Група за заштиту животне средине

22.фебруар 2018.

 

              Обавештење о подношењу Захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада опратера Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ Друштво са ограниченом одговорношћу, Осипаоница, Драгутина Обрадовића 29.

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

             

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 24.01.2018.године оператер Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ЕКОС-ЕКСПОРТ ИМПОРТ Друштво са ограниченом одговорношћу, Осипаоница, Драгутина Обрадовића број 29. (регистрован код АПР са матичним бројем 17019139, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала) поднеo захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада издате под бројем 501-192/2010-08 од 07.06.2011.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности.

Допуна се односи на увођење нових индексних бројева неопасног отпада који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 4933/49 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити следећи неопасни отпад:

08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17

12 01 05 обрада пластике

12 0113 отпади од заваривања

12 01 15 машински муљеви другачији од оних наведениху 12 01 14

12 01 17 отпади од горивих материјала другачији од оног наведеног у 12 01 16

12 01 21 потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних

              наведених у 12 01 20

12 01 99 отпади који нисудругачије специфицирани

15 01 01 папирна и картонска амбалажа

15 01 02 пластична амбалажа

15 01 03 дрвена амбалажа

15 01 05 композитна амбалажа

15 01 06 мешана амбалажа

15 01 07 стаклена амбалажа

15 01 09 текстилна амбалажа

15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа

              другачији од оних наведених у 15 02 02

16 01 03 отпадне гуме

16 01 12 кочионе облоге другачије од оних наведениху 16 01 11

16 01 15 антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14

16 01 16 резервоари за течии гас

16 01 20 стакло

16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани

16 03 04 неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03

16 03 06 органски отпади другачији од онихнаведениху 16 03 05

16 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03)

16 05 05 гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04

16 06 05 друге батерије и акумулатори

16 05 09 одбачене хемикалије другачије од оних наведениху 16 05 06,16 05 07 или

                 16 05 08

16 07 99 отпади који нису другачије специфицирани

16 08 01 истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родиујум,

               паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)

16 08 03 истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних

              метала који нису другачије специфицирани

16 08 04 истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07]

16 10 02 течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01

16 10 04 концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03

16 11 02 облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса

               другачији од оних наведениху 16 11 01

16 11 04 остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од

                оних наведених у 16 11 03

16 11 06 облоге и ватростални материјали из неметалуршких лроцеса другачији од оних
              наведениху 16 11 05

17 01 01 бетон

17 01 02 цигле

17 01 03 цреп и керамика

17 01 07 мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији

              од оних наведених у 17 01 06

17 02 01 дрво

17 02 02 стакло

17 03 02 битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01

17 04 06 калај

17 05 04 земља и камен другачији од оних наведениху 17 05 03

17 05 06 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05

17 05 08 отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07

17 06 04изолациони материјали другачији од онихнаведениху 17 06 01 и 17 06 03

17 08 02 грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01

17 09 04 мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и

                17 09 02 и 17 09 03

19 10 02 отпад од обојених метала

19 10 04 лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03

19 09 06 остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05

19 12 01 папир и картон

19 12 05 стакло

19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

19 12 08 текстил

19 12 09 минерали (нпр. песак и камен)

19 12 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)

19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада

            другачији од оних наведених у 19 12 11

20 01 01 папир и картон

20 01 02 стакло

20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана

20 01 10 одећа

20 01 11 текстил

20 01 25 јестива уља и масти

20 01 28 боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27

20 01 30 детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29

20 01 32 лекови другачији од оних наведених у 20 01 31

20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33

20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

20 01 41 отпади од чишћења димњака

20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране

20 03 07 кабасти отпад

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 01.03.2018 године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

19.фебруар 2018.

 

Предузећe за телекомуникације ''Телеком Србија'' А.Д. Београд, Ул. Таковска бр.2

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја  на животну средину, за базну станицу мобилне ,,SDL06- Смедерево 2''  у Смедереву (реконструкција РБС''SD06/SDH06/SDU06-Смедерево 2''), на катастарској парцели број 8023 КО Смедерево, у Ул. Устаничкој бр.2, у Смедереву

На основу члана 10.става 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

           јавност  да је донето Решење број 501-131/2017-05 од 07.02.2018.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне ,,SDL06- Смедерево 2''  у Смедереву (реконструкција РБС''SD06/SDH06/SDU06-Смедерево 2''), на катастарској парцели број 8023 КО Смедерево, у Ул. Устаничкој бр.2, у Смедереву, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације ''Телеком Србија'' А.Д. Београд, Ул. Таковска бр.2.

   Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућностима утицаја објекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', бр.114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Уколико се носилац пројекта придржава мера заштите животне средине предвиђених тачком 2. диспозитива Решења, пројекат неће представљати значајног загађивача животне средине.

           Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

14.фебруар 2018.

 

''MONTIMPEX'' д.о.о Предузеће за производњу, трговину и услуге, Карађорђева 32/2, Смедерево

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекта увођења нових индексних бројева отпада са којима ће се пословати у оквиру постојећег постројења за складиштењe и третман неопасног отпада на катастарскoj парцели број 841 КО Липе II

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

jавност да је носилац пројекта ''MONTIMPEX'' д.о.о Предузеће за производњу, трговину и услуге, Карађорђева 32/2, Смедерево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат увођења нових индексних бројева отпада са којима ће се пословати у оквиру постојећег постројења за складиштењe и третман неопасног отпада, заведен под бројем 501-35/2018-05 од  05.02.2018.године.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 14.02. до 23.02.2018.године, у времену од 10 до 12 часовa.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

14.фебруар 2018.

 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман -  складиштењe неопасног отпада опратера Привредно друштво за производњу и промет ''EURO METAL B & B'' доо из Осипаонице, Гајска 5.

 

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

             

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање  дозволе за третман- складиштење неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 05.02.2018.године оператер Привредно друштво за производњу и промет ''EURO METAL B & B'' доо из Осипаонице, Гајска 5,(регистрован код АПР са матичним бројем 20961902, са шифром делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала)  поднеo захтев за издавање дозволе за  третман - складиштење неопасног отпада на делу катастарске парцеле број 5224/1 КО Осипаоница.

