Група за заштиту животне средине

10.децембар 2018.

 

Обавештење о подношењу Захтева за измену интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада, оператера Привредно  друштво за производњу и промет  EURO-METAL B&B доо, Осипаоница, Гајска број 5, Смедерево 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену и допуну интегралне дозволе за 

третман-складиштење неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 23.11.2018. године, оператер Привредно  друштво за производњу и промет  EURO-METAL B&B доо, Осипаоница, Гајска број 5 (регистрован код АПР са матичним бројем 20961902), поднеo Захтев за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-31/2018-02 од 19.03.2018.године. Допуна се односи на увођење новог индексног броја (19 12 12 - други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11), као и промену квалификованог лица одговорног за стручни рад,  који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, које се налази на катастарској парцели број 5224/1 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

Рок за достављање мишљења и предлога је 17.12.2018. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

06.новембар 2018.

 

TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29, Смедерево

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицајa на животну средину за Пројекат - Проширење површина за управљање отпадом (на катастарској парцели број 493/21 КО Смедерево) и повећање годишњег капацитета регистрованог постројења за складиштење и третман неопасног отпада.

На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, даје следеће

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

носилац пројектa TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29, Смедерево, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицајa на животну средину за Пројекат - Проширење површина за управљање отпадом (на катастарској парцели број 493/21 КО Смедерево) и повећање годишњег капацитета регистрованог постројења за складиштење и третман неопасног отпада, заведен под бројем 501-221/2018-05 од 19.10.2018. године.

У складу са чланом 24. ставом 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, донело је Решење о давању сагласности на предметну Студију, број 501-221/2018-05 од 05.11.2018.године.

У складу са чланом 24. ставом 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада предметног Пројекта, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној ажурираној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

Носилац пројекта и заинтересовани органи, организације и јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Група за заштиту животне средине

31.октобар 2018.

 

             ДРАГОВИЋ ТРАНСПОРТ, Предузеће за производњу, трговину и услуге, доо Смедерево

            Обавештење о доношењу Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат Станица за снабдевање моторних возила нафтним дериватима у Друговцу која се налази на катастарским  парцелама   број 2363/5, 2363/4 и 2362/2 КО Друговац

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            јавност да је донето Решење број 501-224/2018-05 од 29.10.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат Станица за снабдевање моторних возила нафтним дериватима у Друговцу која се налази на катастарским  парцелама   број 2363/5, 2363/4 и 2362/2 КО Друговац, носиоца пројекта DRAGOVIĆ TRANSPORT, Peduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo.

            Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. - ''Остали пројекти'', подтачка 13.'' Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе), складишног капацитета преко 100м³ у насељима''.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

31.октобар 2018.

 

Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина  GAGI PROMET doo,  Ул. Београдска бб из Осипаонице

            Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење неопасног отпада на локацији катастарскe парцелe број 4933/79  КО Осипаоница.

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            jавност да је носилац пројекта Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина  GAGI PROMET doo,  Ул. Београдска бб из Осипаонице, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење неопасног отпада на локацији катастарскe парцелe број 4933/79  КО Осипаоница.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 31.10. до 09.11.2018.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

26.октобар 2018.

 

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Експлоатација речних наноса из корита реке Дунав (на делу кп бр.1245  КО Кулич), носиоца пројекта VUKOVIĆ COMMERCE 2015 DOO, који је поднет Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

22.октобар 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Друштво са ограниченом одговорношћу PAPIR SERVIS FHB, УМКА, 13 октобар, Београд

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру Друштво са ограниченом одговорношћу PAPIR SERVIS FHB, УМКА, 13 октобар, Београд (регистрован код АПР са матичним бројем 20599685, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала)

Допуна се односи на увођење нових индексних бројева (10 11 03 отпадни влакнасти материјал; 10 11 12 отпадно стакло другачије од оног наведеног у  10 11 11; 15 01 07 стаклена амбалажа; 16 01 20 стакло; 17 02 02 стакло, 19 12 05 стакло; 20 01 02 стакло; 16 01 03 отпадне гуме),  који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, које се налази на катастарској парцели број 137/10 КО Колари, а капацитет постројења се неће мењати.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

09.октобар 2018.

 

DRAGOVIĆ TRANSPORT, Peduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo

            Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Станица за снабдевање моторних возила нафтним дериватима у Друговцу која се налази на катастарским  парцелама   број 2363/5, 2363/4 и 2363/2 КО Друговац

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            jавност да је носилац пројекта пројекта, DRAGOVIĆ TRANSPORT, Peduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Станица за снабдевање моторних возила нафтним дериватима у Друговцу која се налази   на катастарским  парцелама   број 2363/5, 2363/4 и 2363/2 КО Друговац.

             Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 03.10. до 13.10.2018.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

09.октобар 2018.

 

Самостална радња за прикупљање  и продају секундарних сировина AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ул. Војислава Илића бр.30 из Радинца

            Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели  број 2143/3 КО Липе I у Смедереву.

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            jавност да је носилац пројекта Самостална радња за прикупљање  и продају секундарних сировина AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ул. Војислава Илића бр.30 из Радинца, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење неопасног отпада на локацији катастарској парцели  број 2143/3 КО Липе I у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 10.10. до 20.10.2018.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

02.октобар 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења за издавање интегралне дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Друштва за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац, Грчац бб, Смедеревска Паланка

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о издатој интегралној дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

оператеру постројења Друштва за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац, Грчац бб, Смедеревска Паланка (регистрован код АПР матични број 20593130, шифрa делатности 4677- трговина на велико отпацима и остацима), на катастарској парцели број 2134/9 КО Липе I, Ковински пут бб у Смедереву.

            Неопасан отпад се  на локацију допрема сопственим теретним моторним возилима или теретним моторним возилима добављача. Истовар неопасног отпада из теретног возила обавља се на месту предвиђеном за то – манипулативни плато на отовореном простору. Са манипулативног платоа отпад се распоређује на предвиђене складиштне отворене површине. Неопасан отпад се складишти подно на гомилама или у одговарајућој амбалажи. Операције поновног искоришћења отпада представљају операције које обухватају: класирање, уклањање нечистоћа, устињење, декомпозиција-растављење склопова, сечење-умањење габарита. У случају да над отпадом није могуће извршити даље операције поновног искоришћења отпада предузимају се друге мере у циљу његовог збрињавања (операције депоновања отпада код овлашћених оператера).

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр.35.

 

Група за заштиту животне средине

25.септембар 2018.

