Grupa za zaštitu životne sredine

27.novembar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Preduzeće za proizvodnju i trgovinu '' Fruvita'' D.O.O.Beograd, Ul. Tošin bunar br.272  

 

           

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 16. 11.2015.godine, operater postrojenja  Preduzeće za proizvodnju i trgovinu '' Fruvita '' D.O.O. Beograd, Ul. Tošin bunar br.272, podneo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, i to sledećih vrsta otpada :

    -    papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01),

    -    plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02),

 -    drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03),

 -    metalna ambalaža  (indeksni broj 15 01 04),

 -    kompozitna ambalaža (indeksni broj  15 01 05)

 -    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 02 07 99),

 -    mešani komunalni otpad (indeksni broj 20 03 01),

 -   muljevi od pranja, čišćenja, ljušćenja, centrifugiranja i separacije (indeksni broj 02 03 01 ), na katastarskoj parceli broj 926/1  KO Kolari, u Kolarima.

 

Dopunu dokumentacije operater je  dostavio 25.11.2015.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 04.12.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

            Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul.Omladinska br.1. kancelarija broj 35 od 11 do 14 časova.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.novembar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD06/ SDH06/SDU06-Smederevo 2'', na katastarskoj parceli broj 8023 KO Smederevo, u Ul. Ustaničkoj br.2, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br. 2


Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-373/2015-05 od 23.11.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD06/ SDH06/SDU06-Smederevo 2'', na katastarskoj parceli broj 8023 KO Smederevo, u Ul. Ustaničkoj br.2, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br. 2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.novembar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Šalinac'' SD44/SDU44 Smederevo, u Šalincu, na katastarskoj parceli broj 521 KO Šalinac

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-353/2015-05 od 10.11.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Šalinac'' SD44/SDU44 Smederevo, u Šalincu, na katastarskoj parceli broj 521 KO Šalinac,  nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br. 2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.novembar 2015.

            '' Telenor '' d.o.o. Novi Beograd, Ul.Omladinskih brigada br.90

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Smederevo 10 '' , u ul. Mostarskoj br.3, na katastarskoj parceli broj 8833/1 KO Smederevo,  u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

javnost da je nosilac projekta '' TELENOR '' d.o.o. Novi Beograd, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Smederevo 10'', u ul. Mostarskoj br.3, na katastarskoj parceli broj 8833/1 KO Smederevo, u  Smederevu,  zaveden pod brojem 501-381/2015-05.

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 18.11. do 08.12.2015. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 09.12.2015. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.novembar 2015.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Centar''-SD10/ /SDH10/SDU10/SDL10, na krovu lift kućice stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 1954/1 KO Smederevo

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''TELEKOM SRBIJA'' a.d. Beograd, Ul. Takovska broj 2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Centar''-SD10/ /SDH10/SDU10/SDL10, na krovu lift kućice stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 1954/1 KO Smederevo, zaveden pod brojem 501-379/2015-05.

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 18.11. do 08.12.2015. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 09.12.2015. godine, u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.novembar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada koji nije opasan, operateru postrojenja JKP Čistoća Smederevo, ul. Šalinačka bb Smederevo


 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada

na teritoriji grada Smedereva

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 09. 11.2015.godine, operater postrojenja  Javno komunalno preduzeće Čistoća Smederevo, ulica Šalinačka bb, podneo zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada i to :

-          otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13)

-          papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01)

            -     plastična ambalaža ( indeksni broj 15 01 02 )

            -     drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03)

            -     metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04 )

            -     kompozitna ambalaža (indeksni broj 15 01 05)

            -     mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06)

            -     staklena ambalaža (indeksni broj 15 01 07)

            -     tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09)

            -     apsorbenti, materijali za filtere, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačija od onih navedenih u 15 02 02 (indeksni broj 15 02 03)

            -     potrošne gume (indeksni broj 16 01 03)

            -     odbačena vozila (indeksni broj 16 1 04)