На предметној локацији оператер ће привремено складиштити неопасан отпад (операција Р13 - Складиштење отпада намењених за било коју операцију од Р1 до Р12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка). Врсте отпада које ће оператер преузимати ради складиштења на локацији су:

           Отпад од олова:

17 04 03 - олово

           Отпадни папир, картон и производи од папира:

03 03 08 -  отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи

15 01 01 -  папирна и картонска амбалажа

19 12 01 -  папир и картон

20 01 01 - папир и картон

           Отпадна пластика:

07 02 13 -  отпадна пластика

15 01 02 - пластична амбалажа

16 01 19 -  пластика

17 02 03 - пластика

19 12 04 - пластика и гума

20 01 39 - пластика

           Отпадна гума:

16 01 03 - отпадне гуме

           Отпадно дрво:

03 01 01 - отпадна кора и плута

03 01 05 - пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04

03 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

03 03 01 - отпад од коре и дрвни отпад

15 01 03 - дрвена амбалажа

17 02 01 -  дрво

19 12 07 - дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

20 01 38 - дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

           Отпадно стакло:

15 01 07 - стаклена амбалажа

16 01 20 - стакло

17 02 02 - стакло

19 12 05 - стакло

20 01 02 - стакло

           Грађевински отпад:

17 01 01- бетон

17 01 02 – цигле

17 01 03 – цреп и керамика

17 09 04 - мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03

           Апсорбенти, филтерски материјали и крпе за брисање који не садрже опасне супстанце:

15 02 03 - апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02

           Електрични и електронски отпад:

16 02 14- одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

16 02 16 - компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

20 01 36 - одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

На предметној локацији оператер ''EURO METAL B & B'' доо ће вршити механички третман ради редукције запремине (операција Р12 - Промене ради подвргавања отпада било којој од операција од Р1 до Р11 - ово може укључити припремне операције које претходе операцијама поновног искоришцења, укључујући и претходну прераду као што су, између осталог, демонтажа, сортирање, дробљење, сабијање, балирање и сл) како би се добила секундарна сировина у облику погодном за даљу дистрибуцију следећих врста отпада:

           Отпад од гвожђа (челика):

10 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани

10 09 06 - језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 05

10 09 08 - језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07

10 10 06 - језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05

10 10 08 - језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07

12 01 01 - стругање и обрада ферометала

12 01 13 - отпади од заваривања

16 01 06 - отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте

16 01 17 - ферозни метал

17 04 05 - гвожђе и челик

17 04 06 - калај

17 04 07 - мешани метали

17 04 11 - каблови другачији од оних наведених у 17 04 10

19 10 01 - отпад од гвожђа и челика

19 12 02 - метали који садрже гвожђе

20 01 40 - метали

Отпад од обојених метала

           Отпад од алуминијума:

12 01 03 - стругање и обрада обојених метала

16 01 18 - обојени метал

17 04 02 - алуминијум

19 10 02 - отпад од обојених метала

19 12 03 - обојени метали

           Отпад од бакра и цинка:

17 04 01 -  бакар, бронза, месинг

19 12 03 - обојени метали

17 04 04 - цинк

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 21.02.2018 године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

13.фебруар 2018.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАГАЂИВАЧЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ПОТРЕБЕ ЛОКАЛНОГ РЕГИСТРА ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

 

          Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада да су, у складу са чланом 75, став 5,  Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), у законској обавези да Граду Смедереву, Градској управи Смедерево, Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсеку за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине - Група за заштиту животне средине доставе податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, ради њиховог уноса у Локални регистар извора загађивања.

 

           Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. - Листа 2. - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања - Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“ бр. 91/10 и 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са предметним Правилником и да Граду Смедереву, Градској управи града Смедерева, Групи за заштиту животне средине доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради њиховог уноса и евидентирања у Локални регистрар извора загађивања.

            Податке о загађујућим материјама у складу са наведеним законом за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, потребно је доставити најкасније до 31. марта 2018. године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима, у штампаној форми, на адресу: 

 

Град  Смедерево

Градска управа Смедерево

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине

Група за заштиту животне средине, Омладинска 1 - Смедерево

                                             као и у електронској форми на Е-маил: ekologija@smederevo.org.rs

 

       Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који према процени одговорног лица, а на основу класификације према Листи 2. из Прилога 1. – Правилника, нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања ради уноса у Локални регистар извора загађивања, потребно је да наведеном органу Градске управе Смедерево о томе доставе потписану и оверену Изјаву.

 

 - Правилник са прилозима

 - Упутство за попуњавање образаца

 - Локални регистар извора загађивања - обрасци 

 

Група за заштиту животне средине

06.фебруар 2018.

 

Овде можете погледати ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву Министарству заштите животне средине.

 

Група за заштиту животне средине

24.јануар 2018.

 

Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2

 

Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,SDL06-Смедерево 2'' у Смедереву (реконструкција РБС''SD06/SDH06/SDU06-Смедерево 2''), у Ул. Устаничкој бр. 2, у Смедереву, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ,,SDL06- Смедерево 2'' у Смедереву (реконструкција РБС''SD06/SDH06/SDU06-Смедерево 2''), у Ул. Устаничкој бр. 2, у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 24.01. до 03.02.2018. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

12.јануар 2018.

 

Предузећа за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2 

           

Обавештење о донетом решењу да није  потребна процена утицаја на животну средину, за базну станицу мобилне телефоније ''SD-Железара (димњак)'' LTE-SD49, SDU49, SDO49, у Смедереву на катастарској парцели број 2571/1 КО Радинац, (реконструкција РБС ''SD-Железара (димњак) UMTS''-SD49, SDU49), у оквиру комплекса железаре Смедерево

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-468/2017-05 од 10.01.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''SD-Железара (димњак)'' LTE-SD49, SDU49, SDO49, у Смедереву, на катастарској парцели број 2571/1 КО Радинац, у оквиру комплекса железаре Смедерево, у Смедереву, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2.

Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008),  и то тачка 12. ''Инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

11.јануар 2018.

 

Обавештење о донетом Решењу о издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт  отпада који није опасан, оператера Сејнур Камберовски  пр сакупљање и трговина отпадом  ŠUKI KEŠ  ул.Аласка број 41, Смедерево

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о издатој интегралној дозволи  за сакупљање и транспорт  отпада који није опасан

 

          оператеру Сејнур Камберовски пр сакупљање и трговина отпадом ŠUKI KEŠ Смедерево, ул. Аласка број 41, (регистрован код АПР са матичним бројем 64784293, шифра делатности 3811-скупљање отпада који није опасан), следећих индексних бројева: 16 01 03 отпадне гуме; 16 01 06  отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте;19 10 01; отпад од гвожђа и челика ; 19 10 02 отпад од обојених метала; 17 04 01 бакар, бронза, месинг 17 04 02  алуминијум; 17 04 03 олово; 17 04 04 цинк; 17 04 05 гвожђе и челик; 17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10;

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр.35.

