Група за заштиту животне средине

13.јул 2018.

 

Обавештење о  достављеном Плану управљања заштитом животне средине

 

Градској управи Смедерево достављен је од стране ЈП „Путеви Србије“ План  управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државних путева IБ реда број 14 и IБ реда број 33 деонице: Граница АПВ (Ковин)-Раља-Пожаревац (Орљево).

               Обавештава се заинтересована јавност да увид у предметни план може да се изврши у канцеларији број 35 Градске управе Смедерево у року од 14 дана.

                 Увид у предметни План се може извршити и:

               ·  у просторијама ЈП „Путеви Србије“, Влајковићева 19а, Београд, први спрат од 11 до 13 часова

               · у просторијама Градске управе Пожаревац, Дринска 2, Пожаревац, канцеларија 115

               · на интернет страници www.putevi-srbije.rs

                Дана 18.07.2018. године са почетком у 12 часова у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, Смедерево биће одржана  јавне консултације и презентација предметног Плана.

                Примедбе и мишљења у вези предметног Плана се могу доставити у писаном облику на адресу ЈП „Путеви Србије“, Сектор за инвестиције, Влајковићева 19а, Београд или у електронском облику на мејл office@putevi-srbije.rs.

 

Група за заштиту животне средине

13.јул 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења за издавање интегралне дозволе за  третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Привредно друштво MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo, Ђуре Салаја 13

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатој интегралној дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

оператеру постројења Привредно друштвo MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo, Ђуре Салаја 13 (регистрован код АПР са матичним бројем 21339318, са шифром делатности 4677- трговина на велико отпацима и остацима), на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево у Смедереву.

Рад постројења за управљање неопасним отпадом обухвата следеће операције: пријем и складиштење неопасног отпада у постројење за управљање отпадом, третман (поновно искоришћење) механичким поступцима у хали на линији за рециклажу (која се састоји од више сегмената), складиштење произведеног гуменог гранулата и генерисаног отпада из технолошког поступка у постројењу за управљање отпадом.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр.35.

 

Захтев о давању сагласности на Ценовник воде за пиће и канализације ЈКП Водовод Смедерево

13.јул 2018.

Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

Градска управа Смедерева

 Одељење за привреду, предузетништво,

 локални економски развој и јавне набавке

 Одсек за привреду и регистрацију

привредних субјеката

Број: 38-15/2018-03

Датум:12.07.2018. године

С М Е Д Е Р Е В О

 

 

 

 

 

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („ Службени гласник Републике Србије", број 88/2011 и 104/2016), утврђена је обавеза да јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.

 

 Сходно наведеном, објављује се дана 12.07.2018. године, Захтев о давању сагласности на Ценовник воде за пиће и канализације ЈКП Водовод Смедерево, број 01-1364/4 од 28.06.2018. године, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 28.06.2018. године, број 01-61/7.

 

 

 

Обрадио: Дарко Радојковић

                      

 

  ШЕФИЦА  ОДСЕКА                                                                НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА

                                                     

Снежана Савић Илић, дипл.правник                                             Здравка Ковачевић-Васић

 

Група за заштиту животне средине

06.јул 2018.

 

             Обавештење од Министарства заштите животне средине о поднетом захтеву носиоца пројекта " НИС " а.д. - Нови Сад можете погледати овде.

 

Група за заштиту животне средине

06.јул 2018.

 

             Обавештење о подношењу Захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада опратера Друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ФЕРОСИРОВИНА ДОО, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 27.

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

             

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 28.06.2018.године оператер Друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ФЕРОСИРОВИНА ДОО, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 27 (регистрован код АПР са матичним бројем 20234768, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала) поднеo захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада издате под бројем 501-179/2011-08 од 10.11.2011.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности.

Допуна се односи на проширење у смислу третмана неопасног отпада који се у складу са дозволом већ складишти на локацији постројења које се налази на катастарским парцелама  број 4933/48 и 4933/91 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће третирати неопасни отпад:

20 01 01 папир и картон

15 02 03 апсорбенти,филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачија од онох наведених у 15 02 02

16 01 19 пластика

19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11

19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

17 02 01 дрво

16 01 03 отпадне гуме

17 04 03 олово

 

           Рок за достављање мишљења и предлога је 10.07.2018 године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

         Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

22.јун 2018.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (отпадних гума), оператера Привредног друштва MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о пријему захтева за  издавање  дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (отпадних гума)

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 17.05.2018.године, оператер Привредно друштво MANSIDER RECYCLING doo Smederevo, Ђуре Салаја 13, (регистрован код АПР са матичним бројем 21339318, са шифром делатности 4677- трговина на велико отпацима и остацима), поднео Захтев за издавање дозволе за третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (отпадних гума) на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево,  улица Ђуре Салаја 13.

 

            Допуну документације оператер је доставио дана 22.06.2018.године.

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 28.06.2018.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Захтев о давању сагласности на Ценовник услуга изношења и депоновања отпада ЈКП Зеленило и гробља Смедерево

19.јун 2018.

Комплетан Захтев о давању сагласности на Ценовник услуга изношења и депоновања отпада ЈКП Зеленило и гробља Смедерево можете видети на овом линку.

 

Група за заштиту животне средине

18.јун 2018.

Трговинско предузеће НОВА ШУМАДИЈА доо  Гроцка,  Смедеревски пут 22б

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта- изградња објекта за производњу гајби на катастарским  парцелама број 1416/1 и 1416/2 КО Удовице у Удовицама.

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

jавност да је носилац пројекта Трговинско предузеће НОВА ШУМАДИЈА доо  Гроцка,  Смедеревски пут 22б, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - изградња објекта за производњу гајби на катастарским  парцелама број 1416/1 и 1416/2 КО Удовице у Удовицама

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 20.06. до 30.06.2018.године, у времену од 10 до 12 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

06.јун 2018.

 

          Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину носиоца пројекта MESSER TEHNOGAS које је поднето Министарству заштите животне средине.

 

 

Група за заштиту животне средине

16.мај 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Привредном друштву за производњу промет роба и услуга BOS KOMERC DOO Осипаоница,  Драгутина Oбрадовића 19

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу o измени и допуни интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

 

оператеру BOS KOMERC DOO Осипаоница, Привредно друштвo за производњу промет роба и услуга, Драгутина Oбрадовића 19 ( регистрован код АПР са матичним бројем 17046268).

Измена наведеног решења  се односи на део А: ОПШТИ ПОДАЦИ; Општи подаци о дозволи, у смислу усклађивања индексних бројева неопасног отпада са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (,,Службени гласник Републике Србијеˮ, бр.56/2010).

