Група за заштиту животне средине

22.октобар 2019.

 

    Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину,носиоца пројекта HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo, које је поднето Министарству заштите животне средине.

 

Извештај о прегледу воде из јавних чесама у граду Смедереву - октобар 2019.године

21.октобар 2019.

 

    Систематска контрола квалитета воде са јавних чесама на територији града Смедерева спроводи се на основу Уговора бр.400-8351-19-03  потписаног од стране Града Смедерева и Завода за јавно здравље Пожаревац.

    Микробиолошке и основне физичко-хемијске анализе рађене су према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (,,Сл.лист СРЈˮ,број 42/98, 44/99 и ,,Сл.гласник РСˮ, број 28/2019).

     Микробиолошки и физичко-хемијски исправна вода и може се користити за пиће:

  1. јавна чесма - Друговац,
  2. јавна чесма - Сегда,   
  3. јавна чесма - на путу Раља -Колари,
  4. јавна чесма - Осипаоница,
  5. јавна чесма- Јелен До,

     Другу групу чине артешки бунари у којима је вода микробиолошки исправна , али хемијски не одговара, углавном због повећаних  концентрација амонијака, који је за ове објекте нормиран на 1,0 mg/l , промењеног мириса и  pH, то су:

 

       1. јавна чесма у ул.Филипа Вишњића - (мирис, амонијак,pH),

       2. јавна чесма код цркве - (амонијак, мирис),

       3. јавна чесма у кругу болнице -(мирис, амонијак,pH),

       4. јавна чесма Водањ - (амонијак, мирис),

       5. јавна чесма Скобаљ - (мирис),

       6. јавна чесма ,,Споменˮ у Лугавчини - амонијак, мирис),

       7. јавна чесма ,,Споменˮ у Сараорцима - (амонијак, pH),

       8. јавна чесма ,,Монополˮ - (мирис),

       9. јавна чесма Раља (мирис).

 

     Трећу групу чине каптирани извори који имају физичко - хемијску неисправност због повишене вредности нитрата:

 

       1. јавна чесма ,,испред  пекареˮ у Смедереву (нитрати),

       2. јавна чесма ,,иза пекареˮ у Смедереву (нитрати),

       3. јавна чесма ,,код старачког домаˮу Смедереву (нитрати),

       4. јавна чесма Суводол (нитрати),

       5. јавна чесма код школе ,,Ј.Ј.Змајˮ (нитрати),

       6. јавна чесма Вучак (повишена вредност нитрата),

       7. јавна чесма Булине воде (нитрати).

 

     Четврту групу чине каптирани извори и артешки бунари који имају физичко-хемијску и микробиолошку неисправност:

 

        1. јавна чесма Колари

 

ЗАКЉУЧАК

  

       У циљу очувања хигијенске исправности воде за пиће најважније су превентивне мере, које треба спроводити како у непосредној околини водних објеката, тако и на осталим подручјима.Ту се пре свега мисли на безбедно уклањање чврстих, течних и гасовитих отпадних материја, на рационално коришћење вештачких ђубрива и средстава за заштиту биља, као и на правилну изградњу, одржавање и заштиту  водних објеката.Када већ дође до загађивања изворишта могу се предузимати одређене мере са мање или више успеха.

     1.Дезинфекција воде-подразумева примену поступака који доводе до уништавања патогених и условно патогених микроорганизама у води. У јавним водним објектима ова мера треба да се спроводи трајно. У пракси се примењују механичке, физичке и хемијске методе, од којих се најчешће користи хлорисање воде. Ако потрошња воде није већа од 15л/сек.инсталирају се хипохлоринатори.

       2.Санација водног објекта-подразумева низ грађевинско-техничких поступака са циљем да се обезбеди начин захвата воде и спречи загађивање изворишта из околине.Ове мере су специфичне за сваки објекат зависно од типа бунара, грађевинско-техничког стања и степена и врсте његовог загађења.

       3.Пречишћавање воде -примењује се када је утврђено стално присуство загађења у води, које се претходним мерама не може уклонити. Код јавних чесама које воду добијају из каптираних извора и плитких бунара најчешћи загађивачи су нитрати, а код дубинских артерских бунара повећане су вредености амонијака.

       Нитрати и амонијак су озбиљни загађивачи воде и практично се постојећим технолошким методама не могу уклонити из воде без штетних нуспојава.С обзиром да око 60% масе људског организма чини вода, у води за пиће не сме се мењати природни минерални састав.

 

Обавештење о јавном увиду у нацрт Локалног плана управљања отпадом за територију града Смедерева

11.октобар 2019.

 

      Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А  

 

  

      заинтересоване органе, организације и јавност да се увид у нацрт Локалног плана управљања отпадом за територију града Смедерева, може извршити у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, канцеларија бр. 35, II спрат, у периоду од 11.10. до 31.10.2019.године, радним данима од 10 до 14 часова.

 

     Примедбе и мишљења на нацрт Локалног плана управљања отпадом за територију града Смедерева се подносе у писаној форми, на писарници Градске управе Смедерево, Омладинска 1, Групи за заштиту животне средине, Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, у току трајања јавног увида.

 

      Текст нацрта Локални план управљања отпадом за територију града Смедерева

 

Група за заштиту животне средине

09.октобар 2019.

      

      Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни Решења о издавању дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70

    Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатом Решењу  о измени и допуни Решења о издавању интегралне дозволе

за складиштење и третман неопасног отпада

  

      оператеру Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут (регистрован код АПР са матичним бројем 17209221, шифра делатности 3821-третман и одлагање отпада који није опасан).

      Измена се односи на промену годишњег капацитета складиштења који сада износи 14.000 т неопасног отпада, са напоменом да планирани максимални дневни капацитете складиштења остаје непромењен (40т на дан).

     Допуна се односи на увођење следећих врста неопасног отпада: 10 01 01 пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04); 16 10 04 концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03 и 19 01 16 прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15 који ће се складиштити односно поновно искористити у постројењу које се налази на катастарској парцели број 493/34 КО Смедерево, уз напомену да се максимални дневни капацитете складиштења неопасног отпада не мења (40т на дан).

     Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ у 2019. ГОДИНИ

07.октобар 2019.

 

Град Смедерево је закључио Уговор о извођењу СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ са Групом понуђача коју чине:,,ЕКО-САН ПЛУСˮ ДОО, ул. Батајнички друм 13, Земун- Београд и ,,SANI EKO VITAˮ doo Лазаревац у циљу сузбијања штетних глодара на територији градског и сеоског подручја Смедерева у 2019. години.
Дана 08.10.2019.године стручне екипе почеће са извођењем СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ. Планирано је да акција траје најкасније до 31.10.2019. године, зависно од временских прилика и стања  бројности глодара на терену.
Акцијом ће бити обухваћена индивидуална домаћинства, подруми зграда за колективно становање, средње и основне школе, предшколске, здравствене и остале установе, задруге по селима, пекаре, трговинске радње, угоститељски објекти, канализационе мреже, градска сметлишта, дивље депоније, зелене пијаце, гробља, приобаље Дунава, Тврђава.
Напомињемо да је СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА у организацији Градске управе Града Смедерева за физичка лица, предузетнике и правна лица потпуно бесплатна и да не треба плаћати извршену услугу. Потребно је онемогућити неконтролисан приступ малолетној деци и домаћим животињама.
Препарат за дератизацију званично је регистрован и дозвољен за употребу. Сви препарати ће бити постављени у количини и на начин да се спрече случајна тровања људи и животиња.
Да би се систематска дератизација успешно обавила, неопходно је да грађани омогуће приступ подрумским просторијама и двориштима.

 

Група за заштиту животне средине

01.октобар 2019.

