Група за заштиту животне средине

17.септембар 2020.

 

     Обавештење о доношењу Решења за издавање( обнављање) дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Привредно друштво за промет робе и услуга Rajčetov doo Osipaonica, Подунавска 9.

    Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ   

о издатој дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

    оператеру постројења регистарског броја 01/1, оператеру постројења Привредно друштво за промет робе и услуга Rajčetov doo Osipaonica, Подунавска 9, матични број 17218000, на локацији-катастарка парцела број 4933/66 и 4933/82 КО Осипаоница, адреса Подунавска 9, Осипаоница.

    Допремање отпада врше добављачи по захтеву лица задуженог за набавку, својим транспортним средствима или транспортним средствима оператера (Дозвола за скупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије). Транспортни каниони натоварени отпадом долазе на део комплекса на коме се налази дигитална колска вага, где се врши мерење отпада, одакле стижу на простор за пријем унутар комплекса.

    Третман обухвата демонтажу, сортирање, дробљење, сабијање, балирање, сечење, одвајање. У оквиру комплекса врши се и третман отпадних возила који не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (оператер третира само шкољке-лим). Оператер поседује линију за третман каблова. Сакупљају се и третирају само каблови који немају опасни карактер.

    Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

16.септембар 2020.

 

     Предузећe за телекомуникације ,,Телеком Србијаˮ а.д. из Београда, Таковска 2

    Обавештење о доношењу решења да је потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније телефоније ,, Доситеј Обрадовић - SD64, SDU64, SDO64, SDL64", носиоца пројекта Предузећe за телекомуникације ,,Телеком Србијаˮ а.д. Београд, Таковска 2

     На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

     јавност да је донето Решење број 501-201/2020-05 од 10.09.2020.године, да је  потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,Доситеј Обрадовић - SD64, SDU64, SDO64, SDL64" на кат.парц. бр. 11592/1 КО Смедрево, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације ,,Телеком Србијаˮ а.д. Београд, Таковска бр. 2.

    Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008),  и то тачка 12. ,,Инфраструктурни пројектиˮ, подтачка 13. ,,Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)ˮ.

     Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

25.август 2020.

 

       Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Таковска 2

     Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,Доситеј Обрадовић" - SD64, SDU64, SDO64, SDL64 на кат.парц. бр. 11592/1 КО Смедрево, заведен под бројем 501-201/2020-05 .

     На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

      jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за радио базну станицу мобилне телефоније - SD64, SDU64, SDO64, SDL64,,Доситеј Обрадовић" ,   на кат.парц. бр. 11592/1 КО Смедрево, заведен под бројем 501-204/2020-05 .

      Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 26.08. до 05.09.2020. године, у времену од 10 до 14 часова.

      Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

25.август 2020.

 

Обавештење о дoношењу Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградњa објекта за паковање и прераду воћа, на катастарској парцели број 372/2 К.О. Ландол у Смедереву, носиоца пројекта Јеремић Радомира, Пролетерска 5, Смедерево.

 

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

јавност да је донето Решење број 501-188/2020-05 од 21.08.2020.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградњa објекта за паковање и прераду воћа, на катастарској парцели број 372/2 К.О. Ландол у Смедереву, носиоца пројекта Јеремић Радомира, Пролетерска 5, Смедерево.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008) тачка 9. ,,Прехрамбена индустријаˮ, подтачка 2.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

 

 

Група за заштиту животне средине

18.август 2020.

 

     Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Привредно друштво ŠLAP FER doo Osipaonica, Београдска бб

     Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатој дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

     оператеру постројења Привредно друштвo ŠLAP FER doo Osipaonica, Београдска бб, (регистрован код АПР матични број 21453889, шифрa делатности 4677 - Трговина на велико отпацима и остацима), на локацији-катастарка парцела број 5194/13 и 5194/14 КО Осипаоница, адреса Београдска бб, Осипаоница.

    У постројењу се обавља привремено складиштење преузетог отпада (Р13) и припремне операције поновног искоришћења (класирање, сортирање, резање у циљу његовог паковања, припреме за транспорт до овлашћених оператера).

     Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

18.август 2020.

 

        Предузећe за телекомуникације ,,Телеком Србијаˮ а.д. из Београда, Таковска 2

     Обавештење о доношењу решења да је потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,Добри доˮ-SD63 SDU63 SDO63, на катaстарској парцели бр. 1271 КО Добри До носиоца пројекта Предузећe за телекомуникације ,,Телеком Србијаˮ а.д. Београд, Таковска 2 

     На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

     јавност да је донето Решење број 501-190/2020-05 од 18.08.2020.године, да је  потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,Добри доˮ-SD63 SDU63 SDO63, на катaстарској парцели бр. 1271 КО Добри До, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације ,,Телеком Србијаˮ а.д. Београд, Таковска бр. 2.

     Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008),  и то тачка 12. ,,Инфраструктурни пројектиˮ, подтачка 13. ,,Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)ˮ.

     Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа .

 

Група за заштиту животне средине

03.август 2020.

 

               Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја  на животну средину

На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-134/2020-05 од 27.07.2020.године, о давању сагласности на Студију о процена утицаја на животну средину Пројекта - Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на катастарским парцелама 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 КО Радинац, носиоца пројекта NESAM INZENJERING DOO Друштво за грађевинарство и трговину, Грчац бб, Смедеревска Паланка

У складу са чланом 24. ставом 2. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ', бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Група за заштиту животне средине

03.август 2020.

 

 

Обавештење да је Јеремић Радомир Смедерево, Пролетерска 5, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - изградњa објекта за паковање и прераду воћа, на катастарској парцели број 372/2 К.О. Ландол у Смедереву.

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

вас да је носилац пројекта Јеремић Радомир, Пролетерска 5, Смедерево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – изградњa објекта за паковање и прераду воћа, на катастарској парцели број 372/2 К.О. Ландол у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 05.08. до 15.08.2020.године, у времену од 12 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

03.август 2020.

          

 Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србијаˮ а.д. Београд, Таковска 2          

Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,Добри до” – SD63, SDU63, SDO63,  на кат.парц. бр. 1271 КО Добри До, Смедерево.

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за радио базну станицу мобилне телефоније ,,Добри до” – SD63, SDU63, SDO63, на кат.парц. бр. 1271 КО Добри До, Смедерево.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 05.08. до 15.08.2020. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

29.јул 2020.

  

       Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградњa расхладног складишта за воће и поврће и производе од воћа и поврћа, на катастарској парцели број 75/3 К.О. Ландол у Смедереву, носиоца пројекта „Select company" д.о.о. Смедерево, Петријевска бб

     На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

       јавност да је донето Решење број 501-178/2020-05 од 27.07.2020.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградњa расхладног складишта за воће и поврће и производе од воћа и поврћа, на катастарској парцели број 75/3 К.О. Ландол у Смедереву, носиоца пројекта „Select company" д.о.о. Смедерево, Петријевска бб, Смедерево.

       Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008) тачка 9. ,,Прехрамбена индустријаˮ, подтачка 16. ,,хладњаче (без погона за прераду сировине)ˮ.

       Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

23.јул 2020.