 Допуна се односи на проширење пословања у смислу третмана неопасног отпада, који се у складу са дозволом већ складишти на локацији постројења на кат.парцели број 4933/33 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

 

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити следећи неопасни отпад:

02 01 04 -отпадна пластика (искључујући амбалажу)

07 02 13 -отпадна пластика

12 01 05 -обрада пластике

15 01 01 -папирна и картонска амбалажа

15 01 02 -пластична амбалажа

15 01 03 -дрвена амбалажа

15 01 07 -стаклена амбалажа

16 01 03 -отпадне гуме

16 01 19 -пластика

16 01 20 -стакло

16 02 14 -одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

16 02 16 -компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

17 01 03 -цреп и керамика

17 02 01 -дрво

17 02 02 -стакло

17 02 03 -пластика

19 12 01 -папир и картон

19 12 05 -стакло

19 12 07 -дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

19 12 12 -други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада          

                другачији од оних наведених у 19 12 11

20 01 01 -папир и картон

20 01 02 -стакло

20 01 36 -одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21,

                20  01 23 и 20 01 35

20 01 38 -дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

20 01 39 -пластика

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

24.април 2018.

 

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну Решења о издавању  интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера Привредног друштва за производњу промет роба и услуга BOS KOMERC DOO Осипаоница,  Драгутина Oбрадовића 19

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену и допуну Решења о издавању интегралне дозволе за 

складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 20.04.2018. године, оператер Привредно друштво за производњу промет роба и услуга BOS KOMERC DOO Осипаоница,  Драгутина Oбрадовића 19 (регистрован код АПР са матичним бројем 17046268), поднеo Захтев за измену и допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, издатог под бројем 501-319/2011-08 од 18.01.2012.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине. Измена наведеног решења  се односи на део А: ОПШТИ ПОДАЦИ; Општи подаци о дозволи, у смислу усклађивања индексних бројева неопасног отпада са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (,,Службени гласник Републике Србије,, бр.56/2010).

 Допуна се односи на проширење пословања у смислу третмана неопасног отпада, који се у складу са дозволом већ складишти на локацији постројења на кат.парцели број 4933/33, а капацитет постројења се неће мењати.

 На предметној локацији оператер ће третирати следећи неопасни отпад:

02 01 04 -отпадна пластика (искључујући амбалажу)

07 02 13 -отпадна пластика

12 01 05 -обрада пластике

15 01 01 -папирна и картонска амбалажа

15 01 02 -пластична амбалажа

15 01 03 -дрвена амбалажа

15 01 07 -стаклена амбалажа

16 01 03 -отпадне гуме

16 01 19 -пластика

16 01 20 -стакло

16 02 14 -одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

16 02 16 -компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

17 01 03 -цреп и керамика

17 02 01 -дрво

17 02 02 -стакло

17 02 03 -пластика

19 12 01 -папир и картон

19 12 05 -стакло

19 12 07 -дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

19 12 12 -други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада          

                другачији од оних наведених у 19 12 11

20 01 01 -папир и картон

20 01 02 -стакло

20 01 36 -одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21,

                20  01 23 и 20 01 35

20 01 38 -дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

20 01 39 -пластика

Рок за достављање мишљења и предлога је 30.04.2018. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова. 

 

 

Група за заштиту животне средине

20.април 2018.

 

Обавештење од Министарства заштите животне средине о поднетом захтеву носиоца пројекта HBIS Group Serbia & Stell d.o.o. можете погледати овде.

 

Група за заштиту животне средине

11.април 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  ''MONTIMPEX'' Предузеће за производњу, трговину и услуге д.о.о. Смедерево, Карађорђева 32/2.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру ''MONTIMPEX'' Предузеће за производњу, трговину и услуге д.о.о. Смедерево, Карађорђева 32/2, Смедерево (регистрован код АПР са матичним бројем 17041568, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала)

Допуна се односи на увођење нових индексних бројева неопасног отпада који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 841 КО Липе II, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити следећи неопасни отпад:

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 02 01 99),

·    отпадна пластика (индексни број 02 01 04),

·    отпад од сортирања папира и картона намењених рециклажи (индексни број 03 03 08),

·    отпадна кора и плута (индексни број 03 01 01),

·    отпади од кројења и завршне обраде (индексни број 04 01 09),

·    отпади од мешовитих материјала импрегнирани текстил, еластомер, пластомер (индексни број 04 02 09),

·    отпади од непрерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 21),

·    отпад од прерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 22),

·    отпадна пластика (индексни број 07 02 13),

·    отпадни тонер за штампање који не садрже опасне супстанце (индексни број 08 03 18),

·    отпади од прераде шљаке (индексни број 10 02 01),

·    непрерађена високопећна шљака (индексни број 10 02 02),

·    језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 05 (индексни број 10 09 06),

·    језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07 (индексни број  10 09 08),

·    језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05 (индексни број 10 10 06),

·    језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07 (индексни број 10 10 08),

·    обрада пластике (индексни број 12 01 05),

·    папирна и картонска амбалажа (индексни број 15 01 01),

·    пластична амбалажа (индексни број 15 01 02),

·    дрвена амбалажа (индексни број 15 01 03),

·    метална амбалажа (индексни број 15 01 04),

·    мешана амбалажа (индексни број 15 01 06),

·    стаклена амбалажа (индексни број 15 01 07),

·    текстилна амбалажа (индексни број 15 01 09),

·    пластика (индексни број  17 02 03),

·    пластика (индексни број 16 01 19),

·    пластика (индексни број 20 01 39),

·    стакло (индексни број 16 01 20),

·    стакло (индексни број 17 02 02),

·    стакло (индексни број 19 12 05),

·    стакло (индексни број 20 01 02),

·    алкалне батерије, изузев 16 06 03 (индексни број 16 06 04),

·    друге батерије и акумулатори (индексни број 16 06 05),

·    остале облоге и ватростални материјал из металуршких процеса другачији од наведених у 16 11 03 (индексни број 16 11 04),

·    облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачијих од наведених у 16 11 05/16 11 06, бетон(индексни број 17 01 01),

·    цигле (индексни број 17 01 02),

·    цреп и керамика (индексни број 17 01 03),

·    мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочица и керамике које не садрже опасне материје (индексни број 17 01 07),

·    дрво (индексни број 17 02 01),

·    цинк (индексни број 17 04 04),

·    мешани метали (индексни број 17 04 07),

·    каблови који не садрже опасне супстанце (индексни број 17 04 11),

·    солидификовани отпади другачијих од оних наведених у 19 03 06 (индексни број 19 03 07),

·    папир и картон (индексни број 19 12 01),

·    папир и картон (индексни број 20 01 01),

·    дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06 (индексни број 19 12 07),

·    дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 (индексни број 20 01 38),

·    текстил (индексни број 19 12 08),

·    текстил (индексни број 20 01 11),

·    батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33 (индексни број 20 01 34),

·    одбачена електрична и електронска опрема другачија од оних наведених у 20 01 21,20 01 23 и 20 01 35 (индексни број 20 01 36),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 16 01 99),

·    отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство( индексни број 10 12 08),

·    апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачија од    оних наведених у 15 02 02 (индексни број 15 02 03),