 

Група за заштиту животне средине

09.јануар 2018.

 

TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд 

 

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за реконструисану базну станицу мобилне телефоније ''Смедерево 3'', на катастарској парцели број 1926 КО Смедерево, у улици 17.октобра бр.12, у Смедереву, носиоца пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-139/2017-05 од 08.01.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за реконструисану базну станицу мобилне телефоније ''Смедерево 3'', на катастарској парцели број 1926 КО Смедерево, у улици 17.октобра бр.12, у Смедереву, носиоца пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд.

Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ''инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

09.јануар 2018.

 

TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''Водањ'', на катастарској парцели број 1003/2 КО Ландол, носиоца пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-163/2016-05 од 08.01.2018.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније, на катастарској парцели број 1003/2 КО Ландол, носиоца пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд.

Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ''инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

09.јануар 2018.

 

        Обавештење о јавном увиду, јавној расправи и презентацији нацрта  Плана квалитета ваздуха за град Смедерево

 

     Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, на основу члана 65. став 1. тачка 2. Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник републике Србије'' број 36/2009 и 10/2013)

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

заинтересоване органе, организације и јавност да се увид у нацрт Плана квалитета ваздуха за град Смедерево, може извршити у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, канцеларија бр. 35, II спрат, у периоду од 10.01. до 20.01.2018.године, радним данима од 10 до 14 часова.

          Примедбе и мишљења на нацрт Плана квалитета ваздуха за град Смедерево се подносе у писаној форми, на писарници Градске управе Смедерево, Омладинска 1, Групи за заштиту животне средине, Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, у току трајања јавног увида.

       Јавна расправа и презентација нацрта Плана квалитета ваздуха за град Смедерево, биће одржана 22. јануара 2018. године, у просторијама Градске управе Смедерево (скупштинска сала), Омладинска бр.1, са почетком у 11 часова.     

     

Текст нацрта Плана квалитета ваздуха

 

Група за заштиту животне средине

27.децембар 2017.

Обавештење о доношењу Решења о допуни интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера Друштва са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

о издатом Решењу  о допуни интегралне дозволе

за складиштење и третман неопасног отпада

  

оператеру постројења Друштву са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1, регистрован код АПР са матичним бројем 17433156.

 

Допуна се односи на увођење нове локације - катастарска парцела број 838/1 КО Липе II Смедерево, на којој ће се обављати делатност третмана-складиштења неопасног отпада.

 

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

 

 

 

Група за заштиту животне средине

27.децембар 2017.

Предузећe за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Таковска 2

 

 Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''Mихајловац - SD14, SDU14, SDO14'', (реконструкција РБС ''Михајловац - SD14'') на антенском стубу у Михајловцу, на кат.парц.бр. 3252 КО Михајловац, носиоца пројекта Предузећe за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Таковска 2

 

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

јавност да је донето Решење број 501-456/2017-05 од 26.12.2017.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''Mихајловац - SD14, SDU14, SDO14'', (реконструкција РБС ''Михајловац - SD14'') на антенском стубу у Михајловцу, на кат.парц.бр. 3252 КО Михајловац, носиоца пројекта Предузећe за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Таковска 2.

Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008), и то тачка 12. ''Инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа .

 

 

Група за заштиту животне средине

27.децембар 2017.

 

Предузећe за телекомуникације ''Телеком Србија'' А.Д. Београд, Ул. Таковска бр.2

 

 Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја  на животну средину, за радио базне станице ''Биновац - SD09, SDU09, SDO09'' (реконструкција РБС ''Биновац-SD09'') на антенском стубу у Биновцу, на кат.парц. бр. 1403 КО Биновац

 

На основу члана 10.става 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

            јавност  да је донето Решење број 501-455/2017-05 од 27.12.2017. године, да није потребна процена утицаја на животну средину за радио базне станице ''Биновац - SD09, SDU09, SDO09'' (реконструкција РБС ''Биновац-SD09'') на антенском стубу у Биновцу, на кат.парц. бр. 1403 КО Биновац, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације ''Телеком Србија'' А.Д. Београд, Ул. Таковска бр.2.

            Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућностима утицаја објекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', бр.114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Уколико се носилац пројекта придржава мера заштите животне средине предвиђених тачком 2. диспозитива Решења, пројекат неће представљати значајног загађивача животне средине.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

 

 

Група за заштиту животне средине

26.децембар 2017.

 

      Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2

 

     Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''SD-Железара (димњак)'' LTE-SD49, SDU49, SDO49, у Смедереву на катастарској парцели број 2571/1 КО Радинац, (реконструкција РБС ''SD-Железара (димњак) UMTS''-SD49, SDU49), у оквиру комплекса железаре Смедерево
 

     На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне  послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

     jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за базну станицу мобилне телефоније телефоније ''SD- Железара (димњак)'' LTE-SD49, SDU49, SDO49, у Смедереву на катастарској парцели број 2571/1 КО Радинац, (реконструкција РБС ''SD-Железара (димњак) UMTS''-SD49, SDU49 ) у  оквиру комплекса железаре Смедерево.

     Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр.1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 27.12.2017. до 05.01.2018. године, у времену од 10 до 14 часова.

    Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

26.децембар 2017.

 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт  отпада који није опасан, оператера Сејнур Камберовски  пр сакупљање и трговина отпадом  ŠUKI KEŠ  ул.Аласка број 41, Смедерево

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање интегралне  дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

 

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 13.12.2017.године, оператер Сејнур Камберовски пр сакупљање и трговина отпадом ŠUKI KEŠ Смедерево, ул. Аласка број 41 (матични број 64784293, шифра делатности 3811-скупљање отпада који није опасан) поднеo захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада и то:

 

16 01 03          отпадне гуме

16 01 06          отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте

19 10 01          отпад од гвожђа и челика

19 10 02          отпад од обојених метала

17 04 01          бакар, бронза, месинг

17 04 02          алуминијум

17 04 03          олово

17 04 04          цинк

17 04 05          гвожђе и челик

17 04 11          каблови другачији од оних наведених у 17 04 10

 

Допуну документације оператер је доставио дана 22.12. 2017.године.

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 03.01.2018. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

 

Група за заштиту животне средине

20.децембар 2017.

TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину реконструисане базне станице мобилне телефоније ''Смедерево 3'', на катастарској парцели број 1926 КО Смедерево, у улици 17.октобра бр.12, у Смедереву, носиоца пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

jавност да је носилац пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину реконструисане базне станице мобилне телефоније ''Смедерево 3'', на катастарској парцели број 1926 КО Смедерево, у улици 17.октобра бр.12, у Смедереву, заведен под бројем 501-139/2017-05 од  18.04.2017.године.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 20.12. до 29.12.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

 

Група за заштиту животне средине

20.децембар 2017.

TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији '' Водањ '', на катастарској парцели број 1003/2 КО Ландол. носиоца пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

jавност да је носилац пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији '' Водањ '', на катастарској парцели број 1003/2 КО Ландол заведен под бројем 501-163/2016-05 од  22.04.2016.године.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 20.12. до 29.12.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

 

Група за заштиту животне средине

14.децембар 2017.

            Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Таковска 2

 

           

Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''Mихајловац-SD14, SDU14, SDO14'', (реконструкција РБС ''Михајловац- SD14'')  на антенском стубу у Михајловцу, на кат.парц. бр. 3552 КО Михајловац

  

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за радио базну станицу мобилне телефоније ''Mихајловац - SD14, SDU14, SDO14'', (реконструкција РБС ''Михајловац - SD14'')  на антенском стубу у Михајловцу, на кат.парц. бр. 3552 КО Михајловац, заведен под бројем 501-456/2017-05 од 05.12.2017.год.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 13.12. до 23.12.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Група за заштиту животне средине

14.децембар 2017.

            Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Таковска 2

 

           

Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''Биновац - SD09, SDU09, SDO09'', (реконструкција РБС ''Биновац- SD09 '')  на антенском стубу у Биновцу, на кат.парц. бр. 1403 КО Биновац  у Биновцу

  

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

  

jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за радио базну станицу мобилне телефоније ''Биновац - SD09, SDU09, SDO09'', (реконструкција РБС ''Биновац- SD09 '')  на антенском стубу у Биновцу, на кат.парц. бр. 1403 КО Биновац., заведен под бројем 501-455/2017-05 од 05.12.2017.год.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 13.12. до 23.12.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Група за заштиту животне средине

06.децембар 2017.

 

Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу и услуге Valman, Београд-Врачар, Господара Вучића 35

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицајa на животну средину за увођење нове технологије која се користи у процесу производње арматуре за водоводне и канализационе цеви на катaстарској парцели број 464/5 КО Смедерево, Шалиначка бб, у Смедереву

На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 28. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

носилац пројектa Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и услуге Valman, Београд-Врачар, Господара Вучића 35, поднео је захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицајa на животну средину за увођење нове технологије која се користи у процесу производње арматуре за водоводне и канализационе цеви на катaстарској парцели број 464/5 КО Смедерево, Шалиначка бб, у Смедереву, заведен под бројем 501-417/2017-05 од 02.11.2017.године.

У складу са чланом 24. ставом 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, донело је Решење о давању сагласности на предметну ажурирану Студију, број 501-417/2017-05 од 30.11.2017.године.

У складу са чланом 24. ставом 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада предметног Пројекта, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној ажурираној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

Носилац пројекта и заинтересовани органи, организације и јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Група за заштиту животне средине

15.новембар 2017.

 

        Обавештење о подношењу Захтева за измену интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада, оператера  Друштво са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1

        Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну интегралне дозволе за 

складиштење и третман неопасног отпада

 

         Надлежни орган обавештава јавност да је дана 06. 11.2017. године, оператер Друштво са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедерево, Дунавска 1 (регистрован код АПР са матичним бројем 17433156), поднеo Захтев за измену интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада. Измена се односи на увођење нове катастарске парцеле број 838/1 КО Липе II Смедерево, на којој ће се обављати третман-складиштење неопасног отпада индексних бројева наведених у захтеву.

            Комплетну документацију оператер је доставио дана 14.11.2017.године.

            Рок за достављање мишљења и предлога је 22.11.2017. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

            Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

14.новембар 2017.

 

Обавештење о доношењу Решења о измени интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Смедерева, оператера Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, Народног фронта број 4 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу о измени интегралне дозволе за сакупљање и транспорт  

неопасног отпада на територији града Смедерева

 

оператеру постројења Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља Смедерево, Народног фронта бр. 4,  (регистрован код АПР са матичним бројем 20782633, са шифром делатности: 9603 - погребне и сродне делатности).

Измена се односи на промену пословног имена оператера Јавно комунално предузеће  Чистоћа Смедерево, улица Шалиначка бб, у Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево, Народног фронта бр.4.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

08.новембар 2017.

 

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и услуге VALMAN doo Београд-Врачар, Господара Вучића бб

Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за увођење нове технологије која се користи у процесу производње арматуре за водоводне и канализационе цеви, на катaстарској парцели број 464/5 КО Смедерево, Шалиначка бб, у Смедереву 

На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са члан 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је носилац пројекта Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и услуге VALMAN Београд-Врачар, Господара Вучића 35, поднео захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за увођење нове технологије која се користи у процесу производње арматуре за водоводне и канализационе цеви, на катaстарској парцели број 464/5 КО Смедерево, Шалиначка бб, у Смедереву, заведен под бројем 501-417/2017-05 од 02.11.2017.године

Јавни увид у предметну ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 08.11. до 28.11.2017. године, у времену од 10 до 12 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној ажурираној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, у Смедереву, дана 28.11.2017. године, у времену од 11 до 12 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној ажурираној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

06.новембар 2017.

 

Обавештење о подношењу Захтева за измену интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Смедерева, оператера Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево, Народног фронта број 4

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. ставова 1. и 2. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену интегралне дозволе

за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Смедерева

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 02.11.2017. године, оператер Јавно комунално предузеће  Зеленило и гробља Смедерево, Народног фронта број 4  (регистрован код АПР са матичним бројем 20782633, са шифром делатности: 9603 - Погребне и сродне делатности) поднеo Захтев за измену интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Смедерева, регистарског броја 59, коју је издало  Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, под бројем 501-375/2015-05 дана 23.11.2015. године.

Измена се односи на промену пословног имена оператера: Јавно комунално предузеће  Чистоћа Смедерево, Шалиначка бб, у Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево, Народног фронта број 4.

Рок за достављање мишљења и предлога је 13.11.2017. године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

31.октобар 2017.

