Grupa za zaštitu životne sredine

12.januar 2018.

 

Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2 

           

Obaveštenje o donetom rešenju da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara (dimnjak)'' LTE-SD49, SDU49, SDO49, u Smederevu na katastarskoj parceli broj 2571/1 KO Radinac, (rekonstrukcija RBS ''SD-Železara (dimnjak) UMTS''-SD49, SDU49), u okviru kompleksa železare Smederevo

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-468/2017-05 od 10.01.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara (dimnjak)'' LTE-SD49, SDU49, SDO49, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 2571/1 KO Radinac, u okviru kompleksa železare Smederevo, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.januar 2018.

 

Obaveštenje o donetom Rešenju o izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport  otpada koji nije opasan, operatera Sejnur Kamberovski  pr sakupljanje i trgovina otpadom  ŠUKI KEŠ  ul.Alaska broj 41, Smederevo

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE 

o izdatoj integralnoj dozvoli  za sakupljanje i transport  otpada koji nije opasan

 

          operateru Sejnur Kamberovski pr sakupljanje i trgovina otpadom ŠUKI KEŠ Smederevo, ul. Alaska broj 41, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 64784293, šifra delatnosti 3811-skupljanje otpada koji nije opasan), sledećih indeksnih brojeva: 16 01 03 otpadne gume; 16 01 06  otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente;19 10 01; otpad od gvožđa i čelika ; 19 10 02 otpad od obojenih metala; 17 04 01 bakar, bronza, mesing 17 04 02  aluminijum; 17 04 03 olovo; 17 04 04 cink; 17 04 05 gvožđe i čelik; 17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10;

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.januar 2018.

 

TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd 

 

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstruisanu baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 3'', na katastarskoj parceli broj 1926 KO Smederevo, u ulici 17.oktobra br.12, u Smederevu, nosioca projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-139/2017-05 od 08.01.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstruisanu baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 3'', na katastarskoj parceli broj 1926 KO Smederevo, u ulici 17.oktobra br.12, u Smederevu, nosioca projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ''infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.januar 2018.

 

TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

 

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Vodanj'', na katastarskoj parceli broj 1003/2 KO Landol, nosioca projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-163/2016-05 od 08.01.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije, na katastarskoj parceli broj 1003/2 KO Landol, nosioca projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ''infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.januar 2018.

 

        Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj raspravi i prezentaciji nacrta  Plana kvaliteta vazduha za grad Smederevo

 

     Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 65. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti vazduha (''Službeni glasnik republike Srbije'' broj 36/2009 i 10/2013)

 

O B A V E Š T A V A

 

zainteresovane organe, organizacije i javnost da se uvid u nacrt Plana kvaliteta vazduha za grad Smederevo, može izvršiti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, kancelarija br. 35, II sprat, u periodu od 10.01. do 20.01.2018.godine, radnim danima od 10 do 14 časova.

          Primedbe i mišljenja na nacrt Plana kvaliteta vazduha za grad Smederevo se podnose u pisanoj formi, na pisarnici Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, Grupi za zaštitu životne sredine, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, u toku trajanja javnog uvida.

       Javna rasprava i prezentacija nacrta Plana kvaliteta vazduha za grad Smederevo, biće održana 22. januara 2018. godine, u prostorijama Gradske uprave Smederevo (skupštinska sala), Omladinska br.1, sa početkom u 11 časova.     

     

Tekst nacrta Plana kvaliteta vazduha

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.decembar 2017.

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera Društva sa ograničenom odgovornošću IMETAK Smederevo, Dunavska 1

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

  

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

  

operateru postrojenja Društvu sa ograničenom odgovornošću IMETAK Smederevo, Dunavska 1, registrovan kod APR sa matičnim brojem 17433156.

 

Dopuna se odnosi na uvođenje nove lokacije - katastarska parcela broj 838/1 KO Lipe II Smederevo, na kojoj će se obavljati delatnost tretmana-skladištenja neopasnog otpada.

 

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.decembar 2017.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Takovska 2

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Mihajlovac - SD14, SDU14, SDO14'', (rekonstrukcija RBS ''Mihajlovac - SD14'') na antenskom stubu u Mihajlovcu, na kat.parc.br. 3252 KO Mihajlovac, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Takovska 2

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-456/2017-05 od 26.12.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Mihajlovac - SD14, SDU14, SDO14'', (rekonstrukcija RBS ''Mihajlovac - SD14'') na antenskom stubu u Mihajlovcu, na kat.parc.br. 3252 KO Mihajlovac, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Takovska 2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.decembar 2017.

 

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' A.D. Beograd, Ul. Takovska br.2

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu, za radio bazne stanice ''Binovac - SD09, SDU09, SDO09'' (rekonstrukcija RBS ''Binovac-SD09'') na antenskom stubu u Binovcu, na kat.parc. br. 1403 KO Binovac

 

Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost  da je doneto Rešenje broj 501-455/2017-05 od 27.12.2017. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za radio bazne stanice ''Binovac - SD09, SDU09, SDO09'' (rekonstrukcija RBS ''Binovac-SD09'') na antenskom stubu u Binovcu, na kat.parc. br. 1403 KO Binovac, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' A.D. Beograd, Ul. Takovska br.2.

            Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

26.decembar 2017.

 

      Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

     Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara (dimnjak)'' LTE-SD49, SDU49, SDO49, u Smederevu na katastarskoj parceli broj 2571/1 KO Radinac, (rekonstrukcija RBS ''SD-Železara (dimnjak) UMTS''-SD49, SDU49), u okviru kompleksa železare Smederevo
 

     Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne  poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

     javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja  na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije telefonije ''SD- Železara (dimnjak)'' LTE-SD49, SDU49, SDO49, u Smederevu na katastarskoj parceli broj 2571/1 KO Radinac, (rekonstrukcija RBS ''SD-Železara (dimnjak) UMTS''-SD49, SDU49 ) u  okviru kompleksa železare Smederevo.

     Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu od 27.12.2017. do 05.01.2018. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

    Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

26.decembar 2017.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport  otpada koji nije opasan, operatera Sejnur Kamberovski  pr sakupljanje i trgovina otpadom  ŠUKI KEŠ  ul.Alaska broj 41, Smederevo

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje integralne  dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 13.12.2017.godine, operater Sejnur Kamberovski pr sakupljanje i trgovina otpadom ŠUKI KEŠ Smederevo, ul. Alaska broj 41 (matični broj 64784293, šifra delatnosti 3811-skupljanje otpada koji nije opasan) podneo zahtev za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada i to:

 

16 01 03          otpadne gume

16 01 06          otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente

19 10 01          otpad od gvožđa i čelika

19 10 02          otpad od obojenih metala

17 04 01          bakar, bronza, mesing

17 04 02          aluminijum

17 04 03          olovo

17 04 04          cink

17 04 05          gvožđe i čelik

17 04 11          kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10

 

Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 22.12. 2017.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 03.01.2018. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.decembar 2017.

TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu rekonstruisane bazne stanice mobilne telefonije ''Smederevo 3'', na katastarskoj parceli broj 1926 KO Smederevo, u ulici 17.oktobra br.12, u Smederevu, nosioca projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu rekonstruisane bazne stanice mobilne telefonije ''Smederevo 3'', na katastarskoj parceli broj 1926 KO Smederevo, u ulici 17.oktobra br.12, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-139/2017-05 od  18.04.2017.godine.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 20.12. do 29.12.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.decembar 2017.

TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Vodanj '', na katastarskoj parceli broj 1003/2 KO Landol. nosioca projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Vodanj '', na katastarskoj parceli broj 1003/2 KO Landol zaveden pod brojem 501-163/2016-05 od  22.04.2016.godine.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 20.12. do 29.12.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.decembar 2017.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Takovska 2

 

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Mihajlovac-SD14, SDU14, SDO14'', (rekonstrukcija RBS ''Mihajlovac- SD14'')  na antenskom stubu u Mihajlovcu, na kat.parc. br. 3552 KO Mihajlovac

  

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za radio baznu stanicu mobilne telefonije ''Mihajlovac - SD14, SDU14, SDO14'', (rekonstrukcija RBS ''Mihajlovac - SD14'')  na antenskom stubu u Mihajlovcu, na kat.parc. br. 3552 KO Mihajlovac, zaveden pod brojem 501-456/2017-05 od 05.12.2017.god.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 13.12. do 23.12.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.decembar 2017.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Takovska 2

 

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Binovac - SD09, SDU09, SDO09'', (rekonstrukcija RBS ''Binovac- SD09 '')  na antenskom stubu u Binovcu, na kat.parc. br. 1403 KO Binovac  u Binovcu

  

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za radio baznu stanicu mobilne telefonije ''Binovac - SD09, SDU09, SDO09'', (rekonstrukcija RBS ''Binovac- SD09 '')  na antenskom stubu u Binovcu, na kat.parc. br. 1403 KO Binovac., zaveden pod brojem 501-455/2017-05 od 05.12.2017.god.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 13.12. do 23.12.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.decembar 2017.

 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge Valman, Beograd-Vračar, Gospodara Vučića 35

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za uvođenje nove tehnologije koja se koristi u procesu proizvodnje armature za vodovodne i kanalizacione cevi na katastarskoj parceli broj 464/5 KO Smederevo, Šalinačka bb, u Smederevu

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E 

 

nosilac projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge Valman, Beograd-Vračar, Gospodara Vučića 35, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za uvođenje nove tehnologije koja se koristi u procesu proizvodnje armature za vodovodne i kanalizacione cevi na katastarskoj parceli broj 464/5 KO Smederevo, Šalinačka bb, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-417/2017-05 od 02.11.2017.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu ažuriranu Studiju, broj 501-417/2017-05 od 30.11.2017.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada predmetnog Projekta, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj ažuriranoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.novembar 2017.

 

        Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operatera  Društvo sa ograničenom odgovornošću IMETAK Smederevo, Dunavska 1

        Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

         Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 06. 11.2017. godine, operater Društvo sa ograničenom odgovornošću IMETAK Smederevo, Dunavska 1 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17433156), podneo Zahtev za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Izmena se odnosi na uvođenje nove katastarske parcele broj 838/1 KO Lipe II Smederevo, na kojoj će se obavljati tretman-skladištenje neopasnog otpada indeksnih brojeva navedenih u zahtevu.

            Kompletnu dokumentaciju operater je dostavio dana 14.11.2017.godine.

            Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 22.11.2017. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

            Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.novembar 2017.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva, operatera Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo, Narodnog fronta broj 4 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju o izmeni integralne dozvole za sakupljanje i transport  

neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva

 

operateru postrojenja Javnom komunalnom preduzeću Zelenilo i groblja Smederevo, Narodnog fronta br. 4,  (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20782633, sa šifrom delatnosti: 9603 - pogrebne i srodne delatnosti).

Izmena se odnosi na promenu poslovnog imena operatera Javno komunalno preduzeće  Čistoća Smederevo, ulica Šalinačka bb, u Javno komunalno preduzeće Zelenilo i groblja Smederevo, Narodnog fronta br.4.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.novembar 2017.