·    одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13 (индексни број 16 02 14),

·     други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11 (индексни број 19 12 12),

·    кабасти отпад (индексни број 20 03 07),

·    отпадне гуме (индексни број 16 01  03),

·    отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (индексни број 16 01 06),

·    отпади од заваривања (индексни број 12 01 13),

·    компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15 (индексни број 16 02 16),

·    истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани (индексни број 16 08 03),

·    калај  (индексни број 17 04 06),

·    папир и картон (индексни број 19 12  01),

·    пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04 (индексни број 03 01 05),

·    отпади који нису другачије специфицирани  (индексни број 03 01 99),

·    отпад од коре и дрвни отпад  (индексни број 03 03 01) ,

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 03 03 99),

·    отпади који нису другачије специфицирани (04 02 99),

·    фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра (индексни број 09 01 07) ,

·    фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра (индексни број 09 01 08),

·    камере за једнократну употребу без батерија (индексни број 09 01 10),

·    камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних наведених у 09 01 11  (индексни број 09 01 12),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 09 01 99),

·    пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04  (индексни број 10 01 01),

·    летећи пепео од угља (индексни број 10 01 02),

·    летећи пепео тресета и сировог дрвета (индексни број 10 01 03),

·    шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних наведених у 10 01 14 (индексни број 10 01 15),

·    летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16 (10 01 17),

·    пескови из флуидизованог слоја (индексни број 10 01 24),

·    отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ (10 01 25),

·    отпад од млевења (индексни број 10 02 10),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 02 99),

·    остаци анода (индексни број 10 03 02),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 04 99),

·    шљаке из примарне и секундарне производње (индексни број 10 05 01),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 05 99),

·    шљаке из примарне и секундарне производње(индексни број 10 06 01),

·    згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње (индексни број 10 06 02)

·    остале чврсте честице и прашина (индексни број 10 06 04),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 06 99),

·    шљаке из примарне и секундарне производње(индексни број 10 07 01),

·    згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње(индексни број 10 07 02),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 07 99),

·    чврсте честице и прашина (индексни број 10 08 04),

·    остале шљаке (индексни број 10 08 09),

·    струготине са аноде (индексни број 10 08 14),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 08 99),

·    шљака из пећи (индексни број 10 09 03),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 09 99),

·    шљака из пећи (индексни број 10 10 03),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 10 99),

·    отпадни влакнасти материјали на бази стакла (индексни број 10 11 03),

·    чврсте честице и прашина(индексни број 10 11 05),

·    отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11 (индексни број 10 11 12),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 11 99),

·    отпадна припремна мешавина пре термичког третмана(индексни број 10 12 01),

·    чврсте честице и прашина  (индексни број 10 12 03),

·    одбачени калупи (индексни број 10 12 06),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  10 12 99),

·    тврди цинк (индексни број  11 05 01),

·    пепео од цинка (индексни број  11 05 02),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  11 05 99),

·    потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20 (индексни број  12 01 21),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  12 01 99),

·    композитна амбалажа (индексни број  15 01 05),

·    земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 (индексни број  17 05 04),

·    ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 (индексни број  17 05 06),

·    мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03 (индексни број  17 09 04),

·    биодеградабилни отпад (индексни број  20 02 01),

·    земља и камен (индексни број  20 02 02),

·    остали небиодеградабилни отпад (индексни број  20 02 03),

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.  

 

 

Група за заштиту животне средине

05.април 2018.

 

          Привредно друштво MANSIDER RECYCLING доо Смедерево Омладинска 2 

 

         Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - постројење за механички третман гума на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево, носиоца пројекта Привредног друштва MANSIDER RECYCLING доо Смедерево Омладинска 2

        На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            јавност да је донето Решење број 501-71/2018-05 од 04.04.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат-постројење за механички третман гума на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево, носиоца пројекта Привредног друштва MANSIDER RECYCLING доо Смедерево Омладинска 2.

            Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. ''Остали пројекти'' подтачка 2.''Постројења за управљање отпадом''.

             Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

26.март 2018.

 

Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење неопасног отпада, оператера Привредно друштво за производњу и промет EURO METAL B&B д.о.о. Осипаоница, Гајска 5

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење неопасног отпада

 

оператеру постројења Привредно друштво за производњу и промет EURO METAL B&B д.о.о. Осипаоница, Гајска 5, ,(регистрован код АПР са матичним бројем 20961902, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала), за третман - складиштење неопасног отпада следећих индексних бројева:  19 10 01 отпад од гвожђа и челика

Отпад од олова:

17 04 03 - олово

           Отпадни папир, картон и производи од папира:

03 03 08 -  отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи

15 01 01 -  папирна и картонска амбалажа

19 12 01 -  папир и картон

20 01 01 - папир и картон

           Отпадна пластика:

07 02 13 -  отпадна пластика

15 01 02 - пластична амбалажа

16 01 19 -  пластика

17 02 03 - пластика

19 12 04 - пластика и гума

20 01 39 - пластика

           Отпадна гума:

16 01 03 - отпадне гуме

           Отпадно дрво:

03 01 01 - отпадна кора и плута

03 01 05 - пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04

03 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

03 03 01 - отпад од коре и дрвни отпад

15 01 03 - дрвена амбалажа

17 02 01 -  дрво

19 12 07 - дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

20 01 38 - дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

           Отпадно стакло:

15 01 07 - стаклена амбалажа

16 01 20 - стакло

17 02 02 - стакло

19 12 05 - стакло

20 01 02 - стакло

           Грађевински отпад:

17 01 01- бетон

17 01 02 – цигле

17 01 03 – цреп и керамика

17 09 04 - мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03

           Апсорбенти, филтерски материјали и крпе за брисање који не садрже опасне супстанце:

15 02 03 - апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02

           Електрични и електронски отпад:

16 02 14- одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

16 02 16 - компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

20 01 36 - одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

На предметној локацији оператер ''EURO METAL B & B'' доо ће вршити механички третман ради редукције запремине (операција Р12 - Промене ради подвргавања отпада било којој од операција од Р1 до Р11 - ово може укључити припремне операције које претходе операцијама поновног искоришцења, укључујући и претходну прераду као што су, између осталог, демонтажа, сортирање, дробљење, сабијање, балирање и сл) како би се добила секундарна сировина у облику погодном за даљу дистрибуцију следећих врста отпада:

           Отпад од гвожђа (челика):

10 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани

10 09 06 - језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 05

10 09 08 - језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07

10 10 06 - језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05

10 10 08 - језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07

12 01 01 - стругање и обрада ферометала

12 01 13 - отпади од заваривања

16 01 06 - отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте

16 01 17 - ферозни метал

17 04 05 - гвожђе и челик

17 04 06 - калај

17 04 07 - мешани метали

17 04 11 - каблови другачији од оних наведених у 17 04 10

19 10 01 - отпад од гвожђа и челика

19 12 02 - метали који садрже гвожђе

20 01 40 - метали

Отпад од обојених метала

           Отпад од алуминијума:

12 01 03 - стругање и обрада обојених метала

16 01 18 - обојени метал

17 04 02 - алуминијум

19 10 02 - отпад од обојених метала

19 12 03 - обојени метали

           Отпад од бакра и цинка:

17 04 01 -  бакар, бронза, месинг

19 12 03 - обојени метали

17 04 04 - цинк

на делу катастарске парцеле број 5224/1 КО Осипаоница.