 

Обавештење о подношењу Захтева за измену интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада, оператера  Друштво са ограниченом одговорношћу PAPIR SERVIS FHB, УМКА, 13 октобар,Београд, Радна јединица Смедерево, Коларски пут бб

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну интегралне дозволе за 

складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 19.09.2018. године, оператер Друштво са ограниченом одговорношћу PAPIR SERVIS FHB, УМКА, 13 октобар, Београд, Радна јединица Смедерево, Коларски пут бб  (регистрован код АПР са матичним бројем 20599685), поднеo Захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-188/2014-08 од 07.05.2014.године. Допуна се односи на увођење нових индексних бројева (10 11 03 отпадни влакнасти материјал; 10 11 12 отпадно стакло другачије од оног наведеног у  10 11 11; 15 01 07 стаклена амбалажа; 16 01 20 стакло; 17 02 02 стакло, 19 12 05 стакло; 20 01 02 стакло; 16 01 03 отпадне гуме),  који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, које се налази на катастарској парцели број 137/10 КО Колари, а капацитет постројења се неће мењати.

Рок за достављање мишљења и предлога је 02.10.2018. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

21.септембар 2018.

 

                TRANSMETAL  PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29

Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - Проширење површина за управљање отпадом (на катастарској парцели број 493/21 КО Смедерево) и повећање годишњег капацитета регистрованог постројења за складиштење и третман неопасног отпада

На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

jавност да је носилац пројекта TRANSMETAL PLUS D.O.O. Смедерево, Ударничка 29, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - Проширење површина за управљање отпадом (на катастарској парцели број 493/21 КО Смедерево) и повећање годишњег капацитета регистрованог постројења за складиштење и третман неопасног отпада, заведен под бројем 501-221/2018-05.

Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 26.09. до 15.10.2018. године, у времену од 10 до 12 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 15.10.2018. године, у времену од 12 до 13 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

05.септембар 2018.

 

 Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - Погон за складиштење и паковање минералног ђубрива на локацији катастарске парцеле број 2134/4 КО Липе I, Ковински пут бб, Смедерево, носиоца пројекта BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд.

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

            јавност да је донето Решење број 501-190/2018-05 од 03.09.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат- Погон за складиштење и паковање минералног ђубрива на локацији катастарске парцеле број 2134/4 КО Липе I, Ковински пут бб, Смедерево, носиоца пројекта BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) и то тачка 8. ''Хемијска индустрија'', подтачка 2. ''самостална постројења за производњу, прераду, формирање и паковање вештачких ђубрива на бази фосфора, азота и калијума''.

 

 Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група за заштиту животне средине

03.септембар 2018.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада), оператера Друштва за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац, Грчац бб, Смедеревска Паланка

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о пријему захтева за  издавање  дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 30.08.2018.године, оператер Друштва за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац, Грчац бб, Смедеревска Паланка (регистрован код АПР са матичним бројем 20593130, са шифром делатности 4211- изградња путева и аутопутева), поднео Захтев за издавање дозволе за третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на катастарској парцели број 2134/9 КО Липе I, Ковински пут бб, Смедерево.

 

            Рок за достављање мишљења и предлога је 10.09.2018.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

28.август 2018.

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији катастарске парцеле број 2134/9 КО Липе I, Ковински пут бб, Смедерево, носиоца пројекта Друштва за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац бб, Смедеревска Паланка  

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

            јавност да је донето Решење број 501-181/2018-05 од 28.08.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат-Постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији катастарске парцеле број 2134/9 КО Липе I, Ковински пут бб, Смедерево, носиоца пројекта Друштва за грађевинарство и трговину НЕСАМ инжењеринг доо Грчац бб, Смедеревска Паланка.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. ''Остали пројекти'' подтачка 2.''Постројења за управљање отпадом''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

27.август 2018.

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, носиоца пројекта Републичка дирекција за робне резерве, које је поднето Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

27.август 2018.

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - изградња складишта за пољопривредне производе-расхладно складиште, на катастарској парцели број 1106 КО Удовице, носиоца пројекта Урошевић Бојана из Удовица, Удовице бб.     

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

            јавност да је донето Решење број 501-191/2018-05 од 27.08.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат-изградња складишта за пољопривредне производе-расхладно складиште, на катастарској парцели број 1106 КО Удовице, носиоца пројекта Урошевић Бојана из Удовица, Удовице бб.    

            Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008) тачка 9. ''Прехрамбена индустрија'', подтачка 16. ''хладњаче (без погона за прераду сировине)''.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

 

Група за заштиту животне средине

15.август 2018.

          

       BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд

 

     Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - Погон за складиштење и паковање минералног ђубрива на локацији катастарске парцеле број 2134/4 КО Липе I

     На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

                                                                                                         О Б А В Е Ш Т А В А

  

     jавност да је носилац пројекта BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - Погон за складиштење и паковање минералног ђубрива на локацији катастарске парцеле број 2134/4 КО Липе I.

     Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 22.08. до 31.08.2018.године, у времену од 12 до 14 часова.

    Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

15.август 2018.

 

        Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - изградња складишта за пољопривредне производе - расхладно складиште на  катастарској парцели број 1106 КО Удовице у Удовицама, носиоца пројекта Урошевић Бојана, Удовице бб.

 

        На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

         јавност да је носилац пројекта Урошевић Боjан из Удовица, Удовице бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - изградња складишта за пољопривредне производе - расхладно складиште на  катастарској парцели број 1106 КО Удовице у Удовицама.

         Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 15.08. до 24.08.2018.године, у времену од 12 до 14 часова.

         Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

15.август 2018.

 

           Друштво за грађевинарство и трговину Несам инжењеринг доо Грчац бб Смедеревска Паланка

 

       Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији катастарске парцеле број 2134/9 КО Липе I.

       На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

       jавност да је носилац пројекта Друштво за грађевинарство и трговину Несам инжењеринг доо Грчац бб Смедеревска Паланка, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - постројење за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији катастарске парцеле број 2134/9 КО Липе I.

       Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 15.08. до 24.08.2018.године, у времену од 12 до 14 часова.

      Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

07.август 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ФЕРОСИРОВИНА ДОО, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 27.

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе

за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру Друштву за промет и рециклажу секундарних сировина ФЕРОСИРОВИНА ДОО, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 27 (регистрован код АПР са матичним бројем 20234768, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала).

Допуна се односи на проширење у смислу третмана неопасног отпада који се у складу са постојећом дозволом већ складишти на локацији постројења које се налази на катастарским парцелама  број 4933/48 и 4933/91 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће третирати следећи неопасни отпад:

20 01 01 папир и картон;

15 02 03 апсорбенти,филтерски материјали,крпе за брисање изаститна одећа другачија од онох наведених у 15 02 02;

16 01 19 пластика;

19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11;

19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06;

17 02 01 дрво;

16 01 03 отпадне гуме;

17 04 03 олово.

 

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

13.јул 2018.

 

Обавештење о  достављеном Плану управљања заштитом животне средине

 

Градској управи Смедерево достављен је од стране ЈП „Путеви Србије“ План  управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државних путева IБ реда број 14 и IБ реда број 33 деонице: Граница АПВ (Ковин)-Раља-Пожаревац (Орљево).

               Обавештава се заинтересована јавност да увид у предметни план може да се изврши у канцеларији број 35 Градске управе Смедерево у року од 14 дана.