 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge VALMAN doo Beograd-Vračar, Gospodara Vučića bb

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za uvođenje nove tehnologije koja se koristi u procesu proizvodnje armature za vodovodne i kanalizacione cevi, na katastarskoj parceli broj 464/5 KO Smederevo, Šalinačka bb, u Smederevu 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge VALMAN Beograd-Vračar, Gospodara Vučića 35, podneo zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za uvođenje nove tehnologije koja se koristi u procesu proizvodnje armature za vodovodne i kanalizacione cevi, na katastarskoj parceli broj 464/5 KO Smederevo, Šalinačka bb, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-417/2017-05 od 02.11.2017.godine

Javni uvid u predmetnu ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 08.11. do 28.11.2017. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj ažuriranoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, u Smederevu, dana 28.11.2017. godine, u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj ažuriranoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.novembar 2017.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva, operatera Javno komunalno preduzeće Zelenilo i groblja Smederevo, Narodnog fronta broj 4

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stavova 1. i 2. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS“, broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu integralne dozvole

za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 02.11.2017. godine, operater Javno komunalno preduzeće  Zelenilo i groblja Smederevo, Narodnog fronta broj 4  (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20782633, sa šifrom delatnosti: 9603 - Pogrebne i srodne delatnosti) podneo Zahtev za izmenu integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva, registarskog broja 59, koju je izdalo  Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, pod brojem 501-375/2015-05 dana 23.11.2015. godine.

Izmena se odnosi na promenu poslovnog imena operatera: Javno komunalno preduzeće  Čistoća Smederevo, Šalinačka bb, u Javno komunalno preduzeće Zelenilo i groblja Smederevo, Narodnog fronta broj 4.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 13.11.2017. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.oktobar 2017.

 

Privredno društvo za proizvodnju i promet ''EURO-METAL B&B'' DOO Osipaonica, Gajska 5

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje i mehaničku pripremu za transport neopasnog otpada, na delu katastarske parcele broj 5224/1 KO Osipaonica

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-362/2017-05 od 30.10.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje i mehaničku pripremu za transport neopasnog otpada, na delu katastarske parcele broj 5224/1 KO Osipaonica,  nosioca projekta Privredno društvo za proizvodnju i promet ''EURO-METAL B&B'' DOO Osipaonica, Gajska 5.

            Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

26.oktobar 2017.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Ortačkom društvu za proizvodnju, reciklažu, trgovinu i usluge eksport - import Mitrović i dr. - promet Osipaonica, Podunavska bb

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016), objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

O oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Ortačkom društvu za proizvodnju, reciklažu, trgovinu i usluge eksport - import Mitrović i dr. - promet Osipaonica, Podunavska bb, izdata Rešenjem Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, broj 501-33/2011-08 od 11.03.2011. godine, registarskog broja 08.

Nadležni organ obaveštava javnost da je rešavajući po predlogu inspektora za zaštitu životne sredine, dana 26.10.2017. godine,  doneo Rešenje o oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Ortačkom društvu za proizvodnju, reciklažu, trgovinu i usluge eksport - import Mitrović i dr. - promet Osipaonica, Podunavska bb,  jer operater ne postupa u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli, tako što: 1) na predmetnoj lokaciji nije izvršio mere naložene od strane nadležnog inspektora za zaštitu životne sredine u datom roku, tj. nije ugradio separator masti i ulja za prihvat potencijalno zauljenih atmosferskih voda, u okviru postrojenja za upravljanje otpadom; 2) postupa sa otpadom na način kojim ugrožava životnu sredinu i zdravlje ljudi, odnosno ne primenjuje mere zaštite životne sredine, kontrole zagađivanja, sprečavanja udesa ili požara - kako je utvrđeno Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru Odeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije, Grupe za inspekciju zaštite životne sredine GU Smederevo, broj 501-391/2017-06 od 23.10.2017. godine.

             Rešenjem o oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada zabranjuje se prijem otpada na lokaciji-katastarskoj parceli broj 5194/8  KO  Osipaonica, u Šumadijskoj bb.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.oktobar 2017.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  Privrednom društvu za trgovinu na veliko i malo Nenad promet  D.O.O. Osipaonica, Podunavska 81

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

  

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole

za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru Privrednom društvu za trgovinu na veliko i malo Nenad promet  D.O.O. Osipaonica, Podunavska 81 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20886200, sa šifrom delatnosti 4677 - trgovina na veliko otpacima i ostacima).

Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih  brojeva neopasnog otpada, koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom koje se nalazi na katastarskim parcelama broj 4933/13 i 4933/97 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.oktobar 2017.

 

      Obaveštenje o donošenju Rešenja o oduzimanju integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Privrednom društvu ''Radkom BGD'' d.o.o. Beograd-Zemun, Ugrinovački put br.92A

 

     Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016), objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

    O oduzimanju integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Privrednom društvu ''Radkom BGD'' d.o.o. Beograd-Zemun, Ugrinovački put br.92A, izdata Rešenjem Odeljenja za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Odseka za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupe za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, broj 501-98/2015-05 od 25.03.2015. godine, registarskog broja 56.

     Nadležni organ obaveštava javnost da je rešavajući po predlogu inspektora za zaštitu životne sredine, dana 23.10.2017. godine,  doneo Rešenje o oduzimanju integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Privrednom društvu ''Radkom BGD'' d.o.o. Beograd-Zemun, Ugrinovački put br.92A, jer operater nije postupio u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli, s obzirom da na predmetnoj lokaciji nema uspostavljeno postrojenje za upravljanje otpadom i ne obavlja sakupljanje i transport otpada, kako je i utvrđeno Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru Odeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije, Grupe za inspekciju zaštite životne sredine GU Smederevo, broj 501-311/2017-06 od 26.09.2017. godine.

     Rešenjem o oduzimanju integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada zabranjuje se prijem otpada na lokaciji-katastarskoj parceli broj 2571/2  KO  Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.oktobar 2017.

 

             Privredno društvo za proizvodnju i promet ''EURO-METAL B&B'' DOO Osipaonica, Gajska 5

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje i mehaničku pripremu za transport neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u Osipaonici

 

           Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

          javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju i promet '' EURO -METAL B&B '' DOO Osipaonica, Gajska 5, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje i mehaničku pripremu za transport neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u Osipaonici, zaveden pod brojem 501-366/2017-05 od  04.10.2017.godine.

        Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu,  Omladinska 1, (kancelarija br. 35), u periodu od 11.10. do 20.10.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

        Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog postrojenja na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

10.oktobar 2017.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i  tretman neopasnog otpada, operatera Privrednog društva za trgovinu na veliko i malo Nenad Promet DOO Osipaonica, Podunavska 81

           

          Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za  dopunu  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 29.09.2017.godine, operater Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo Nenad Promet DOO, Osipaonica,  Podunavska 81, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20886200, sa šifrom delatnosti 4677- trgovina na veliko otpacima i ostacima) podneo Zahtev za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdate pod brojem 501-145/2013-08 od 24.09.2013.godine, od strane Odeljenja za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Grupe za zaštitu životne sredine.

 

       Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih brojeva neopasnog otpada i to : otpadi od zavarivanja (indeksni broj 12 01 13), komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 (indeksni broj 16 02 16), istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 08 03), kalaj (indeksni broj 17 04 06), papir i karton (indeksni broj 19 12  01), piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji ne sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04 (indeksni broj 03 01 05), otpadi koji nisu drugačije specificirani  (indeksni broj 03 01 99), otpad od kore i drvni otpad  (indeksni broj 03 03 01), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 03 03 99), otpadi koji nisu drugačije specificirani (04 02 99), fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra (indeksni broj 09 01 07), fotografski film i papir koji ne sadrži srebro ili jedinjenja srebra (indeksni broj 09 01 08), kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija (indeksni broj 09 01 10), kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih u 09 01 11  (indeksni broj 09 01 12), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 09 01 99), pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04  (indeksni broj 10 01 01), leteći pepeo od uglja (indeksni broj 10 01 02), leteći pepeo treseta i sirovog drveta (indeksni broj 10 01 03), šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14 (indeksni broj 10 01 15), leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16 (10 01 17), peskovi iz fluidizovanog sloja (indeksni broj 10 01 24), otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj (10 01 25), otpad od mlevenja (indeksni broj 10 02 10), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 02 99), ostaci anoda (indeksni broj 10 03 02), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 04 99), šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 05 01), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 05 99), šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje(indeksni broj 10 06 01), zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 06 02), ostale čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 06 04), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 06 99), šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje(indeksni broj 10 07 01), zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje(indeksni broj 10 07 02), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 07 99), čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 08 04), ostale šljake (indeksni broj 10 08 09), strugotine sa anode (indeksni broj 10 08 14), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 08 99), šljaka iz peći (indeksni broj 10 09 03), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 09 99), šljaka iz peći (indeksni broj 10 10 03), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 10 99), otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla (indeksni broj 10 11 03), čvrste čestice i prašina(indeksni broj 10 11 05), otpadno staklo drugačije od onog navedenog u 10 11 11 (indeksni broj 10 11 12), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 11 99), otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana(indeksni broj 10 12 01), čvrste čestice i prašina  (indeksni broj 10 12 03), odbačeni kalupi (indeksni broj 10 12 06), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj  10 12 99), tvrdi cink (indeksni broj  11 05 01), pepeo od cinka (indeksni broj  11 05 02), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj  11 05 99), potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih navedenih u 12 01 20 (indeksni broj  12 01 21), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj  12 01 99), kompozitna ambalaža (indeksni broj  15 01 05), zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03 (indeksni broj  17 05 04),  iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05 (indeksni broj  17 05 06), mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03 (indeksni broj  17 09 04), biodegradabilni otpad (indeksni broj  20 02 01), zemlja i kamen (indeksni broj  20 02 02) i ostali nebiodegradabilni otpad (indeksni broj  20 02 03), koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom koje se nalazi na katastarskim parcelama broj 4933/13 i 4933/97 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

 

          Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 16.10.2017.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

         Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

04.oktobar 2017.

 

               Društvo sa ograničenom odgovornošću IMETAK Smederevo, Dunavska 1

           Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 838/1 KO Lipe II

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-146/2016-05 od 02.10.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 838/1 KO Lipe II, nosioca projekta Društva sa ograničenom odgovornošću IMETAK Smederevo, Dunavska 1.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom''.   

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.septembar 2017.

                   

                 Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' Smederevo, Dunavska 1

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 838/1 KO Lipe II

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je nosilac projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' iz Smedereva, Dunavska 1, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za Projekat – skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 838/1 KO Lipe II, zaveden pod brojem 501-146/2016-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 20.09. do 29.09.2017.godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.septembar 2017.

 

Obaveštenje o donetom Rešenju o izdavanju dozvole za tretman - skladištenje  i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge doo METALING P.U.T Smederevo