            -     stara vozila koja ne sadrženi tečnosti ni druge opasne komponente (ideksni broj 16 01 06)

            -      ferozni metali (ineksni broj 16 01 17)

            -      obojeni metali (indeksni broj 16 01 18)

            -      plastika (indeksni broj 16 01 19)

            -      staklo (indeksni broj 16 01 20)

            -      komponente koje nisu drugačije specificirane (indeksni broj 16 01 22)

            -      otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 01 99)

            -      papir i karton (indeksni broj 19 12 01 )

            -      metali koji sadrže gvožđe (indeksnog broja 19 12 02)

            -      obojeni metali (indeksnog broja 19 12 03)

            -      plastika i guma (indeksnog broja 19 12 04)

            -      staklo (indeksni broj 19 12 05)

            -      papir i karton (indeksni broj 20 01 01)

            -      staklo (indeksni broj 20 01 02)

            -      plastika (indeksni broj 20 01 39)

  -      metali (indeksni broj 20 01 40)

  -      biodegrabilni otpad (indeksni broj 20 02 01)

  -      ostali nebiodegrabilan otpad (indeksni broj 20 02 03).   

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 20.11.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.


 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.novembar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD06/ SDH06/SDU06-Smederevo 2'', na katastarskoj parceli broj 8023 KO Smederevo, u Ul. Ustaničkoj br.2, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD06/ SDH06/SDU06-Smederevo 2'', na katastarskoj parceli broj 8023 KO Smederevo, u Ul. Ustaničkoj br.2, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 11.11. do 21.11.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.novembar 2015.

''Telenor'' D.O.O. iz Novog Beograda, ulica Omladinskih brigada broj 90

 

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Udovice'', na katastarskoj parceli broj 1220 KO Udovice, nosioca projekta ''Telenor'' doo Beograd, Ul.Omladinskih brigada br. 90 Beograd - Novi Beograd

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-212/2015-05 od 09.11.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Udovice'', na katastarskoj parceli broj 1220 KO Udovice, nosioca projekta ''Telenor'' doo Beograd, Ul.Omladinskih brigada br. 90 Beograd - Novi Beograd.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.oktobar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Šalinac'' SD44/SDU44 Smederevo, u Šalincu, na katastarskoj parceli broj 521 KO Šalinac, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Šalinac'' SD44/SDU44 Smederevo, u Šalincu, na katastarskoj parceli broj 521 KO Šalinac.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 28.10. do 07.11.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.oktobar 2015.

''Telenor'' D.O. O. Novi Beograd, Ul. Omladinskih brigada br.90

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Udovice '', na katastarskoj parceli broj 1220 KO Udovice

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta '' TELENOR '' D.O.O. Novi Beograd, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Udovice '', na katastarskoj parceli broj 1220 KO Udovice .

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 21.10. do 31.10.2015.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.oktobar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Akcionarsko društvo ''Milan  Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo, Ul. Đure Strugara br.20  

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 09. 10.2015.godine, operater postrojenja Akcionarsko društvo ''Milan Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo, Ul. Đure Strugara br.20, podneo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, i to sledećih vrsta otpada :

 

 -    struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01),

 -    papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01),

 -    drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03) i

 -    plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02),

na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u Ul. Đure Strugara br.20, u Smederevu.

 

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 26.10.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do14 časova.


 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.septembar 2015.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije, ,,SDU47-Djure Danicica UMTS'', na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ul. Đure Daničića br.96-98, u Smederevu

 

 

  

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-268/2015-05 od 24.08.2015.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja  na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije '' SDU47-Djure Danicica UMTS'' na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade, u ulici Đure Daničića br.96-98,  u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-268/2015-05 od 24.09.2015.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne telefonije '' SDU47-Djure Danicica UMTS'', na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.septembar 2015.

''TELENOR'' doo iz Beograda  Ul.Omladinskih brigada broj 90

  

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu o potrebi procene uticaja bazne stanice  mobilne telefonije na životnu sredinu na lokaciji ''Smederevo 9'', u ulici Đure Daničića 64  u Smederevu, zaveden pod brojem 501-249/2015-05.