 

     Обавештење о донетом Решењу да је потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,СД_Смедерево_Коларски путˮ - BA1146_05 на катастарској парцели бр. 8831 КО Смедерево, на постојећем објекту у улици Ослобођења 60, Смедерево, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, Београд. 

    На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

      јавност да је донето Решење број 501-224/2019-05 од 01.10.2019. године, да је потребна процена утицаја на животну средину за радио базну станицу мобилне телефоније ,,СД_Смедерево_Коларски пут ˮ - BA1146_05 на катастарској парцели бр. 8831 КО Смедерево, на постојећем објекту у улици Ослобођења 60, Смедерево, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, Београд.

      Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ''инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

      Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

17.септембар 2019.

 

       Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња и реконструкција "Претакалишта камионских  цистерни" на КП 229, 230/2, 232/3, 232/15, 509, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 13311/5, 13311/8  КО Смедерево и  реконструкција и изградња "Резервоарски простор, пумпне станице и цевоводне инсталације" на КП 229, 230/2, 230/3, 232/3, 518, 520/1, 521, 522, 523/1, 523/2, 524, 525/2, 530/2, 531 КО Смедерево, на терминалу за претовар и складиштење нафтних деривата Смедерево, који је поднет Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

09.септембар 2019.

  

           VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж   

         Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,,СД_Смедерево_Коларски пут ˮ - BA1146_05 на катастарској парцели бр. 8831 КО Смедерево, на постојећем објекту у улици Ослобођења 60, Смедерево 

        На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А  

  

         jавност да је носилац пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,,СД_Смедерево_Коларски пут ˮ - BA1146_05 на катастарској парцели бр. 8831 КО Смедерево, на постојећем објекту у улици Ослобођења 60, Смедерево, заведен под бројем 501-224/2019-05 од 06.09.2019. године.

         Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 10.09. до 20.09.2019. године, у времену од 10 до 14 часова.

         Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

09.септембар 2019.

 

      VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж   

     Обавештење о донетом Решењу да је потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,СД Скобаљ - BA 1357_0 на катастарској парцели бр. 3205 КО Скобаљ, на пословном објекту у улици Бориса Кидрича 49, у Скобаљу, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, Београд.

     На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

      јавност да је донето Решење број 501-214/2019-05 од 09.09.2019. године, да је потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,СД Скобаљ - BA 1357_02ˮ на катастарској парцели бр. 3205 КО Скобаљ, на пословном објекту у улици Бориса Кидрича 49, у Скобаљу, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, Београд.

     Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ,,инфраструктурни пројектиˮ, подтачка 13. ,,телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)ˮ.

      Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Обавештење о третману сузбијања крпеља на територији града Смедерева

09.септембар 2019.

 

    Обавештење о третману сузбијања крпеља на територији града Смедерева, можете погледати или преузети овде.

 

Група за заштиту животне средине

30.август 2019.

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције погона за брушење и тврдо хромирање ваљака у Смедереву, носиоца пројекта Serbian Roll Service Company доо Радинац који је поднет Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

30.август 2019.

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну Решења о издавању дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70

 

 

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену и допуну Решења о издавању дозволе за 

                                            третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 22.08.2019. године, оператер Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70 (регистрован код АПР са матичним бројем 17209221, шифра делатности 3821-третман и одлагање отпада који није опасан), поднеo Захтев за измену и допуну Решења о издавању дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада број 501-305/2017-05 од 07.09.2017.године.

 

Измена се односи на промену годишњег капацитета складиштења који сада износи 14.000 т неопасног отпада, са напоменом да планирани максимални дневни капацитете складиштења остаје непромењен (40т на дан).

Допуна се односи на увођење следећих врста неопасног отпада: 10 01 01 пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04); 16 10 04 концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03 и 19 01 16 прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15 који ће се складиштити односно поновно искористити у постројењу које се налази на катастарској парцели број 493/34 КО Смедерево, уз напомену да се максимални дневни капацитете складиштења неопасног отпада не мења (40т на дан).

 

            Комплетну документацију оператер је доставио дана 30.08.2019.године.

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 08.09.2019. године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

27.август 2019.

VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж   

           

Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,,СД Скобаљ - BA 1357_02ˮ на катастарској парцели бр. 3205 КО Скобаљ, на пословном објекту у улици Бориса Кидрича 49, у Скобаљу

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

Јавност да је носилац пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - радио базнa станицa мобилне телефоније ,,СД Скобаљ - BA 1357_02ˮ на катастарској парцели бр. 3205 КО Скобаљ, на пословном објекту у улици Бориса Кидрича 49, у Скобаљу, заведен под бројем 501-214/2019-05 од 21.08.2019.године.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 28.08. до 06.09.2019. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

19.август 2019.

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградњa комплекса за складиштење и прераду пољопривредних производа, на катастарској парцели број 2093 К.О. Водањ у Смедереву, носиоца пројекта „Наша јабука" д.о.о. Београд, Водањ бб.

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

јавност да је донето Решење број 501-199/2019-05 од 19.08.2019.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградњa комплекса за складиштење и прераду пољопривредних производа, на катастарској парцели број 2093 К.О. Водањ у Смедереву, носиоца пројекта „Наша јабука" д.о.о. Београд, Водањ бб.

 

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008) тачка 9. ,,Прехрамбена индустријаˮ, подтачка 16. ,,хладњаче (без погона за прераду сировине)ˮ .

           

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

07.август 2019.

 

„НАША ЈАБУКА“ д.о.о. Београд, Водањ бб

 

Обавештење да је „Наша јабука“ д.о.о. Београд, Водањ бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – изградњa комплекса за складиштење и прераду пољопривредних производа, на катастарској парцели број 2093 К.О. Водањ у Смедереву. 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А 

 

jавност да је носилац пројекта Привредно друштво „Наша јабука“ д.о.о. Београд, Водањ бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – изградњa комплекса за складиштење и прераду пољопривредних производа, на катастарској парцели број 2093 К.О. Водањ у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 07.08. до 17.08.2019.године, у времену од 12 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

01.август 2019.

 

Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину, за пројекат - изградњa индустријске зградe-фабрике за производњу машина, постројења и опреме за грађевинарство, на катастарским парцелама број 233/75 и 233/76 КО Смедерево, носиоца пројекта фабрикe грађевинске опреме MFGO  д.о.о. Смедерево, ул. Гундулићева 32

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-179/2019-05 од 31.07.2019.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за пројекат - изградњa индустријске зградe-фабрике за производњу машина, постројења и опреме за грађевинарство, на катастарским парцелама број 233/75 и 233/76 КО Смедерево, носиоца пројекта фабрикe грађевинске опреме MFGO  д.о.о. Смедерево, ул. Гундулићева 32.

Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008), и то тачка 6. ,,Производња и прерада металаˮ.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

 

Група за заштиту животне средине

24.јул 2019.

 

           Обавештење о јавном увиду нацрта Програма енергетске ефикасности града Смедерева 

           Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

         заинтересоване органе, организације и јавност да се увид у нацрт Програма енергетске ефикасности града Смедерева, може извршити у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, канцеларија бр. 35, II спрат, у периоду од 24.07. до 02.08.2019.године, радним данима од 10 до 14 часова.

            Примедбе и мишљења на нацрт Програма енергетске ефикасности града Смедерева се подносе у  писаној форми, на писарници Градске управе Смедерево, Омладинска 1, Групи за заштиту животне средине, Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, у току трајања јавног увида.

            Текст нацрта Програма енергетске ефикасности града Смедерева

 

Група за заштиту животне средине

16.јул 2019.

