Palanka

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za  izdavanje  dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 30.08.2018.godine, operater Društva za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac, Grčac bb, Smederevska Palanka (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20593130, sa šifrom delatnosti 4211- izgradnja puteva i autoputeva), podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 2134/9 KO Lipe I, Kovinski put bb, Smederevo.

 

            Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 10.09.2018.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.avgust 2018.

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji katastarske parcele broj 2134/9 KO Lipe I, Kovinski put bb, Smederevo, nosioca projekta Društva za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac bb, Smederevska Palanka  

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br. 135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-181/2018-05 od 28.08.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat-Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji katastarske parcele broj 2134/9 KO Lipe I, Kovinski put bb, Smederevo, nosioca projekta Društva za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac bb, Smederevska Palanka.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.avgust 2018.

Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, nosioca projekta Republička direkcija za robne rezerve, koje je podneto Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.avgust 2018.

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja skladišta za poljoprivredne proizvode-rashladno skladište, na katastarskoj parceli broj 1106 KO Udovice, nosioca projekta Urošević Bojana iz Udovica, Udovice bb.     

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br. 135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-191/2018-05 od 27.08.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-izgradnja skladišta za poljoprivredne proizvode-rashladno skladište, na katastarskoj parceli broj 1106 KO Udovice, nosioca projekta Urošević Bojana iz Udovica, Udovice bb.    

            Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) tačka 9. ''Prehrambena industrija'', podtačka 16. ''hladnjače (bez pogona za preradu sirovine)''.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.avgust 2018.

          

       BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd

 

     Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - Pogon za skladištenje i pakovanje mineralnog đubriva na lokaciji katastarske parcele broj 2134/4 KO Lipe I

     Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

                                                                                                         O B A V E Š T A V A

  

     javnost da je nosilac projekta BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - Pogon za skladištenje i pakovanje mineralnog đubriva na lokaciji katastarske parcele broj 2134/4 KO Lipe I.

     Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 22.08. do 31.08.2018.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

    Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.avgust 2018.

 

        Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - izgradnja skladišta za poljoprivredne proizvode - rashladno skladište na  katastarskoj parceli broj 1106 KO Udovice u Udovicama, nosioca projekta Urošević Bojana, Udovice bb.

 

        Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

         javnost da je nosilac projekta Urošević Bojan iz Udovica, Udovice bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - izgradnja skladišta za poljoprivredne proizvode - rashladno skladište na  katastarskoj parceli broj 1106 KO Udovice u Udovicama.

         Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 15.08. do 24.08.2018.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

         Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.avgust 2018.

 

           Društvo za građevinarstvo i trgovinu Nesam inženjering doo Grčac bb Smederevska Palanka

 

       Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji katastarske parcele broj 2134/9 KO Lipe I.

       Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

       javnost da je nosilac projekta Društvo za građevinarstvo i trgovinu Nesam inženjering doo Grčac bb Smederevska Palanka, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji katastarske parcele broj 2134/9 KO Lipe I.

       Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 15.08. do 24.08.2018.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

      Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.avgust 2018.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  Društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina FEROSIROVINA DOO, Osipaonica, Dragutina Obradovića 27.

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole

za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru Društvu za promet i reciklažu sekundarnih sirovina FEROSIROVINA DOO, Osipaonica, Dragutina Obradovića 27 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20234768, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala).

Dopuna se odnosi na proširenje u smislu tretmana neopasnog otpada koji se u skladu sa postojećom dozvolom već skladišti na lokaciji postrojenja koje se nalazi na katastarskim parcelama  broj 4933/48 i 4933/91 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Na predmetnoj lokaciji operater će tretirati sledeći neopasni otpad:

20 01 01 papir i karton;

15 02 03 apsorbenti,filterski materijali,krpe za brisanje izastitna odeća drugačija od onoh navedenih u 15 02 02;

16 01 19 plastika;

19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11;

19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06;

17 02 01 drvo;

16 01 03 otpadne gume;

17 04 03 olovo.

 

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.jul 2018.

 

Obaveštenje o  dostavljenom Planu upravljanja zaštitom životne sredine

 

Gradskoj upravi Smederevo dostavljen je od strane JP „Putevi Srbije“ Plan  upravljanja zaštitom životne sredine za projekat pojačanog održavanja državnih puteva IB reda broj 14 i IB reda broj 33 deonice: Granica APV (Kovin)-Ralja-Požarevac (Orljevo).

               Obaveštava se zainteresovana javnost da uvid u predmetni plan može da se izvrši u kancelariji broj 35 Gradske uprave Smederevo u roku od 14 dana.

                 Uvid u predmetni Plan se može izvršiti i:

               ·  u prostorijama JP „Putevi Srbije“, Vlajkovićeva 19a, Beograd, prvi sprat od 11 do 13 časova

               · u prostorijama Gradske uprave Požarevac, Drinska 2, Požarevac, kancelarija 115

               · na internet stranici www.putevi-srbije.rs

                Dana 18.07.2018. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, Smederevo biće održana  javne konsultacije i prezentacija predmetnog Plana.

                Primedbe i mišljenja u vezi predmetnog Plana se mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu JP „Putevi Srbije“, Sektor za investicije, Vlajkovićeva 19a, Beograd ili u elektronskom obliku na mejl office@putevi-srbije.rs.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.jul 2018.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje integralne dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Privredno društvo MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo, Đure Salaja 13

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o izdatoj integralnoj dozvoli za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Privredno društvo MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo, Đure Salaja 13 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21339318, sa šifrom delatnosti 4677- trgovina na veliko otpacima i ostacima), na katastarskoj parceli broj 527/8 KO Smederevo u Smederevu.