                 Увид у предметни План се може извршити и:

               ·  у просторијама ЈП „Путеви Србије“, Влајковићева 19а, Београд, први спрат од 11 до 13 часова

               · у просторијама Градске управе Пожаревац, Дринска 2, Пожаревац, канцеларија 115

               · на интернет страници www.putevi-srbije.rs

                Дана 18.07.2018. године са почетком у 12 часова у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, Смедерево биће одржана  јавне консултације и презентација предметног Плана.

                Примедбе и мишљења у вези предметног Плана се могу доставити у писаном облику на адресу ЈП „Путеви Србије“, Сектор за инвестиције, Влајковићева 19а, Београд или у електронском облику на мејл office@putevi-srbije.rs.

 

Група за заштиту животне средине

13.јул 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења за издавање интегралне дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Привредно друштво MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo, Ђуре Салаја 13

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатој интегралној дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

оператеру постројења Привредно друштвo MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo, Ђуре Салаја 13 (регистрован код АПР са матичним бројем 21339318, са шифром делатности 4677- трговина на велико отпацима и остацима), на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево у Смедереву.

Рад постројења за управљање неопасним отпадом обухвата следеће операције: пријем и складиштење неопасног отпада у постројење за управљање отпадом, третман (поновно искоришћење) механичким поступцима у хали на линији за рециклажу (која се састоји од више сегмената), складиштење произведеног гуменог гранулата и генерисаног отпада из технолошког поступка у постројењу за управљање отпадом.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр.35.

 

Захтев о давању сагласности на Ценовник воде за пиће и канализације ЈКП Водовод Смедерево

13.јул 2018.

Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

Градска управа Смедерева

 Одељење за привреду, предузетништво,

 локални економски развој и јавне набавке

 Одсек за привреду и регистрацију

привредних субјеката

Број: 38-15/2018-03

Датум:12.07.2018. године

С М Е Д Е Р Е В О

 

 

 

 

 

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („ Службени гласник Републике Србије", број 88/2011 и 104/2016), утврђена је обавеза да јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.

 

 Сходно наведеном, објављује се дана 12.07.2018. године, Захтев о давању сагласности на Ценовник воде за пиће и канализације ЈКП Водовод Смедерево, број 01-1364/4 од 28.06.2018. године, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 28.06.2018. године, број 01-61/7.

 

 

 

Обрадио: Дарко Радојковић

                      

 

  ШЕФИЦА  ОДСЕКА                                                                НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА

                                                     

Снежана Савић Илић, дипл.правник                                             Здравка Ковачевић-Васић

 

Група за заштиту животне средине

06.јул 2018.

 

             Обавештење од Министарства заштите животне средине о поднетом захтеву носиоца пројекта " НИС " а.д. - Нови Сад можете погледати овде.

 

Група за заштиту животне средине

06.јул 2018.

 

             Обавештење о подношењу Захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада опратера Друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ФЕРОСИРОВИНА ДОО, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 27.

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

             

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 28.06.2018.године оператер Друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ФЕРОСИРОВИНА ДОО, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 27 (регистрован код АПР са матичним бројем 20234768, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала) поднеo захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада издате под бројем 501-179/2011-08 од 10.11.2011.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности.

Допуна се односи на проширење у смислу третмана неопасног отпада који се у складу са дозволом већ складишти на локацији постројења које се налази на катастарским парцелама  број 4933/48 и 4933/91 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће третирати неопасни отпад:

20 01 01 папир и картон

15 02 03 апсорбенти,филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачија од онох наведених у 15 02 02

16 01 19 пластика

19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11

19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

17 02 01 дрво

16 01 03 отпадне гуме

17 04 03 олово

 

           Рок за достављање мишљења и предлога је 10.07.2018 године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

         Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

22.јун 2018.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (отпадних гума), оператера Привредног друштва MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о пријему захтева за  издавање  дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (отпадних гума)

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 17.05.2018.године, оператер Привредно друштво MANSIDER RECYCLING doo Smederevo, Ђуре Салаја 13, (регистрован код АПР са матичним бројем 21339318, са шифром делатности 4677- трговина на велико отпацима и остацима), поднео Захтев за издавање дозволе за третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (отпадних гума) на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево,  улица Ђуре Салаја 13.

 

            Допуну документације оператер је доставио дана 22.06.2018.године.

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 28.06.2018.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Захтев о давању сагласности на Ценовник услуга изношења и депоновања отпада ЈКП Зеленило и гробља Смедерево

19.јун 2018.

Комплетан Захтев о давању сагласности на Ценовник услуга изношења и депоновања отпада ЈКП Зеленило и гробља Смедерево можете видети на овом линку.

 

Група за заштиту животне средине

18.јун 2018.

Трговинско предузеће НОВА ШУМАДИЈА доо  Гроцка,  Смедеревски пут 22б

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта- изградња објекта за производњу гајби на катастарским  парцелама број 1416/1 и 1416/2 КО Удовице у Удовицама.

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

jавност да је носилац пројекта Трговинско предузеће НОВА ШУМАДИЈА доо  Гроцка,  Смедеревски пут 22б, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - изградња објекта за производњу гајби на катастарским  парцелама број 1416/1 и 1416/2 КО Удовице у Удовицама

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 20.06. до 30.06.2018.године, у времену од 10 до 12 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

06.јун 2018.

 

          Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину носиоца пројекта MESSER TEHNOGAS које је поднето Министарству заштите животне средине.

 

 

Група за заштиту животне средине

16.мај 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Привредном друштву за производњу промет роба и услуга BOS KOMERC DOO Осипаоница,  Драгутина Oбрадовића 19

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу o измени и допуни интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

 

оператеру BOS KOMERC DOO Осипаоница, Привредно друштвo за производњу промет роба и услуга, Драгутина Oбрадовића 19 ( регистрован код АПР са матичним бројем 17046268).

Измена наведеног решења  се односи на део А: ОПШТИ ПОДАЦИ; Општи подаци о дозволи, у смислу усклађивања индексних бројева неопасног отпада са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (,,Службени гласник Републике Србијеˮ, бр.56/2010).

 Допуна се односи на проширење пословања у смислу третмана неопасног отпада, који се у складу са дозволом већ складишти на локацији постројења на кат.парцели број 4933/33 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

 

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити следећи неопасни отпад:

02 01 04 -отпадна пластика (искључујући амбалажу)

07 02 13 -отпадна пластика

12 01 05 -обрада пластике

15 01 01 -папирна и картонска амбалажа

15 01 02 -пластична амбалажа

15 01 03 -дрвена амбалажа

15 01 07 -стаклена амбалажа

16 01 03 -отпадне гуме

16 01 19 -пластика

16 01 20 -стакло

16 02 14 -одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

16 02 16 -компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

17 01 03 -цреп и керамика

17 02 01 -дрво

17 02 02 -стакло

17 02 03 -пластика

19 12 01 -папир и картон

19 12 05 -стакло

19 12 07 -дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

19 12 12 -други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада          

                другачији од оних наведених у 19 12 11

20 01 01 -папир и картон

20 01 02 -стакло

20 01 36 -одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21,

                20  01 23 и 20 01 35

20 01 38 -дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

20 01 39 -пластика

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

24.април 2018.