 

          Трговинска радња ''Даре'' Бранковић Дарко пр, Лугавчина, Ул. Бориса Кидрича бр.55

        Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта- постављање објекта за узгој пилића на катастарској парцели број 6160, у ул.Старо насеље б.б. К.О Осипаоница, власника Бранковић Животе из Осипаонице.

       На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

        јавност да је донето Решење број 501-122/2020-05 од 20.07.2020.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину Пројекта- постављање објекта за узгој пилића на катастарској парцели број 6160, у ул.Старо насеље б.б. К.О Осипаоница, власника Бранковић Животе из Осипаонице.

       Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008), под тачком 1. ''Пољопривреда, аквакултура и шумарство, подтачка 2. ''објекти за интензиван узгој и држање живине''.

        Заинтересована јавност и носилац пројекта може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

08.јул 2020.

 

      Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину, за пројекат - станица техничких гасова (кисеоника,ацетилена, аргона, угљендиоксида) са разводним цевоводима кисеоника, ацетилена и гасне смеше Ar/C02 на катастарској парцели број 233/76 КО Смедерево на територији града Смедерева, носиоца пројекта MESSER TEHNOGAS AD за производњу и промет техничких гасова  Београд Батајнички пут 62

     На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

     вас да је донето Решење број 501-148/2020-05 од 06.07.2020.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за пројекaт - станица техничких гасова (кисеоника,ацетилена, аргона, угљендиоксида) са разводним цевоводима кисеоника, ацетилена и гасне смеше Ar/C02 на катастарској парцели број 233/76 КО Смедерево на територији града Смедерева, носиоца пројекта MESSER TEHNOGAS AD Београд, Бањички пут 62.

      Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину - ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008) и то под тачком 5. ,,складиштење запаљивих течности и гасова, земног гаса, фосилних горива, нафте и нафтних деривата и хемикалијаˮ.

      Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

03.јул 2020.

 

     Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Привредно друштво ŠLAP FER doo Osipaonica, Београдска бб

    Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије", број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о пријему захтева за  издавање  дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

    Надлежни орган обавештава јавност да је дана 15.05.2020.године, оператер Привредног друштва ŠLAP FER doo Osipaonica, Београдска бб (регистрован  код АПР са матичним бројем 21453889, шифра делатности 4677 трговина на велико опацима и остацима), поднеo захтев за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на катастарским  парцелама број 5194/13 и 5194/14 КО Осипаоница  (у предметном захтеву наведен је списак отпада у складу са  Каталогом отпада).

      Допуну документације оператер је доставио 30.06.2020.године

      Рок за достављање мишљења и предлога је 13.07.2020.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

     Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

03.јул 2020.

 

     Обавештење о подношењу Захтева за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера TRANSMETAL PLUS doo  Смедерево, Ударничка 29.

     Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о пријему захтева за  допуну интегралне дозволе за  складиштење и третман   неопасног отпада

 

      Надлежни орган обавештава јавност да је дана 24.06.2020.године, оператер TRANSMETAL PLUS doo, Смедерево, Ударничка 29, (регистрован код АПР са матичним бројем 20863480, са шифром делатности, 4677- трговина на велико отпацима и остацима), регистарског броја 43, поднео Захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада увођењем нових кат. парцела  бр. 2074/2, 2072 и 2073 КО Липе I, на којима ће се обављати складиштење неопасног отпада (у предметном захтеву наведен је списак отпада према Каталогу отпада).

         Рок за достављање мишљења и предлога је 13.07.2020.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

         Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

24.јун 2020.

 

       MESSER TEHNOGAS AD Београд, Бањички пут 62, 

    Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - станица техничких гасова (кисеоника,ацетилена, аргона, угљендиоксида) са разводним цевоводима кисеоника, ацетилена и гасне смеше Ar/C02 на катастарској парцели број 233/76 КО Смедерево на територији града Смедерева.

     На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

      jавност да је носилац пројекта MESSER TEHNOGAS AD Београд, Бањички пут 62, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта - станица техничких гасова (кисеоника,ацетилена, аргона, угљендиоксида) са разводним цевоводима кисеоника, ацетилена и гасне смеше Ar/C02 на катастарској парцели број 233/76 КО Смедерево на територији града Смедерева.

      Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  oд 24.06. до 03.07.2020.године, у времену од 10 до 14 часова.

      Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

23.јун 2020.

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције погона за брушење и тврдо хромирање ваљака на катастарској парцели број 2571/15 КО Радинац, носиоца пројекта Serbian Roll Service Company доо Радинац, који је поднето Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

23.јун 2020.

VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж   

           

Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније на локацији ,,BA1427_01 SD_Осиопаоница _ центар ˮ,у улици 1. маја бр.20, на катастарској парцели бр. 6278 КО Осипаоница, Смедерево

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

jавност да је носилац пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат -  радио базнa станицa мобилне телефоније на локацији ,,BA1427_01 SD_Осиопаоница _ центар ˮ,у улици 1. маја бр.20, на катастарској парцели бр. 6278 КО Осипаоница, Смедерево заведен под  бројем 501-152/2020-05 од 17.06.2020.године.

 

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 24.06. до 03.07.2020. године, у времену од 10 до 14 часова.

 

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

18.јун 2020.

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкције државног пута IIБ реда број 352 са путним објектом преко аутопута IА реда број А1- надвожњак код Колара, деоница Смедерево (Колари)-петља Колари на km 4+669,83 до km 4+717,65 на кп број 1991/1, 2159 и 2169 КО Суводол, Смедерево, заведен под бројем 353-02-00283/2020-03 од 07.02.2020. године код  Министарства заштите животне средине, носиоца пројекта ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, Булевар краља Александра 282, Београд. 

Група за заштиту животне средине

17.јун 2020.

 

Обавештење о доношењу Решења о допуни Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператеру привредно друштво KAPPA STAR RECYCLING DOO УМКА, 13 октобар 1, Београд.

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатом Решењу  о допуни Решења о издавању интегралне дозволе

за складиштење и третман неопасног отпада

  

оператеру привредно друштво KAPPA STAR RECYCLING DOO УМКА, 13 октобар 1, Београд. (регистрован код АПР са матичним бројем 20599685, шифра делатности 3832-поновна употреба разврстаних материјала).

Допуна се односи на увођење нове локације  - катастарскa парцелa број 464/14 КО Смедерево, на којој ће се обављати операције складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

16.јун 2020.

Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Привредно друштво IT Reciklaža doo Смедерево, Ковински пут бб

 

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 85/2019-др.закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатој дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

оператеру постројења Привредно друштво IT Reciklaža doo Смедерево, Ковински пут бб (регистрован код АПР матични број 21542938, шифрa делатности 3832- поновна употреба разврстаних материјала), на катастарској парцели број 493/18 КО Смедерево, адреса Ковински пут бб, Смедерево.