 

Привредно друштво за производњу и промет ''EURO-METAL B&B'' DOO Осипаоница, Гајска 5

Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицајa на животну средину за постројење за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада, на делу катастарске парцеле број 5224/1 КО Осипаоница

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-362/2017-05 од 30.10.2017.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за постројење за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада, на делу катастарске парцеле број 5224/1 КО Осипаоница,  носиоца пројекта Привредно друштво за производњу и промет ''EURO-METAL B&B'' DOO Осипаоница, Гајска 5.

            Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. ''Остали пројекти'' подтачка 2.''Постројења за управљање отпадом''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

26.октобар 2017.

 

Обавештење о доношењу Решења о одузимању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператеру постројења Ортачком друштву за производњу, рециклажу, трговину и услуге експорт - импорт Митровић и др. - промет Осипаоница, Подунавска бб

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 14/2016), објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О одузимању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператеру постројења Ортачком друштву за производњу, рециклажу, трговину и услуге експорт - импорт Митровић и др. - промет Осипаоница, Подунавска бб, издата Решењем Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, број 501-33/2011-08 од 11.03.2011. године, регистарског броја 08.

Надлежни орган обавештава јавност да је решавајући по предлогу инспектора за заштиту животне средине, дана 26.10.2017. године,  донео Решење о одузимању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператеру постројења Ортачком друштву за производњу, рециклажу, трговину и услуге експорт - импорт Митровић и др. - промет Осипаоница, Подунавска бб,  јер оператер не поступа у складу са условима утврђеним у дозволи, тако што: 1) на предметној локацији није извршио мере наложене од стране надлежног инспектора за заштиту животне средине у датом року, тј. није уградио сепаратор масти и уља за прихват потенцијално зауљених атмосферских вода, у оквиру постројења за управљање отпадом; 2) поступа са отпадом на начин којим угрожава животну средину и здравље људи, односно не примењује мере заштите животне средине, контроле загађивања, спречавања удеса или пожара - како је утврђено Записником о инспекцијском надзору Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, Групе за инспекцију заштите животне средине ГУ Смедерево, број 501-391/2017-06 од 23.10.2017. године.

             Решењем о одузимању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада забрањује се пријем отпада на локацији-катастарској парцели број 5194/8  КО  Осипаоница, у Шумадијској бб.

 

Група за заштиту животне средине

24.октобар 2017.

 

Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Привредном друштву за трговину на велико и мало Ненад промет  Д.О.О. Осипаоница, Подунавска 81

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

  

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе

за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру Привредном друштву за трговину на велико и мало Ненад промет  Д.О.О. Осипаоница, Подунавска 81 (регистрован код АПР са матичним бројем 20886200, са шифром делатности 4677 - трговина на велико отпацима и остацима).

Допуна се односи на увођење нових индексних  бројева неопасног отпада, који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарским парцелама број 4933/13 и 4933/97 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

24.октобар 2017.

 

      Обавештење о доношењу Решења о одузимању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада, оператеру постројења Привредном друштву ''Радком БГД'' д.о.о. Београд-Земун, Угриновачки пут бр.92А

 

     Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 14/2016), објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

    О одузимању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада, оператеру постројења Привредном друштву ''Радком БГД'' д.о.о. Београд-Земун, Угриновачки пут бр.92А, издата Решењем Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Одсека за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Групе за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, број 501-98/2015-05 од 25.03.2015. године, регистарског броја 56.

     Надлежни орган обавештава јавност да је решавајући по предлогу инспектора за заштиту животне средине, дана 23.10.2017. године,  донео Решење о одузимању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада, оператеру постројења Привредном друштву ''Радком БГД'' д.о.о. Београд-Земун, Угриновачки пут бр.92А, јер оператер није поступио у складу са условима утврђеним у дозволи, с обзиром да на предметној локацији нема успостављено постројење за управљање отпадом и не обавља сакупљање и транспорт отпада, како је и утврђено Записником о инспекцијском надзору Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, Групе за инспекцију заштите животне средине ГУ Смедерево, број 501-311/2017-06 од 26.09.2017. године.

     Решењем о одузимању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада забрањује се пријем отпада на локацији-катастарској парцели број 2571/2  КО  Радинац, у оквиру комплекса Железаре Смедерево.

 

Група за заштиту животне средине

11.октобар 2017.

 

             Привредно друштво за производњу и промет ''EURO-METAL B&B'' DOO Осипаоница, Гајска 5

            Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за постројење за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада, на катастарској парцели број 5224/1 КО Осипаоница, у Осипаоници

 

           На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

          јавност да је носилац пројекта Привредно друштво за производњу и промет '' EURO -METAL B&B '' DOO Осипаоница, Гајска 5, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за постројење за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада, на катастарској парцели број 5224/1 КО Осипаоница, у Осипаоници, заведен под бројем 501-366/2017-05 од  04.10.2017.године.

        Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву,  Омладинска 1, (канцеларија бр. 35), у периоду од 11.10. до 20.10.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

        Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног постројења на животну средину, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

10.октобар 2017.

 

Обавештење о подношењу Захтева за допуну дозволе за складиштење и  третман неопасног отпада, оператера Привредног друштва за трговину на велико и мало Ненад Промет ДОО Осипаоница, Подунавска 81

           

          Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за  допуну  дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

            Надлежни орган обавештава јавност да је дана 29.09.2017.године, оператер Привредно друштво за трговину на велико и мало Ненад Промет ДОО, Осипаоница,  Подунавска 81, (регистрован код АПР са матичним бројем 20886200, са шифром делатности 4677- трговина на велико отпацима и остацима) поднеo Захтев за допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, издате под бројем 501-145/2013-08 од 24.09.2013.године, од стране Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Групе за заштиту животне средине.