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Društvu sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge doo METALING P.U.T Smederevo, Beogradski put 70, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17209221, sa šifrom delatnosti 4690-nespecijalizovana trgovina na veliko), sledećih indeksnih brojeva: 01 05 04 muljevi i otpadi od bušenja za izvorišta pitke vode,02 01 01 muljevi od pranja i čišćenja, 02 01 03 otpad od biljnog tkiva, 02 01 06 životinjski feces, urin i đubrivo (uključujući i otpadnu slamu), tečni otpad, sakupljen odvojeno i tretiran van mesta nastajanja, 02 01 07 otpadi iz šumarstva, 02 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 02 02 01 muljevi od pranja i čišćenja, 02 02 02 otpad od životinjskog tkiva, 02 02 03 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu, 02 02 04 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, 02 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 02 03 01 muljevi od pranja, čišćenja, ljuštenja, centrifugiranja i separacije, 02 03 02 otpadi od konzervansa, 02 03 04 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu, 02 03 05 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, 02 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 02 04 01 zemlja od čišćenja i pranja šećerne repe, 02 04 02 kalcijum karbonat van specifikacije, 02 04 03 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, 02 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 02 05 01 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu, 02 05 02 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, 02 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 02 06 01 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu, 02 06 02 otpadi od konzervansa, 02 06 03 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, 02 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 02 07 01 otpadi od pranja, čišćenja i mehaničkog tretmana sirovog materijala, 02 07 02 otpadi od destilacije alkohola, 02 07 04 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu, 02 07 05 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, 02 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 03 01 01 otpadna kora i pluta, 03 01 05 piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04, 03 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 03 03 01 otpad od kore i drvni otpad, 03 03 07 mehanički izdvojeni nepotrebni sastojci pri proizvodnji pulpe od otpadnog papira i kartona, 03 03 08 otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži, 03 03 09 krečni otpadni mulj, 03 03 10 ostaci vlakana, muljevi od vlakana, punioca i prevlaka iz mehaničke separacije, 03 03 11 muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja, 03 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 04 01 01 otpadi od uklanjanja drugog tkiva sa kože, 04 01 02 krečni otpad, 04 01 07 muljevi bez hroma, posebno muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja, 04 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 04 02 10 organska materija iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak), 04 02 20 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 04 02 19, 04 02 21 otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana, 04 02 22 otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana, 04 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 05 01 10 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 05 01 09, 06 05 03 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 06 05 02, 07 01 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 01 11, 07 02 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 02 11, 07 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 07 03 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 03 11, 07 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 07 04 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 04 11, 07 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 07 05 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 05 11, 07 05 14 čvrsti otpadi drugačiji od onih navedenih u 07 05 13, 07 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 07 06 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 06 11, 07 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 07 07 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 07 11, 08 01 16 muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 15, 08 03 13 otpadno mastilo drugačije od onog navedenog u 08 03 12, 08 03 15 muljevi od mastila drugačiji od onih navedenih u 08 03 14, 08 04 10 otpadni lepkovi i zaptivači drugačiji od onih navedenih u 08 04 09, 08 04 12 muljevi od lepkova i zaptivača drugačiji od onih navedenih u 08 04 11, 08 04 14 muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače drugačiji od onih navedenih u 08 04 13, 08 04 16 tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače drugačiji od onih spomenutih u 08 04 15, 10 01 21 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 20, 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža,15 01 03 drvena ambalaža, 16 03 06 organski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 05, 16 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 17 02 01 drvo, 17 05 06 iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05, 18 01 09 lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 01 08, 18 02 08 lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 02 07, 19 02 06 muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana drugačiji od onih navedenih u 19 02 05, 19 05 02 nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada, 19 05 03 kompost van specifikacije, 19 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 19 06 03 tečnost iz anaerobnog tretmana komunalnog otpada, 19 06 04 digestat iz anaerobnog tretmana komunalnog otpada, 19 06 05 tečnost iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada, 19 06 06 digestat iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada, 19 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 19 07 03 procedne vode iz sanitarnih deponija drugačije od onih navedenih u 19 07 02, 19 08 01 otpad od mehaničkog razdvajanja na rešetkama, 19 08 05 muljevi od tretmana urbanih otpadnih voda, 19 08 09 smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda koje sadrže samo jestiva ulja i masnoće, 19 08 12 muljevi iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 11, 19 08 14 muljevi iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 13, 19 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 19 09 01 čvrsti otpad iz primarne filtracije mehaničkog razdvajanja na rešetkama, 19 09 02 muljevi od bistrenja vode, 19 09 04 istrošeni aktivni ugalj, 19 09 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 19 11 06 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 19 11 05, 19 12 01 papir i karton, 19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06, 19 13 02 čvrsti otpad od remedijacije zemljišta drugačije od onih navedenih u 19 12 11,19 13 04 muljevi od remedijacije zemljišta drugačiji od onih navedenih u 19 13 03, 19 13 06 muljevi od remedijacije pozemnih voda drugačiji od onih navedenih u 19 13 05, 19 13 08 tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije pozemnih voda drugačiji od onih navedenih u 19 13 07, 20 01 01 papir i karton, 20 01 08 biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana, 20 01 10 odeća, 20 01 25 jestiva ulja i masti, 20 01 28 boja, mastila, lepkovi i smole drugačiji od onih navedenih u 20 01 27, 20 01 32 lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31, 20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37, 20 02 01 biodegradabilni otpad, 20 03 02 otpad sa pijaca, 20 03 03 ostaci od čišćenja ulica, 20 03 04 muljevi iz septičkih jama, 20 03 06 otpad od čišćenja kanalizacije, 20 03 07 kabasti otpad, 20 03 99 komunalni otpadi koji nisu drugačije specificirani, na katastarskoj parceli broj 493/34  KO Smederevo, u ulici Godominskoj bb, u Smederevu.

 

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.septembar 2017.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera Privrednog društva za promet i reciklažu sekundarnih sirovina GAGI PROMET doo Osipaonica, Beogradska bb

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

operateru Privrednom društvu za promet i reciklažu sekundarnih sirovina GAGI PROMET doo Osipaonica, Beogradska bb, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20662590, sa šifrom delatnosti 3832-ponovna upotreba razvrstanih materijala).  

Dopuna se odnosi na uvođenje novog indeksnog broja neopasnog otpada  03 03 07 - mehanički izdvojeni nepotrebni sastojci pri proizvodnji od otpadnog papira i kartona, koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 4933/96 KO Osipaonica, Beogradska bb, u Osipaonici, a kapacitet postrojenja se neće menjati. 

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.septembar 2017.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o oduzimanju dozvole za tretman-skladištenje neopasnog otpada, operateru postrojenja Privrednom društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge Stefan ulje doo, Đura Salaja bb, Smederevo

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016), objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

 

O oduzimanju dozvole za tretman-skladištenje neopasnog otpada, operateru postrojenja Privrednom društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge Stefan ulje doo, Đura Salaja bb, Smederevo, izdata Rešenjem Odeljenja za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odseka za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupe za zaštitu životne sredine, broj 501-204/2016-05 od 01.07.2016. godine, registarskog broja 63.