Неопасан отпад у постројење се допрема теретним моторним возилима. Након контроле и мерења одобрава се његов пријем, обавља истовар на манипулативну површину. Отпад се распоређује се на предвиђене обележене складиштне површине, након чега се над одређеним дефинисаним неопасним отпадом обављају операције поновног искоришћења. Третман отпада обавља се над дефинисаним отпадима који се могу сврсати у електронски и електрични отпад. Предметни отпад се класира по разредима у складу са законом.  Разреди електронског и електричног отпада се на линији за поновно искоришћење демонтирају (растављају) уз помоћ пнеуматских ручних алата. Циљ демонтаже  је издвајање обојених и ферозних материјала. Издвојени отпади се предају овлашћеним оператерима да даље коначне операције поновног искоришћења. Издвојене компоненте које су исправне  за употребу, ако је то могуће, предају се овлашћеним лицима на операције поновне употребе.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

 

 

 

Група за заштиту животне средине

11.јун 2020.

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађење речног наноса из реке Велике Мораве, наспрам стационаже од км 28+800, на делу к.п. број 2145 и 2147, КО Лугавчина на територији града Смедерева, заведен под бројем 353-02-933/2020-03 од 13.15.2020.године,  носиоца пројекта ,, ГРИКОМ,, доо из Лештана, који је поднео Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

11.јун 2020.

Обавештење о донетом Решењу да је потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - фабрика бетона на делу катастарске парцеле број 233/9 К.О. Смедерево, носиоца пројекта МИЛАНИЋ друштво са ограниченом одговорношћу Сопот, Коче Капетана 12.

 

На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

јавност да је донето Решење број 501-98/2020-05 од 10.06.2020. године, да је потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - фабрика бетона на делу катастарске парцеле број 233/9 К.О. Смедерево, носиоца пројекта МИЛАНИЋ друштво са ограниченом одговорношћу Сопот, Коче Капетана 12.

Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 14. ,,Остали пројектиˮ, подтачка 7.,,Постројења за производњу бетона-бетоњерке, укључујући и мобилна постројењаˮ.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

 

 

Група за заштиту животне средине

11.јун 2020.

 

Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на катастарским парцелама 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 КО Радинац, носиоца пројекта NESAM INZENJERING DOO Друштво за грађевинарство и трговину, Грчац бб, Смедеревска Паланка

 

На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

jавност да је носилац пројекта NESAM INZENJERING DOO Друштво за грађевинарство и трговину, Грчац бб, Смедеревска Паланка,  поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на катастарским парцелама 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 КО Радинац, заведен под бројем 501-134/2020-05.

Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду 17.06. до 06.07.2020. године, у времену од 10 до 12 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 06.07.2020. године, у времену од 12 до 13 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

 

 

Група за заштиту животне средине

05.јун 2020.

 

       Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину пројекта Утечњавање азота и кисеоника, на кат. парцелa бр.2571/4, КО Радинац, на територији града Смедерево, заведен под бројем 353-02902/2019-03 од 31.12.2019.године, који је носилац пројекта ,,Messer Tehnogas,, поднео Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

04.јун 2020.

                 

         Трговинска радња ''Даре'' Бранковић Дарко пр, Осипаоница, Ул. Краља Петра I бр.111 

       Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-постављање објекта за узгој пилића лаке линије  до 14 недеља, на катастарској парцели број 6160 КО

        На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

         jавност да је носилац пројекта Трговинска радња ''Даре'' Бранковић Дарко пр, Осипаоница, Ул. Краља Петра I бр.111, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-постављање објекта за узгој пилића лаке линије  до 14 недеља, на катастарској парцели број 6160 у ул.Старо насеље б.б. К.О Осипаоница, власника Бранковић Животе из Осипаонице.

         Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 03.06. до 13.06.2020. године, у времену од 10 до 14 часова.

         Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за предметни објекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

18.мај 2020.

 

      Обавештење о подношењу Захтева за допуну интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада, оператера Привредно друштво KAPPA STAR RECYCLING DOO УМКА, 13 октобар 1, Београд.

      Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну интегралне дозволе за 

складиштење и третман  неопасног отпада

 

      Надлежни орган обавештава јавност да је дана 12.03.2020. године, оператер Привредно друштво  KAPPA STAR RECYCLING DOO УМКА, 13 октобар 1, Београд (регистрован  код АПР са матичним бројем 20599685, шифра делатности 3832-поновна употреба разврстаних материјала), поднеo Захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада регистарског броја 53, коју је издало Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, под бројем 501-188/2014-05 од 07.05.2014.год.

       Допуна се односи на увођење нове локације  на катастарској парцели број 464/14 КО Смедерево, на којој ће се обављати операције складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада.

      Рок за достављање мишљења и предлога је 28.05.2020. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

     Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

27.април 2020.

           

            Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Привредно друштво IT Reciklaža doo Smederevo, Ковински пут бб, Смедерево

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

 

о пријему захтева за  издавање  дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

       Надлежни орган обавештава јавност да је дана 03.04.2020.године, оператер Привредно друштво IT Reciklaža doo Smederevo, Ковински пут бб, Смедерево, поднеo захтев за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада: Електронски и електрични отпад:         

        08 03 18отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17;16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13; 16 02 16 компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15; 17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10; 20 01 36 одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35.

     Остали отпад: 16 01 03отпадне гуме;12 01 01 стругање и обрада ферометала;12 01 02 прашина и честице ферометала;12 01 03стругање и обрада обојених метала; 12 01 04 прашина и честице обојених метала; 15 01 04металнаамбалажа; 16 01 17 ферозни метал; 16 01 18 обојени метал; 17 04 05 гвожђе и челик; 17 04 07 мешани метали; 17 04 01 бакар, бронза, месинг; 17 04 02 алуминијум; 17 04 03  олово; 17 04 04 цинк; 17 04 06 калај; 19 01 02 материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке;19 10 01 отпад од гвожђа и челика; 19 12 03  обојени метали; 20 01 40метали; 07 02 13 отпадна пластика; 02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу);12 01 05 обрада пластике; 15 01 02 пластична амбалажа; 16 01 19 пластика; 17 02 03 пластика; 19 12 04 пластика и гума; 20 01 39 пластика; 10 11 03отпадни влакнасти материјали на бази стакла; 10 11 12 отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11;15 01 07 стаклена амбалажа; 16 01 20стакло; 17 02 02 стакло;19 12 05 стакло; 20 01 02 стакло; 03 01 01 отпадна кора и плута; 03 01 05 пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04; 03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад; 10 01 03 летећи пепео тресета и сировог дрвета;15 01 03 дрвена амбалажа; 17 02 01 дрво;19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06; 20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37; 02 01 99 отпади који нису другачије специфицирани; 03 03 99 отпади који нису другачије специфицирани; 04 02 99 отпади који нису другачије специфицирани; 07 02 99 отпади који нису другачије специфицирани; 09 01 99 отпади који нису другачије специфицирани; 10 11 99 отпади који нису другачије специфицирани; 12 01 99 отпади који нису другачије специфицирани; 15 01 06 мешана амбалажа; 16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани; 19 01 99 отпади који нису другачије специфицирани; 20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране; 20 03 07кабасти отпад; 03 03 08 отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи; 09 01 07 фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра; 09 01 08 фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра; 15 01 01 папирна и картонска амбалажа; 19 12 01 папир и картон; 20 01 01 папир и картон.