 

Рад постројења за управљње отпадом обухвата следеће операције: преузимање и пријем, складиштење, третман и отпремање отпада. Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр.35.

 

Група за заштиту животне средине

23.март 2018.

 

               Aкција ''Сат за нашу планету'' у организацији Светског фонда за природу (WWF-World Wide Fund for Nature) почела је 2007. године у Сиднеју, када је 2.2 милиона домаћинстава и предузећа искључило светла на један сат. Две године касније, 2009. године, овај догађај се претворио у светски покрет, са милионима учесника из 92 земље. Светске знаменитости, као што су ''Golden gate'' у Сан франциску, Колосеум у Риму и ''Coca-Cola'' билборд на Тајмс Скверу, били су у мраку као порука о неопходности предузимања конкретних акција за ублажавање климатских промена као проблема који из сата у сат постаје све ургентнији.

            У Србији се акција ''Сат за нашу планету'' организује од 2009. године у 40 градова, међу којима  и Смедерево организује симболично гашење расвете на репрезентативним локацијама у трајању од једног часа.

            У циљу промовисања ове акције, 24.03.2018. године, расвета је била искључена у Омладинској улици и на делу Тргa Републике (бивша Његошева улица) у Смедереву.

 

Група за заштиту животне средине

23.март 2018.

 

          Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Друштво са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1

          Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру Друштво са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1 (регистрован код АПР са матичним бројем 17433156).  

        Допуна се односи на увођење новог индексног броја (12 01 03 - стругање и обрада обојених метала) који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, које се налази на катастарској парцели број 838/1 КО Липе 2, а капацитет постројења се неће мењати.

         Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

 

Група за заштиту животне средине

23.март 2018.

 

         Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја  на животну средину Пројектa Система за наводњавање јужног дела територије града Смедерева на површини 1535 ha.

          На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            јавност да је донето Решење број 501-60/2018-05 од 23.03.2018. године, да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта Система за наводњавање јужног дела територије града Смедерева на површини 1535 ha.

            Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућностима утицаја објекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', бр.114/2008).

Уколико се носилац пројекта придржава мера заштите животне средине предвиђених тачком 2. диспозитива Решења, пројекат неће представљати значајног загађивача животне средине.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

21.март 2018.

 

            Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Привредном друштву за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ доо из Осипаонице, Драгутина Обрадовића 29.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру Привредном друштву за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ доо из Осипаонице, Драгутина Обрадовића 29, (регистрован код АПР са матичним бројем 17019139, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала)

Допуна се односи на увођење нових индексних  бројева неопасног отпада, који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 4933/49 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити следећи неопасни отпад:

08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17

12 01 05 обрада пластике

12 0113 отпади од заваривања

12 01 15 машински муљеви другачији од оних наведениху 12 01 14

12 01 17 отпади од горивих материјала другачији од оног наведеног у 12 01 16

12 01 21 потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20

12 01 99 отпади који нисудругачије специфицирани

15 01 01 папирна и картонска амбалажа

15 01 02 пластична амбалажа

15 01 03 дрвена амбалажа

15 01 05 композитна амбалажа

15 01 06 мешана амбалажа

15 01 07 стаклена амбалажа

15 01 09 текстилна амбалажа

15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02

16 01 03 отпадне гуме

16 01 12 кочионе облоге другачије од оних наведениху 16 01 11

16 01 15 антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14

16 01 16 резервоари за течии гас

16 01 20 стакло

16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани

16 03 04 неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03

16 03 06 органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05

16 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03)

16 05 05 гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04

16 06 05 друге батерије и акумулатори

16 05 09 одбачене хемикалије другачије од оних наведениху 16 05 06,16 05 07 или 16 05 08

16 07 99 отпади који нису другачије специфицирани

16 08 01 истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родиујум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)

16 08 03 истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани

16 08 04 истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07)

16 10 02 течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01

16 10 04 концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03

16 11 02 облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 01

16 11 04 остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 03

16 11  06 облоге и ватростални материјали из неметалуршких лроцеса другачији од оних наведених у 16 11 05

17 01 01 бетон

17 01 02 цигле

17 01 03 цреп и керамика

17 01 07 мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06

17 02 01 дрво

17 02 02 стакло

17 03 02 битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01

17 04 06 калај

17 05 04 земља и камен другачији од оних наведениху 17 05 03

17 05 06 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05

17 05 08 отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07

17 06 04изолациони материјали другачији од онихнаведениху 17 06 01 и 17 06 03

17 08 02 грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01

17 09 04 мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03

19 10 02 отпад од обојених метала

19 10 04 лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03

19 09 06 остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05

19 12 01 папир и картон

19 12 05 стакло

19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

19 12 08 текстил

19 12 09 минерали (нпр. песак и камен)

19 12 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)

19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11

20 01 01 папир и картон

20 01 02 стакло

20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана

20 01 10 одећа

20 01 11 текстил

20 01 25 јестива уља и масти

20 01 28 боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27

20 01 30 детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29

20 01 32 лекови другачији од оних наведених у 20 01 31

20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33

20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

20 01 41 отпади од чишћења димњака

20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране

20 03 07 кабасти отпад

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

 

Група за заштиту животне средине

21.март 2018.

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта- постројења за механички третман гума на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

        jавност да је носилац пројекта Привредно друштво MANSIDER RECYCLING доо Смедерево Омладинска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта-постројења за механички третман гума на катастарској парцели број 527/8 КО Смедерево.

            Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 21.03. до 31.03.2018.године, у времену од 10 до 12 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

 

Група за заштиту животне средине

12.март 2018.

 

Обавештење о подношењу Захтева за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера Привредно друштво за картонажу, промет и услуге Ђурђев град доо Мала Крсна,  Железничка бб

        Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну интегралне дозволе за 

складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 19.02.2018. године, оператер Привредно  друштво за картонажу, промет и услуге Ђурђев град доо Мала Крсна, Железничка бб (регистрован код АПР са матичним бројем 07622802), поднеo Захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-181/2013-05 од 07.02.2014.године. Допуна се односи на увођење нових индексних бројева (19 12 04 пластика и гума; 19 12 10 – сагорљиви отпад ( гориво добијено из отпада); 19 12 12 - други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11, који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, које се налази на катастарској парцели број 1727/1 КО  Мала Kрсна, а капацитет постројења се неће мењати.