Nadležni organ obaveštava javnost da je rešavajući po predlogu inspektora za zaštitu životne sredine, dana 25.08.2017. godine,  doneo Rešenje o oduzimanju dozvole za tretman-skladištenje neopasnog otpada operateru postrojenja Privrednom društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge Stefan ulje doo, Đura Salaja bb, Smederevo,  jer nije postupio u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli, tako što na predmetnoj lokaciji nije izvršio mere naložene od strane nadležnog inspektora za zaštitu životne sredine, utvrđene Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru broj 501-151/2017-05 od 26.04.2017. godine.

Rešenjem o oduzimanju dozvole za tretman-skladištenje neopasnog otpada, zabranjuje se prijem otpada na lokaciji-katastarskoj parceli broj 551 KO Smederevo.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.avgust 2017.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera  Privrednog društva za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Gagi promet doo, Osipaonica

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE 

o prijemu zahteva za  dopunu integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

              Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 30.08.2017.godine, operater Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Gagi promet doo Osipaonica (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20599685, sa šifrom delatnosti 3832- ponovna upotreba razvrstanih materijala) podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdate pod brojem 501-89/2011-0 od 03.06.2011.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine.

            Dopuna se odnosi na uvođenje novog indeksnog broja neopasnog otpada  03 03 07 - mehanički izdvojeni nepotrebni sastojci pri proizvodnji od otpadnog papira i kartona, koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 4933/96 KO Osipaonica, Beogradska bb, u Osipaonici, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 06.09.2017.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.avgust 2017.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje neopasnog otpada, operatera doo METALING P.U.T Smederevo 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

O B A V E Š T E Nj E

 

o prijemu zahteva za  izdavanje  dozvole za tretman - skladištenje neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 21.08.2017.godine, operater doo METALING P.U.T Smederevo, Beogradski put 70, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17209221, sa šifrom delatnosti 4690- nespecijalizovana trgovina na veliko), podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 493/34 KO Smederevo,  ulica Godominska bb.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 29.08.2017.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.avgust 2017.

 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradska 70

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje i tretman - kompostiranje neopasnog biorazgradivog otpada, na kat.parc.br. 493/34 KO Smederevo

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-283/2017-05 od 14.08.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje i tretman - kompostiranje neopasnog biorazgradivog otpada, na kat.parc.br. 493/34 KO Smederevo,  nosioca projekta Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

02.avgust 2017.

 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje i tretman - kompostiranje neopasnog biorazgradivog otpada, na kat.parc.br. 493/34 KO Smederevo

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

javnost da je nosilac projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje i tretman - kompostiranje neopasnog biorazgradivog otpada, na kat.parc.br. 493/34 KO Smederevo, zaveden pod brojem 501-283/2017-05 od  31.07.2017.godine.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu,  Omladinska 1, (kancelarija br. 35), u periodu od 02.08. do 11.08.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog p na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

02.avgust 2017.

 

VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

 

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD_ Smederevo_2'' - BA 1023_02'' na kat.parc. br. 8329/1 KO Smederevo, na stambenoj zgradi u ulici Đure Daničića br.88, u Smederevu, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-204/2017-05 od 26.07.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD_ Smederevo_2'' - BA 1023_02'' na kat.parc. br. 8329/1 KO Smederevo, na stambenoj zgradi u ulici Đure Daničića br.88, u Smederevu, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ''infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

02.avgust 2017.

 

VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat – rekonstrukcije radio bazne stanice mobilne telefonije ''SD Smederevo Centar - BA 1052_04'' na kat.parc. br. 1948 KO Smederevo, na stambenoj zgradi u ulici Ivana Gundulića br.1, u Smederevu, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-205/2017-05 od 26.07.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD Smederevo Centar - BA 1052_04'' na kat.parc. br. 1948 KO Smederevo, na stambenoj zgradi u ulici Ivana Gundulića br.1, u Smederevu, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ''infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Obaveštenje o javnom uvidu i raspravi u Studije zaštite i Nacrte Odluka o proglašenju Spomenika prirode: "Hrast lužnjak - Dolovo", 'Hrast lužnjak - Smederevo', 'Hrast Platnara' i 'Karađorđev dud'

12.jul 2017.

 

Na osnovu člana 43. Zakona o zaštiti prirode ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispr. i 14/2016), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, oglašava

 

J A V N I  U V I D


 u Studije zaštite i Nacrte Odluka o proglašenju Sp
omenika prirode:

 

"Hrast lužnjak - Dolovo" 

 ''Hrast lužnjak - Smederevo'' 

''Hrast Platnara''  i

''Karađorđev dud'' 

 

 

Javni uvid u Nacrte Odluka o proglašenju Spomenika prirode: ''Hrast lužnjak - Dolovo'', ''Hrast lužnjak - Smederevo'', ''Hrast Platnara'' i ''Karađorđev dud'' i Studije zaštite navedenih spomenika prirode koje je izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, održaće se u trajanju od 20 dana, počev od 12.07. do 31.07.2017. godine u prostorijama Gradske uprave Smederevo, ulica Omladinska broj 1 (soba broj 35, II sprat), u vremenu od 10 do 12 časova.

Uvid u Nacrte odluka i Studije zaštite navedenih spomenika prirode može se izvršiti i na internet stranici grada Smedereva, www.grad.smederevo.org.rs.

Fizička i pravna lica, za vreme trajanja javnog uvida, mogu dostaviti primedbe i mišljenja u pisanoj formi, na pisarnici Gradske uprave Smederevo, ulica Omladinska broj 1, ili na e-mail ekologija@smederevo.org.rs. 

             Javna rasprava o Nacrtima Odluka o proglašenju Spomenika prirode i Studijama zaštite biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska broj 1, dana 01.08.2017. godine, sa početkom u 11 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.jul 2017.