 

      Допуну документације оператер је доставио 13.04.2020.године

 

      Рок за достављање мишљења и предлога је 07.05.2020.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

     Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

20.март 2020.

 

Привредно друштвo IT Reciklaža doo Smederevo, Ковински пут бб, Смедерево.

Обавештење о донeтом Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарској  парцели број 493/18 КО Смедерево”

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-48/2020-05 од 20.03.2020.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за пројекaт - ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарској  парцели број 493/18 КО Смедерево”, носиоца пројекта Привредног друштва IT Reciklaža doo Smederevo, Ковински пут бб, Смедерево.

Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину - ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008) и то под тачком 14. ,,Остали пројектиˮ, подтачка 2. ,,Постројења за управљање отпадомˮ.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

20.март 2020.

 

Привредно друштвO  ŠLAP FER  doo Осипаоница, Београдска бб.

Обавештење о донeтом Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарским  парцелама  број 5194/13 и 5194/14 КО Осипаоница”

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-61/2020-05 од 20.03.2020.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за пројекaт - ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарским  парцелама  број 5194/13 и 5194/14 КО Осипаоница”, носиоца пројекта Привредног друштва  ŠLAP FER  doo Осипаоница, Београдска бб.

Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину - ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008) и то под тачком 14. ,,Остали пројектиˮ, подтачка 2. ,,Постројења за управљање отпадомˮ.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

19.март 2020.

 

KAPPA STAR RECYCLING DOO, УМКА, 13 октобар 1, Београд.

Обавештење о донeтом Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат -,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарској  парцели број 464/14 КО Смедерево”

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-40/2020-05 од 19.03.2020.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за пројекaт - ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарској  парцели број 464/14 КО Смедерево”, носиоца пројекта KAPPA STAR RECYCLING DOO, УМКА, 13 октобар 1, Београд.

Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину - ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008) и то под тачком 14. ,,Остали пројектиˮ, подтачка 2. ,,Постројења за управљање отпадомˮ.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

19.март 2020.

 

           Адамовић Далибор,  Војислава Илића бр. 30, Радинац   

           Обавештење о донeтом Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - Изградња објекта за складиштење, разврставање и паковање секундарних сировина, неопасног отпада, на катастарској  парцели број 2143/3 КО Липе I .

        На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

        јавност да је донето Решење број 501-57/2020-05 од 19.03.2020.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за пројекaт - Изградња објекта за складиштење, разврставање и паковање секундарних сировина, неопасног отпада, на катастарској  парцели број 2143/3 КО Липе I .

       Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину - ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008) то тачка 14. ''Остали пројекти'',подтачка 2.'' Постројења за управљање отпадом ''.                        

       Носилац пројекта и заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

18.март 2020.

 

          TELENOR  d.o.o. Нови Београд, Омладинских бригада  90

        Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији ,,Смедерево 14ˮ, ул. Карађорђева 30, на катастарској парцели бр. 869 КО Смедерево.

         На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, даје следеће

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  

  

          носилац пројектa TELENOR doo Београд, Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд, поднео је захтев заведен под бројем 501-52/2020-05 од 21.02.2020.године, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији ,,Смедерево 14ˮ,  ул. Карађорђева 30, на катастарској парцели бр. 869 КО Смедерево.

          У складу са чланом 24. ставом 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, донело је Решење о давању сагласности на предметну Студију, број 501-52/2020-05 од 18.03.2020.године.

          У складу са чланом 24. ставом 2. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада базнe станицe мобилне на локацији ,,Смедерево 14ˮ, ул. Карађорђева 30, на катастарској парцели бр. 869 КО Смедерево, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

          Носилац пројекта и заинтересованa јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Група за заштиту животне средине

18.март 2020.

            

            TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29

            Обавештење о донетом решењу да није потребна процене утицаја на животну средину, за Пројекат - ,,Постројење за складиштење неопасног отпада на катастарским парцелама 2074/2, 2072 и 2073 КО Липе Iˮ 

         На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

    

            јавност да је донето Решење број 501-58/2020-05 од 18.03.2020.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - ,,Постројење за складиштење неопасног отпада на катастарским парцелама 2074/2, 2072 и 2073 КО Липе Iˮ, носиоца пројекта TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29.

            Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућностима утицаја објекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ( Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', бр.114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то тачка 14.''Остали пројекти '', подтачка 2. '' Постројења за управљање отпадом ''.  

           Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

16.март 2020.

 

Обавештење о доношењу Решења о измени Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператеру привредно друштво PAPIR SERVIS FHB DOO, УМКА, 13 октобар 1, Београд

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о издатом Решењу  о измени Решења о издавању интегралне дозволе

за складиштење и третман неопасног отпада

 

оператеру привредно друштво PAPIR SERVIS FHB DOO, УМКА, 13 октобар 1, Београд (регистрован код АПР са матичним бројем 20599685, шифра делатности 3832-поновна употреба разврстаних материјала).

Измена се односи на промену пословног имена оператера Привредно друштво  PAPIR SERVIS FHB DOO, УМКА, 13 октобар 1, Београд у KAPPA STAR RECYCLING DOO УМКА, 13 октобар 1, Београд.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

13.март 2020.

 

         Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја  на животну средину

       На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т A В А

 

 

јавност да је донето Решење број 501-26/2020-05 од 12.03.2020.године, о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији ,,СД_Смедерево_Коларски путˮ - BA1146_05 на катастарској парцели бр. 8831 КО Смедерево, на постојећем објекту у улици Ослобођења 60, Смедерево.

У складу са чланом 24. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада базнe станицe мобилне на локацији ,,СД_Смедерево_Коларски путˮ - BA1146_05 на катастарској парцели бр. 8831 КО Смедерево, на постојећем објекту у улици Ослобођења 60, Смедерево, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Група за заштиту животне средине

13.март 2020.

 

          Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја  на животну средину

       На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т A В А

 

 

јавност да је донето Решење број 501-27/2020-05 од 12.03.2020.године, о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији ,,BA1357_02 SD_Skobalj, Smederevoˮ на пословном објекту у улици Бориса Кидрича 49, Скобаљ, на катастарској парцели бр. 3205 КО Скобаљ, носиоца пројекта ,,VIP MOBILEˮ doo, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд.

У складу са чланом 24. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада базнe станицe мобилне на локацији ,,BA1357_02 SD_Skobalj, Smederevoˮ на пословном објекту у улици Бориса Кидрича 49, Скобаљ, на катастарској парцели бр. 3205 КО Скобаљ, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Група за заштиту животне средине

09.март 2020.

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ,,Постројење за складиштење неопасног отпада, на катастарским  парцелама број 2074/2, 2072 и 2073 КО Липе I. 

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

          jавност да је носилац пројекта TANSMETAL PLUS DOO, Ударнчка 29 Смедерево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ,,Постројење за складиштење неопасног отпада, на катастарским  парцелама број 2074/2, 2072 и 2073 КО Липе I.

         Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  oд 04.03. до 14.03.2020.године, у времену од 10 до 14 часова.

         Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни пројекат, овом надлежном органу. 

 

Група за заштиту животне средине

09.март 2020.

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарским  парцелама  број 5194/13 и 5194/14 КО Осипаоница”.

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

носилац пројекта Привредно друштво  ŠLAP FER  doo Осипаоница, Београдска бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарским  парцелама  број 5194/13 и 5194/14 КО Осипаоница”.

 

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  oд 04.03. до 14.03.2020.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

09.март 2020.

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарској  парцели број 464/14 КО Смедерево.”

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

jавност да је носилац пројекта Привредно друштво KAPPA STAR RECYCLING DOO, УМКА, 13 октобар 1, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарској  парцели број 464/14 КО Смедерево.”

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  oд 04.03. до 14.03.2020.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

09.март 2020.

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарској  парцели број 493/18 КО Смедерево”. 

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

jавност да је носилац пројекта Привредно друштво  IT RECIKLAZA doo Смедерево, Ковински пут бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарској  парцели број 493/18 КО Смедерево”.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  oд 04.03. до 14.03.2020.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

09.март 2020.

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ,,Изградња објекта за складиштење, разврставање и паковање секундарних сировина, неопасног отпада, на катастарској  парцели број 2143/3 КО Липе I

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

jавност да је носилац пројекта Адамовић Далибор, Војислава Илића бр.30, Радинац, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат  ,,Изградња објекта за складиштење, разврставање и паковање секундарних сировина, неопасног отпада, на катастарској  парцели број 2143/3 КО Липе I

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  oд 04.03. до 14.03.2020.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

28.фебруар 2020.

          

          Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину пројекта уклањања линије вертикално конти лив у згради број 3, објекта за производњу руде гвожђа и црне металургије-401, хала челичане на к.п.257/25 КО Радинац, који је носилац пројекта HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo Beograd, поднео Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

26.фебруар 2020.

 

                ,,Telenorˮ д.о.о. Нови Београд, Омладинских бригада 90

Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији ,,Смедерево 14ˮ, ул. Kарађорђева 30, на катастарској парцели бр. 869 КО Смедерево.

 На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

jавност да је TELENOR doo, Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији

Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 26.02.2020. до 16.03.2019. године, у времену од 10 до 14 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 16.03.2020. године, у времену од 11 до 12 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

24.фебруар 2020.

 

                  KAPPA RECYCLING DOO  УМКА, 13 октобар 1. БЕОГРАД                                                      

 Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарској  парцели број 464/14 КО Смедерево.”

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

jавност да је носилац пројекта Привредно друштво KAPPA STAR RECYCLING DOO, УМКА, 13 октобар 1, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ,,Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарској  парцели број 464/14 КО Смедерево.”

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  oд 26.02. до 07.03.2020.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

20.фебруар 2020.

 

                VIP MOBILEˮ doo, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд 

На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

jавност да је привредно друштво ,,LABINGˮ DOO из Београда, булевар кнеза Александра Карађорђевића 68, по пуномоћју (А 21998 од 21.05.2019. године) носиоца пројекта "VIP MOBILE" doo, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији ,,СД_Смедерево_Коларски путˮ - BA1146_05 на катастарској парцели бр. 8831 КО Смедерево, на постојећем објекту у улици Ослобођења 60, Смедерево, заведен под бројем 501-26/2020-05.

Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 19.02.2020. до 10.03.2020. године, у времену од 10 до 14 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 10.03.2020. године, у времену од 12 до 13 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

20.фебруар 2020.

 

            VIP MOBILEˮ doo, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

           На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

jавност да је привредно друштво ,,LABINGˮ DOO из Београда, булевар кнеза Александра Карађорђевића 68, по пуномоћју (А 21998 од 21.05.2019. године) носиоца пројекта ,,VIP MOBILEˮ doo, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат базне станице мобилне телефоније, на локацији ,,BA1357_02 SD_Skobalj, Smederevoˮ на пословном објекту у улици Бориса Кидрича 49, Скобаљ, на катастарској парцели бр. 3205 КО Скобаљ,  заведен под бројем 501-27/2020-05.

Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 19.02.2020. до 10.03.2020. године, у времену од 10 до 14 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 10.03.2020. године, у времену од 11 до 12 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

19.фебруар 2020.

 

Обавештење о подношењу Захтева за измену интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада, оператера привредно друштво PAPIR SERVIS FHB DOO, УМКА, 13 октобар 1, Београд

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену интегралне дозволе за 

складиштење и третман  неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 10.02.2020. године, оператер Привредно друштво  PAPIR SERVIS FHB DOO, УМКА, 13 октобар 1, Београд (регистрован код АПР са матичним бројем 20599685, шифра делатности 3832-поновна употреба разврстаних материјала), поднеo Захтев за измену интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада регистарског броја 53, коју је издало Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, под бројем 501-188/2014-05 од 07.05.2014.год.

Измена се односи на промену пословног имена оператера Привредно друштво  PAPIR SERVIS FHB DOO, УМКА, 13 октобар 1, Београд у KAPPA STAR RECYCLING DOO УМКА, 13 октобар 1, Београд.

Рок за достављање мишљења и предлога је 25.02.2020. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

12.фебруар 2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАГАЂИВАЧЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ПОТРЕБЕ ЛОКАЛНОГ РЕГИСТРА ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

 

  

          Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада да су, у складу са чланом 75, став 5,  Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС,14/16 и 95/2018), у законској обавези да Граду Смедереву, Градској управи Смедерево, Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсеку за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине - Група за заштиту животне средине доставе податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, ради њиховог уноса у Локални регистар извора загађивања.

           Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. - Листа 2. - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања - Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС" бр. 91/10 и 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са предметним Правилником и да Граду Смедереву, Градској управи града Смедерева, Групи за заштиту животне средине доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради њиховог уноса и евидентирања у Локални регистрар извора загађивања.

            Податке о загађујућим материјама у складу са наведеним законом за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, потребно је доставити најкасније до 31. марта 2020. године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима, у штампаној форми, на адресу:

 

 

Град  Смедерево

Градска управа Смедерево

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине

Група за заштиту животне средине, Омладинска 1 - Смедерево

као и у електронској форми на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

 

 

       Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који према процени одговорног лица, а на основу класификације према Листи 2. из Прилога 1. - Правилника, нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања ради уноса у Локални регистар извора загађивања, потребно је да наведеном органу Градске управе Смедерево о томе доставе потписану и оверену Изјаву. 

            - Правилник  са прилозима

            - Упутство за попуњавање образаца

            - Локални регистар извора загађивања

 

Група за заштиту животне средине

07.фебруар 2020.

 

       Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја  на животну средину

     На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

јавност да је донето Решење број 501-303/2019-05 од 07.02.2020.године, о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта - радио базнe станицe мобилне на локацији ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, у улици краља Петра I 57 ž на катастарској парцели бр. 1356 КО Удовице, Смедерево, носиоца пројекта ,,VIP MOBILEˮ doo, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд.

У складу са чланом 24. ставом 2. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ', бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Група за заштиту животне средине

15.јануар 2020.