Rad postrojenja za upravljanje neopasnim otpadom obuhvata sledeće operacije: prijem i skladištenje neopasnog otpada u postrojenje za upravljanje otpadom, tretman (ponovno iskorišćenje) mehaničkim postupcima u hali na liniji za reciklažu (koja se sastoji od više segmenata), skladištenje proizvedenog gumenog granulata i generisanog otpada iz tehnološkog postupka u postrojenju za upravljanje otpadom.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Zahtev o davanju saglasnosti na Cenovnik vode za piće i kanalizacije JKP Vodovod Smederevo

13.jul 2018.

Republika Srbija

GRAD SMEDEREVO

Gradska uprava Smedereva

 Odeljenje za privredu, preduzetništvo,

 lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke

 Odsek za privredu i registraciju

privrednih subjekata

Broj: 38-15/2018-03

Datum:12.07.2018. godine

S M E D E R E V O

 

 

 

 

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („ Službeni glasnik Republike Srbije", broj 88/2011 i 104/2016), utvrđena je obaveza da jedinica lokalne samouprave objavljuje zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, na oglasnoj tabli u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i u elektronskom obliku putem interneta, najmanje 15 dana pre donošenja odluke.

 

 Shodno navedenom, objavljuje se dana 12.07.2018. godine, Zahtev o davanju saglasnosti na Cenovnik vode za piće i kanalizacije JKP Vodovod Smederevo, broj 01-1364/4 od 28.06.2018. godine, koji je doneo Nadzorni odbor na sednici održanoj 28.06.2018. godine, broj 01-61/7.

 

 

 

Obradio: Darko Radojković

                      

 

  ŠEFICA  ODSEKA                                                                NAČELNICA ODELjENjA

                                                     

Snežana Savić Ilić, dipl.pravnik                                             Zdravka Kovačević-Vasić

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.jul 2018.

 

             Obaveštenje od Ministarstva zaštite životne sredine o podnetom zahtevu nosioca projekta " NIS " a.d. - Novi Sad možete pogledati ovde.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.jul 2018.

 

             Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada opratera Društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina FEROSIROVINA DOO, Osipaonica, Dragutina Obradovića 27.

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

             

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 28.06.2018.godine operater Društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina FEROSIROVINA DOO, Osipaonica, Dragutina Obradovića 27 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20234768, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala) podneo zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada izdate pod brojem 501-179/2011-08 od 10.11.2011.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti.

Dopuna se odnosi na proširenje u smislu tretmana neopasnog otpada koji se u skladu sa dozvolom već skladišti na lokaciji postrojenja koje se nalazi na katastarskim parcelama  broj 4933/48 i 4933/91 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Na predmetnoj lokaciji operater će tretirati neopasni otpad:

20 01 01 papir i karton

15 02 03 apsorbenti,filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačija od onoh navedenih u 15 02 02

16 01 19 plastika

19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11

19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06

17 02 01 drvo

16 01 03 otpadne gume

17 04 03 olovo

 

           Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 10.07.2018 godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

         Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.jun 2018.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada (otpadnih guma), operatera Privrednog društva MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za  izdavanje  dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada (otpadnih guma)

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 17.05.2018.godine, operater Privredno društvo MANSIDER RECYCLING doo Smederevo, Đure Salaja 13, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21339318, sa šifrom delatnosti 4677- trgovina na veliko otpacima i ostacima), podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada (otpadnih guma) na katastarskoj parceli broj 527/8 KO Smederevo,  ulica Đure Salaja 13.

 

            Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 22.06.2018.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.06.2018.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Zahtev o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga iznošenja i deponovanja otpada JKP Zelenilo i groblja Smederevo

19.jun 2018.

Kompletan Zahtev o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga iznošenja i deponovanja otpada JKP Zelenilo i groblja Smederevo možete videti na ovom linku.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.jun 2018.

Trgovinsko preduzeće NOVA ŠUMADIJA doo  Grocka,  Smederevski put 22b

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta- izgradnja objekta za proizvodnju gajbi na katastarskim  parcelama broj 1416/1 i 1416/2 KO Udovice u Udovicama.

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je nosilac projekta Trgovinsko preduzeće NOVA ŠUMADIJA doo  Grocka,  Smederevski put 22b, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - izgradnja objekta za proizvodnju gajbi na katastarskim  parcelama broj 1416/1 i 1416/2 KO Udovice u Udovicama

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 20.06. do 30.06.2018.godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.jun 2018.

 

          Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu nosioca projekta MESSER TEHNOGAS koje je podneto Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.maj 2018.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni i dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  Privrednom društvu za proizvodnju promet roba i usluga BOS KOMERC DOO Osipaonica,  Dragutina Obradovića 19

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju o izmeni i dopuni integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

 

operateru BOS KOMERC DOO Osipaonica, Privredno društvo za proizvodnju promet roba i usluga, Dragutina Obradovića 19 ( registrovan kod APR sa matičnim brojem 17046268).

Izmena navedenog rešenja  se odnosi na deo A: OPŠTI PODACI; Opšti podaci o dozvoli, u smislu usklađivanja indeksnih brojeva neopasnog otpada sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (,,Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br.56/2010).