 

       Допуна се односи на увођење нових индексних бројева неопасног отпада и то : отпади од заваривања (индексни број 12 01 13), компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15 (индексни број 16 02 16), истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани (индексни број 16 08 03), калај (индексни број 17 04 06), папир и картон (индексни број 19 12  01), пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04 (индексни број 03 01 05), отпади који нису другачије специфицирани  (индексни број 03 01 99), отпад од коре и дрвни отпад  (индексни број 03 03 01), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 03 03 99), отпади који нису другачије специфицирани (04 02 99), фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра (индексни број 09 01 07), фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра (индексни број 09 01 08), камере за једнократну употребу без батерија (индексни број 09 01 10), камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних наведених у 09 01 11  (индексни број 09 01 12), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 09 01 99), пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04  (индексни број 10 01 01), летећи пепео од угља (индексни број 10 01 02), летећи пепео тресета и сировог дрвета (индексни број 10 01 03), шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних наведених у 10 01 14 (индексни број 10 01 15), летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16 (10 01 17), пескови из флуидизованог слоја (индексни број 10 01 24), отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ (10 01 25), отпад од млевења (индексни број 10 02 10), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 02 99), остаци анода (индексни број 10 03 02), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 04 99), шљаке из примарне и секундарне производње (индексни број 10 05 01), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 05 99), шљаке из примарне и секундарне производње(индексни број 10 06 01), згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње (индексни број 10 06 02), остале чврсте честице и прашина (индексни број 10 06 04), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 06 99), шљаке из примарне и секундарне производње(индексни број 10 07 01), згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње(индексни број 10 07 02), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 07 99), чврсте честице и прашина (индексни број 10 08 04), остале шљаке (индексни број 10 08 09), струготине са аноде (индексни број 10 08 14), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 08 99), шљака из пећи (индексни број 10 09 03), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 09 99), шљака из пећи (индексни број 10 10 03), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 10 99), отпадни влакнасти материјали на бази стакла (индексни број 10 11 03), чврсте честице и прашина(индексни број 10 11 05), отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11 (индексни број 10 11 12), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 11 99), отпадна припремна мешавина пре термичког третмана(индексни број 10 12 01), чврсте честице и прашина  (индексни број 10 12 03), одбачени калупи (индексни број 10 12 06), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  10 12 99), тврди цинк (индексни број  11 05 01), пепео од цинка (индексни број  11 05 02), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  11 05 99), потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20 (индексни број  12 01 21), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број  12 01 99), композитна амбалажа (индексни број  15 01 05), земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 (индексни број  17 05 04),  ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 (индексни број  17 05 06), мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03 (индексни број  17 09 04), биодеградабилни отпад (индексни број  20 02 01), земља и камен (индексни број  20 02 02) и остали небиодеградабилни отпад (индексни број  20 02 03), који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарским парцелама број 4933/13 и 4933/97 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

 

          Рок за достављање мишљења и предлога је 16.10.2017.године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

         Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

04.октобар 2017.

 

               Друштво са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедеревo, Дунавска 1

           Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицајa на животну средину за Пројекат - складиштење и третман неопасног отпада, на катастарској парцели број 838/1 КО Липе II

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            јавност да је донето Решење број 501-146/2016-05 од 02.10.2017.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - складиштење и третман неопасног отпада, на катастарској парцели број 838/1 КО Липе II, носиоца пројекта Друштва са ограниченом одговорношћу ИМЕТАК Смедеревo, Дунавска 1.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. ''Остали пројекти'' подтачка 2.''Постројења за управљање отпадом''.   

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

20.септембар 2017.

                   

                 Друштво са ограниченом одговорношћу ''ИМЕТАК'' Смедерево, Дунавска 1

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - складиштење и третман неопасног отпада, на катастарској парцели број 838/1 КО Липе II

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

            jавност да је носилац пројекта Друштво са ограниченом одговорношћу ''ИМЕТАК'' из Смедерева, Дунавска 1, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за Пројекат – складиштење и третман неопасног отпада, на катастарској парцели број 838/1 КО Липе II, заведен под бројем 501-146/2016-05.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 20.09. до 29.09.2017.године, у времену од 10 до 12 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног Пројекта на животну средину овом надлежном органу .

 

Група за заштиту животне средине

08.септембар 2017.

 

Обавештење о донетом Решењу о издавању дозволе за третман - складиштење  и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге doo METALING P.U.T Smederevo