,,VIP MOBILEˮ doo, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

 

 

На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

jавност да је предузеће ,,KODAR ENERGOMONTAŽAˮ DOO, по овлашћењу носиоца пројекта ,,VIP MOBILEˮ doo, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, у улици краља Петра I 57 ž на катастарској парцели бр. 1356 КО Удовице, Смедерево, заведен под бројем 501-303/2019-05.

Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 15.01.2020. до 05.02.2020. године, у времену од 10 до 14 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 05.02.2020. године, у времену од 11 до 12 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

14.јануар 2020.

Поново успостављено мерење квалитета ваздуха у Радинцу

 

 

 

Агенција за заштиту животне средине је 8. јануара поново успоставила мерења квалитета ваздуха у Радинцу.

 

У непосредној околини погона железаре (HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd), вршиће се мерења концентрација суспендованих честица PM10 заједно са одређивањем тешких метала у њима.

 

Ово је трећа станица на територији града Смедерева на којој Агенција прати ниво суспендованих честица.

 

 

 

Група за заштиту животне средине

31.децембар 2019.

 

     Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, носиоца пројекта HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo, које је поднето Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

19.децембар 2019.

 

         GREEN DEV doo, Ђуре Салаја 13, Смедерево

       Обавештење о доношењу решења да је потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - постројење за третман неопасног отпада поступком пиролизе у постојећем објекту на катастарској парцели број 527/17 К.О. Смедерево, Ђуре Салаја 13

      На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

       јавност да је донето Решење број 501-286/2019-05 од 19.12.2019.године, да је потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - постројење за третман неопасног отпада поступком пиролизе у постојећем објекту на катастарској парцели број 527/17 К.О. Смедерево, Ђуре Салаја 13.

      Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II  под тачком 14. ,,Остали пројектиˮ, подтачка 2.,,Постројења за управљање отпадомˮ.

       Заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

18.децембар 2019.

 

        Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину за Пројекaт изградње гасног резервоара за високопећни гас, носиоца пројекта HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo, које је поднето Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

13.децембар 2019.

 

           Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - складиште пољопривредних производа-расхладно складиште, на катастарској парцели број 973/2 К.О. Луњевац, ул. Војводе Симе бр. 1. у Смедереву, носиоца пројекта Бошковић Винко, Љубише Миодраговића 007Ј/11, Звездара, Београд

        На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

            јавност да је донето Решење број 501-276/2019-05 од 12.12.2019.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат- складиште пољопривредних производа-расхладно складиште, на катастарској парцели број 973/2 К.О. Луњевац, ул. Војводе Симе бр. 1. у Смедереву, носиоца пројекта Бошковић Винко, Љубише Миодраговића 007Ј/11, Звездара, Београд     

            Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008) тачка 9. ''Прехрамбена индустрија'', подтачка 16. ''хладњаче (без погона за прераду сировине)''.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

13.децембар 2019.

 

        TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

      Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''Смедерево 14'', на катастарској парцели бр. 869 КО Смедерево, носиоца пројекта Telenor doo, Београд - Нови Београд, Ул.Омладинских бригада 90.

     На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

      јавност да је донето Решење број 501-283/2019-05 од 12.12.2019.године, да је потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније, на катастарској парцели број. 869 КО Смедерево, носиоца пројекта Telenor doo, Београд - Нови Београд, Ул.Омладинских бригада 90.

     Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ''инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

     Заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

04.децембар 2019.


GREEN DEV doo, Ул.Ђуре Салаја бр.13, Смедерево

            Обавештење да је  носилац Пројекта GREEN DEV doo, Ул.Ђуре Салаја бр.13, Смедерево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – постројење за третман неопасног отпада поступком пиролизе у постојећем објекту на катастарској парцели број 527/17 К.О. Смедерево.

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            jавност да је носилац пројекта GREEN DEV doo, Ул.Ђуре Салаја бр.13, Смедерево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – постројење за третман неопасног отпада поступком пиролизе у постојећем објекту на катастарској парцели број 527/17 К.О. Смедерево.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 04.12. до 14.12.2019.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

27.новембар 2019.

 

TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији '' SMEDEREVO 14 '', на катастарској парцели број 869 КО Смедерево. носиоца пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

jавност да је носилац пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији '' Смедерево 14 '', на катастарској парцели број 869 КО Смедерево заведен под бројем 501-283/2016-05 од  20.11.2019.године.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 27.11. до 07.12.2019. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

 

Група за заштиту животне средине

27.новембар 2019.

         

           Обавештење да је Бошковић Винко, ул Љубише Миодраговића 007Ј/11 Звездара, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – за складиштење пољопривредних производа-расхладног складишта, на катастарској парцели бр. 973/2 К.О. Луњевац, ул. Војводе Симе бр. 1.

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

            jавност да је носилац пројекта Бошковић Винко, ул Љубише Миодраговића 007Ј/11 Звездара, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну за Пројекат складиште пољопривредних производа-расхладно складиште, на катастарској парцели број 973/2 К.О. Луњевац, ул.Војводе Симе бр.1.

            Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 27.11. до 07.12.2019.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

 

Група за заштиту животне средине

14.новембар 2019.

 

Обавештење о донетом Решењу да је потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније на локацији ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, у улици краља Петра I 57 ž на катастарској парцели бр. 1356 КО Удовице, Смедерево, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, Београд.

На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

јавност да је донето Решење број 501-265/2019-05 од 12.11.2019. године, да је потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније на локацији ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, у улици краља Петра I 57 ž на катастарској парцели бр. 1356 КО Удовице, Смедерево, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, Београд.

Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ''инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

 

Група за заштиту животне средине

06.новембар 2019.

  

            VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж   

           Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,,BA1434_01 SD_Kolariˮ која се планира у оквиру звоника цркве Светих апостола Петра и Павла, на адреси Улица 17. октобра у Коларима, на катастарској парцели бр. 680 КО Kолари

        На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

    

        jавност да је носилац пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,,BA1434_01 SD_Kolariˮ која се планира у оквиру звоника цркве Светих апостола Петра и Павла, на адреси Улица 17. октобра у Коларима, на катастарској парцели бр. 680 КО Kолари, заведен под бројем 501-272/2019-05 од 31.10.2019.године.

        Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 06.11. до 16.11.2019. године, у времену од 10 до 14 часова.

        Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

30.октобар 2019.

  

         VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж   

         Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније на локацији ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, у улици краља Петра I 57 ž на катастарској парцели бр. 1356 КО Удовице, Смедерево.

       На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

       jавност да је носилац пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније на локацији ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, у улици краља Петра I 57 ž на катастарској парцели бр. 1356 КО Удовице, Смедерево, заведен под бројем 501-265/2019-05 од 24.10.2019.године.

       Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 30.10. до 09.11.2019. године, у времену од 10 до 14 часова.

       Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

22.октобар 2019.

 

    Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину,носиоца пројекта HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo, које је поднето Министарству заштите животне средине.

 

Извештај о прегледу воде из јавних чесама у граду Смедереву - октобар 2019.године

21.октобар 2019.