 Dopuna se odnosi na proširenje poslovanja u smislu tretmana neopasnog otpada, koji se u skladu sa dozvolom već skladišti na lokaciji postrojenja na kat.parceli broj 4933/33 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

 

Na predmetnoj lokaciji operater će privremeno skladištiti sledeći neopasni otpad:

02 01 04 -otpadna plastika (isključujući ambalažu)

07 02 13 -otpadna plastika

12 01 05 -obrada plastike

15 01 01 -papirna i kartonska ambalaža

15 01 02 -plastična ambalaža

15 01 03 -drvena ambalaža

15 01 07 -staklena ambalaža

16 01 03 -otpadne gume

16 01 19 -plastika

16 01 20 -staklo

16 02 14 -odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16 -komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15

17 01 03 -crep i keramika

17 02 01 -drvo

17 02 02 -staklo

17 02 03 -plastika

19 12 01 -papir i karton

19 12 05 -staklo

19 12 07 -drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06

19 12 12 -drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada          

                drugačiji od onih navedenih u 19 12 11

20 01 01 -papir i karton

20 01 02 -staklo

20 01 36 -odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21,

                20  01 23 i 20 01 35

20 01 38 -drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37

20 01 39 -plastika

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.april 2018.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju  integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera Privrednog društva za proizvodnju promet roba i usluga BOS KOMERC DOO Osipaonica,  Dragutina Obradovića 19

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 20.04.2018. godine, operater Privredno društvo za proizvodnju promet roba i usluga BOS KOMERC DOO Osipaonica,  Dragutina Obradovića 19 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17046268), podneo Zahtev za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdatog pod brojem 501-319/2011-08 od 18.01.2012.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine. Izmena navedenog rešenja  se odnosi na deo A: OPŠTI PODACI; Opšti podaci o dozvoli, u smislu usklađivanja indeksnih brojeva neopasnog otpada sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (,,Službeni glasnik Republike Srbije,, br.56/2010).

 Dopuna se odnosi na proširenje poslovanja u smislu tretmana neopasnog otpada, koji se u skladu sa dozvolom već skladišti na lokaciji postrojenja na kat.parceli broj 4933/33, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

 Na predmetnoj lokaciji operater će tretirati sledeći neopasni otpad:

02 01 04 -otpadna plastika (isključujući ambalažu)

07 02 13 -otpadna plastika

12 01 05 -obrada plastike

15 01 01 -papirna i kartonska ambalaža

15 01 02 -plastična ambalaža

15 01 03 -drvena ambalaža

15 01 07 -staklena ambalaža

16 01 03 -otpadne gume

16 01 19 -plastika

16 01 20 -staklo

16 02 14 -odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16 -komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15

17 01 03 -crep i keramika

17 02 01 -drvo

17 02 02 -staklo

17 02 03 -plastika

19 12 01 -papir i karton

19 12 05 -staklo

19 12 07 -drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06

19 12 12 -drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada          

                drugačiji od onih navedenih u 19 12 11

20 01 01 -papir i karton

20 01 02 -staklo

20 01 36 -odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21,

                20  01 23 i 20 01 35

20 01 38 -drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37

20 01 39 -plastika

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30.04.2018. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova. 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.april 2018.

 

Obaveštenje od Ministarstva zaštite životne sredine o podnetom zahtevu nosioca projekta HBIS Group Serbia & Stell d.o.o. možete pogledati ovde.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.april 2018.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  ''MONTIMPEX'' Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Smederevo, Karađorđeva 32/2.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru ''MONTIMPEX'' Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Smederevo, Karađorđeva 32/2, Smederevo (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17041568, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala)

Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih brojeva neopasnog otpada koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 841 KO Lipe II, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Na predmetnoj lokaciji operater će privremeno skladištiti sledeći neopasni otpad:

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 02 01 99),

·    otpadna plastika (indeksni broj 02 01 04),

·    otpad od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži (indeksni broj 03 03 08),

·    otpadna kora i pluta (indeksni broj 03 01 01),

·    otpadi od krojenja i završne obrade (indeksni broj 04 01 09),

·    otpadi od mešovitih materijala impregnirani tekstil, elastomer, plastomer (indeksni broj 04 02 09),

·    otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 21),

·    otpad od prerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 22),

·    otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13),

·    otpadni toner za štampanje koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 08 03 18),

·    otpadi od prerade šljake (indeksni broj 10 02 01),

·    neprerađena visokopećna šljaka (indeksni broj 10 02 02),

·    jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05 (indeksni broj 10 09 06),

·    jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07 (indeksni broj  10 09 08),

·    jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05 (indeksni broj 10 10 06),

·    jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07 (indeksni broj 10 10 08),

·    obrada plastike (indeksni broj 12 01 05),

·    papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01),

·    plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02),

·    drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03),

·    metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04),

·    mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06),

·    staklena ambalaža (indeksni broj 15 01 07),

·    tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09),

·    plastika (indeksni broj  17 02 03),

·    plastika (indeksni broj 16 01 19),

·    plastika (indeksni broj 20 01 39),

·    staklo (indeksni broj 16 01 20),

·    staklo (indeksni broj 17 02 02),

·    staklo (indeksni broj 19 12 05),

·    staklo (indeksni broj 20 01 02),

·    alkalne baterije, izuzev 16 06 03 (indeksni broj 16 06 04),

·    druge baterije i akumulatori (indeksni broj 16 06 05),

·    ostale obloge i vatrostalni materijal iz metalurških procesa drugačiji od navedenih u 16 11 03 (indeksni broj 16 11 04),

·    obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačijih od navedenih u 16 11 05/16 11 06, beton(indeksni broj 17 01 01),

·    cigle (indeksni broj 17 01 02),

·    crep i keramika (indeksni broj 17 01 03),

·    mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločica i keramike koje ne sadrže opasne materije (indeksni broj 17 01 07),

·    drvo (indeksni broj 17 02 01),

·    cink (indeksni broj 17 04 04),

·    mešani metali (indeksni broj 17 04 07),

·    kablovi koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 17 04 11),

·    solidifikovani otpadi drugačijih od onih navedenih u 19 03 06 (indeksni broj 19 03 07),

·    papir i karton (indeksni broj 19 12 01),

·    papir i karton (indeksni broj 20 01 01),

·    drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06 (indeksni broj 19 12 07),

·    drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 (indeksni broj 20 01 38),

·    tekstil (indeksni broj 19 12 08),

·    tekstil (indeksni broj 20 01 11),

·    baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33 (indeksni broj 20 01 34),

·    odbačena električna i elektronska oprema drugačija od onih navedenih u 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 (indeksni broj 20 01 36),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 01 99),