 

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну Решења о издавању  интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера Привредног друштва за производњу промет роба и услуга BOS KOMERC DOO Осипаоница,  Драгутина Oбрадовића 19

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену и допуну Решења о издавању интегралне дозволе за 

складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 20.04.2018. године, оператер Привредно друштво за производњу промет роба и услуга BOS KOMERC DOO Осипаоница,  Драгутина Oбрадовића 19 (регистрован код АПР са матичним бројем 17046268), поднеo Захтев за измену и допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, издатог под бројем 501-319/2011-08 од 18.01.2012.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине. Измена наведеног решења  се односи на део А: ОПШТИ ПОДАЦИ; Општи подаци о дозволи, у смислу усклађивања индексних бројева неопасног отпада са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (,,Службени гласник Републике Србије,, бр.56/2010).

 Допуна се односи на проширење пословања у смислу третмана неопасног отпада, који се у складу са дозволом већ складишти на локацији постројења на кат.парцели број 4933/33, а капацитет постројења се неће мењати.

 На предметној локацији оператер ће третирати следећи неопасни отпад:

02 01 04 -отпадна пластика (искључујући амбалажу)

07 02 13 -отпадна пластика

12 01 05 -обрада пластике

15 01 01 -папирна и картонска амбалажа

15 01 02 -пластична амбалажа

15 01 03 -дрвена амбалажа

15 01 07 -стаклена амбалажа

16 01 03 -отпадне гуме

16 01 19 -пластика

16 01 20 -стакло

16 02 14 -одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

16 02 16 -компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

17 01 03 -цреп и керамика

17 02 01 -дрво

17 02 02 -стакло

17 02 03 -пластика

19 12 01 -папир и картон

19 12 05 -стакло

19 12 07 -дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

19 12 12 -други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада          

                другачији од оних наведених у 19 12 11

20 01 01 -папир и картон

20 01 02 -стакло

20 01 36 -одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21,

                20  01 23 и 20 01 35

20 01 38 -дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

20 01 39 -пластика

Рок за достављање мишљења и предлога је 30.04.2018. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова. 

 

 

Група за заштиту животне средине

20.април 2018.

 

Обавештење од Министарства заштите животне средине о поднетом захтеву носиоца пројекта HBIS Group Serbia & Stell d.o.o. можете погледати овде.

 

Група за заштиту животне средине

11.април 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  ''MONTIMPEX'' Предузеће за производњу, трговину и услуге д.о.о. Смедерево, Карађорђева 32/2.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру ''MONTIMPEX'' Предузеће за производњу, трговину и услуге д.о.о. Смедерево, Карађорђева 32/2, Смедерево (регистрован код АПР са матичним бројем 17041568, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала)

Допуна се односи на увођење нових индексних бројева неопасног отпада који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 841 КО Липе II, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити следећи неопасни отпад:

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 02 01 99),

·    отпадна пластика (индексни број 02 01 04),

·    отпад од сортирања папира и картона намењених рециклажи (индексни број 03 03 08),

·    отпадна кора и плута (индексни број 03 01 01),

·    отпади од кројења и завршне обраде (индексни број 04 01 09),

·    отпади од мешовитих материјала импрегнирани текстил, еластомер, пластомер (индексни број 04 02 09),

·    отпади од непрерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 21),

·    отпад од прерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 22),

·    отпадна пластика (индексни број 07 02 13),

·    отпадни тонер за штампање који не садрже опасне супстанце (индексни број 08 03 18),

·    отпади од прераде шљаке (индексни број 10 02 01),

·    непрерађена високопећна шљака (индексни број 10 02 02),

·    језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 05 (индексни број 10 09 06),

·    језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07 (индексни број  10 09 08),

·    језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05 (индексни број 10 10 06),

·    језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07 (индексни број 10 10 08),

·    обрада пластике (индексни број 12 01 05),

·    папирна и картонска амбалажа (индексни број 15 01 01),

·    пластична амбалажа (индексни број 15 01 02),

·    дрвена амбалажа (индексни број 15 01 03),

·    метална амбалажа (индексни број 15 01 04),

·    мешана амбалажа (индексни број 15 01 06),

·    стаклена амбалажа (индексни број 15 01 07),

·    текстилна амбалажа (индексни број 15 01 09),

·    пластика (индексни број  17 02 03),

·    пластика (индексни број 16 01 19),

·    пластика (индексни број 20 01 39),

·    стакло (индексни број 16 01 20),

·    стакло (индексни број 17 02 02),

·    стакло (индексни број 19 12 05),

·    стакло (индексни број 20 01 02),

·    алкалне батерије, изузев 16 06 03 (индексни број 16 06 04),

·    друге батерије и акумулатори (индексни број 16 06 05),

·    остале облоге и ватростални материјал из металуршких процеса другачији од наведених у 16 11 03 (индексни број 16 11 04),

·    облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачијих од наведених у 16 11 05/16 11 06, бетон(индексни број 17 01 01),

·    цигле (индексни број 17 01 02),

·    цреп и керамика (индексни број 17 01 03),

·    мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочица и керамике које не садрже опасне материје (индексни број 17 01 07),

·    дрво (индексни број 17 02 01),

·    цинк (индексни број 17 04 04),

·    мешани метали (индексни број 17 04 07),

·    каблови који не садрже опасне супстанце (индексни број 17 04 11),

·    солидификовани отпади другачијих од оних наведених у 19 03 06 (индексни број 19 03 07),

·    папир и картон (индексни број 19 12 01),

·    папир и картон (индексни број 20 01 01),

·    дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06 (индексни број 19 12 07),

·    дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 (индексни број 20 01 38),

·    текстил (индексни број 19 12 08),

·    текстил (индексни број 20 01 11),

·    батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33 (индексни број 20 01 34),

·    одбачена електрична и електронска опрема другачија од оних наведених у 20 01 21,20 01 23 и 20 01 35 (индексни број 20 01 36),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 16 01 99),

·    отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство( индексни број 10 12 08),

·    апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачија од    оних наведених у 15 02 02 (индексни број 15 02 03),

·    одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13 (индексни број 16 02 14),

·     други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11 (индексни број 19 12 12),

·    кабасти отпад (индексни број 20 03 07),

·    отпадне гуме (индексни број 16 01  03),

·    отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (индексни број 16 01 06),

·    отпади од заваривања (индексни број 12 01 13),

·    компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15 (индексни број 16 02 16),

·    истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани (индексни број 16 08 03),