 

    Систематска контрола квалитета воде са јавних чесама на територији града Смедерева спроводи се на основу Уговора бр.400-8351-19-03  потписаног од стране Града Смедерева и Завода за јавно здравље Пожаревац.

    Микробиолошке и основне физичко-хемијске анализе рађене су према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (,,Сл.лист СРЈˮ,број 42/98, 44/99 и ,,Сл.гласник РСˮ, број 28/2019).

     Микробиолошки и физичко-хемијски исправна вода и може се користити за пиће:

  1. јавна чесма - Друговац,
  2. јавна чесма - Сегда,   
  3. јавна чесма - на путу Раља -Колари,
  4. јавна чесма - Осипаоница,
  5. јавна чесма- Јелен До,

     Другу групу чине артешки бунари у којима је вода микробиолошки исправна , али хемијски не одговара, углавном због повећаних  концентрација амонијака, који је за ове објекте нормиран на 1,0 mg/l , промењеног мириса и  pH, то су:

 

       1. јавна чесма у ул.Филипа Вишњића - (мирис, амонијак,pH),

       2. јавна чесма код цркве - (амонијак, мирис),

       3. јавна чесма у кругу болнице -(мирис, амонијак,pH),

       4. јавна чесма Водањ - (амонијак, мирис),

       5. јавна чесма Скобаљ - (мирис),

       6. јавна чесма ,,Споменˮ у Лугавчини - амонијак, мирис),

       7. јавна чесма ,,Споменˮ у Сараорцима - (амонијак, pH),

       8. јавна чесма ,,Монополˮ - (мирис),

       9. јавна чесма Раља (мирис).

 

     Трећу групу чине каптирани извори који имају физичко - хемијску неисправност због повишене вредности нитрата:

 

       1. јавна чесма ,,испред  пекареˮ у Смедереву (нитрати),

       2. јавна чесма ,,иза пекареˮ у Смедереву (нитрати),

       3. јавна чесма ,,код старачког домаˮу Смедереву (нитрати),

       4. јавна чесма Суводол (нитрати),

       5. јавна чесма код школе ,,Ј.Ј.Змајˮ (нитрати),

       6. јавна чесма Вучак (повишена вредност нитрата),

       7. јавна чесма Булине воде (нитрати).

 

     Четврту групу чине каптирани извори и артешки бунари који имају физичко-хемијску и микробиолошку неисправност:

 

        1. јавна чесма Колари

 

ЗАКЉУЧАК

  

       У циљу очувања хигијенске исправности воде за пиће најважније су превентивне мере, које треба спроводити како у непосредној околини водних објеката, тако и на осталим подручјима.Ту се пре свега мисли на безбедно уклањање чврстих, течних и гасовитих отпадних материја, на рационално коришћење вештачких ђубрива и средстава за заштиту биља, као и на правилну изградњу, одржавање и заштиту  водних објеката.Када већ дође до загађивања изворишта могу се предузимати одређене мере са мање или више успеха.

     1.Дезинфекција воде-подразумева примену поступака који доводе до уништавања патогених и условно патогених микроорганизама у води. У јавним водним објектима ова мера треба да се спроводи трајно. У пракси се примењују механичке, физичке и хемијске методе, од којих се најчешће користи хлорисање воде. Ако потрошња воде није већа од 15л/сек.инсталирају се хипохлоринатори.

       2.Санација водног објекта-подразумева низ грађевинско-техничких поступака са циљем да се обезбеди начин захвата воде и спречи загађивање изворишта из околине.Ове мере су специфичне за сваки објекат зависно од типа бунара, грађевинско-техничког стања и степена и врсте његовог загађења.

       3.Пречишћавање воде -примењује се када је утврђено стално присуство загађења у води, које се претходним мерама не може уклонити. Код јавних чесама које воду добијају из каптираних извора и плитких бунара најчешћи загађивачи су нитрати, а код дубинских артерских бунара повећане су вредености амонијака.

       Нитрати и амонијак су озбиљни загађивачи воде и практично се постојећим технолошким методама не могу уклонити из воде без штетних нуспојава.С обзиром да око 60% масе људског организма чини вода, у води за пиће не сме се мењати природни минерални састав.

 

Обавештење о јавном увиду у нацрт Локалног плана управљања отпадом за територију града Смедерева

11.октобар 2019.

 

      Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А  

 

  

      заинтересоване органе, организације и јавност да се увид у нацрт Локалног плана управљања отпадом за територију града Смедерева, може извршити у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, канцеларија бр. 35, II спрат, у периоду од 11.10. до 31.10.2019.године, радним данима од 10 до 14 часова.

 

     Примедбе и мишљења на нацрт Локалног плана управљања отпадом за територију града Смедерева се подносе у писаној форми, на писарници Градске управе Смедерево, Омладинска 1, Групи за заштиту животне средине, Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, у току трајања јавног увида.

 

      Текст нацрта Локални план управљања отпадом за територију града Смедерева

 

Група за заштиту животне средине

09.октобар 2019.

      

      Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни Решења о издавању дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70

    Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатом Решењу  о измени и допуни Решења о издавању интегралне дозволе

за складиштење и третман неопасног отпада

  

      оператеру Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут (регистрован код АПР са матичним бројем 17209221, шифра делатности 3821-третман и одлагање отпада који није опасан).

      Измена се односи на промену годишњег капацитета складиштења који сада износи 14.000 т неопасног отпада, са напоменом да планирани максимални дневни капацитете складиштења остаје непромењен (40т на дан).

     Допуна се односи на увођење следећих врста неопасног отпада: 10 01 01 пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04); 16 10 04 концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03 и 19 01 16 прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15 који ће се складиштити односно поновно искористити у постројењу које се налази на катастарској парцели број 493/34 КО Смедерево, уз напомену да се максимални дневни капацитете складиштења неопасног отпада не мења (40т на дан).

     Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ у 2019. ГОДИНИ

07.октобар 2019.

 

Град Смедерево је закључио Уговор о извођењу СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ са Групом понуђача коју чине:,,ЕКО-САН ПЛУСˮ ДОО, ул. Батајнички друм 13, Земун- Београд и ,,SANI EKO VITAˮ doo Лазаревац у циљу сузбијања штетних глодара на територији градског и сеоског подручја Смедерева у 2019. години.
Дана 08.10.2019.године стручне екипе почеће са извођењем СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ. Планирано је да акција траје најкасније до 31.10.2019. године, зависно од временских прилика и стања  бројности глодара на терену.
Акцијом ће бити обухваћена индивидуална домаћинства, подруми зграда за колективно становање, средње и основне школе, предшколске, здравствене и остале установе, задруге по селима, пекаре, трговинске радње, угоститељски објекти, канализационе мреже, градска сметлишта, дивље депоније, зелене пијаце, гробља, приобаље Дунава, Тврђава.
Напомињемо да је СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА у организацији Градске управе Града Смедерева за физичка лица, предузетнике и правна лица потпуно бесплатна и да не треба плаћати извршену услугу. Потребно је онемогућити неконтролисан приступ малолетној деци и домаћим животињама.
Препарат за дератизацију званично је регистрован и дозвољен за употребу. Сви препарати ће бити постављени у количини и на начин да се спрече случајна тровања људи и животиња.
Да би се систематска дератизација успешно обавила, неопходно је да грађани омогуће приступ подрумским просторијама и двориштима.