·    otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo( indeksni broj 10 12 08),

·    apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačija od    onih navedenih u 15 02 02 (indeksni broj 15 02 03),

·    odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksni broj 16 02 14),

·     drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11 (indeksni broj 19 12 12),

·    kabasti otpad (indeksni broj 20 03 07),

·    otpadne gume (indeksni broj 16 01  03),

·    otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 06),

·    otpadi od zavarivanja (indeksni broj 12 01 13),

·    komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 (indeksni broj 16 02 16),

·    istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 08 03),

·    kalaj  (indeksni broj 17 04 06),

·    papir i karton (indeksni broj 19 12  01),

·    piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji ne sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04 (indeksni broj 03 01 05),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani  (indeksni broj 03 01 99),

·    otpad od kore i drvni otpad  (indeksni broj 03 03 01) ,

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 03 03 99),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (04 02 99),

·    fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra (indeksni broj 09 01 07) ,

·    fotografski film i papir koji ne sadrži srebro ili jedinjenja srebra (indeksni broj 09 01 08),

·    kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija (indeksni broj 09 01 10),

·    kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih u 09 01 11  (indeksni broj 09 01 12),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 09 01 99),

·    pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04  (indeksni broj 10 01 01),

·    leteći pepeo od uglja (indeksni broj 10 01 02),

·    leteći pepeo treseta i sirovog drveta (indeksni broj 10 01 03),

·    šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14 (indeksni broj 10 01 15),

·    leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16 (10 01 17),

·    peskovi iz fluidizovanog sloja (indeksni broj 10 01 24),

·    otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj (10 01 25),

·    otpad od mlevenja (indeksni broj 10 02 10),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 02 99),

·    ostaci anoda (indeksni broj 10 03 02),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 04 99),

·    šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 05 01),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 05 99),

·    šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje(indeksni broj 10 06 01),

·    zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 06 02)

·    ostale čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 06 04),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 06 99),

·    šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje(indeksni broj 10 07 01),

·    zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje(indeksni broj 10 07 02),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 07 99),

·    čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 08 04),

·    ostale šljake (indeksni broj 10 08 09),

·    strugotine sa anode (indeksni broj 10 08 14),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 08 99),

·    šljaka iz peći (indeksni broj 10 09 03),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 09 99),

·    šljaka iz peći (indeksni broj 10 10 03),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 10 99),

·    otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla (indeksni broj 10 11 03),

·    čvrste čestice i prašina(indeksni broj 10 11 05),

·    otpadno staklo drugačije od onog navedenog u 10 11 11 (indeksni broj 10 11 12),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 11 99),

·    otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana(indeksni broj 10 12 01),

·    čvrste čestice i prašina  (indeksni broj 10 12 03),

·    odbačeni kalupi (indeksni broj 10 12 06),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj  10 12 99),

·    tvrdi cink (indeksni broj  11 05 01),

·    pepeo od cinka (indeksni broj  11 05 02),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj  11 05 99),

·    potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih navedenih u 12 01 20 (indeksni broj  12 01 21),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj  12 01 99),

·    kompozitna ambalaža (indeksni broj  15 01 05),

·    zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03 (indeksni broj  17 05 04),

·    iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05 (indeksni broj  17 05 06),

·    mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03 (indeksni broj  17 09 04),

·    biodegradabilni otpad (indeksni broj  20 02 01),

·    zemlja i kamen (indeksni broj  20 02 02),

·    ostali nebiodegradabilni otpad (indeksni broj  20 02 03),

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.  

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.april 2018.

 

          Privredno društvo MANSIDER RECYCLING doo Smederevo Omladinska 2 

 

         Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - postrojenje za mehanički tretman guma na katastarskoj parceli broj 527/8 KO Smederevo, nosioca projekta Privrednog društva MANSIDER RECYCLING doo Smederevo Omladinska 2

        Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br. 135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-71/2018-05 od 04.04.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-postrojenje za mehanički tretman guma na katastarskoj parceli broj 527/8 KO Smederevo, nosioca projekta Privrednog društva MANSIDER RECYCLING doo Smederevo Omladinska 2.

            Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

             Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

26.mart 2018.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje dozvole za  tretman - skladištenje neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za proizvodnju i promet EURO METAL B&B d.o.o. Osipaonica, Gajska 5

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Privredno društvo za proizvodnju i promet EURO METAL B&B d.o.o. Osipaonica, Gajska 5, ,(registrovan kod APR sa matičnim brojem 20961902, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala), za tretman - skladištenje neopasnog otpada sledećih indeksnih brojeva:  19 10 01 otpad od gvožđa i čelika

Otpad od olova:

17 04 03 - olovo

           Otpadni papir, karton i proizvodi od papira:

03 03 08 -  otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži

15 01 01 -  papirna i kartonska ambalaža

19 12 01 -  papir i karton

20 01 01 - papir i karton

           Otpadna plastika:

07 02 13 -  otpadna plastika

15 01 02 - plastična ambalaža

16 01 19 -  plastika

17 02 03 - plastika

19 12 04 - plastika i guma

20 01 39 - plastika

           Otpadna guma:

16 01 03 - otpadne gume

           Otpadno drvo:

03 01 01 - otpadna kora i pluta

03 01 05 - piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04

03 01 99 - otpadi koji nisu drugačije specificirani

03 03 01 - otpad od kore i drvni otpad

15 01 03 - drvena ambalaža

17 02 01 -  drvo

19 12 07 - drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06

20 01 38 - drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37

           Otpadno staklo:

15 01 07 - staklena ambalaža

16 01 20 - staklo

17 02 02 - staklo

19 12 05 - staklo

20 01 02 - staklo

           Građevinski otpad:

17 01 01- beton

17 01 02 – cigle

17 01 03 – crep i keramika

17 09 04 - mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03

           Apsorbenti, filterski materijali i krpe za brisanje koji ne sadrže opasne supstance:

15 02 03 - apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02

           Električni i elektronski otpad:

16 02 14- odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16 - komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15

20 01 36 - odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Na predmetnoj lokaciji operater ''EURO METAL B & B'' doo će vršiti mehanički tretman radi redukcije zapremine (operacija R12 - Promene radi podvrgavanja otpada bilo kojoj od operacija od R1 do R11 - ovo može uključiti pripremne operacije koje prethode operacijama ponovnog iskorišcenja, uključujući i prethodnu preradu kao što su, između ostalog, demontaža, sortiranje, drobljenje, sabijanje, baliranje i sl) kako bi se dobila sekundarna sirovina u obliku pogodnom za dalju distribuciju sledećih vrsta otpada:

           Otpad od gvožđa (čelika):

10 02 99 - otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 09 06 - jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05

10 09 08 - jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07

10 10 06 - jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05

10 10 08 - jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07

12 01 01 - struganje i obrada ferometala

12 01 13 - otpadi od zavarivanja

16 01 06 - otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente

16 01 17 - ferozni metal

17 04 05 - gvožđe i čelik

17 04 06 - kalaj

17 04 07 - mešani metali

17 04 11 - kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10

19 10 01 - otpad od gvožđa i čelika

19 12 02 - metali koji sadrže gvožđe

20 01 40 - metali

Otpad od obojenih metala

           Otpad od aluminijuma:

12 01 03 - struganje i obrada obojenih metala

16 01 18 - obojeni metal

17 04 02 - aluminijum

19 10 02 - otpad od obojenih metala

19 12 03 - obojeni metali

           Otpad od bakra i cinka:

17 04 01 -  bakar, bronza, mesing

19 12 03 - obojeni metali

17 04 04 - cink

na delu katastarske parcele broj 5224/1 KO Osipaonica.

 

Rad postrojenja za upravljnje otpadom obuhvata sledeće operacije: preuzimanje i prijem, skladištenje, tretman i otpremanje otpada. Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.mart 2018.

 

               Akcija ''Sat za našu planetu'' u organizaciji Svetskog fonda za prirodu (WWF-World Wide Fund for Nature) počela je 2007. godine u Sidneju, kada je 2.2 miliona domaćinstava i preduzeća isključilo svetla na jedan sat. Dve godine kasnije, 2009. godine, ovaj događaj se pretvorio u svetski pokret, sa milionima učesnika iz 92 zemlje. Svetske znamenitosti, kao što su ''Golden gate'' u San francisku, Koloseum u Rimu i ''Coca-Cola'' bilbord na Tajms Skveru, bili su u mraku kao poruka o neophodnosti preduzimanja konkretnih akcija za ublažavanje klimatskih promena kao problema koji iz sata u sat postaje sve urgentniji.

            U Srbiji se akcija ''Sat za našu planetu'' organizuje od 2009. godine u 40 gradova, među kojima  i Smederevo organizuje simbolično gašenje rasvete na reprezentativnim lokacijama u trajanju od jednog časa.

            U cilju promovisanja ove akcije, 24.03.2018. godine, rasveta je bila isključena u Omladinskoj ulici i na delu Trga Republike (bivša Njegoševa ulica) u Smederevu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.mart 2018.

 

          Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  Društvo sa ograničenom odgovornošću IMETAK Smederevo, Dunavska 1

          Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru Društvo sa ograničenom odgovornošću IMETAK Smederevo, Dunavska 1 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17433156).  

        Dopuna se odnosi na uvođenje novog indeksnog broja (12 01 03 - struganje i obrada obojenih metala) koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom, koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 838/1 KO Lipe 2, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

         Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.mart 2018.

 

         Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu Projekta Sistema za navodnjavanje južnog dela teritorije grada Smedereva na površini 1535 ha.

          Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-60/2018-05 od 23.03.2018. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta Sistema za navodnjavanje južnog dela teritorije grada Smedereva na površini 1535 ha.

            Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008).

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.mart 2018.

 

            Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  Privrednom društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge EKOS-EKSPORT IMPORT doo iz Osipaonice, Dragutina Obradovića 29.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru Privrednom društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge EKOS-EKSPORT IMPORT doo iz Osipaonice, Dragutina Obradovića 29, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17019139, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala)

Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih  brojeva neopasnog otpada, koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 4933/49 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Na predmetnoj lokaciji operater će privremeno skladištiti sledeći neopasni otpad:

08 03 18 otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u 08 03 17

12 01 05 obrada plastike

12 0113 otpadi od zavarivanja

12 01 15 mašinski muljevi drugačiji od onih navedenihu 12 01 14

12 01 17 otpadi od gorivih materijala drugačiji od onog navedenog u 12 01 16

12 01 21 potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih navedenih u 12 01 20

12 01 99 otpadi koji nisudrugačije specificirani

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža

15 01 02 plastična ambalaža

15 01 03 drvena ambalaža

15 01 05 kompozitna ambalaža

15 01 06 mešana ambalaža

15 01 07 staklena ambalaža

15 01 09 tekstilna ambalaža

15 02 03 apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02

16 01 03 otpadne gume

16 01 12 kočione obloge drugačije od onih navedenihu 16 01 11

16 01 15 antifriz drugačiji od onog navedenog u 16 01 14

16 01 16 rezervoari za tečii gas

16 01 20 staklo

16 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

16 03 04 neorganski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 03

16 03 06 organski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 05

16 06 04 alkalne baterije (izuzev 16 06 03)

16 05 05 gasovi u bocama pod pritiskom drugačiji od onih navedenih u 16 05 04

16 06 05 druge baterije i akumulatori

16 05 09 odbačene hemikalije drugačije od onih navedenihu 16 05 06,16 05 07 ili 16 05 08