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А 

 

jавност да је носилац пројекта фабрика грађевинске опреме MFGO  д.о.о. Смедерево, ул.Гундулићева 32, Смедерево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - за изградњу индустријске зграде – фабрике за производњу машина, постројења и опреме за грађевинарство на катастарским парцелама број 233/75 и 233/76 КО Смедерево.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  oд 17.07. до 27.07.2019.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

25.јун 2019.

  

          „Select company" д.о.о. Смедерево, Петријевска бб,

         Обавештење да је „Select company" д.о.о. Смедерево, Петријевска бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - изградњa расхладног складишта за воће и поврће и производе од воћа и поврћа, на катастарској парцели број 75/4 К.О. Ландол у Смедереву.

         На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

    

       jавност да је носилац пројекта „Select company" д.о.о. Смедерево, Петријевска бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - изградњa расхладног складишта за воће и поврће и производе од воћа и поврћа, на катастарској парцели број 75/4 К.О. Ландол у Смедереву.

          Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 26.06. до 06.07.2019.године, у времену од 10 до 14 часова.

         Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

17.јун 2019.

 

          TRIAM doo Смедерево, ул.Ђуре Стругара бр.17

          Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - Реконструкција производног објекта-уградња линије за заштиту металних производа, на катастарској парцели бр.529/1 К.О.Смедерево, ул.Ђуре Стругара бр.17

        На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

          јавност да је донето Решење број 501-140/2019-05 од 12.06.2019.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат Реконструкција производног објекта-уградња линије за заштиту металних производа, на катастарској парцели бр.529/1 К.О.Смедерево, ул.Ђуре Стругара бр.17, носиоца пројекта TRIAM doo Смедерево.

          Предметни пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину -  ''Службени гласник РС'', број 114/2008) и то тачка 6. ''Производња и прерада метала'', подтачка 5.'' Постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или хемијских поступака''.

          Заинтересована јавност и носилац пројекта може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

11.јун 2019.

 

Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину, за пројекат - доградња и промена намене радионице са складишним простором спратности П+0, на катастарској парцели број 2571/4 КО Радинац, носиоца пројекта MESSER TEHNOGAS AD за производњу и промет техничких гасова  Београд Батајнички пут 62

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-141/2019-05 од 11.06.2019.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за пројекат - доградња и промена намене радионице са складишним простором спратности П+0, на катастарској парцели број 2571/4 КО Радинац, носиоца пројекта MESSER TEHNOGAS AD за производњу и промет техничких гасова  Београд Батајнички пут 62.

Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008), и то тачка 5. ,,складиштење запаљивих течности и гасова, земног гаса, фосилних горива, нафте и нафтних деривата и хемикалијаˮ.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

28.мај 2019.

              TRIAM doo Смедерево, ул.Ђуре Салаја бр.17. Смедерево

            Обавештење да је PROCESING-1994 ДОО Смедерево, овлашћен од стране носиоца пројекта TRIAM doo Смедерево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – Реконструкција производног објекта-уградња линије за заштиту металних производа, на катастарској парцели бр.529/1 К.О.Смедерево, ул.Ђуре Стругара бр.17.

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

 jавност да је носилац пројекта TRIAM doo Смедерево, ул.Ђуре Салаја бр.17. Смедерево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат Реконструкција производног објекта-уградња линије за заштиту металних производа, на катастарској парцели бр.529/1 К.О.Смедерево, ул.Ђуре Стругара бр.17.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 29.05. до 08.06.2019.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

28.мај 2019.

 MESSER TEHNOGAS AD Београд, Бањички пут 62,

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - доградња и промена намене радионице са складишним простором спратности П+0, на катастарској парцели број 2571/4 КО Радинац

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

jавност да је носилац пројекта MESSER TEHNOGAS AD Београд, Бањички пут 62, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - доградња и промена намене радионице са складишним простором спратности П+0, на катастарској парцели број 2571/4 КО Радинац.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  oд 29.05. до 08.06.2019.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

24.мај 2019.

 

           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу млека и млечних производа ЈТЛ Златиборац, Михајловац

        Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицајa на животну средину за Пројекат - проширење капацитета производње млека и млечних производа на катастарској парцели број 5620/1 КО Михајловац, Тургајевачка 4, у Михајловцу.

        На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

  

        У складу са чланом 24. ставом 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, донело је Решење о давању сагласности на предметну Студију, број 501-100/2019-05 од 23.05.2019.године.

        У складу са чланом 24. ставом 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада предметног Пројекта, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној ажурираној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

        Против наведеног Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

 

Група за заштиту животне средине

07.мај 2019.

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на ажурирану Студију о

процени утицаја на животну средину пројекта производње опекарских производа од печене глине,

на катастарској парцели број 340 КО Врбовац, н

осиоца пројекта ,,Fantini scianaticoˮ д.о.о. Београд,

који је поднет Министарству заштите животне средине.


 

Група за заштиту животне средине

18.април 2019.

          Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу млека и млечних производа ЈТЛ Златиборац, Михајловац

         Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - проширење капацитета производње млека и млечних производа на катастарској парцели број 5620/1 КО Михајловац, Тургајевачка 4, у Михајловцу,

       На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

      jавност да је носилац пројекта Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу млека и млечних производа ЈТЛ Златиборац, Михајловац, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - проширење капацитета производње млека и млечних производа на катастарској парцели број 5620/1 КО Михајловац, Тургајевачка 4, у Михајловцу, заведен под бројем 501-100/2019-05.

      Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинскa 1, (канцеларија бр.35, II спрат), у периоду од 17.04. до 08.05.2019. године, у времену од 10 до 12 часова.

     Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинскa 1 у Смедереву, дана 08.05.2019. године, у времену од 12 до 13 сати.

      У јавној презентацији и јавној расправи о предметној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

17.април 2019.

 

        Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - производња дрвене амбалаже за  паковање воћа и поврћа на катастарској парцели број 998/1 КО Биновац у Биновцу

       На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

        јавност да је донето Решење број 501-97/2019-05 од 17.04.2019.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат производња дрвене амбалаже за  паковање воћа и поврћа на катастарској парцели број 998/1 КО Биновац у Биновцу, носиоца пројекта Матејић Андреја.

      Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 10. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира подтачка 3.''Постројење за прераду, обраду и оплемењивање дрвета''

        Заинтересована јавност и носилац пројекта може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за саобраћај - обавештење за јавност

15.април 2019.

 

          Обавештење за јавност да Предузеће за студије, пројектовање саобраћајница, инжењеринг и извођење радова ''HIDROPROJEKAT-SAOBRAĆAJ'' д.о.о. из Београда, у четвртак 18.04.2019. године у Плавој сали Градске управе Смедерево са почетком у 11 часова, организује јавну презентацију Прелиминарног пројектног решења рехабилитације денице државног пута IБ реда бр. 14 од АПВ (Ковин) – до укрштаја са државним путем IБ – 33, чвор Раља (пут 33). 

 

Група за заштиту животне средине

15.април 2019.

 

          Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператеру TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29, Смедерево

       Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове  саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатом Решењу  о измени и допуни Решења о издавању интегралне дозволе

за складиштење и третман неопасног отпада

  

 

       оператеру TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29, Смедерево (регистрован код АПР са матичним бројем 62949791, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала).

          Измена се односи на промену квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу, уместо Милоша Миливојевића, одређује се Иван Цветковић - средња стручна спрема, а допуна се односи на увођење нове површине на кат. парц.бр. 493/21 КО Смедерево (где је планирано само складиштење неопасног отпада), нова опрема за поновно искоришћење неопасног отпада (отпадни ферозни материјал) - машина-сецкалица за уситњавање предметног отпада и повећава годишњи капацитет на 120 000 тона.

       Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

08.април 2019.

 

          Стојадиновић Зоран из Мале Крсне, Ул. Моравска  бр.4,

         Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградња објекта за узгој живине, на к.п. бр. 1685 КО Мала Крсна, Моравска број 4   у Малој Крсни

      На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

 

        јавност да је донето Решење број 501-71/2019-05 од 01.04.2019.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат-- изградња објекта за узгој живине, на к.п. бр. 1685 КО Мала Крсна, Моравска број 4 у Малој Крсни, носиоца пројекта Стојадиновић Зоран из Мале Крсне.

        Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008), под тачком 1. ''Пољопривреда, аквакултура и шумарство, подтачка 2. ''објекти за интензиван узгој и држање живине''.

        Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

08.април 2019.

 

   Предузеће за пољопривредну производњу, услуге и трговину  ''Бајан'' ДОО Михајловац, Ул. Смедеревска бр.228А 

       Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградња објеката за узгој живине и хладњаче са магацинским просторим на катастарској парцели број 5986 и 5987/1 КО Михајловац, Смедеревска 228А, у Михајловцу

      На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

  

       јавност да је донето Решење број 501-70/2019-05 од 25.03.2019.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат- изградња објеката за узгој живине и хладњаче са магацинским просторим на катастарској парцели број 5986 и 5987/1 КО Михајловац, Смедеревска 228А, у Михајловцу.

      Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) и то тачка 1. ,,Пољопривреда, аквакултура и шумарствоˮ, подтачка 2. ,,објекти за интензиван узгој и држање живинеˮ.

       Заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

13.март 2019.

 

         Стојадиновић Зоран  из Мале Крсне, Моравска  бр.4   

        Обавештење о подношењу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - изградњу објекта за узгој живине, на к.п. бр. 1685 КО Мала Крсна, Моравска број 4, Малa Крсна

        На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009) Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А  

  

            jавност да је носилац пројекта Стојадиновић Зоран из Мале Крсне, Ул. Моравска  бр.4, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта- изградња објекта за узгој живине, на к.п. бр. 1685 КО Мала Крсна, Моравска број 4   у Малој Крсни

            Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 13.03. до 23.03.2019.године, у времену од 10 до 12 часова.

            Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

13.март 2019.

  

        Обавештење о доношењу Решења о допуни  Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада оператеру Самостална радња за прикупљање и продају секундарних сировина АD-SISTEM-1 Далибор Адамовић ПР Радинац, Војислава Илића бр.30.

      Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  о допуни Решења за

складиштење неопасног отпада

  

       оператеру Самостална радња за прикупљање и продају секундарних сировина АD-SISTEM-1 Далибор Адамовић ПР Радинац, Војислава Илића бр.30, (регистрован код АПР са матичним бројем 61545859, шифра делатности 4677 трговина на велико отпацима и остацима).

         Допуна  се односи на увођење нове локација-катастарска парцела број 2134/3 КО Липе 1, Ковински пут бб, Смедерево, на којој ће се обављати складиштење неопасног отпада.

       Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

13.март 2019.

  

    Предузеће за пољопривредну производњу, услуге и трговину  Бајан ДОО Михајловац,  Смедеревска 228А

 

            Обавештење да је носилац пројекта Предузеће за пољопривредну производњу, услуге и трговину Бајан ДОО Михајловац, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - изградња објеката за узгој живине и хладњаче са магацинским просторим на катастарској парцели број 5986 и 5987/1 КО Михајловац, Смедеревска 228А, у Михајловцу.

         На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

          jавност да је носилац пројекта Предузеће за пољопривредну производњу, услуге и трговину Бајан ДОО Михајловац, Смедеревска 228А, Михајовац поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат  - изградња објеката за узгој живине и хладњаче са магацинским просторим на катастарској парцели број 5986 и 5987/1 КО Михајловац, Смедеревска 228А, у Михајловцу.

          Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 13.03. до 23.03.2019.године, у времену од 10 до 14 часова.

         Молимо да у року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, доставите мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

26.фебруар 2019.

 

      Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора, граница Бугарске – граница Мађарске, која се односи на Деоницу 2, Жабари – Ковин, дужине cca 48km, на територији СО Жабари, СО Велика Плана, града Смедерева и СО Ковин, носиоца пројекта предузећа ''GASTRANS'' d.o.o. - NOVI SAD, из Новог Сада, Народног фронта 12, који је поднет Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

13.фебруар 2019.


Oглашавање јавног увида у предлог Плана управљања Спомеником природе ,,Хаст лужњак - Смедеревоˮ за период од 2019. до 2023. године. можете погледати овде.

Предлог Плана управљања Спомеником природе ,,Хаст лужњак - Смедеревоˮ за период од 2019. до 2023. године, можете погледати овде.

 

Група за заштиту животне средине

12.фебруар 2019.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАГАЂИВАЧЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ПОТРЕБЕ ЛОКАЛНОГ РЕГИСТРА ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

  

          Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада да су, у складу са чланом 75, став 5,  Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС,14/16 и 95/2018), у законској обавези да Граду Смедереву, Градској управи Смедерево, Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсеку за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине - Група за заштиту животне средине доставе податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, ради њиховог уноса у Локални регистар извора загађивања.

           Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. - Листа 2. - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања - Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС" бр. 91/10 и 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са предметним Правилником и да Граду Смедереву, Градској управи града Смедерева, Групи за заштиту животне средине доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради њиховог уноса и евидентирања у Локални регистрар извора загађивања.

            Податке о загађујућим материјама у складу са наведеним законом за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, потребно је доставити најкасније до 31. марта 2019. године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима, у штампаној форми, на адресу:

 

 

Град  Смедерево

Градска управа Смедерево

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине

Група за заштиту животне средине, Омладинска 1 - Смедерево

као и у електронској форми на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

 

 

       Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који према процени одговорног лица, а на основу класификације према Листи 2. из Прилога 1. - Правилника, нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања ради уноса у Локални регистар извора загађивања, потребно је да наведеном органу Градске управе Смедерево о томе доставе потписану и оверену Изјаву. 

 

 - Правилник са прилозима

 - Упутство за попуњавање образаца

 - Локални регистар извора загађивања - обрасци 

 

Група за заштиту животне средине

12.фебруар 2019.

 

         Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни  Решења за третман-складиштењe неопасног отпада, оператеру Привредном  друштву за производњу и промет  EURO-METAL B&B доо, Осипаоница, Гајска број 5, Осипаоница.

      Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатом Решењу  о измени и допуни Решења

за третман-складиштење неопасног отпада

 

  

         оператеру Привредно  друштво за производњу и промет  EURO-METAL B&B доо, Осипаоница,  Гајска број 5, Осипаоница (регистрован код АПР са матичним бројем 20961902, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала)

         Измена  се односи на промену квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу, уместо Димић Жељка, одређује Димитријевић Ана, електротехничар шинских возила, а  допуна се односи на увођење новог индексног броја 19 12 12-други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11, који ће се складиштити на катастарској парцели број 5224/1 КО Осипаоница, уз напомену да се капацитет складиштења и третмана неопасног отпада не мења.

       Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

08.фебруар 2019.

 

 

     Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада, оператера Привредно друштво  TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29, Смедерево

     Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену и допуну интегралне дозволе за 

складиштење и третман  неопасног отпада

 

     Надлежни орган обавештава јавност да је дана 18.12.2018. године, оператер Привредно друштво  TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29, Смедерево (регистрован код АПР са матичним бројем 20863480), поднеo Захтев за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-8/2013-05 од 18.02.2013.године.