 

Група за заштиту животне средине

01.октобар 2019.

 

     Обавештење о донетом Решењу да је потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,СД_Смедерево_Коларски путˮ - BA1146_05 на катастарској парцели бр. 8831 КО Смедерево, на постојећем објекту у улици Ослобођења 60, Смедерево, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, Београд. 

    На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

      јавност да је донето Решење број 501-224/2019-05 од 01.10.2019. године, да је потребна процена утицаја на животну средину за радио базну станицу мобилне телефоније ,,СД_Смедерево_Коларски пут ˮ - BA1146_05 на катастарској парцели бр. 8831 КО Смедерево, на постојећем објекту у улици Ослобођења 60, Смедерево, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, Београд.

      Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ''инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

      Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

17.септембар 2019.

 

       Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња и реконструкција "Претакалишта камионских  цистерни" на КП 229, 230/2, 232/3, 232/15, 509, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 13311/5, 13311/8  КО Смедерево и  реконструкција и изградња "Резервоарски простор, пумпне станице и цевоводне инсталације" на КП 229, 230/2, 230/3, 232/3, 518, 520/1, 521, 522, 523/1, 523/2, 524, 525/2, 530/2, 531 КО Смедерево, на терминалу за претовар и складиштење нафтних деривата Смедерево, који је поднет Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

09.септембар 2019.

  

           VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж   

         Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,,СД_Смедерево_Коларски пут ˮ - BA1146_05 на катастарској парцели бр. 8831 КО Смедерево, на постојећем објекту у улици Ослобођења 60, Смедерево 

        На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А  

  

         jавност да је носилац пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,,СД_Смедерево_Коларски пут ˮ - BA1146_05 на катастарској парцели бр. 8831 КО Смедерево, на постојећем објекту у улици Ослобођења 60, Смедерево, заведен под бројем 501-224/2019-05 од 06.09.2019. године.

         Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 10.09. до 20.09.2019. године, у времену од 10 до 14 часова.

         Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

09.септембар 2019.

 

      VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж   

     Обавештење о донетом Решењу да је потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,СД Скобаљ - BA 1357_0 на катастарској парцели бр. 3205 КО Скобаљ, на пословном објекту у улици Бориса Кидрича 49, у Скобаљу, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, Београд.

     На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

      јавност да је донето Решење број 501-214/2019-05 од 09.09.2019. године, да је потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,СД Скобаљ - BA 1357_02ˮ на катастарској парцели бр. 3205 КО Скобаљ, на пословном објекту у улици Бориса Кидрича 49, у Скобаљу, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, Београд.

     Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ,,инфраструктурни пројектиˮ, подтачка 13. ,,телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)ˮ.

      Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Обавештење о третману сузбијања крпеља на територији града Смедерева

09.септембар 2019.

 

    Обавештење о третману сузбијања крпеља на територији града Смедерева, можете погледати или преузети овде.

 

Група за заштиту животне средине

30.август 2019.

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције погона за брушење и тврдо хромирање ваљака у Смедереву, носиоца пројекта Serbian Roll Service Company доо Радинац који је поднет Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

30.август 2019.

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну Решења о издавању дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70

 

 

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену и допуну Решења о издавању дозволе за 

                                            третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 22.08.2019. године, оператер Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70 (регистрован код АПР са матичним бројем 17209221, шифра делатности 3821-третман и одлагање отпада који није опасан), поднеo Захтев за измену и допуну Решења о издавању дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада број 501-305/2017-05 од 07.09.2017.године.

 

Измена се односи на промену годишњег капацитета складиштења који сада износи 14.000 т неопасног отпада, са напоменом да планирани максимални дневни капацитете складиштења остаје непромењен (40т на дан).

Допуна се односи на увођење следећих врста неопасног отпада: 10 01 01 пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04); 16 10 04 концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03 и 19 01 16 прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15 који ће се складиштити односно поновно искористити у постројењу које се налази на катастарској парцели број 493/34 КО Смедерево, уз напомену да се максимални дневни капацитете складиштења неопасног отпада не мења (40т на дан).

 

            Комплетну документацију оператер је доставио дана 30.08.2019.године.

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 08.09.2019. године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

27.август 2019.

VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж   

           

Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,,СД Скобаљ - BA 1357_02ˮ на катастарској парцели бр. 3205 КО Скобаљ, на пословном објекту у улици Бориса Кидрича 49, у Скобаљу

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

Јавност да је носилац пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,,СД Скобаљ - BA 1357_02ˮ на катастарској парцели бр. 3205 КО Скобаљ, на пословном објекту у улици Бориса Кидрича 49, у Скобаљу, заведен под бројем 501-214/2019-05 од 21.08.2019.године.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 28.08. до 06.09.2019. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

19.август 2019.

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградњa комплекса за складиштење и прераду пољопривредних производа, на катастарској парцели број 2093 К.О. Водањ у Смедереву, носиоца пројекта „Наша јабука" д.о.о. Београд, Водањ бб.

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

јавност да је донето Решење број 501-199/2019-05 од 19.08.2019.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградњa комплекса за складиштење и прераду пољопривредних производа, на катастарској парцели број 2093 К.О. Водањ у Смедереву, носиоца пројекта „Наша јабука" д.о.о. Београд, Водањ бб.

 

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008) тачка 9. ,,Прехрамбена индустријаˮ, подтачка 16. ,,хладњаче (без погона за прераду сировине)ˮ .

           

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

07.август 2019.

 

„НАША ЈАБУКА“ д.о.о. Београд, Водањ бб

 

Обавештење да је „Наша јабука“ д.о.о. Београд, Водањ бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – изградњa комплекса за складиштење и прераду пољопривредних производа, на катастарској парцели број 2093 К.О. Водањ у Смедереву. 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А 

 

jавност да је носилац пројекта Привредно друштво „Наша јабука“ д.о.о. Београд, Водањ бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – изградњa комплекса за складиштење и прераду пољопривредних производа, на катастарској парцели број 2093 К.О. Водањ у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 07.08. до 17.08.2019.године, у времену од 12 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

01.август 2019.

 

Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину, за пројекат - изградњa индустријске зградe-фабрике за производњу машина, постројења и опреме за грађевинарство, на катастарским парцелама број 233/75 и 233/76 КО Смедерево, носиоца пројекта фабрикe грађевинске опреме MFGO  д.о.о. Смедерево, ул. Гундулићева 32

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-179/2019-05 од 31.07.2019.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за пројекат - изградњa индустријске зградe-фабрике за производњу машина, постројења и опреме за грађевинарство, на катастарским парцелама број 233/75 и 233/76 КО Смедерево, носиоца пројекта фабрикe грађевинске опреме MFGO  д.о.о. Смедерево, ул. Гундулићева 32.

Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008), и то тачка 6. ,,Производња и прерада металаˮ.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

 

Група за заштиту животне средине

24.јул 2019.