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

оператеру постројења Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге doo METALING P.U.T Smederevo, Београдски пут 70, (регистрован код АПР са матичним бројем 17209221, са шифром делатности 4690-неспецијализована трговина на велико), следећих индексних бројева: 01 05 04 муљеви и отпади од бушења за изворишта питке воде,02 01 01 муљеви од прања и чишћења, 02 01 03 отпад од биљног ткива, 02 01 06 животињски фецес, урин и ђубриво (укључујући и отпадну сламу), течни отпад, сакупљен одвојено и третиран ван места настајања, 02 01 07 отпади из шумарства, 02 01 99 отпади који нису другачије специфицирани, 02 02 01 муљеви од прања и чишћења, 02 02 02 отпад од животињског ткива, 02 02 03 материјали неподобни за потрошњу или обраду, 02 02 04 муљеви од третмана течног отпада на месту настајања, 02 02 99 отпади који нису другачије специфицирани, 02 03 01 муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације, 02 03 02 отпади од конзерванса, 02 03 04 материјали неподобни за потрошњу или обраду, 02 03 05 муљеви од третмана течног отпада на месту настајања, 02 03 99 отпади који нису другачије специфицирани, 02 04 01 земља од чишћења и прања шећерне репе, 02 04 02 калцијум карбонат ван спецификације, 02 04 03 муљеви од третмана течног отпада на месту настајања, 02 04 99 отпади који нису другачије специфицирани, 02 05 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду, 02 05 02 муљеви од третмана течног отпада на месту настајања, 02 05 99 отпади који нису другачије специфицирани, 02 06 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду, 02 06 02 отпади од конзерванса, 02 06 03 муљеви од третмана течног отпада на месту настајања, 02 06 99 отпади који нису другачије специфицирани, 02 07 01 отпади од прања, чишћења и механичког третмана сировог материјала, 02 07 02 отпади од дестилације алкохола, 02 07 04 материјали неподобни за потрошњу или обраду, 02 07 05 муљеви од третмана течног отпада на месту настајања, 02 07 99 отпади који нису другачије специфицирани, 03 01 01 отпадна кора и плута, 03 01 05 пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04, 03 01 99 отпади који нису другачије специфицирани, 03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад, 03 03 07 механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног папира и картона, 03 03 08 отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи, 03 03 09 кречни отпадни муљ, 03 03 10 остаци влакана, муљеви од влакана, пуниоца и превлака из механичке сепарације, 03 03 11 муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања, 03 03 99 отпади који нису другачије специфицирани, 04 01 01 отпади од уклањања другог ткива са коже, 04 01 02 кречни отпад, 04 01 07 муљеви без хрома, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања, 04 01 99 отпади који нису другачије специфицирани, 04 02 10 органска материја из природних производа (нпр. маст, восак), 04 02 20 муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 04 02 19, 04 02 21 отпади од непрерађених текстилних влакана, 04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана, 04 02 99 отпади који нису другачије специфицирани, 05 01 10 муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 05 01 09, 06 05 03 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 06 05 02, 07 01 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 01 11, 07 02 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 02 11, 07 02 99 отпади који нису другачије специфицирани, 07 03 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 03 11, 07 03 99 отпади који нису другачије специфицирани, 07 04 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 04 11, 07 04 99 отпади који нису другачије специфицирани, 07 05 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 05 11, 07 05 14 чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13, 07 05 99 отпади који нису другачије специфицирани, 07 06 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 06 11, 07 06 99 отпади који нису другачије специфицирани, 07 07 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 07 11, 08 01 16 муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15, 08 03 13 отпадно мастило другачије од оног наведеног у 08 03 12, 08 03 15 муљеви од мастила другачији од оних наведених у 08 03 14, 08 04 10 отпадни лепкови и заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09, 08 04 12 муљеви од лепкова и заптивача другачији од оних наведених у 08 04 11, 08 04 14 муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче другачији од оних наведених у 08 04 13, 08 04 16 течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче другачији од оних споменутих у 08 04 15, 10 01 21 муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 10 01 20, 15 01 01 папирна и картонска амбалажа,15 01 03 дрвена амбалажа, 16 03 06 органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05, 16 07 99 отпади који нису другачије специфицирани, 17 02 01 дрво, 17 05 06 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05, 18 01 09 лекови другачији од оних наведених у 18 01 08, 18 02 08 лекови другачији од оних наведених у 18 02 07, 19 02 06 муљеви из физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05, 19 05 02 некомпостирана фракција животињског и биљног отпада, 19 05 03 компост ван спецификације, 19 05 99 отпади који нису другачије специфицирани, 19 06 03 течност из анаеробног третмана комуналног отпада, 19 06 04 дигестат из анаеробног третмана комуналног отпада, 19 06 05 течност из анаеробног третмана животињског и биљног отпада, 19 06 06 дигестат из анаеробног третмана животињског и биљног отпада, 19 06 99 отпади који нису другачије специфицирани, 19 07 03 процедне воде из санитарних депонија другачије од оних наведених у 19 07 02, 19 08 01 отпад од механичког раздвајања на решеткама, 19 08 05 муљеви од третмана урбаних отпадних вода, 19 08 09 смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и масноће, 19 08 12 муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 11, 19 08 14 муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 13, 19 08 99 отпади који нису другачије специфицирани, 19 09 01 чврсти отпад из примарне филтрације механичког раздвајања на решеткама, 19 09 02 муљеви од бистрења воде, 19 09 04 истрошени активни угаљ, 19 09 99 отпади који нису другачије специфицирани, 19 11 06 муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 19 11 05, 19 12 01 папир и картон, 19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06, 19 13 02 чврсти отпад од ремедијације земљишта другачије од оних наведених у 19 12 11,19 13 04 муљеви од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 03, 19 13 06 муљеви од ремедијације поземних вода другачији од оних наведених у 19 13 05, 19 13 08 течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације поземних вода другачији од оних наведених у 19 13 07, 20 01 01 папир и картон, 20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана, 20 01 10 одећа, 20 01 25 јестива уља и масти, 20 01 28 боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27, 20 01 32 лекови другачији од оних наведених у 20 01 31, 20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37, 20 02 01 биодеградабилни отпад, 20 03 02 отпад са пијаца, 20 03 03 остаци од чишћења улица, 20 03 04 муљеви из септичких јама, 20 03 06 отпад од чишћења канализације, 20 03 07 кабасти отпад, 20 03 99 комунални отпади који нису другачије специфицирани, на катастарској парцели број 493/34  КО Смедерево, у улици Годоминској бб, у Смедереву.

 

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр.35.

 

Група за заштиту животне средине

08.септембар 2017.

 

Обавештење о доношењу Решења о допуни интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера Привредног друштва за промет и рециклажу секундарних сировина ГАГИ ПРОМЕТ доо Осипаоница, Београдска бб

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе

за складиштењe и третман неопасног отпада

 

оператеру Привредном друштву за промет и рециклажу секундарних сировина ГАГИ ПРОМЕТ доо Осипаоница, Београдска бб, (регистрован код АПР са матичним бројем 20662590, са шифром делатности 3832-поновна употреба разврстаних материјала).  

Допуна се односи на увођење новог индексног броја неопасног отпада  03 03 07 - механички издвојени непотребни састојци при производњи од отпадног папира и картона, који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 4933/96 КО Осипаоница, Београдска бб, у Осипаоници, а капацитет постројења се неће мењати. 

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

08.септембар 2017.

 

Обавештење о доношењу Решења о одузимању дозволе за третман-складиштење неопасног отпада, оператеру постројења Привредном друштву за производњу, трговину и услуге Стефан уље доо, Ђура Салаја бб, Смедерево

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 14/2016), објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

О одузимању дозволе за третман-складиштење неопасног отпада, оператеру постројења Привредном друштву за производњу, трговину и услуге Стефан уље доо, Ђура Салаја бб, Смедерево, издата Решењем Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсека за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Групе за заштиту животне средине, број 501-204/2016-05 од 01.07.2016. године, регистарског броја 63.

Надлежни орган обавештава јавност да је решавајући по предлогу инспектора за заштиту животне средине, дана 25.08.2017. године,  донео Решење о одузимању дозволе за третман-складиштење неопасног отпада оператеру постројења Привредном друштву за производњу, трговину и услуге Стефан уље доо, Ђура Салаја бб, Смедерево,  јер није поступио у складу са условима утврђеним у дозволи, тако што на предметној локацији није извршио мере наложене од стране надлежног инспектора за заштиту животне средине, утврђене Записником о инспекцијском надзору број 501-151/2017-05 од 26.04.2017. године.

Решењем о одузимању дозволе за третман-складиштење неопасног отпада, забрањује се пријем отпада на локацији-катастарској парцели број 551 КО Смедерево.

 

Група за заштиту животне средине

31.август 2017.

 

Обавештење о подношењу Захтева за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера  Привредног друштва за промет и рециклажу секундарних сировина Gagi promet doo, Осипаоница

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о пријему захтева за  допуну интегралне дозволе

за складиштење и третман неопасног отпада

 

              Надлежни орган обавештава јавност да је дана 30.08.2017.године, оператер Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина Gagi promet doo Осипаоница (регистрован код АПР са матичним бројем 20599685, са шифром делатности 3832- поновна употреба разврстаних материјала) поднеo Захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, издате под бројем 501-89/2011-0 од 03.06.2011.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине.