16 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

16 08 01 istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodiujum, paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07)

16 08 03 istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani

16 08 04 istrošeni tečni katalizatori za katalitički kreking (izuzev 16 08 07)

16 10 02 tečni otpadi na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 01

16 10 04 koncentrati na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 03

16 11 02 obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01

16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03

16 11  06 obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških lrocesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 05

17 01 01 beton

17 01 02 cigle

17 01 03 crep i keramika

17 01 07 mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 06

17 02 01 drvo

17 02 02 staklo

17 03 02 bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u 17 03 01

17 04 06 kalaj

17 05 04 zemlja i kamen drugačiji od onih navedenihu 17 05 03

17 05 06 iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05

17 05 08 otpad koji spada sa gusenica drugačiji od onog navedenog u 17 05 07

17 06 04izolacioni materijali drugačiji od onihnavedenihu 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od onih navedenih u 17 08 01

17 09 04 mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03

19 10 02 otpad od obojenih metala

19 10 04 laka frakcija i prašina drugačije od onih navedenih u 19 10 03

19 09 06 ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05

19 12 01 papir i karton

19 12 05 staklo

19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06

19 12 08 tekstil

19 12 09 minerali (npr. pesak i kamen)

19 12 10 sagorljivi otpad (gorivo dobijeno iz otpada)

19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11

20 01 01 papir i karton

20 01 02 staklo

20 01 08 biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana

20 01 10 odeća

20 01 11 tekstil

20 01 25 jestiva ulja i masti

20 01 28 boja, mastila, lepkovi i smole drugačiji od onih navedenih u 20 01 27

20 01 30 deterdženti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29

20 01 32 lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31

20 01 34 baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33

20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37

20 01 41 otpadi od čišćenja dimnjaka

20 01 99 ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane

20 03 07 kabasti otpad

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.mart 2018.

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta- postrojenja za mehanički tretman guma na katastarskoj parceli broj 527/8 KO Smederevo

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

        javnost da je nosilac projekta Privredno društvo MANSIDER RECYCLING doo Smederevo Omladinska 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta-postrojenja za mehanički tretman guma na katastarskoj parceli broj 527/8 KO Smederevo.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 21.03. do 31.03.2018.godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.mart 2018.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za kartonažu, promet i usluge Đurđev grad doo Mala Krsna,  Železnička bb

        Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 19.02.2018. godine, operater Privredno  društvo za kartonažu, promet i usluge Đurđev grad doo Mala Krsna, Železnička bb (registrovan kod APR sa matičnim brojem 07622802), podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 501-181/2013-05 od 07.02.2014.godine. Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih brojeva (19 12 04 plastika i guma; 19 12 10 – sagorljivi otpad ( gorivo dobijeno iz otpada); 19 12 12 - drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11, koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom, koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 1727/1 KO  Mala Krsna, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.03.2018. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.mart 2018.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operatera  Društvo sa ograničenom odgovornošću IMETAK Smederevo, Dunavska 1

        Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08. 03.2018. godine, operater Društvo sa ograničenom odgovornošću IMETAK Smederevo, Dunavska 1 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17433156), podneo Zahtev za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 501-123/2011-08 od 07.07.2011.godine. Dopuna se odnosi na uvođenje novog indeksnog broja (12 01 03 - struganje i obrada obojenih metala) koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom, koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 838/1 KO Lipe 2, Smederevo, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17.03.2018. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.mart 2018.

 

GRAD SMEDEREVO, Ul. Omladinska br. 1

  

            Obaveštenje o podnetom zahtavu o za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Sistema za navodnjavanje južnog dela teritorije grada Smedereva na površini 1535 ha.

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

         javnost da je nosilac projekta Grad Smederevo, Omladinska 1, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Sistema za navodnjavanje južnog dela teritorije grada Smedereva na površini 1535 ha.

           Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 07.03. do 17.03.2018.godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.mart 2018.

 

Preduzeće za proizvodnju,trgovinu i usluge ''MONTIMPEX'' D.O.O. Smederevo, Karađorđeva br.32/2 

        Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat uvođenja novih indeksnih brojeva otpada sa kojima će se poslovati u okviru postojećeg postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 841 KO Lipe II, na Lipskom putu u Smederevu, nosioca projekta '''MONTIMPEX'' D.O.O. Smederevo, Karađorđeva br.32/2

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-35/2018-05 od 28.02.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat uvođenja novih indeksnih brojeva otpada sa kojima će se poslovati u okviru postojećeg postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 841 KO Lipe II, na Lipskom putu u Smederevu, nosioca Projekta Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge ''MONTIMPEX'' d.o.o Smederevo, Karađorđeva 32/2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.mart 2018.

 

              Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada opratera ''MONTIMPEX'' d.o.o Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, Karađorđeva 32/2, Smederevo

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

             

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 18.01.2018.godine operater ''MONTIMPEX'' d.o.o Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, Karađorđeva 32/2, Smederevo (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17041568, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala) podneo zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada izdate pod brojem 501-146/2010-08 od 26.10.2010.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti.

Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih brojeva neopasnog otpada koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 841 KO Lipe II, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Na predmetnoj lokaciji operater će privremeno skladištiti sledeći neopasni otpad:

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 02 01 99),

·    otpadna plastika (indeksni broj 02 01 04),

·    otpad od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži (indeksni broj 03 03 08),

·    otpadna kora i pluta (indeksni broj 03 01 01),

·    otpadi od krojenja i završne obrade (indeksni broj 04 01 09),

·    otpadi od mešovitih materijala impregnirani tekstil, elastomer, plastomer (indeksni broj 04 02 09),

·    otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 21),

·    otpad od prerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 22),

·    otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13),

·    otpadni toner za štampanje koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 08 03 18),

·    otpadi od prerade šljake (indeksni broj 10 02 01),

·    neprerađena visokopećna šljaka (indeksni broj 10 02 02),

·    jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05 (indeksni broj 10 09 06),

·    jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07 (indeksni broj  10 09 08),

·    jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05 (indeksni broj 10 10 06),

·    jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07 (indeksni broj 10 10 08),

·    obrada plastike (indeksni broj 12 01 05),

·    papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01),

·    plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02),

·    drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03),

·    metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04),

·    mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06),

·    staklena ambalaža (indeksni broj 15 01 07),

·    tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09),

·    plastika (indeksni broj  17 02 03),

·    plastika (indeksni broj 16 01 19),

·    plastika (indeksni broj 20 01 39),

·    staklo (indeksni broj 16 01 20),

·    staklo (indeksni broj 17 02 02),

·    staklo (indeksni broj 19 12 05),

·    staklo (indeksni broj 20 01 02),

·    alkalne baterije, izuzev 16 06 03 (indeksni broj 16 06 04),

·    druge baterije i akumulatori (indeksni broj 16 06 05),

·   ostale obloge i vatrostalni materijal iz metalurških procesa drugačiji od navedenih u 16 11 03 (indeksni broj 16 11 04),

·  obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačijih od navedenih u 16 11 05/16 11 06, beton(indeksni broj 17 01 01),

·    cigle (indeksni broj 17 01 02),

·    crep i keramika (indeksni broj 17 01 03),

·  mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločica i keramike koje ne sadrže opasne materije (indeksni broj 17 01 07),

·    drvo (indeksni broj 17 02 01),

·    cink (indeksni broj 17 04 04),

·    mešani metali (indeksni broj 17 04 07),

·    kablovi koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 17 04 11),

·    solidifikovani otpadi drugačijih od onih navedenih u 19 03 06 (indeksni broj 19 03 07),

·    papir i karton (indeksni broj 19 12 01),

·    papir i karton (indeksni broj 20 01 01),

·    drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06 (indeksni broj 19 12 07),

·    drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 (indeksni broj 20 01 38),

·    tekstil (indeksni broj 19 12 08),

·    tekstil (indeksni broj 20 01 11),

·    baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33 (indeksni broj 20 01 34),

·   odbačena električna i elektronska oprema drugačija od onih navedenih u 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 (indeksni broj 20 01 36),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 01 99),

·    otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo( indeksni broj 10 12 08),

·    apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačija od    onih navedenih u 15 02 02 (indeksni broj 15 02 03),

·    odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksni broj 16 02 14),

·     drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11 (indeksni broj 19 12 12),

·    kabasti otpad (indeksni broj 20 03 07),

·    otpadne gume (indeksni broj 16 01  03),

·    otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 06),

·    otpadi od zavarivanja (indeksni broj 12 01 13),

·    komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 (indeksni broj 16 02 16),

·    istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 08 03),

·    kalaj  (indeksni broj 17 04 06),

·    papir i karton (indeksni broj 19 12  01),

·    piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji ne sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04 (indeksni broj 03 01 05),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani  (indeksni broj 03 01 99),

·    otpad od kore i drvni otpad  (indeksni broj 03 03 01) ,

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 03 03 99),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (04 02 99),

·    fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra (indeksni broj 09 01 07) ,

·    fotografski film i papir koji ne sadrži srebro ili jedinjenja srebra (indeksni broj 09 01 08),

·    kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija (indeksni broj 09 01 10),

·    kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih u 09 01 11  (indeksni broj 09 01 12),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 09 01 99),

·    pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04  (indeksni broj 10 01 01),

·    leteći pepeo od uglja (indeksni broj 10 01 02),

·    leteći pepeo treseta i sirovog drveta (indeksni broj 10 01 03),

·    šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14 (indeksni broj 10 01 15),

·    leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16 (10 01 17),

·    peskovi iz fluidizovanog sloja (indeksni broj 10 01 24),

·    otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj (10 01 25),

·    otpad od mlevenja (indeksni broj 10 02 10),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 02 99),

·    ostaci anoda (indeksni broj 10 03 02),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 04 99),

·    šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 05 01),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 05 99),

·    šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje(indeksni broj 10 06 01),

·    zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 06 02)

·    ostale čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 06 04),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 06 99),

·    šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje(indeksni broj 10 07 01),

·    zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje(indeksni broj 10 07 02),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 07 99),

·    čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 08 04),

·    ostale šljake (indeksni broj 10 08 09),

·    strugotine sa anode (indeksni broj 10 08 14),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 08 99),

·    šljaka iz peći (indeksni broj 10 09 03),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 09 99),

·    šljaka iz peći (indeksni broj 10 10 03),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 10 99),

·    otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla (indeksni broj 10 11 03),

·    čvrste čestice i prašina(indeksni broj 10 11 05),

·    otpadno staklo drugačije od onog navedenog u 10 11 11 (indeksni broj 10 11 12),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 11 99),

·    otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana(indeksni broj 10 12 01),

·    čvrste čestice i prašina  (indeksni broj 10 12 03),

·    odbačeni kalupi (indeksni broj 10 12 06),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj  10 12 99),

·    tvrdi cink (indeksni broj  11 05 01),

·    pepeo od cinka (indeksni broj  11 05 02),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj  11 05 99),

·    potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih navedenih u 12 01 20 (indeksni broj  12 01 21),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj  12 01 99),

·    kompozitna ambalaža (indeksni broj  15 01 05),

·    zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03 (indeksni broj  17 05 04),

·    iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05 (indeksni broj  17 05 06),

·    mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03 (indeksni broj  17 09 04),

·    biodegradabilni otpad (indeksni broj  20 02 01),

·    zemlja i kamen (indeksni broj  20 02 02),

·    ostali nebiodegradabilni otpad (indeksni broj  20 02 03),

 

   Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 12.03.2018 godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

  Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

02.mart 2018.