     Допуна се односи на проширење површина Постројења за управљање отпадом (увођењем нове катастарске парцеле број 493/21 КО Смедерево), повећавање годишњег капацитета регистрованог постројења за складиштење и третман неопасног отпада (на 120 000т на годишњем нивоу за све врсте отпада) и увођење нове опреме за поновно искоришћење неопасног отпада-сецкалица за уситњавање отпада.

     Измена се односи на измену квалификованог лица за стручни рад са неопасним отпадом.

     Комплетну документацију оператер је доставио дана 05.02.2019.године.  

     Рок за достављање мишљења и предлога је 14.02.2019. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

     Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

08.фебруар 2019.

 

     Обавештење о подношењу Захтева за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера Самостална радња за прикупљање и продају секундарних сировина АD-SISTEM-1 Далибор Адамовић ПР Радинац, Војислава Илића 30

    Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну интегралне дозволе за 

складиштење и третман  неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 21.01.2019. године, оператер Самостална радња за прикупљање и продају секундарних сировина АD-SISTEM-1 Далибор Адамовић ПР Радинац (регистрован код АПР са матичним бројем 61545859), поднеo Захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-62/2010-08 од 20.02.2012.године.

 

Допуна се односи на увођење нове локације, катастарске парцеле број 2134/3 КО Липе 1, на којој ће се обављати третман-складиштење неопасног отпада следећих индексних бројева :

 

02 01 04

отпадна пластика (искључујући амбалажу)

07 02 13

отпадна пластика

12 01 05

обрада пластике

15 01 02

пластична амбалажа

16 01 19

пластика

17 02 03

пластика

19 12 04

пластика и гума

20 01 39

пластика

03 03 08

отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи

15 01 01

папирна и картонска амбалажа

19 12 01

папир и картон

20 01 01

папир и картон

02 01 10

отпад од метала

15 01 04

метална амбалажа

12 01 01

стругање и обрада ферометала

12 01 02

прашина и честице ферометала

12 01 03

стругање и обрада обојених метала

12 01 04

прашина и честице обојених метала

16 01 17

ферозни метал

16 01 18

обојени метал

17 04 07

мешани метали

17 04 05

гвожђе и челик

17 04 01

бакар, бронза, месинг

17 04 02

алуминијум

17 04 04

цинк

19 10 01

отпад од гвожђа и челика

19 10 02

отпад од обојених метала

19 12 02

метали који садрже гвожђе

19 12 03

обојени метали

20 01 40

метали

10 11 03

отпадни влакнасти материјали на бази  стакла 

10 11 12

отпадно стакло другачије од  оног наведеног у 10 11 11 

15 01 07

стаклена амбалажа

16 01 20

стакло

17 02 02

стакло

19 12 05

стакло

20 01 02

стакло

04 02 09

 

отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер)

16 01 03

отпадне гуме

16 03 06

органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05

16 01 22

компоненте које нису другачије специфициране

16 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

04 02 21

отпади од непрерађених текстилних влакана

04 02 22

отпади од прерађених текстилних влакана

15 01 09

текстилна амбалажа

19 12 08

текстил

20 01 11

текстил

03 01 01

отпадна кора и плута

03 01 05

 

пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04

03 03 01

отпад од коре и дрвни отпад

15 01 03

дрвена амбалажа

17 02 01

дрво

19 12 07

дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

20 01 38

дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37


17 04 11

каблови другачији од оних наведених у 17 04 10

20 01 36

 

одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

16 02 16

 

компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

16 02 14

одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

 

Капацитет Постројења за складиштење неопасног отпада за све врсте отпада на годишњем нивоу износиће око 40 000т.

Комплетну документацију оператер је доставио дана 01.02.2019.године.

Рок за достављање мишљења и предлога је 14.02.2019. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

11.јануар 2019.

 

Друштво за грађевинарство и трговину Несам инжењеринг доо Грчац бб Смедеревска Паланка

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији катастарских парцела број 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 КО Радинац.

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

jавност да је носилац пројекта Друштво за грађевинарство и трговину Несам инжењеринг доо Грчац бб Смедеревска Паланка, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији катастарских парцела број 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 КО Радинац.

 

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 16.01. до 25.01.2019.године, у времену од 12 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

11.јануар 2019.

        

        Обавештење о доношењу Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат-Постројење за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели  број 2143/3 КО Липе I

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            јавност да је донето Решење број 501-298/2018-05 од 08.01.2019.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат -Постројење за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели  број 2143/3 КО Липе I,  носиоца Пројекта Самостална радња за прикупљање  и продају секундарних сировина AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ул. Војислава Илића бр.30 из Радинца.

            Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. ''Остали пројекти'' подтачка 2.''Постројења за управљање отпадом''.

            Заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

19.децембар 2018.

 

Самостална радња за прикупљање  и продају секундарних сировина AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ул. Војислава Илића бр.30 из Радинца

          Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели  број 2143/3 КО Липе I у Смедереву.

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            jавност да је носилац пројекта Самостална радња за прикупљање  и продају секундарних сировина AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ул. Војислава Илића бр.30 из Радинца, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење неопасног отпада на локацији катастарској парцели  број 2143/3 КО Липе I у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 19.12. до 29.12.2018.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

18.децембар 2018.

 

Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина Gagi Promet Друштво са ограниченом одговорношћу Осипаоница,  Ул. Београдска бб, Осипаоница

         Обавештење о доношењу Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат Постројење за складиштење неопасног отпада на катастарскoj парцели број 4933/79  КО Осипаоница.

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' број 135/2004 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

    јавност да је донето Решење број 501-251/2018-05 од 16.11.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат Постројење за складиштење неопасног отпада на катастарскoj парцели број 4933/79  КО Осипаоница, носиоца пројекта Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина Gagi Promet doo,  Ул. Београдска бб из Осипаонице.

            Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину - ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. ''Остали пројекти'' подтачка 2. ''Постројења за управљање отпадом''.

            Заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

10.децембар 2018.

 

Обавештење о подношењу Захтева за измену интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада, оператера Привредно  друштво за производњу и промет  EURO-METAL B&B доо, Осипаоница, Гајска број 5, Смедерево 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену и допуну интегралне дозволе за 

третман-складиштење неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 23.11.2018. године, оператер Привредно  друштво за производњу и промет  EURO-METAL B&B доо, Осипаоница, Гајска број 5 (регистрован код АПР са матичним бројем 20961902), поднеo Захтев за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-31/2018-02 од 19.03.2018.године. Допуна се односи на увођење новог индексног броја (19 12 12 - други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11), као и промену квалификованог лица одговорног за стручни рад,  који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, које се налази на катастарској парцели број 5224/1 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

Рок за достављање мишљења и предлога је 17.12.2018. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

06.новембар 2018.

 

TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29, Смедерево

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицајa на животну средину за Пројекат - Проширење површина за управљање отпадом (на катастарској парцели број 493/21 КО Смедерево) и повећање годишњег капацитета регистрованог постројења за складиштење и третман неопасног отпада.

На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, даје следеће

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

носилац пројектa TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29, Смедерево, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицајa на животну средину за Пројекат - Проширење површина за управљање отпадом (на катастарској парцели број 493/21 КО Смедерево) и повећање годишњег капацитета регистрованог постројења за складиштење и третман неопасног отпада, заведен под бројем 501-221/2018-05 од 19.10.2018. године.

У складу са чланом 24. ставом 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, донело је Решење о давању сагласности на предметну Студију, број 501-221/2018-05 од 05.11.2018.године.

У складу са чланом 24. ставом 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада предметног Пројекта, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној ажурираној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

Носилац пројекта и заинтересовани органи, организације и јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Група за заштиту животне средине

31.октобар 2018.