·    калај  (индексни број 17 04 06),

·    папир и картон (индексни број 19 12  01),

·    пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04 (индексни број 03 01 05),

·    отпади који нису другачије специфицирани  (индексни број 03 01 99),

·    отпад од коре и дрвни отпад  (индексни број 03 03 01) ,

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 03 03 99),

·    отпади који нису другачије специфицирани (04 02 99),

·    фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра (индексни број 09 01 07) ,

·    фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра (индексни број 09 01 08),

·    камере за једнократну употребу без батерија (индексни број 09 01 10),

·    камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних наведених у 09 01 11  (индексни број 09 01 12),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 09 01 99),

·    пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04  (индексни број 10 01 01),

·    летећи пепео од угља (индексни број 10 01 02),

·    летећи пепео тресета и сировог дрвета (индексни број 10 01 03),

·    шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних наведених у 10 01 14 (индексни број 10 01 15),

·    летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16 (10 01 17),

·    пескови из флуидизованог слоја (индексни број 10 01 24),

·    отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ (10 01 25),

·    отпад од млевења (индексни број 10 02 10),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 02 99),

·    остаци анода (индексни број 10 03 02),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 04 99),

·    шљаке из примарне и секундарне производње (индексни број 10 05 01),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 05 99),

·    шљаке из примарне и секундарне производње(индексни број 10 06 01),

·    згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње (индексни број 10 06 02)

·    остале чврсте честице и прашина (индексни број 10 06 04),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 06 99),

·    шљаке из примарне и секундарне производње(индексни број 10 07 01),

·    згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње(индексни број 10 07 02),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 07 99),

·    чврсте честице и прашина (индексни број 10 08 04),

·    остале шљаке (индексни број 10 08 09),

·    струготине са аноде (индексни број 10 08 14),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 08 99),

·    шљака из пећи (индексни број 10 09 03),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 09 99),

·    шљака из пећи (индексни број 10 10 03),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 10 99),

·    отпадни влакнасти материјали на бази стакла (индексни број 10 11 03),

·    чврсте честице и прашина(индексни број 10 11 05),

·    отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11 (индексни број 10 11 12),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 11 99),

·    отпадна припремна мешавина пре термичког третмана(индексни број 10 12 01),

·    чврсте честице и прашина  (индексни број 10 12 03),

·    одбачени калупи (индексни број 10 12 06),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  10 12 99),

·    тврди цинк (индексни број  11 05 01),

·    пепео од цинка (индексни број  11 05 02),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  11 05 99),

·    потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20 (индексни број  12 01 21),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  12 01 99),

·    композитна амбалажа (индексни број  15 01 05),

·    земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 (индексни број  17 05 04),

·    ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 (индексни број  17 05 06),

·    мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03 (индексни број  17 09 04),

·    биодеградабилни отпад (индексни број  20 02 01),

·    земља и камен (индексни број  20 02 02),

·    остали небиодеградабилни отпад (индексни број  20 02 03),

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.  

 

 

Група за заштиту животне средине

05.април 2018.

 

          Привредно друштво MANSIDER RECYCLING доо Смедерево Омладинска 2 

 

         Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - постројење за механички третман гума на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево, носиоца пројекта Привредног друштва MANSIDER RECYCLING доо Смедерево Омладинска 2

        На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            јавност да је донето Решење број 501-71/2018-05 од 04.04.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат-постројење за механички третман гума на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево, носиоца пројекта Привредног друштва MANSIDER RECYCLING доо Смедерево Омладинска 2.

            Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. ''Остали пројекти'' подтачка 2.''Постројења за управљање отпадом''.

             Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

26.март 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење неопасног отпада, оператера Привредно друштво за производњу и промет EURO METAL B&B д.о.о. Осипаоница, Гајска 5

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење неопасног отпада

 

оператеру постројења Привредно друштво за производњу и промет EURO METAL B&B д.о.о. Осипаоница, Гајска 5, ,(регистрован код АПР са матичним бројем 20961902, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала), за третман - складиштење неопасног отпада следећих индексних бројева:  19 10 01 отпад од гвожђа и челика

Отпад од олова:

17 04 03 - олово

           Отпадни папир, картон и производи од папира:

03 03 08 -  отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи

15 01 01 -  папирна и картонска амбалажа

19 12 01 -  папир и картон

20 01 01 - папир и картон

           Отпадна пластика:

07 02 13 -  отпадна пластика

15 01 02 - пластична амбалажа

16 01 19 -  пластика

17 02 03 - пластика

19 12 04 - пластика и гума

20 01 39 - пластика

           Отпадна гума:

16 01 03 - отпадне гуме

           Отпадно дрво:

03 01 01 - отпадна кора и плута

03 01 05 - пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04

03 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

03 03 01 - отпад од коре и дрвни отпад

15 01 03 - дрвена амбалажа

17 02 01 -  дрво

19 12 07 - дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

20 01 38 - дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

           Отпадно стакло:

15 01 07 - стаклена амбалажа

16 01 20 - стакло

17 02 02 - стакло

19 12 05 - стакло

20 01 02 - стакло

           Грађевински отпад:

17 01 01- бетон

17 01 02 – цигле

17 01 03 – цреп и керамика

17 09 04 - мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03

           Апсорбенти, филтерски материјали и крпе за брисање који не садрже опасне супстанце:

15 02 03 - апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02

           Електрични и електронски отпад:

16 02 14- одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

16 02 16 - компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

20 01 36 - одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

На предметној локацији оператер ''EURO METAL B & B'' доо ће вршити механички третман ради редукције запремине (операција Р12 - Промене ради подвргавања отпада било којој од операција од Р1 до Р11 - ово може укључити припремне операције које претходе операцијама поновног искоришцења, укључујући и претходну прераду као што су, између осталог, демонтажа, сортирање, дробљење, сабијање, балирање и сл) како би се добила секундарна сировина у облику погодном за даљу дистрибуцију следећих врста отпада:

           Отпад од гвожђа (челика):

10 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани

10 09 06 - језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 05

10 09 08 - језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07

10 10 06 - језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05

10 10 08 - језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07

12 01 01 - стругање и обрада ферометала

12 01 13 - отпади од заваривања

16 01 06 - отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте

16 01 17 - ферозни метал

17 04 05 - гвожђе и челик

17 04 06 - калај

17 04 07 - мешани метали

17 04 11 - каблови другачији од оних наведених у 17 04 10

19 10 01 - отпад од гвожђа и челика

19 12 02 - метали који садрже гвожђе

20 01 40 - метали

Отпад од обојених метала

           Отпад од алуминијума:

12 01 03 - стругање и обрада обојених метала

16 01 18 - обојени метал

17 04 02 - алуминијум

19 10 02 - отпад од обојених метала

19 12 03 - обојени метали

           Отпад од бакра и цинка:

17 04 01 -  бакар, бронза, месинг

19 12 03 - обојени метали

17 04 04 - цинк

на делу катастарске парцеле број 5224/1 КО Осипаоница.