Рок за достављање мишљења и предлога је 19.03.2018. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

09.март 2018.

 

Обавештење о подношењу Захтева за измену интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада, оператера  Друштво са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1

        Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну интегралне дозволе за 

складиштење и третман неопасног отпада

 

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 08. 03.2018. године, оператер Друштво са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1 (регистрован код АПР са матичним бројем 17433156), поднеo Захтев за измену интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-123/2011-08 од 07.07.2011.године. Допуна се односи на увођење новог индексног броја (12 01 03 - стругање и обрада обојених метала) који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, које се налази на катастарској парцели број 838/1 КО Липе 2, Смедерево, а капацитет постројења се неће мењати.

Рок за достављање мишљења и предлога је 17.03.2018. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

07.март 2018.

 

ГРАД СМЕДЕРЕВО, Ул. Омладинска бр. 1

  

            Обавештење о поднетом захтаву о за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Система за наводњавање јужног дела територије града Смедерева на површини 1535 ha.

 

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

         јавност да је носилац пројекта Град Смедерево, Омладинска 1, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Система за наводњавање јужног дела територије града Смедерева на површини 1535 ha.

           Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 07.03. до 17.03.2018.године, у времену од 10 до 12 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.

 

 

Група за заштиту животне средине

05.март 2018.

 

Предузеће за производњу,трговину и услуге ''MONTIMPEX'' Д.О.О. Смедерево, Карађорђева бр.32/2 

        Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат увођења нових индексних бројева отпада са којима ће се пословати у оквиру постојећег постројења за складиштењe и третман неопасног отпада на катастарскoj парцели број 841 КО Липе II, на Липском путу у Смедереву, носиоца пројекта '''MONTIMPEX'' Д.О.О. Смедерево, Карађорђева бр.32/2

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            јавност да је донето Решење број 501-35/2018-05 од 28.02.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат увођења нових индексних бројева отпада са којима ће се пословати у оквиру постојећег постројења за складиштењe и третман неопасног отпада на катастарскoj парцели број 841 КО Липе II, на Липском путу у Смедереву, носиоца Пројекта Предузеће за производњу, трговину и услуге ''MONTIMPEX'' д.о.о Смедерево, Карађорђева 32/2.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. ''Остали пројекти'' подтачка 2.''Постројења за управљање отпадом''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

05.март 2018.

 

              Обавештење о подношењу Захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада опратера ''MONTIMPEX'' д.о.о Предузеће за производњу, трговину и услуге, Карађорђева 32/2, Смедерево

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

             

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 18.01.2018.године оператер ''MONTIMPEX'' д.о.о Предузеће за производњу, трговину и услуге, Карађорђева 32/2, Смедерево (регистрован код АПР са матичним бројем 17041568, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала) поднеo захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада издате под бројем 501-146/2010-08 од 26.10.2010.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности.

Допуна се односи на увођење нових индексних бројева неопасног отпада који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 841 КО Липе II, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити следећи неопасни отпад:

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 02 01 99),

·    отпадна пластика (индексни број 02 01 04),

·    отпад од сортирања папира и картона намењених рециклажи (индексни број 03 03 08),

·    отпадна кора и плута (индексни број 03 01 01),

·    отпади од кројења и завршне обраде (индексни број 04 01 09),

·    отпади од мешовитих материјала импрегнирани текстил, еластомер, пластомер (индексни број 04 02 09),

·    отпади од непрерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 21),

·    отпад од прерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 22),

·    отпадна пластика (индексни број 07 02 13),

·    отпадни тонер за штампање који не садрже опасне супстанце (индексни број 08 03 18),

·    отпади од прераде шљаке (индексни број 10 02 01),

·    непрерађена високопећна шљака (индексни број 10 02 02),

·    језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 05 (индексни број 10 09 06),

·    језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07 (индексни број  10 09 08),

·    језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05 (индексни број 10 10 06),

·    језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07 (индексни број 10 10 08),

·    обрада пластике (индексни број 12 01 05),

·    папирна и картонска амбалажа (индексни број 15 01 01),

·    пластична амбалажа (индексни број 15 01 02),

·    дрвена амбалажа (индексни број 15 01 03),

·    метална амбалажа (индексни број 15 01 04),

·    мешана амбалажа (индексни број 15 01 06),

·    стаклена амбалажа (индексни број 15 01 07),

·    текстилна амбалажа (индексни број 15 01 09),

·    пластика (индексни број  17 02 03),

·    пластика (индексни број 16 01 19),

·    пластика (индексни број 20 01 39),

·    стакло (индексни број 16 01 20),

·    стакло (индексни број 17 02 02),

·    стакло (индексни број 19 12 05),

·    стакло (индексни број 20 01 02),

·    алкалне батерије, изузев 16 06 03 (индексни број 16 06 04),

·    друге батерије и акумулатори (индексни број 16 06 05),

·   остале облоге и ватростални материјал из металуршких процеса другачији од наведених у 16 11 03 (индексни број 16 11 04),

·  облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачијих од наведених у 16 11 05/16 11 06, бетон(индексни број 17 01 01),

·    цигле (индексни број 17 01 02),

·    цреп и керамика (индексни број 17 01 03),

·  мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочица и керамике које не садрже опасне материје (индексни број 17 01 07),

·    дрво (индексни број 17 02 01),

·    цинк (индексни број 17 04 04),

·    мешани метали (индексни број 17 04 07),

·    каблови који не садрже опасне супстанце (индексни број 17 04 11),

·    солидификовани отпади другачијих од оних наведених у 19 03 06 (индексни број 19 03 07),

·    папир и картон (индексни број 19 12 01),

·    папир и картон (индексни број 20 01 01),

·    дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06 (индексни број 19 12 07),

·    дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 (индексни број 20 01 38),

·    текстил (индексни број 19 12 08),

·    текстил (индексни број 20 01 11),

·    батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33 (индексни број 20 01 34),

·   одбачена електрична и електронска опрема другачија од оних наведених у 20 01 21,20 01 23 и 20 01 35 (индексни број 20 01 36),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 16 01 99),

·    отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство( индексни број 10 12 08),

·    апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачија од    оних наведених у 15 02 02 (индексни број 15 02 03),

·    одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13 (индексни број 16 02 14),

·     други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11 (индексни број 19 12 12),

·    кабасти отпад (индексни број 20 03 07),

·    отпадне гуме (индексни број 16 01  03),

·    отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (индексни број 16 01 06),

·    отпади од заваривања (индексни број 12 01 13),

·    компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15 (индексни број 16 02 16),

·    истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани (индексни број 16 08 03),

·    калај  (индексни број 17 04 06),

·    папир и картон (индексни број 19 12  01),

·    пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04 (индексни број 03 01 05),

·    отпади који нису другачије специфицирани  (индексни број 03 01 99),

·    отпад од коре и дрвни отпад  (индексни број 03 03 01) ,

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 03 03 99),

·    отпади који нису другачије специфицирани (04 02 99),

·    фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра (индексни број 09 01 07) ,