 

Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.februar 2018.

 

              Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada opratera Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge EKOS-EKSPORT IMPORT Društvo sa ograničenom odgovornošću, Osipaonica, Dragutina Obradovića 29.

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

             

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 24.01.2018.godine operater Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge EKOS-EKSPORT IMPORT Društvo sa ograničenom odgovornošću, Osipaonica, Dragutina Obradovića broj 29. (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17019139, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala) podneo zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada izdate pod brojem 501-192/2010-08 od 07.06.2011.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti.

Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih brojeva neopasnog otpada koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 4933/49 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Na predmetnoj lokaciji operater će privremeno skladištiti sledeći neopasni otpad:

08 03 18 otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u 08 03 17

12 01 05 obrada plastike

12 0113 otpadi od zavarivanja

12 01 15 mašinski muljevi drugačiji od onih navedenihu 12 01 14

12 01 17 otpadi od gorivih materijala drugačiji od onog navedenog u 12 01 16

12 01 21 potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih

              navedenih u 12 01 20

12 01 99 otpadi koji nisudrugačije specificirani

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža

15 01 02 plastična ambalaža

15 01 03 drvena ambalaža

15 01 05 kompozitna ambalaža

15 01 06 mešana ambalaža

15 01 07 staklena ambalaža

15 01 09 tekstilna ambalaža

15 02 03 apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća

              drugačiji od onih navedenih u 15 02 02

16 01 03 otpadne gume

16 01 12 kočione obloge drugačije od onih navedenihu 16 01 11

16 01 15 antifriz drugačiji od onog navedenog u 16 01 14

16 01 16 rezervoari za tečii gas

16 01 20 staklo

16 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

16 03 04 neorganski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 03

16 03 06 organski otpadi drugačiji od onihnavedenihu 16 03 05

16 06 04 alkalne baterije (izuzev 16 06 03)

16 05 05 gasovi u bocama pod pritiskom drugačiji od onih navedenih u 16 05 04

16 06 05 druge baterije i akumulatori

16 05 09 odbačene hemikalije drugačije od onih navedenihu 16 05 06,16 05 07 ili

                 16 05 08

16 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

16 08 01 istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodiujum,

               paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07)

16 08 03 istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih

              metala koji nisu drugačije specificirani

16 08 04 istrošeni tečni katalizatori za katalitički kreking (izuzev 16 08 07]

16 10 02 tečni otpadi na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 01

16 10 04 koncentrati na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 03

16 11 02 obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa

               drugačiji od onih navedenihu 16 11 01

16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od

                onih navedenih u 16 11 03

16 11 06 obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških lrocesa drugačiji od onih
              navedenihu 16 11 05

17 01 01 beton

17 01 02 cigle

17 01 03 crep i keramika

17 01 07 mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji

              od onih navedenih u 17 01 06

17 02 01 drvo

17 02 02 staklo

17 03 02 bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u 17 03 01

17 04 06 kalaj

17 05 04 zemlja i kamen drugačiji od onih navedenihu 17 05 03

17 05 06 iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05

17 05 08 otpad koji spada sa gusenica drugačiji od onog navedenog u 17 05 07

17 06 04izolacioni materijali drugačiji od onihnavedenihu 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od onih navedenih u 17 08 01

17 09 04 mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i

                17 09 02 i 17 09 03

19 10 02 otpad od obojenih metala

19 10 04 laka frakcija i prašina drugačije od onih navedenih u 19 10 03

19 09 06 ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05

19 12 01 papir i karton

19 12 05 staklo

19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06

19 12 08 tekstil

19 12 09 minerali (npr. pesak i kamen)

19 12 10 sagorljivi otpad (gorivo dobijeno iz otpada)

19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada

            drugačiji od onih navedenih u 19 12 11

20 01 01 papir i karton

20 01 02 staklo

20 01 08 biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana

20 01 10 odeća

20 01 11 tekstil

20 01 25 jestiva ulja i masti

20 01 28 boja, mastila, lepkovi i smole drugačiji od onih navedenih u 20 01 27

20 01 30 deterdženti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29

20 01 32 lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31

20 01 34 baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33

20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37

20 01 41 otpadi od čišćenja dimnjaka

20 01 99 ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane

20 03 07 kabasti otpad

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 01.03.2018 godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.februar 2018.

 

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' A.D. Beograd, Ul. Takovska br.2

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne ,,SDL06- Smederevo 2''  u Smederevu (rekonstrukcija RBS''SD06/SDH06/SDU06-Smederevo 2''), na katastarskoj parceli broj 8023 KO Smederevo, u Ul. Ustaničkoj br.2, u Smederevu

Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

           javnost  da je doneto Rešenje broj 501-131/2017-05 od 07.02.2018.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne ,,SDL06- Smederevo 2''  u Smederevu (rekonstrukcija RBS''SD06/SDH06/SDU06-Smederevo 2''), na katastarskoj parceli broj 8023 KO Smederevo, u Ul. Ustaničkoj br.2, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' A.D. Beograd, Ul. Takovska br.2.

   Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

           Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.februar 2018.

 

''MONTIMPEX'' d.o.o Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, Karađorđeva 32/2, Smederevo

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekta uvođenja novih indeksnih brojeva otpada sa kojima će se poslovati u okviru postojećeg postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 841 KO Lipe II

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta ''MONTIMPEX'' d.o.o Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, Karađorđeva 32/2, Smederevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat uvođenja novih indeksnih brojeva otpada sa kojima će se poslovati u okviru postojećeg postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada, zaveden pod brojem 501-35/2018-05 od  05.02.2018.godine.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 14.02. do 23.02.2018.godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.februar 2018.