 

Рад постројења за управљње отпадом обухвата следеће операције: преузимање и пријем, складиштење, третман и отпремање отпада. Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр.35.

 

Група за заштиту животне средине

23.март 2018.

 

               Aкција ''Сат за нашу планету'' у организацији Светског фонда за природу (WWF-World Wide Fund for Nature) почела је 2007. године у Сиднеју, када је 2.2 милиона домаћинстава и предузећа искључило светла на један сат. Две године касније, 2009. године, овај догађај се претворио у светски покрет, са милионима учесника из 92 земље. Светске знаменитости, као што су ''Golden gate'' у Сан франциску, Колосеум у Риму и ''Coca-Cola'' билборд на Тајмс Скверу, били су у мраку као порука о неопходности предузимања конкретних акција за ублажавање климатских промена као проблема који из сата у сат постаје све ургентнији.

            У Србији се акција ''Сат за нашу планету'' организује од 2009. године у 40 градова, међу којима  и Смедерево организује симболично гашење расвете на репрезентативним локацијама у трајању од једног часа.

            У циљу промовисања ове акције, 24.03.2018. године, расвета је била искључена у Омладинској улици и на делу Тргa Републике (бивша Његошева улица) у Смедереву.

 

Група за заштиту животне средине

23.март 2018.

 

          Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Друштво са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1

          Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру Друштво са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1 (регистрован код АПР са матичним бројем 17433156).  

        Допуна се односи на увођење новог индексног броја (12 01 03 - стругање и обрада обојених метала) који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, које се налази на катастарској парцели број 838/1 КО Липе 2, а капацитет постројења се неће мењати.

         Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

 

Група за заштиту животне средине

23.март 2018.

 

         Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја  на животну средину Пројектa Система за наводњавање јужног дела територије града Смедерева на површини 1535 ha.

          На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            јавност да је донето Решење број 501-60/2018-05 од 23.03.2018. године, да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта Система за наводњавање јужног дела територије града Смедерева на површини 1535 ha.

            Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућностима утицаја објекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', бр.114/2008).

Уколико се носилац пројекта придржава мера заштите животне средине предвиђених тачком 2. диспозитива Решења, пројекат неће представљати значајног загађивача животне средине.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

21.март 2018.

 

            Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Привредном друштву за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ доо из Осипаонице, Драгутина Обрадовића 29.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру Привредном друштву за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ доо из Осипаонице, Драгутина Обрадовића 29, (регистрован код АПР са матичним бројем 17019139, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала)

Допуна се односи на увођење нових индексних  бројева неопасног отпада, који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 4933/49 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити следећи неопасни отпад:

08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17

12 01 05 обрада пластике

12 0113 отпади од заваривања

12 01 15 машински муљеви другачији од оних наведениху 12 01 14

12 01 17 отпади од горивих материјала другачији од оног наведеног у 12 01 16

12 01 21 потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20

12 01 99 отпади који нисудругачије специфицирани

15 01 01 папирна и картонска амбалажа

15 01 02 пластична амбалажа

15 01 03 дрвена амбалажа

15 01 05 композитна амбалажа

15 01 06 мешана амбалажа

15 01 07 стаклена амбалажа

15 01 09 текстилна амбалажа

15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02

16 01 03 отпадне гуме

16 01 12 кочионе облоге другачије од оних наведениху 16 01 11

16 01 15 антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14

16 01 16 резервоари за течии гас

16 01 20 стакло

16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани

16 03 04 неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03

16 03 06 органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05

16 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03)

16 05 05 гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04

16 06 05 друге батерије и акумулатори

16 05 09 одбачене хемикалије другачије од оних наведениху 16 05 06,16 05 07 или 16 05 08

16 07 99 отпади који нису другачије специфицирани

16 08 01 истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родиујум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)

16 08 03 истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани

16 08 04 истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07)

16 10 02 течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01

16 10 04 концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03

16 11 02 облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 01

16 11 04 остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 03

16 11  06 облоге и ватростални материјали из неметалуршких лроцеса другачији од оних наведених у 16 11 05

17 01 01 бетон

17 01 02 цигле

17 01 03 цреп и керамика

17 01 07 мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06

17 02 01 дрво

17 02 02 стакло

17 03 02 битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01

17 04 06 калај

17 05 04 земља и камен другачији од оних наведениху 17 05 03

17 05 06 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05

17 05 08 отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07

17 06 04изолациони материјали другачији од онихнаведениху 17 06 01 и 17 06 03

17 08 02 грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01

17 09 04 мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03

19 10 02 отпад од обојених метала

19 10 04 лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03

19 09 06 остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05

19 12 01 папир и картон

19 12 05 стакло

19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

19 12 08 текстил

19 12 09 минерали (нпр. песак и камен)

19 12 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)

19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11

20 01 01 папир и картон

20 01 02 стакло

20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана

20 01 10 одећа

20 01 11 текстил

20 01 25 јестива уља и масти

20 01 28 боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27

20 01 30 детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29

20 01 32 лекови другачији од оних наведених у 20 01 31

20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33

20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

20 01 41 отпади од чишћења димњака

20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране

20 03 07 кабасти отпад

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

 

Група за заштиту животне средине

21.март 2018.

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта- постројења за механички третман гума на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

        jавност да је носилац пројекта Привредно друштво MANSIDER RECYCLING доо Смедерево Омладинска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта-постројења за механички третман гума на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево.

            Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 21.03. до 31.03.2018.године, у времену од 10 до 12 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

 

Група за заштиту животне средине

12.март 2018.

 

Обавештење о подношењу Захтева за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера Привредно друштво за картонажу, промет и услуге Ђурђев град доо Мала Крсна,  Железничка бб

        Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну интегралне дозволе за 

складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 19.02.2018. године, оператер Привредно  друштво за картонажу, промет и услуге Ђурђев град доо Мала Крсна, Железничка бб (регистрован код АПР са матичним бројем 07622802), поднеo Захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-181/2013-05 од 07.02.2014.године. Допуна се односи на увођење нових индексних бројева (19 12 04 пластика и гума; 19 12 10 – сагорљиви отпад ( гориво добијено из отпада); 19 12 12 - други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11, који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, које се налази на катастарској парцели број 1727/1 КО  Мала Kрсна, а капацитет постројења се неће мењати.

Рок за достављање мишљења и предлога је 19.03.2018. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

09.март 2018.

 

Обавештење о подношењу Захтева за измену интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада, оператера  Друштво са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1

        Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну интегралне дозволе за 

складиштење и третман неопасног отпада

 

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 08. 03.2018. године, оператер Друштво са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1 (регистрован код АПР са матичним бројем 17433156), поднеo Захтев за измену интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-123/2011-08 од 07.07.2011.године. Допуна се односи на увођење новог индексног броја (12 01 03 - стругање и обрада обојених метала) који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, које се налази на катастарској парцели број 838/1 КО Липе 2, Смедерево, а капацитет постројења се неће мењати.