 

             ДРАГОВИЋ ТРАНСПОРТ, Предузеће за производњу, трговину и услуге, доо Смедерево

            Обавештење о доношењу Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат Станица за снабдевање моторних возила нафтним дериватима у Друговцу која се налази на катастарским  парцелама   број 2363/5, 2363/4 и 2362/2 КО Друговац

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            јавност да је донето Решење број 501-224/2018-05 од 29.10.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат Станица за снабдевање моторних возила нафтним дериватима у Друговцу која се налази на катастарским  парцелама   број 2363/5, 2363/4 и 2362/2 КО Друговац, носиоца пројекта DRAGOVIĆ TRANSPORT, Peduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo.

            Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. - ''Остали пројекти'', подтачка 13.'' Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе), складишног капацитета преко 100м³ у насељима''.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

31.октобар 2018.

 

Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина  GAGI PROMET doo,  Ул. Београдска бб из Осипаонице

            Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење неопасног отпада на локацији катастарскe парцелe број 4933/79  КО Осипаоница.

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            jавност да је носилац пројекта Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина  GAGI PROMET doo,  Ул. Београдска бб из Осипаонице, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење неопасног отпада на локацији катастарскe парцелe број 4933/79  КО Осипаоница.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 31.10. до 09.11.2018.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

26.октобар 2018.

 

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Експлоатација речних наноса из корита реке Дунав (на делу кп бр.1245  КО Кулич), носиоца пројекта VUKOVIĆ COMMERCE 2015 DOO, који је поднет Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

22.октобар 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Друштво са ограниченом одговорношћу PAPIR SERVIS FHB, УМКА, 13 октобар, Београд

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру Друштво са ограниченом одговорношћу PAPIR SERVIS FHB, УМКА, 13 октобар, Београд (регистрован код АПР са матичним бројем 20599685, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала)

Допуна се односи на увођење нових индексних бројева (10 11 03 отпадни влакнасти материјал; 10 11 12 отпадно стакло другачије од оног наведеног у  10 11 11; 15 01 07 стаклена амбалажа; 16 01 20 стакло; 17 02 02 стакло, 19 12 05 стакло; 20 01 02 стакло; 16 01 03 отпадне гуме),  који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, које се налази на катастарској парцели број 137/10 КО Колари, а капацитет постројења се неће мењати.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

09.октобар 2018.

 

DRAGOVIĆ TRANSPORT, Peduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo

            Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Станица за снабдевање моторних возила нафтним дериватима у Друговцу која се налази на катастарским  парцелама   број 2363/5, 2363/4 и 2363/2 КО Друговац

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            jавност да је носилац пројекта пројекта, DRAGOVIĆ TRANSPORT, Peduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Станица за снабдевање моторних возила нафтним дериватима у Друговцу која се налази   на катастарским  парцелама   број 2363/5, 2363/4 и 2363/2 КО Друговац.

             Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 03.10. до 13.10.2018.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

09.октобар 2018.

 

Самостална радња за прикупљање  и продају секундарних сировина AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ул. Војислава Илића бр.30 из Радинца

            Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели  број 2143/3 КО Липе I у Смедереву.

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            jавност да је носилац пројекта Самостална радња за прикупљање  и продају секундарних сировина AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ул. Војислава Илића бр.30 из Радинца, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење неопасног отпада на локацији катастарској парцели  број 2143/3 КО Липе I у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 10.10. до 20.10.2018.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

02.октобар 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења за издавање интегралне дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Друштва за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац, Грчац бб, Смедеревска Паланка

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о издатој интегралној дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

оператеру постројења Друштва за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац, Грчац бб, Смедеревска Паланка (регистрован код АПР матични број 20593130, шифрa делатности 4677- трговина на велико отпацима и остацима), на катастарској парцели број 2134/9 КО Липе I, Ковински пут бб у Смедереву.

            Неопасан отпад се  на локацију допрема сопственим теретним моторним возилима или теретним моторним возилима добављача. Истовар неопасног отпада из теретног возила обавља се на месту предвиђеном за то – манипулативни плато на отовореном простору. Са манипулативног платоа отпад се распоређује на предвиђене складиштне отворене површине. Неопасан отпад се складишти подно на гомилама или у одговарајућој амбалажи. Операције поновног искоришћења отпада представљају операције које обухватају: класирање, уклањање нечистоћа, устињење, декомпозиција-растављење склопова, сечење-умањење габарита. У случају да над отпадом није могуће извршити даље операције поновног искоришћења отпада предузимају се друге мере у циљу његовог збрињавања (операције депоновања отпада код овлашћених оператера).

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр.35.

 

Група за заштиту животне средине

25.септембар 2018.

 

Обавештење о подношењу Захтева за измену интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада, оператера  Друштво са ограниченом одговорношћу PAPIR SERVIS FHB, УМКА, 13 октобар,Београд, Радна јединица Смедерево, Коларски пут бб

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну интегралне дозволе за 

складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 19.09.2018. године, оператер Друштво са ограниченом одговорношћу PAPIR SERVIS FHB, УМКА, 13 октобар, Београд, Радна јединица Смедерево, Коларски пут бб  (регистрован код АПР са матичним бројем 20599685), поднеo Захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-188/2014-08 од 07.05.2014.године. Допуна се односи на увођење нових индексних бројева (10 11 03 отпадни влакнасти материјал; 10 11 12 отпадно стакло другачије од оног наведеног у  10 11 11; 15 01 07 стаклена амбалажа; 16 01 20 стакло; 17 02 02 стакло, 19 12 05 стакло; 20 01 02 стакло; 16 01 03 отпадне гуме),  који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, које се налази на катастарској парцели број 137/10 КО Колари, а капацитет постројења се неће мењати.

Рок за достављање мишљења и предлога је 02.10.2018. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

21.септембар 2018.

 

                TRANSMETAL  PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29

Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - Проширење површина за управљање отпадом (на катастарској парцели број 493/21 КО Смедерево) и повећање годишњег капацитета регистрованог постројења за складиштење и третман неопасног отпада

На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

jавност да је носилац пројекта TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - Проширење површина за управљање отпадом (на катастарској парцели број 493/21 КО Смедерево) и повећање годишњег капацитета регистрованог постројења за складиштење и третман неопасног отпада, заведен под бројем 501-221/2018-05.

Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 26.09. до 15.10.2018. године, у времену од 10 до 12 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 15.10.2018. године, у времену од 12 до 13 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

05.септембар 2018.

 

 Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - Погон за складиштење и паковање минералног ђубрива на локацији катастарске парцеле број 2134/4 КО Липе I, Ковински пут бб, Смедерево, носиоца пројекта BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд.

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

            јавност да је донето Решење број 501-190/2018-05 од 03.09.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат- Погон за складиштење и паковање минералног ђубрива на локацији катастарске парцеле број 2134/4 КО Липе I, Ковински пут бб, Смедерево, носиоца пројекта BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) и то тачка 8. ''Хемијска индустрија'', подтачка 2. ''самостална постројења за производњу, прераду, формирање и паковање вештачких ђубрива на бази фосфора, азота и калијума''.

 

 Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група за заштиту животне средине

03.септембар 2018.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада), оператера Друштва за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац, Грчац бб, Смедеревска Паланка

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о пријему захтева за  издавање  дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 30.08.2018.године, оператер Друштва за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац, Грчац бб, Смедеревска Паланка (регистрован код АПР са матичним бројем 20593130, са шифром делатности 4211- изградња путева и аутопутева), поднео Захтев за издавање дозволе за третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на катастарској парцели број 2134/9 КО Липе I, Ковински пут бб, Смедерево.