            Допуна се односи на увођење новог индексног броја неопасног отпада  03 03 07 - механички издвојени непотребни састојци при производњи од отпадног папира и картона, који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 4933/96 КО Осипаоница, Београдска бб, у Осипаоници, а капацитет постројења се неће мењати.

Рок за достављање мишљења и предлога је 06.09.2017.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

23.август 2017.

 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман - складиштење неопасног отпада, оператера doo METALING P.U.T Smederevo 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о пријему захтева за  издавање  дозволе за третман - складиштење неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 21.08.2017.године, оператер doo METALING P.U.T Smederevo, Београдски пут 70, (регистрован код АПР са матичним бројем 17209221, са шифром делатности 4690- неспецијализована трговина на велико), поднео Захтев за издавање дозволе за третман-складиштење неопасног отпада на катастарској парцели број 493/34 КО Смедерево,  улица Годоминска бб.

Рок за достављање мишљења и предлога је 29.08.2017.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

16.август 2017.

 

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдска 70

Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицајa на животну средину за постројење за складиштење и третман - компостирање неопасног биоразградивог отпада, на кат.парц.бр. 493/34 КО Смедерево

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            јавност да је донето Решење број 501-283/2017-05 од 14.08.2017.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за постројење за складиштење и третман - компостирање неопасног биоразградивог отпада, на кат.парц.бр. 493/34 КО Смедерево,  носиоца пројекта Друштвa са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 14. ''Остали пројекти'' подтачка 2.''Постројења за управљање отпадом''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

02.август 2017.

 

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постројења за складиштење и третман - компостирање неопасног биоразградивог отпада, на кат.парц.бр. 493/34 КО Смедерево

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А 

 

jавност да је носилац пројекта Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постројења за складиштење и третман - компостирање неопасног биоразградивог отпада, на кат.парц.бр. 493/34 КО Смедерево, заведен под бројем 501-283/2017-05 од  31.07.2017.године.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву,  Омладинска 1, (канцеларија бр. 35), у периоду од 02.08. до 11.08.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног п на животну средину, овом надлежном органу.

 

 

Група за заштиту животне средине

02.август 2017.

 

VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж   

 

Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''СД_ Смедерево_2'' - BA 1023_02'' на кат.парц. бр. 8329/1 КО Смедерево, на стамбеној згради у улици Ђуре Даничића бр.88, у Смедереву, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж

На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-204/2017-05 од 26.07.2017.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''СД_ Смедерево_2'' - BA 1023_02'' на кат.парц. бр. 8329/1 КО Смедерево, на стамбеној згради у улици Ђуре Даничића бр.88, у Смедереву, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж.

Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ''инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

02.август 2017.

 

VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж   

 

Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – реконструкције радио базне станице мобилне телефоније ''СД Смедерево Центар - BA 1052_04'' на кат.парц. бр. 1948 КО Смедерево, на стамбеној згради у улици Ивана Гундулића бр.1, у Смедереву, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж

На основу члана 10. став 4. и 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-205/2017-05 од 26.07.2017.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''СД Смедерево Центар - BA 1052_04'' на кат.парц. бр. 1948 КО Смедерево, на стамбеној згради у улици Ивана Гундулића бр.1, у Смедереву, носиоца пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж.

Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ''инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Обавештење о јавном увиду и расправи у Студије заштите и Нацрте Одлука о проглашењу Споменика природе: "Храст лужњак - Долово", 'Храст лужњак - Смедерево', 'Храст Платнара' и 'Карађорђев дуд'

12.јул 2017.

 

На основу члана 43. Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, оглашава

 

Ј А В Н И  У В И Д


 у Студије заштите и Нацрте Одлука о проглашењу Сп
oменика природе:

 

"Храст лужњак - Долово" 

 ''Храст лужњак - Смедерево'' 

''Храст Платнара''  и

''Карађорђев дуд'' 

 

 

Јавни увид у Нацрте Одлука о проглашењу Спoменика природе: ''Храст лужњак - Долово'', ''Храст лужњак - Смедерево'', ''Храст Платнара'' и ''Карађорђев дуд'' и Студије заштите наведених споменика природе које је израдио Завод за заштиту природе Србије, одржаће се у трајању од 20 дана, почев од 12.07. до 31.07.2017. године у просторијама Градске управе Смедерево, улица Омладинска број 1 (соба број 35, II спрат), у времену од 10 до 12 часова.

Увид у Нацрте одлука и Студије заштите наведених споменика природе може се извршити и на интернет страници града Смедерева, www.grad.smederevo.org.rs.

Физичка и правна лица, за време трајања јавног увида, могу доставити примедбе и мишљења у писаној форми, на писарници Градске управе Смедерево, улица Омладинска број 1, или на e-mail ekologija@smederevo.org.rs. 

             Јавна расправа о Нацртима Одлука о проглашењу Спoменика природе и Студијама заштите биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска број 1, дана 01.08.2017. године, са почетком у 11 часова.

 

Група за заштиту животне средине

12.јул 2017.

 

VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж   

 

            Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – реконструкције радио базне станице мобилне телефоније ''СД Смедерево Центар - BA 1052_04'' на кат.парц. бр. 1948 КО Смедерево, на стамбеној згради у улици Ивана Гундулића бр.1, у Смедереву

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А 

 

jавност да је носилац пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - реконструкције радио базне станице мобилне телефоније ''СД Смедерево Центар - BA 1052_04'' на кат.парц. бр. 1948 КО Смедерево, на стамбеној згради у улици Ивана Гундулића бр.1, у Смедереву, заведен под бројем 501-205/2017-05 од 01.06.2017.године.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 12.07. до 22.07.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

12.јул 2017.

             

             VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж   

            

             Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – реконструкције радио базне станице мобилне телефоније ''СД_ Смедерево_2'' - BA 1023_02'' на кат.парц. бр. 8329/1 КО Смедерево, на стамбеној згради у улици Ђуре Даничића бр.88, у Смедереву

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

  

jавност да је носилац пројекта VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 1ж, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - реконструкције радио базне станице мобилне телефоније ''СД_ Смедерево_2'' - BA 1023_02'' на кат.парц. бр. 8329/1 КО Смедерево, на стамбеној згради у улици Ђуре Даничића бр.88, у Смедереву, заведен под бројем 501-204/2017-05 од 01.06.2017.године.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 12.07. до 22.07.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.