Рок за достављање мишљења и предлога је 17.03.2018. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

07.март 2018.

 

ГРАД СМЕДЕРЕВО, Ул. Омладинска бр. 1

  

            Обавештење о поднетом захтаву о за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Система за наводњавање јужног дела територије града Смедерева на површини 1535 ha.

 

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

         јавност да је носилац пројекта Град Смедерево, Омладинска 1, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Система за наводњавање јужног дела територије града Смедерева на површини 1535 ha.

           Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 07.03. до 17.03.2018.године, у времену од 10 до 12 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

 

Група за заштиту животне средине

05.март 2018.

 

Предузеће за производњу,трговину и услуге ''MONTIMPEX'' Д.О.О. Смедерево, Карађорђева бр.32/2 

        Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат увођења нових индексних бројева отпада са којима ће се пословати у оквиру постојећег постројења за складиштењe и третман неопасног отпада на катастарскoj парцели број 841 КО Липе II, на Липском путу у Смедереву, носиоца пројекта '''MONTIMPEX'' Д.О.О. Смедерево, Карађорђева бр.32/2

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            јавност да је донето Решење број 501-35/2018-05 од 28.02.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат увођења нових индексних бројева отпада са којима ће се пословати у оквиру постојећег постројења за складиштењe и третман неопасног отпада на катастарскoj парцели број 841 КО Липе II, на Липском путу у Смедереву, носиоца Пројекта Предузеће за производњу, трговину и услуге ''MONTIMPEX'' д.о.о Смедерево, Карађорђева 32/2.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. ''Остали пројекти'' подтачка 2.''Постројења за управљање отпадом''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

05.март 2018.

 

              Обавештење о подношењу Захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада опратера ''MONTIMPEX'' д.о.о Предузеће за производњу, трговину и услуге, Карађорђева 32/2, Смедерево

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

             

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 18.01.2018.године оператер ''MONTIMPEX'' д.о.о Предузеће за производњу, трговину и услуге, Карађорђева 32/2, Смедерево (регистрован код АПР са матичним бројем 17041568, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала) поднеo захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада издате под бројем 501-146/2010-08 од 26.10.2010.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности.

Допуна се односи на увођење нових индексних бројева неопасног отпада који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 841 КО Липе II, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити следећи неопасни отпад:

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 02 01 99),

·    отпадна пластика (индексни број 02 01 04),

·    отпад од сортирања папира и картона намењених рециклажи (индексни број 03 03 08),

·    отпадна кора и плута (индексни број 03 01 01),

·    отпади од кројења и завршне обраде (индексни број 04 01 09),

·    отпади од мешовитих материјала импрегнирани текстил, еластомер, пластомер (индексни број 04 02 09),

·    отпади од непрерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 21),

·    отпад од прерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 22),

·    отпадна пластика (индексни број 07 02 13),

·    отпадни тонер за штампање који не садрже опасне супстанце (индексни број 08 03 18),

·    отпади од прераде шљаке (индексни број 10 02 01),

·    непрерађена високопећна шљака (индексни број 10 02 02),

·    језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 05 (индексни број 10 09 06),

·    језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07 (индексни број  10 09 08),

·    језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05 (индексни број 10 10 06),

·    језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07 (индексни број 10 10 08),

·    обрада пластике (индексни број 12 01 05),

·    папирна и картонска амбалажа (индексни број 15 01 01),

·    пластична амбалажа (индексни број 15 01 02),

·    дрвена амбалажа (индексни број 15 01 03),

·    метална амбалажа (индексни број 15 01 04),

·    мешана амбалажа (индексни број 15 01 06),

·    стаклена амбалажа (индексни број 15 01 07),

·    текстилна амбалажа (индексни број 15 01 09),

·    пластика (индексни број  17 02 03),

·    пластика (индексни број 16 01 19),

·    пластика (индексни број 20 01 39),

·    стакло (индексни број 16 01 20),

·    стакло (индексни број 17 02 02),

·    стакло (индексни број 19 12 05),

·    стакло (индексни број 20 01 02),

·    алкалне батерије, изузев 16 06 03 (индексни број 16 06 04),

·    друге батерије и акумулатори (индексни број 16 06 05),

·   остале облоге и ватростални материјал из металуршких процеса другачији од наведених у 16 11 03 (индексни број 16 11 04),

·  облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачијих од наведених у 16 11 05/16 11 06, бетон(индексни број 17 01 01),

·    цигле (индексни број 17 01 02),

·    цреп и керамика (индексни број 17 01 03),

·  мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочица и керамике које не садрже опасне материје (индексни број 17 01 07),

·    дрво (индексни број 17 02 01),

·    цинк (индексни број 17 04 04),

·    мешани метали (индексни број 17 04 07),

·    каблови који не садрже опасне супстанце (индексни број 17 04 11),

·    солидификовани отпади другачијих од оних наведених у 19 03 06 (индексни број 19 03 07),

·    папир и картон (индексни број 19 12 01),

·    папир и картон (индексни број 20 01 01),

·    дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06 (индексни број 19 12 07),

·    дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 (индексни број 20 01 38),

·    текстил (индексни број 19 12 08),

·    текстил (индексни број 20 01 11),

·    батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33 (индексни број 20 01 34),

·   одбачена електрична и електронска опрема другачија од оних наведених у 20 01 21,20 01 23 и 20 01 35 (индексни број 20 01 36),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 16 01 99),

·    отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство( индексни број 10 12 08),

·    апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачија од    оних наведених у 15 02 02 (индексни број 15 02 03),

·    одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13 (индексни број 16 02 14),

·     други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11 (индексни број 19 12 12),

·    кабасти отпад (индексни број 20 03 07),

·    отпадне гуме (индексни број 16 01  03),

·    отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (индексни број 16 01 06),

·    отпади од заваривања (индексни број 12 01 13),

·    компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15 (индексни број 16 02 16),

·    истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани (индексни број 16 08 03),

·    калај  (индексни број 17 04 06),

·    папир и картон (индексни број 19 12  01),

·    пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04 (индексни број 03 01 05),

·    отпади који нису другачије специфицирани  (индексни број 03 01 99),

·    отпад од коре и дрвни отпад  (индексни број 03 03 01) ,

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 03 03 99),

·    отпади који нису другачије специфицирани (04 02 99),

·    фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра (индексни број 09 01 07) ,

·    фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра (индексни број 09 01 08),

·    камере за једнократну употребу без батерија (индексни број 09 01 10),

·    камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних наведених у 09 01 11  (индексни број 09 01 12),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 09 01 99),

·    пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04  (индексни број 10 01 01),

·    летећи пепео од угља (индексни број 10 01 02),

·    летећи пепео тресета и сировог дрвета (индексни број 10 01 03),

·    шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних наведених у 10 01 14 (индексни број 10 01 15),