·    фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра (индексни број 09 01 08),

·    камере за једнократну употребу без батерија (индексни број 09 01 10),

·    камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних наведених у 09 01 11  (индексни број 09 01 12),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 09 01 99),

·    пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04  (индексни број 10 01 01),

·    летећи пепео од угља (индексни број 10 01 02),

·    летећи пепео тресета и сировог дрвета (индексни број 10 01 03),

·    шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних наведених у 10 01 14 (индексни број 10 01 15),

·    летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16 (10 01 17),

·    пескови из флуидизованог слоја (индексни број 10 01 24),

·    отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ (10 01 25),

·    отпад од млевења (индексни број 10 02 10),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 02 99),

·    остаци анода (индексни број 10 03 02),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 04 99),

·    шљаке из примарне и секундарне производње (индексни број 10 05 01),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 05 99),

·    шљаке из примарне и секундарне производње(индексни број 10 06 01),

·    згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње (индексни број 10 06 02)

·    остале чврсте честице и прашина (индексни број 10 06 04),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 06 99),

·    шљаке из примарне и секундарне производње(индексни број 10 07 01),

·    згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње(индексни број 10 07 02),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 07 99),

·    чврсте честице и прашина (индексни број 10 08 04),

·    остале шљаке (индексни број 10 08 09),

·    струготине са аноде (индексни број 10 08 14),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 08 99),

·    шљака из пећи (индексни број 10 09 03),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 09 99),

·    шљака из пећи (индексни број 10 10 03),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 10 99),

·    отпадни влакнасти материјали на бази стакла (индексни број 10 11 03),

·    чврсте честице и прашина(индексни број 10 11 05),

·    отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11 (индексни број 10 11 12),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 11 99),

·    отпадна припремна мешавина пре термичког третмана(индексни број 10 12 01),

·    чврсте честице и прашина  (индексни број 10 12 03),

·    одбачени калупи (индексни број 10 12 06),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  10 12 99),

·    тврди цинк (индексни број  11 05 01),

·    пепео од цинка (индексни број  11 05 02),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  11 05 99),

·    потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20 (индексни број  12 01 21),

·    отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  12 01 99),

·    композитна амбалажа (индексни број  15 01 05),

·    земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 (индексни број  17 05 04),

·    ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 (индексни број  17 05 06),

·    мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03 (индексни број  17 09 04),

·    биодеградабилни отпад (индексни број  20 02 01),

·    земља и камен (индексни број  20 02 02),

·    остали небиодеградабилни отпад (индексни број  20 02 03),

 

   Рок за достављање мишљења и предлога је 12.03.2018 године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

  Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

 

 

 

 

Група за заштиту животне средине

02.март 2018.

 

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

22.фебруар 2018.

 

              Обавештење о подношењу Захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада опратера Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ Друштво са ограниченом одговорношћу, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 29.

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

             

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 24.01.2018.године оператер Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ Друштво са ограниченом одговорношћу, Осипаоница, Драгутина Обрадовића број 29. (регистрован код АПР са матичним бројем 17019139, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала) поднеo захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада издате под бројем 501-192/2010-08 од 07.06.2011.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности.

Допуна се односи на увођење нових индексних бројева неопасног отпада који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 4933/49 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити следећи неопасни отпад:

08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17

12 01 05 обрада пластике

12 0113 отпади од заваривања

12 01 15 машински муљеви другачији од оних наведениху 12 01 14

12 01 17 отпади од горивих материјала другачији од оног наведеног у 12 01 16

12 01 21 потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних

              наведених у 12 01 20

12 01 99 отпади који нисудругачије специфицирани

15 01 01 папирна и картонска амбалажа

15 01 02 пластична амбалажа

15 01 03 дрвена амбалажа

15 01 05 композитна амбалажа

15 01 06 мешана амбалажа

15 01 07 стаклена амбалажа

15 01 09 текстилна амбалажа

15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа

              другачији од оних наведених у 15 02 02

16 01 03 отпадне гуме

16 01 12 кочионе облоге другачије од оних наведениху 16 01 11

16 01 15 антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14

16 01 16 резервоари за течии гас

16 01 20 стакло

16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани

16 03 04 неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03

16 03 06 органски отпади другачији од онихнаведениху 16 03 05

16 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03)

16 05 05 гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04

16 06 05 друге батерије и акумулатори

16 05 09 одбачене хемикалије другачије од оних наведениху 16 05 06,16 05 07 или

                 16 05 08

16 07 99 отпади који нису другачије специфицирани

16 08 01 истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родиујум,

               паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)

16 08 03 истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних

              метала који нису другачије специфицирани

16 08 04 истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07]

16 10 02 течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01

16 10 04 концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03

16 11 02 облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса

               другачији од оних наведениху 16 11 01

16 11 04 остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од

                оних наведених у 16 11 03

16 11 06 облоге и ватростални материјали из неметалуршких лроцеса другачији од оних
              наведениху 16 11 05

17 01 01 бетон

17 01 02 цигле

17 01 03 цреп и керамика

17 01 07 мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији

              од оних наведених у 17 01 06

17 02 01 дрво

17 02 02 стакло

17 03 02 битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01

17 04 06 калај

17 05 04 земља и камен другачији од оних наведениху 17 05 03

17 05 06 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05

17 05 08 отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07

17 06 04изолациони материјали другачији од онихнаведениху 17 06 01 и 17 06 03

17 08 02 грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01

17 09 04 мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и

                17 09 02 и 17 09 03

19 10 02 отпад од обојених метала

19 10 04 лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03

19 09 06 остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05

19 12 01 папир и картон

19 12 05 стакло

19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

19 12 08 текстил

19 12 09 минерали (нпр. песак и камен)

19 12 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)

19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада

            другачији од оних наведених у 19 12 11

20 01 01 папир и картон

20 01 02 стакло

20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана

20 01 10 одећа

20 01 11 текстил

20 01 25 јестива уља и масти

20 01 28 боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27

20 01 30 детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29

20 01 32 лекови другачији од оних наведених у 20 01 31

20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33

20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

20 01 41 отпади од чишћења димњака

20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране

20 03 07 кабасти отпад

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 01.03.2018 године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

19.фебруар 2018.

 

Предузећe за телекомуникације ''Телеком Србија'' А.Д. Београд, Ул. Таковска бр.2

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја  на животну средину, за базну станицу мобилне ,,SDL06- Смедерево 2''  у Смедереву (реконструкција РБС''SD06/SDH06/SDU06-Смедерево 2''), на катастарској парцели број 8023 КО Смедерево, у Ул. Устаничкој бр.2, у Смедереву

На основу члана 10.става 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

           јавност  да је донето Решење број 501-131/2017-05 од 07.02.2018.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне ,,SDL06- Смедерево 2''  у Смедереву (реконструкција РБС''SD06/SDH06/SDU06-Смедерево 2''), на катастарској парцели број 8023 КО Смедерево, у Ул. Устаничкој бр.2, у Смедереву, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације ''Телеком Србија'' А.Д. Београд, Ул. Таковска бр.2.

   Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућностима утицаја објекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', бр.114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Уколико се носилац пројекта придржава мера заштите животне средине предвиђених тачком 2. диспозитива Решења, пројекат неће представљати значајног загађивача животне средине.

           Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

14.фебруар 2018.

 

''MONTIMPEX'' д.о.о Предузеће за производњу, трговину и услуге, Карађорђева 32/2, Смедерево

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекта увођења нових индексних бројева отпада са којима ће се пословати у оквиру постојећег постројења за складиштењe и третман неопасног отпада на катастарскoj парцели број 841 КО Липе II

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

jавност да је носилац пројекта ''MONTIMPEX'' д.о.о Предузеће за производњу, трговину и услуге, Карађорђева 32/2, Смедерево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат увођења нових индексних бројева отпада са којима ће се пословати у оквиру постојећег постројења за складиштењe и третман неопасног отпада, заведен под бројем 501-35/2018-05 од  05.02.2018.године.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 14.02. до 23.02.2018.године, у времену од 10 до 12 часовa.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

14.фебруар 2018.

 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман -  складиштењe неопасног отпада опратера Привредно друштво за производњу и промет ''EURO METAL B & B'' доо из Осипаонице, Гајска 5.

 

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

             

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање  дозволе за третман- складиштење неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 05.02.2018.године оператер Привредно друштво за производњу и промет ''EURO METAL B & B'' доо из Осипаонице, Гајска 5,(регистрован код АПР са матичним бројем 20961902, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала)  поднеo захтев за издавање дозволе за  третман - складиштење неопасног отпада на делу катастарске парцеле број 5224/1 КО Осипаоница.

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити неопасан отпад (операција Р13 - Складиштење отпада намењених за било коју операцију од Р1 до Р12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка). Врсте отпада које ће оператер преузимати ради складиштења на локацији су:

           Отпад од олова:

17 04 03 - олово

           Отпадни папир, картон и производи од папира:

03 03 08 -  отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи

15 01 01 -  папирна и картонска амбалажа

19 12 01 -  папир и картон

20 01 01 - папир и картон

           Отпадна пластика:

07 02 13 -  отпадна пластика

15 01 02 - пластична амбалажа

16 01 19 -  пластика

17 02 03 - пластика

19 12 04 - пластика и гума

20 01 39 - пластика

           Отпадна гума:

16 01 03 - отпадне гуме

           Отпадно дрво:

03 01 01 - отпадна кора и плута

03 01 05 - пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04

03 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

03 03 01 - отпад од коре и дрвни отпад

15 01 03 - дрвена амбалажа

17 02 01 -  дрво

19 12 07 - дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

20 01 38 - дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

           Отпадно стакло:

15 01 07 - стаклена амбалажа

16 01 20 - стакло

17 02 02 - стакло

19 12 05 - стакло

20 01 02 - стакло

           Грађевински отпад:

17 01 01- бетон

17 01 02 – цигле

17 01 03 – цреп и керамика

17 09 04 - мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03

           Апсорбенти, филтерски материјали и крпе за брисање који не садрже опасне супстанце:

15 02 03 - апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02

           Електрични и електронски отпад:

16 02 14- одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

16 02 16 - компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

20 01 36 - одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

На предметној локацији оператер ''EURO METAL B & B'' доо ће вршити механички третман ради редукције запремине (операција Р12 - Промене ради подвргавања отпада било којој од операција од Р1 до Р11 - ово може укључити припремне операције које претходе операцијама поновног искоришцења, укључујући и претходну прераду као што су, између осталог, демонтажа, сортирање, дробљење, сабијање, балирање и сл) како би се добила секундарна сировина у облику погодном за даљу дистрибуцију следећих врста отпада:

           Отпад од гвожђа (челика):

10 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани

10 09 06 - језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 05

10 09 08 - језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07

10 10 06 - језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05

10 10 08 - језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07

12 01 01 - стругање и обрада ферометала

12 01 13 - отпади од заваривања

16 01 06 - отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте

16 01 17 - ферозни метал

17 04 05 - гвожђе и челик

17 04 06 - калај

17 04 07 - мешани метали

17 04 11 - каблови другачији од оних наведених у 17 04 10

19 10 01 - отпад од гвожђа и челика

19 12 02 - метали који садрже гвожђе

20 01 40 - метали

Отпад од обојених метала

           Отпад од алуминијума:

12 01 03 - стругање и обрада обојених метала

16 01 18 - обојени метал

17 04 02 - алуминијум

19 10 02 - отпад од обојених метала

19 12 03 - обојени метали

           Отпад од бакра и цинка:

17 04 01 -  бакар, бронза, месинг

19 12 03 - обојени метали

17 04 04 - цинк

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 21.02.2018 године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

13.фебруар 2018.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАГАЂИВАЧЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ПОТРЕБЕ ЛОКАЛНОГ РЕГИСТРА ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

 

          Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада да су, у складу са чланом 75, став 5,  Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), у законској обавези да Граду Смедереву, Градској управи Смедерево, Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсеку за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине - Група за заштиту животне средине доставе податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, ради њиховог уноса у Локални регистар извора загађивања.

 

           Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. - Листа 2. - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања - Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“ бр. 91/10 и 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са предметним Правилником и да Граду Смедереву, Градској управи града Смедерева, Групи за заштиту животне средине доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради њиховог уноса и евидентирања у Локални регистрар извора загађивања.

            Податке о загађујућим материјама у складу са наведеним законом за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, потребно је доставити најкасније до 31. марта 2018. године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима, у штампаној форми, на адресу: 

 

Град  Смедерево

Градска управа Смедерево

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине

Група за заштиту животне средине, Омладинска 1 - Смедерево

                                             као и у електронској форми на Е-маил: ekologija@smederevo.org.rs

 

       Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који према процени одговорног лица, а на основу класификације према Листи 2. из Прилога 1. – Правилника, нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања ради уноса у Локални регистар извора загађивања, потребно је да наведеном органу Градске управе Смедерево о томе доставе потписану и оверену Изјаву.

 

 - Правилник са прилозима

 - Упутство за попуњавање образаца

 - Локални регистар извора загађивања - обрасци 

 

Група за заштиту животне средине

06.фебруар 2018.

 

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

24.јануар 2018.

 

Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2

 

Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,SDL06-Смедерево 2'' у Смедереву (реконструкција РБС''SD06/SDH06/SDU06-Смедерево 2''), у Ул. Устаничкој бр. 2, у Смедереву, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,SDL06- Смедерево 2'' у Смедереву (реконструкција РБС''SD06/SDH06/SDU06-Смедерево 2''), у Ул. Устаничкој бр. 2, у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 24.01. до 03.02.2018. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

12.јануар 2018.