 

            Рок за достављање мишљења и предлога је 10.09.2018.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

28.август 2018.

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији катастарске парцеле број 2134/9 КО Липе I, Ковински пут бб, Смедерево, носиоца пројекта Друштва за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац бб, Смедеревска Паланка  

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

            јавност да је донето Решење број 501-181/2018-05 од 28.08.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат-Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији катастарске парцеле број 2134/9 КО Липе I, Ковински пут бб, Смедерево, носиоца пројекта Друштва за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац бб, Смедеревска Паланка.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. ''Остали пројекти'' подтачка 2.''Постројења за управљање отпадом''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

27.август 2018.

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, носиоца пројекта Републичка дирекција за робне резерве, које је поднето Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

27.август 2018.

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградња складишта за пољопривредне производе-расхладно складиште, на катастарској парцели број 1106 КО Удовице, носиоца пројекта Урошевић Бојана из Удовица, Удовице бб.     

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

            јавност да је донето Решење број 501-191/2018-05 од 27.08.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат-изградња складишта за пољопривредне производе-расхладно складиште, на катастарској парцели број 1106 КО Удовице, носиоца пројекта Урошевић Бојана из Удовица, Удовице бб.    

            Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008) тачка 9. ''Прехрамбена индустрија'', подтачка 16. ''хладњаче (без погона за прераду сировине)''.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

 

Група за заштиту животне средине

15.август 2018.

          

       BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд

 

     Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - Погон за складиштење и паковање минералног ђубрива на локацији катастарске парцеле број 2134/4 КО Липе I

     На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

                                                                                                         О Б А В Е Ш Т А В А

  

     jавност да је носилац пројекта BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - Погон за складиштење и паковање минералног ђубрива на локацији катастарске парцеле број 2134/4 КО Липе I.

     Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 22.08. до 31.08.2018.године, у времену од 12 до 14 часова.

    Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

15.август 2018.

 

        Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - изградња складишта за пољопривредне производе - расхладно складиште на  катастарској парцели број 1106 КО Удовице у Удовицама, носиоца пројекта Урошевић Бојана, Удовице бб.

 

        На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

         јавност да је носилац пројекта Урошевић Боjан из Удовица, Удовице бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - изградња складишта за пољопривредне производе - расхладно складиште на  катастарској парцели број 1106 КО Удовице у Удовицама.

         Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 15.08. до 24.08.2018.године, у времену од 12 до 14 часова.

         Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

15.август 2018.

 

           Друштво за грађевинарство и трговину Несам инжењеринг доо Грчац бб Смедеревска Паланка

 

       Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији катастарске парцеле број 2134/9 КО Липе I.

       На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

       jавност да је носилац пројекта Друштво за грађевинарство и трговину Несам инжењеринг доо Грчац бб Смедеревска Паланка, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији катастарске парцеле број 2134/9 КО Липе I.

       Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 15.08. до 24.08.2018.године, у времену од 12 до 14 часова.

      Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

07.август 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ФЕРОСИРОВИНА ДОО, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 27.

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе

за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру Друштву за промет и рециклажу секундарних сировина ФЕРОСИРОВИНА ДОО, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 27 (регистрован код АПР са матичним бројем 20234768, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала).

Допуна се односи на проширење у смислу третмана неопасног отпада који се у складу са постојећом дозволом већ складишти на локацији постројења које се налази на катастарским парцелама  број 4933/48 и 4933/91 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће третирати следећи неопасни отпад:

20 01 01 папир и картон;

15 02 03 апсорбенти,филтерски материјали,крпе за брисање изаститна одећа другачија од онох наведених у 15 02 02;

16 01 19 пластика;

19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11;

19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06;

17 02 01 дрво;

16 01 03 отпадне гуме;

17 04 03 олово.

 

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

13.јул 2018.

 

Обавештење о  достављеном Плану управљања заштитом животне средине

 

Градској управи Смедерево достављен је од стране ЈП „Путеви Србије“ План  управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државних путева IБ реда број 14 и IБ реда број 33 деонице: Граница АПВ (Ковин)-Раља-Пожаревац (Орљево).

               Обавештава се заинтересована јавност да увид у предметни план може да се изврши у канцеларији број 35 Градске управе Смедерево у року од 14 дана.

                 Увид у предметни План се може извршити и:

               ·  у просторијама ЈП „Путеви Србије“, Влајковићева 19а, Београд, први спрат од 11 до 13 часова

               · у просторијама Градске управе Пожаревац, Дринска 2, Пожаревац, канцеларија 115

               · на интернет страници www.putevi-srbije.rs

                Дана 18.07.2018. године са почетком у 12 часова у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, Смедерево биће одржана  јавне консултације и презентација предметног Плана.

                Примедбе и мишљења у вези предметног Плана се могу доставити у писаном облику на адресу ЈП „Путеви Србије“, Сектор за инвестиције, Влајковићева 19а, Београд или у електронском облику на мејл office@putevi-srbije.rs.

 

Група за заштиту животне средине

13.јул 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења за издавање интегралне дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Привредно друштво MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo, Ђуре Салаја 13

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатој интегралној дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

оператеру постројења Привредно друштвo MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo, Ђуре Салаја 13 (регистрован код АПР са матичним бројем 21339318, са шифром делатности 4677- трговина на велико отпацима и остацима), на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево у Смедереву.

Рад постројења за управљање неопасним отпадом обухвата следеће операције: пријем и складиштење неопасног отпада у постројење за управљање отпадом, третман (поновно искоришћење) механичким поступцима у хали на линији за рециклажу (која се састоји од више сегмената), складиштење произведеног гуменог гранулата и генерисаног отпада из технолошког поступка у постројењу за управљање отпадом.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр.35.

 

Захтев о давању сагласности на Ценовник воде за пиће и канализације ЈКП Водовод Смедерево

13.јул 2018.

Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

Градска управа Смедерева

 Одељење за привреду, предузетништво,

 локални економски развој и јавне набавке

 Одсек за привреду и регистрацију

привредних субјеката

Број: 38-15/2018-03

Датум:12.07.2018. године

С М Е Д Е Р Е В О

 

 

 

 

 

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („ Службени гласник Републике Србије", број 88/2011 и 104/2016), утврђена је обавеза да јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.

 

 Сходно наведеном, објављује се дана 12.07.2018. године, Захтев о давању сагласности на Ценовник воде за пиће и канализације ЈКП Водовод Смедерево, број 01-1364/4 од 28.06.2018. године, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 28.06.2018. године, број 01-61/7.

 

 

 

Обрадио: Дарко Радојковић

                      

 

  ШЕФИЦА  ОДСЕКА                                                                НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА

                                                     

Снежана Савић Илић, дипл.правник                                             Здравка Ковачевић-Васић

 

Група за заштиту животне средине

06.јул 2018.

 

             Обавештење од Министарства заштите животне средине о поднетом захтеву носиоца пројекта " НИС " а.д. - Нови Сад можете погледати овде.

 

Група за заштиту животне средине

06.јул 2018.

 

             Обавештење о подношењу Захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада опратера Друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ФЕРОСИРОВИНА ДОО, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 27.

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

             

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 28.06.2018.године оператер Друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ФЕРОСИРОВИНА ДОО, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 27 (регистрован код АПР са матичним бројем 20234768, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала) поднеo захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада издате под бројем 501-179/2011-08 од 10.11.2011.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности.