 

VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

 

            Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat – rekonstrukcije radio bazne stanice mobilne telefonije ''SD Smederevo Centar - BA 1052_04'' na kat.parc. br. 1948 KO Smederevo, na stambenoj zgradi u ulici Ivana Gundulića br.1, u Smederevu

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

javnost da je nosilac projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - rekonstrukcije radio bazne stanice mobilne telefonije ''SD Smederevo Centar - BA 1052_04'' na kat.parc. br. 1948 KO Smederevo, na stambenoj zgradi u ulici Ivana Gundulića br.1, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-205/2017-05 od 01.06.2017.godine.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 12.07. do 22.07.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.jul 2017.

             

             VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

            

             Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat – rekonstrukcije radio bazne stanice mobilne telefonije ''SD_ Smederevo_2'' - BA 1023_02'' na kat.parc. br. 8329/1 KO Smederevo, na stambenoj zgradi u ulici Đure Daničića br.88, u Smederevu

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je nosilac projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - rekonstrukcije radio bazne stanice mobilne telefonije ''SD_ Smederevo_2'' - BA 1023_02'' na kat.parc. br. 8329/1 KO Smederevo, na stambenoj zgradi u ulici Đure Daničića br.88, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-204/2017-05 od 01.06.2017.godine.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 12.07. do 22.07.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.jul 2017.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni integralne dozvole za skladištenje, tretman, sakupljanje i transport neopasnog otpada, operatera JKP  Zelenilo i groblja Smederevo, Narodnog fronta br.4  

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o izmeni integralne dozvole

za skladištenje, tretman, sakupljanje i transport  neopasnog otpada

 

operateru postrojenja JKP  Zelenilo i groblja Smederevo, Narodnog fronta br. 4,  (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20782633, sa šifrom delatnosti: 9603 - pogrebne i srodne delatnosti).

Izmena se odnosi na promenu poslovnog imena operatera JKP  Komunalac Smederevo u JKP Zelenilo i groblja Smederevo, Narodnog fronta br.4.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za imovinsko-pravne, stambene poslove i poslovni prostor Gradske uprave grada Smedereva - REŠENjE

07.jul 2017.

 

REŠENjE BROJ 463-84/2017-05

REŠENjE BROJ 463-86/2017-05

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za imovinsko-pravne, stambene poslove i poslovni prostor Gradske uprave grada Smedereva - REŠENjE

05.jul 2017.

 

REŠENjE O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.jul 2017.

 

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Takovska 2

               Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Osipaonica - SD11/SDU11/SDO11'', na kat.parc. br. 44/3 KO Lugavčina, Beogradska bb, u Osipaonici, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Takovska 2

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-210/2017-05 od 04.07.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Osipaonica-SD11/SDU11/SDO11'', na kat.parc. br. 44/3 KO Lugavčina, Beogradska bb, u Osipaonici, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Takovska 2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.jul 2017.

 

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ''EKOS-EXPORT IMPORT'' DOO Osipaonica, Dragutina Obradovića 29

            Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - privremeno skladište opasnog otpada (EE otpad, akumulatori i kablovi), na kat. parc. br. 4933/49 KO Osipaonica, u Osipaonici, nosioca projekta Privrednog društva za proizvodnju, trgovinu i usluge ''EKOS-EXPORT IMPORT'' DOO Osipaonica, Dragutina Obradovića 29

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-206/2017-05 od 04.07.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - privremeno skladište opasnog otpada (EE otpad, akumulatori i kablovi), na kat. parc. br. 4933/49 KO Osipaonica, u Osipaonici, nosioca projekta Privrednog društva za proizvodnju, trgovinu i usluge ''EKOS-EXPORT IMPORT'' DOO Osipaonica, Dragutina Obradovića 29.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom'', alineja 1.'' odlagališta i skladišta opasnog otpada''- kapaciteta do 10t na dan.   

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.jun 2017.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje, tretman, sakupljanje i transport neopasnog otpada, operatera JKP  Zelenilo i groblja Smederevo, Narodnog fronta br.4

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu integralne dozvole

za skladištenje, tretman, sakupljanje i transport   neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22.06.2017. godine, operater JKP  Zelenilo i groblja Smederevo, Narodnog fronta br.4,  (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20782633, sa šifrom delatnosti: 9603 - Pogrebne i srodne delatnosti) podneo Zahtev za izmenu integralne dozvole za skladištenje, tretman,sakupljanje i transport neopasnog otpada izdate pod brojem 501-84/2010-08 od 20.09.2010.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo.

Izmena se odnosi na promenu poslovnog imena operatera JKP  Čistoća Smederevo u JKP Zelenilo i groblja Smederevo, Narodnog fronta br.4.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 07.07.2017.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.jun 2017.

''Vocarescar'' DOO Beograd, Ljermontova 13/12

           

            Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - prerada puževa, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, Šalinačka bb, u Smederevu, nosioca projekta ''Vocarescar'' DOO Beograd, Ljermontova 13/12

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-208/2017-05 od 27.06.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - prerada puževa, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, Šalinačka bb, u Smederevu, nosioca projekta ''Vocarescar'' DOO Beograd, Ljermontova 13/12.           

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 9.''Prehrambena industrija'' podtačka 2. ''postrojenja za preradu, pakovanje i konzerviranje mesa, povrća i voća''.          

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.jun 2017.

TELENOR  d.o.o. Novi Beograd, Omladinskih brigada  90

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Smederevo 11'', Despota Grgura 2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), na katastarskoj parceli broj 1037/1 KO Smederevo, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta TELENOR d.o.o. Novi Beograd, Omladinskih brigada 90, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-198/2017-05 od 24.05.2017.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Smederevo 11'', Despota Grgura 2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), na katastarskoj parceli broj 1037/1 KO Smederevo, u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-198/2017-05 od 27.06.2017.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne na lokaciji ''Smederevo 11'', Despota Grgura 2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), na katastarskoj parceli broj 1037/1 KO Smederevo, u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.jun 2017.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge DEKORACIJA DOO SMEDEREVO Nikole Pašića bb   

           

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat- pogon za proizvodnju roletni, venecijanera, trakastih zavesa, komarnika, tendi, rolo vrata i rolo zavesa na kat.parc. br. 9520/1 KO Smederevo, u ulici Nikole Pašića bb, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-101/2017-05 od 20.06.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat- pogon za proizvodnju roletni, venecijanera, trakastih zavesa, komarnika, tendi, rolo vrata i rolo zavesa na kat.parc. br. 9520/1 KO Smederevo, u ulici Nikole Pašića bb, u Smederevu, nosioca projekta Privrednog društva za proizvodnju, trgovinu i usluge DEKORACIJA DOO SMEDEREVO, Nikole Pašića bb.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 6. ''Proizvodnja i prerada metala'', podtačka 5.'' Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih postupaka''.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.jun 2017.