 

Предузећа за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2 

           

Обавештење о донетом решењу да није  потребна процена утицаја на животну средину, за базну станицу мобилне телефоније ''SD-Железара (димњак)'' LTE-SD49, SDU49, SDO49, у Смедереву на катастарској парцели број 2571/1 КО Радинац, (реконструкција РБС ''SD-Железара (димњак) UMTS''-SD49, SDU49), у оквиру комплекса железаре Смедерево

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-468/2017-05 од 10.01.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''SD-Железара (димњак)'' LTE-SD49, SDU49, SDO49, у Смедереву, на катастарској парцели број 2571/1 КО Радинац, у оквиру комплекса железаре Смедерево, у Смедереву, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2.

Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008),  и то тачка 12. ''Инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

11.јануар 2018.

 

Обавештење о донетом Решењу о издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт  отпада који није опасан, оператера Сејнур Камберовски  пр сакупљање и трговина отпадом  ŠUKI KEŠ  ул.Аласка број 41, Смедерево

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о издатој интегралној дозволи  за сакупљање и транспорт  отпада који није опасан

 

          оператеру Сејнур Камберовски пр сакупљање и трговина отпадом ŠUKI KEŠ Смедерево, ул. Аласка број 41, (регистрован код АПР са матичним бројем 64784293, шифра делатности 3811-скупљање отпада који није опасан), следећих индексних бројева: 16 01 03 отпадне гуме; 16 01 06  отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте;19 10 01; отпад од гвожђа и челика ; 19 10 02 отпад од обојених метала; 17 04 01 бакар, бронза, месинг 17 04 02  алуминијум; 17 04 03 олово; 17 04 04 цинк; 17 04 05 гвожђе и челик; 17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10;

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр.35.

 

Група за заштиту животне средине

09.јануар 2018.

 

TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд 

 

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за реконструисану базну станицу мобилне телефоније ''Смедерево 3'', на катастарској парцели број 1926 КО Смедерево, у улици 17.октобра бр.12, у Смедереву, носиоца пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-139/2017-05 од 08.01.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за реконструисану базну станицу мобилне телефоније ''Смедерево 3'', на катастарској парцели број 1926 КО Смедерево, у улици 17.октобра бр.12, у Смедереву, носиоца пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд.

Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ''инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

09.јануар 2018.

 

TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''Водањ'', на катастарској парцели број 1003/2 КО Ландол, носиоца пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-163/2016-05 од 08.01.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније, на катастарској парцели број 1003/2 КО Ландол, носиоца пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд.

Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ''инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

09.јануар 2018.

 

        Обавештење о јавном увиду, јавној расправи и презентацији нацрта  Плана квалитета ваздуха за град Смедерево

 

     Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, на основу члана 65. став 1. тачка 2. Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник републике Србије'' број 36/2009 и 10/2013)

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

заинтересоване органе, организације и јавност да се увид у нацрт Плана квалитета ваздуха за град Смедерево, може извршити у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, канцеларија бр. 35, II спрат, у периоду од 10.01. до 20.01.2018.године, радним данима од 10 до 14 часова.

          Примедбе и мишљења на нацрт Плана квалитета ваздуха за град Смедерево се подносе у писаној форми, на писарници Градске управе Смедерево, Омладинска 1, Групи за заштиту животне средине, Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, у току трајања јавног увида.

       Јавна расправа и презентација нацрта Плана квалитета ваздуха за град Смедерево, биће одржана 22. јануара 2018. године, у просторијама Градске управе Смедерево (скупштинска сала), Омладинска бр.1, са почетком у 11 часова.     

     

Текст нацрта Плана квалитета ваздуха

 

Група за заштиту животне средине

27.децембар 2017.

Обавештење о доношењу Решења о допуни интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера Друштва са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатом Решењу  о допуни интегралне дозволе

за складиштење и третман неопасног отпада

  

оператеру постројења Друштву са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1, регистрован код АПР са матичним бројем 17433156.

 

Допуна се односи на увођење нове локације - катастарска парцела број 838/1 КО Липе II Смедерево, на којој ће се обављати делатност третмана-складиштења неопасног отпада.

 

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

 

 

 

Група за заштиту животне средине

27.децембар 2017.

Предузећe за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Таковска 2

 

 Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''Mихајловац - SD14, SDU14, SDO14'', (реконструкција РБС ''Михајловац - SD14'') на антенском стубу у Михајловцу, на кат.парц.бр. 3252 КО Михајловац, носиоца пројекта Предузећe за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Таковска 2

 

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

јавност да је донето Решење број 501-456/2017-05 од 26.12.2017.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''Mихајловац - SD14, SDU14, SDO14'', (реконструкција РБС ''Михајловац - SD14'') на антенском стубу у Михајловцу, на кат.парц.бр. 3252 КО Михајловац, носиоца пројекта Предузећe за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Таковска 2.

Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008), и то тачка 12. ''Инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа .

 

 

Група за заштиту животне средине

27.децембар 2017.

 

Предузећe за телекомуникације ''Телеком Србија'' А.Д. Београд, Ул. Таковска бр.2

 

 Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја  на животну средину, за радио базне станице ''Биновац - SD09, SDU09, SDO09'' (реконструкција РБС ''Биновац-SD09'') на антенском стубу у Биновцу, на кат.парц. бр. 1403 КО Биновац

 

На основу члана 10.става 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

            јавност  да је донето Решење број 501-455/2017-05 од 27.12.2017. године, да није потребна процена утицаја на животну средину за радио базне станице ''Биновац - SD09, SDU09, SDO09'' (реконструкција РБС ''Биновац-SD09'') на антенском стубу у Биновцу, на кат.парц. бр. 1403 КО Биновац, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације ''Телеком Србија'' А.Д. Београд, Ул. Таковска бр.2.

            Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућностима утицаја објекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', бр.114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Уколико се носилац пројекта придржава мера заштите животне средине предвиђених тачком 2. диспозитива Решења, пројекат неће представљати значајног загађивача животне средине.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

 

 

Група за заштиту животне средине

26.децембар 2017.

 

      Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2

 

     Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''SD-Железара (димњак)'' LTE-SD49, SDU49, SDO49, у Смедереву на катастарској парцели број 2571/1 КО Радинац, (реконструкција РБС ''SD-Железара (димњак) UMTS''-SD49, SDU49), у оквиру комплекса железаре Смедерево
 

     На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне  послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

     jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за базну станицу мобилне телефоније телефоније ''SD- Железара (димњак)'' LTE-SD49, SDU49, SDO49, у Смедереву на катастарској парцели број 2571/1 КО Радинац, (реконструкција РБС ''SD-Железара (димњак) UMTS''-SD49, SDU49 ) у  оквиру комплекса железаре Смедерево.

     Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр.1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 27.12.2017. до 05.01.2018. године, у времену од 10 до 14 часова.

    Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

26.децембар 2017.