Допуна се односи на проширење у смислу третмана неопасног отпада који се у складу са дозволом већ складишти на локацији постројења које се налази на катастарским парцелама  број 4933/48 и 4933/91 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће третирати неопасни отпад:

20 01 01 папир и картон

15 02 03 апсорбенти,филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачија од онох наведених у 15 02 02

16 01 19 пластика

19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11

19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

17 02 01 дрво

16 01 03 отпадне гуме

17 04 03 олово

 

           Рок за достављање мишљења и предлога је 10.07.2018 године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

         Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

22.јун 2018.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (отпадних гума), оператера Привредног друштва MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о пријему захтева за  издавање  дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (отпадних гума)

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 17.05.2018.године, оператер Привредно друштво MANSIDER RECYCLING doo Smederevo, Ђуре Салаја 13, (регистрован код АПР са матичним бројем 21339318, са шифром делатности 4677- трговина на велико отпацима и остацима), поднео Захтев за издавање дозволе за третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (отпадних гума) на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево,  улица Ђуре Салаја 13.

 

            Допуну документације оператер је доставио дана 22.06.2018.године.

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 28.06.2018.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Захтев о давању сагласности на Ценовник услуга изношења и депоновања отпада ЈКП Зеленило и гробља Смедерево

19.јун 2018.

Комплетан Захтев о давању сагласности на Ценовник услуга изношења и депоновања отпада ЈКП Зеленило и гробља Смедерево можете видети на овом линку.

 

Група за заштиту животне средине

18.јун 2018.

Трговинско предузеће НОВА ШУМАДИЈА доо  Гроцка,  Смедеревски пут 22б

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта- изградња објекта за производњу гајби на катастарским  парцелама број 1416/1 и 1416/2 КО Удовице у Удовицама.

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

jавност да је носилац пројекта Трговинско предузеће НОВА ШУМАДИЈА доо  Гроцка,  Смедеревски пут 22б, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - изградња објекта за производњу гајби на катастарским  парцелама број 1416/1 и 1416/2 КО Удовице у Удовицама

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 20.06. до 30.06.2018.године, у времену од 10 до 12 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

06.јун 2018.

 

          Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину носиоца пројекта MESSER TEHNOGAS које је поднето Министарству заштите животне средине.

 

 

Група за заштиту животне средине

16.мај 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Привредном друштву за производњу промет роба и услуга BOS KOMERC DOO Осипаоница,  Драгутина Oбрадовића 19

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу o измени и допуни интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

 

оператеру BOS KOMERC DOO Осипаоница, Привредно друштвo за производњу промет роба и услуга, Драгутина Oбрадовића 19 ( регистрован код АПР са матичним бројем 17046268).

Измена наведеног решења  се односи на део А: ОПШТИ ПОДАЦИ; Општи подаци о дозволи, у смислу усклађивања индексних бројева неопасног отпада са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (,,Службени гласник Републике Србијеˮ, бр.56/2010).

 Допуна се односи на проширење пословања у смислу третмана неопасног отпада, који се у складу са дозволом већ складишти на локацији постројења на кат.парцели број 4933/33 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

 

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити следећи неопасни отпад:

02 01 04 -отпадна пластика (искључујући амбалажу)

07 02 13 -отпадна пластика

12 01 05 -обрада пластике

15 01 01 -папирна и картонска амбалажа

15 01 02 -пластична амбалажа

15 01 03 -дрвена амбалажа

15 01 07 -стаклена амбалажа

16 01 03 -отпадне гуме

16 01 19 -пластика

16 01 20 -стакло

16 02 14 -одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

16 02 16 -компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

17 01 03 -цреп и керамика

17 02 01 -дрво

17 02 02 -стакло

17 02 03 -пластика

19 12 01 -папир и картон

19 12 05 -стакло

19 12 07 -дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

19 12 12 -други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада          

                другачији од оних наведених у 19 12 11

20 01 01 -папир и картон

20 01 02 -стакло

20 01 36 -одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21,

                20  01 23 и 20 01 35

20 01 38 -дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

20 01 39 -пластика

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

24.април 2018.

 

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну Решења о издавању  интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера Привредног друштва за производњу промет роба и услуга BOS KOMERC DOO Осипаоница,  Драгутина Oбрадовића 19

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену и допуну Решења о издавању интегралне дозволе за 

складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 20.04.2018. године, оператер Привредно друштво за производњу промет роба и услуга BOS KOMERC DOO Осипаоница,  Драгутина Oбрадовића 19 (регистрован код АПР са матичним бројем 17046268), поднеo Захтев за измену и допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, издатог под бројем 501-319/2011-08 од 18.01.2012.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине. Измена наведеног решења  се односи на део А: ОПШТИ ПОДАЦИ; Општи подаци о дозволи, у смислу усклађивања индексних бројева неопасног отпада са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (,,Службени гласник Републике Србије,, бр.56/2010).

 Допуна се односи на проширење пословања у смислу третмана неопасног отпада, који се у складу са дозволом већ складишти на локацији постројења на кат.парцели број 4933/33, а капацитет постројења се неће мењати.

 На предметној локацији оператер ће третирати следећи неопасни отпад:

02 01 04 -отпадна пластика (искључујући амбалажу)

07 02 13 -отпадна пластика

12 01 05 -обрада пластике

15 01 01 -папирна и картонска амбалажа

15 01 02 -пластична амбалажа

15 01 03 -дрвена амбалажа

15 01 07 -стаклена амбалажа

16 01 03 -отпадне гуме

16 01 19 -пластика

16 01 20 -стакло

16 02 14 -одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

16 02 16 -компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

17 01 03 -цреп и керамика

17 02 01 -дрво

17 02 02 -стакло

17 02 03 -пластика

19 12 01 -папир и картон

19 12 05 -стакло

19 12 07 -дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

19 12 12 -други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада          

                другачији од оних наведених у 19 12 11

20 01 01 -папир и картон

20 01 02 -стакло

20 01 36 -одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21,

                20  01 23 и 20 01 35

20 01 38 -дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

20 01 39 -пластика

Рок за достављање мишљења и предлога је 30.04.2018. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова. 

 

 

Група за заштиту животне средине

20.април 2018.

 

Обавештење од Министарства заштите животне средине о поднетом захтеву носиоца пројекта HBIS Group Serbia & Stell d.o.o. можете погледати овде.

 

Група за заштиту животне средине

11.април 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  ''MONTIMPEX'' Предузеће за производњу, трговину и услуге д.о.о. Смедерево, Карађорђева 32/2.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру ''MONTIMPEX'' Предузеће за производњу, трговину и услуге д.о.о. Смедерево, Карађорђева 32/2, Смедерево (регистрован код АПР са матичним бројем 17041568, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала)

Допуна се односи на увођење нових индексних бројева неопасног отпада који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 841 КО Липе II, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити следећи неопасни отпад:

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 02 01 99),

·    отпадна пластика (индексни број 02 01 04),

·    отпад од сортирања папира и картона намењених рециклажи (индексни број 03 03 08),

·    отпадна кора и плута (индексни број 03 01 01),

·    отпади од кројења и завршне обраде (индексни број 04 01 09),

·    отпади од мешовитих материјала импрегнирани текстил, еластомер, пластомер (индексни број 04 02 09),

·    отпади од непрерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 21),

·    отпад од прерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 22),

·    отпадна пластика (индексни број 07 02 13),

·    отпадни тонер за штампање који не садрже опасне супстанце (индексни број 08 03 18),

·    отпади од прераде шљаке (индексни број 10 02 01),

·    непрерађена високопећна шљака (индексни број 10 02 02),

·    језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 05 (индексни број 10 09 06),

·    језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07 (индексни број  10 09 08),

·    језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05 (индексни број 10 10 06),

·    језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07 (индексни број 10 10 08),

·    обрада пластике (индексни број 12 01 05),

·