·    летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16 (10 01 17),

·    пескови из флуидизованог слоја (индексни број 10 01 24),

·    отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ (10 01 25),

·    отпад од млевења (индексни број 10 02 10),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 02 99),

·    остаци анода (индексни број 10 03 02),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 04 99),

·    шљаке из примарне и секундарне производње (индексни број 10 05 01),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 05 99),

·    шљаке из примарне и секундарне производње(индексни број 10 06 01),

·    згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње (индексни број 10 06 02)

·    остале чврсте честице и прашина (индексни број 10 06 04),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 06 99),

·    шљаке из примарне и секундарне производње(индексни број 10 07 01),

·    згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње(индексни број 10 07 02),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 07 99),

·    чврсте честице и прашина (индексни број 10 08 04),

·    остале шљаке (индексни број 10 08 09),

·    струготине са аноде (индексни број 10 08 14),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 08 99),

·    шљака из пећи (индексни број 10 09 03),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 09 99),

·    шљака из пећи (индексни број 10 10 03),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 10 99),

·    отпадни влакнасти материјали на бази стакла (индексни број 10 11 03),

·    чврсте честице и прашина(индексни број 10 11 05),

·    отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11 (индексни број 10 11 12),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 11 99),

·    отпадна припремна мешавина пре термичког третмана(индексни број 10 12 01),

·    чврсте честице и прашина  (индексни број 10 12 03),

·    одбачени калупи (индексни број 10 12 06),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  10 12 99),

·    тврди цинк (индексни број  11 05 01),

·    пепео од цинка (индексни број  11 05 02),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  11 05 99),

·    потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20 (индексни број  12 01 21),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  12 01 99),

·    композитна амбалажа (индексни број  15 01 05),

·    земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 (индексни број  17 05 04),

·    ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 (индексни број  17 05 06),

·    мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03 (индексни број  17 09 04),

·    биодеградабилни отпад (индексни број  20 02 01),

·    земља и камен (индексни број  20 02 02),

·    остали небиодеградабилни отпад (индексни број  20 02 03),

 

   Рок за достављање мишљења и предлога је 12.03.2018 године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

  Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

 

 

 

 

Група за заштиту животне средине

02.март 2018.

 

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

22.фебруар 2018.

 

              Обавештење о подношењу Захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада опратера Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ Друштво са ограниченом одговорношћу, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 29.

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

             

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 24.01.2018.године оператер Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ Друштво са ограниченом одговорношћу, Осипаоница, Драгутина Обрадовића број 29. (регистрован код АПР са матичним бројем 17019139, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала) поднеo захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада издате под бројем 501-192/2010-08 од 07.06.2011.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности.

Допуна се односи на увођење нових индексних бројева неопасног отпада који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 4933/49 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити следећи неопасни отпад:

08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17

12 01 05 обрада пластике

12 0113 отпади од заваривања

12 01 15 машински муљеви другачији од оних наведениху 12 01 14

12 01 17 отпади од горивих материјала другачији од оног наведеног у 12 01 16

12 01 21 потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних

              наведених у 12 01 20

12 01 99 отпади који нисудругачије специфицирани

15 01 01 папирна и картонска амбалажа

15 01 02 пластична амбалажа

15 01 03 дрвена амбалажа

15 01 05 композитна амбалажа

15 01 06 мешана амбалажа

15 01 07 стаклена амбалажа

15 01 09 текстилна амбалажа

15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа

              другачији од оних наведених у 15 02 02

16 01 03 отпадне гуме

16 01 12 кочионе облоге другачије од оних наведениху 16 01 11

16 01 15 антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14

16 01 16 резервоари за течии гас

16 01 20 стакло

16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани

16 03 04 неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03

16 03 06 органски отпади другачији од онихнаведениху 16 03 05

16 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03)

16 05 05 гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04

16 06 05 друге батерије и акумулатори

16 05 09 одбачене хемикалије другачије од оних наведениху 16 05 06,16 05 07 или

                 16 05 08

16 07 99 отпади који нису другачије специфицирани

16 08 01 истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родиујум,

               паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)

16 08 03 истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних

              метала који нису другачије специфицирани

16 08 04 истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07]

16 10 02 течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01

16 10 04 концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03

16 11 02 облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса

               другачији од оних наведениху 16 11 01

16 11 04 остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од

                оних наведених у 16 11 03

16 11 06 облоге и ватростални материјали из неметалуршких лроцеса другачији од оних
              наведениху 16 11 05

17 01 01 бетон

17 01 02 цигле

17 01 03 цреп и керамика

17 01 07 мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији

              од оних наведених у 17 01 06

17 02 01 дрво

17 02 02 стакло

17 03 02 битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01

17 04 06 калај

17 05 04 земља и камен другачији од оних наведениху 17 05 03

17 05 06 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05

17 05 08 отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07

17 06 04изолациони материјали другачији од онихнаведениху 17 06 01 и 17 06 03

17 08 02 грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01

17 09 04 мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и

                17 09 02 и 17 09 03

19 10 02 отпад од обојених метала

19 10 04 лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03

19 09 06 остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05

19 12 01 папир и картон

19 12 05 стакло

19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

19 12 08 текстил

19 12 09 минерали (нпр. песак и камен)

19 12 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)

19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада

            другачији од оних наведених у 19 12 11

20 01 01 папир и картон

20 01 02 стакло

20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана

20 01 10 одећа

20 01 11 текстил

20 01 25 јестива уља и масти

20 01 28 боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27

20 01 30 детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29

20 01 32 лекови другачији од оних наведених у 20 01 31

20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33

20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

20 01 41 отпади од чишћења димњака

20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране

20 03 07 кабасти отпад

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 01.03.2018 године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

19.фебруар 2018.

 

Предузећe за телекомуникације ''Телеком Србија'' А.Д. Београд, Ул. Таковска бр.2

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја  на животну средину, за базну станицу мобилне ,,SDL06- Смедерево 2''  у Смедереву (реконструкција РБС''SD06/SDH06/SDU06-Смедерево 2''), на катастарској парцели број 8023 КО Смедерево, у Ул. Устаничкој бр.2, у Смедереву

На основу члана 10.става 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

           јавност  да је донето Решење број 501-131/2017-05 од 07.02.2018.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне ,,SDL06- Смедерево 2''  у Смедереву (реконструкција РБС''SD06/SDH06/SDU06-Смедерево 2''), на катастарској парцели број 8023 КО Смедерево, у Ул. Устаничкој бр.2, у Смедереву, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације ''Телеком Србија'' А.Д. Београд, Ул. Таковска бр.2.

   Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућностима утицаја објекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', бр.114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Уколико се носилац пројекта придржава мера заштите животне средине предвиђених тачком 2. диспозитива Решења, пројекат неће представљати значајног загађивача животне средине.

           Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.