''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. Jagodina, Put Kneza Mihajla 107

           

            Obaveštenje o donetom  Rešenju o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - kompleks za prikupljanje, razvrstavanje, pakovanje i čuvanje sekundarnih sirovina, na katastarskim parcelama broj 2130/2, 2134/4, 2195/2 i 2198 KO Radinac

 

 

Na osnovu člana 14. stav 4. a u vezi sa članom 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo Rešenje broj 501-192/2017-05 od 12.06.2017.godine, o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - kompleks za prikupljanje, razvrstavanje, pakovanje i čuvanje sekundarnih sirovina, na katastarskim parcelama broj 2130/2, 2134/4, 2195/2 i 2198 KO Radinac, nosioca projekta ''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. Jagodina, Put Kneza Mihajla 107.

Uvid u doneto Rešenje o obimu i sadržaju Studije može se izvršiti u prostorijama Gradske uprave u Smederevu, u ulici Omladinskoj br.1 (kancelarija br.35, II sprat), svakog radnog dana od 12-14 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu  poljoprivrede i zaštite  životne sredine u Beogradu, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.jun 2017.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ''EKOS-EXPORT IMPORT'' DOO Osipaonica, Dragutina Obradovića 29

           

            Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - privremeno skladište opasnog otpada (EE otpad, akumulatori i kablovi), na kat. parc. br. 4933/49 KO Osipaonica, u Osipaonici

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

            javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ''EKOS-EXPORT IMPORT'' DOO Osipaonica, Dragutina Obradovića 29, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - privremeno skladište opasnog otpada (EE otpad, akumulatori i kablovi), na kat. parc. br. 4933/49 KO Osipaonica, u Osipaonici, zaveden pod brojem 501-206/2017-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, u Ulici Omladinskoj br.1, (kancelarija br. 35), u periodu od 14.06. do 24.06.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.jun 2017.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Takovska 2

 

 


Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Osipaonica - SD11/SDU11/SDO11'', na mašinskoj kućici silosa u ulici Beogradskoj bb, na kat.parc. br. 44/3 KO Lugavčina, (mlin Osipaonica), u Osipaonici

  

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za radio baznu stanicu mobilne telefonije ''Osipaonica - SD11/SDU11/SDO11'', na mašinskoj kućici silosa u ulici Beogradskoj bb, na kat.parc. br. 44/3 KO Lugavčina, (mlin Osipaonica), u Osipaonici, zaveden pod brojem 501-210/2017-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 14.06. do 24.06.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.jun 2017.

 

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge DEKORACIJA DOO SMEDEREVO Nikole Pašića bb   

           

            Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - pogon za proizvodnju roletni, venecijanera, trakastih zavesa, komarnika, tendi, rolo vrata i rolo zavesa na kat.parc. br. 9520/1 KO Smederevo, u  ulici Nikole Pašića bb, u Smederevu

  

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge DEKORACIJA DOO SMEDEREVO, Nikole Pašića bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - pogon za proizvodnju roletni, venecijanera, trakastih zavesa, komarnika, tendi, rolo vrata i rolo zavesa na kat.parc. br. 9520/1 KO Smederevo, u  ulici Nikole Pašića bb, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-101/2017-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 07.06. do 17.06.2017.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.jun 2017.

 

'' Vocarescar '' DOO Beograd, Ljermontova 13/12   

      

            Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat – proizvodnja puževa, na kat.parc. br.233/9 KO Smederevo, u  Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je nosilac projekta ''Vocarescar'' DOO Beograd, Ljermontova 13/12, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - prerada puževa, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-208/2017-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, u Ulici Omladinskoj br.1, (kancelarija br. 35), u periodu od 07.06 do 17.06.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.maj 2017.

 

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O.  Osipaonica, Podunavska 81

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - skladište opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/13 KO Osipaonica, u Osipaonici


Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-147/2017-05 od 29.05.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladište opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/13 KO Osipaonica, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. Osipaonica, Podunavska 81.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom'', alineja 1.'' odlagališta i skladišta opasnog otpada''- kapaciteta do 10t na dan.   

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.maj 2017.

 

'' Telenor '' d.o.o. Novi Beograd, Omladinskih brigada 90

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Smederevo 11 '' , na katastarskoj parceli broj 1037/1 KO Smederevo, u ulici Despota Grgura br.2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), u Smederevu 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

javnost da je nosilac projekta '' TELENOR '' d.o.o. Novi Beograd, Omladinskih brigada 90, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Smederevo 11'', na katastarskoj parceli broj 1037/1 KO Smederevo, u ulici Despota Grgura br.2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), u Smederevu, zaveden pod brojem 501-198/2017-05.

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 31.05. do 20.06.2017. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 21.06.2017. godine, u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

29.maj 2017.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a

  

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o izmeni integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

operateru postrojenja HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. sa sedištem u Beogradu,  Balkanska 2a, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti 2410 – proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura).

Izmena se odnosi na promenu poslovnog imena operatera Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd u HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

29.maj 2017.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni dozvole za odlaganje neopasnog otpada, operatera HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a

  

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o izmeni  dozvole za odlaganje neopasnog otpada

 

operateru postrojenja HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. sa sedištem u Beogradu,  Balkanska 2a, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti 2410 – proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura).

Izmena se odnosi na promenu poslovnog imena operatera Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd u HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.maj 2017.