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne poslove, Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta ''TELENOR'' doo iz Beograda,Ul.Omladinskih   brigada br.90, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja bazne stanice mobilne telefonije na životnu sredinu  '' Smederevo 9'' u ulici Đure Daničića br.64.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 30.09. do 10.10.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.septembar 2015.

''TELENOR'' doo iz Beograda Ul.Omladinskih brigada broj 90

   

Obaveštenje o podnetom zahtavu o potrebi procene uticaja bazne stanice  mobilne telefonije na životnu sredinu na lokaciji ''Smederevo 10'', u ulici Mostarska br.3  u Smederevu, zaveden pod brojem 501-253/2015-05.

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne poslove, Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta ''TELENOR'' doo iz Beograda,Ul.Omladinskih   brigada br.90, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja bazne stanice mobilne telefonije na životnu sredinu  '' Smederevo 10'' u ulici Mostarska  br.3.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 23.09. do 03.10.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.septembar 2015.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu  ''SD-Djure Daničića UMTS''-SDU47, na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu

 

            Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne,  poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za baznu stanicu ''SD-Djure Daničića UMTS''-SDU47, na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu.

 

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u  prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 02.09.2015.godine do 22.09.2015. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 23.09.2015. godine u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.septembar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za skladištenje   otpada koji nije opasan, operatera ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, ulica Kajmakčalanska broj 8

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu dozvole za 

skladištenje neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 03. 09.2015 godine, operater ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, ulica Kajmakčalanska broj 8, podneo Zahtev za izmenu dozvole za skladištenje neopasnog otpada, a koja se odnosi na količinu visokopećne negranulisane troske u iznosu od 50.000 tona i otpadne visokopećne granulisane troske u količini od 15.000 tona.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.09.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.avgust 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera  Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge '' Montimpex'' D.O.O.iz Smedereva, Ul. Karađorđeva br.32/2

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i   dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 24. 08.2015 godine, operater Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge '' Montimpex'' D.O.O.iz Smedereva, Ul. Karađorđeva br.32/2, podneo Zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, a koja se odnosi na način skladištenja otpadnih feroznih materijala i guma na otvorenom prostoru pored  betoniranih površina koristiti i tamponirane površine, na kojoj operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 02.09.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.avgust 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

            Obaveštenje o donošenju rešenja da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za radio baznu stanicu ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10/SDL10'', na krovu lift kućice stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu

 

  Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-223/2015-05 od 17.08.2015.godine, da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za radio baznu stanicu ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10/ SDL10'', na krovu lift kućice stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2.  

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetna radio bazna stanica nalazi na pomenutoj Listi II i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)'', da ima izraženu efektivnu snagu iznad propisanog kriterijuma od 250W, i da se nalazi u gusto naseljenoj zoni i zoni već postojećeg kritičnog opterećenja.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.avgust 2015.

            Preduzeće za telekomunikacije ''TELENOR'' d.o.o. Beograd, Ul. Omladinskih brigada br. 90

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. Beograd, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-199/2015-05 od 29.06.2015.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-199/2015-05 od 06.08.2015.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.jul 2015.

'' Dunav Oil Trans '' D.O.O. Beograd , Ul. vojvode Brane br.2                                      

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekat - skladištenje uglja na katastarskim parcelama broj 464/45 i 464/47 KO Smederevo, u ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta '' Dunav Oil Trans '' D.O.O. Beograd , Ul. vojvode Brane br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu  za Projekat - skladištenje uglja na katastarskim parcelama broj 464/45 i 464/47 KO Smederevo, u ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 29.07. do 08.08.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.jul 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Centar''- SD10/SDH10/SDU10/SDL10, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 1954/1 KO Smederevo          

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Centar''-SD10/SDU10/SDH10/SDL10, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 1954/1 KO Smederevo.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 22.07. do 02.08.2015.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.jul 2015.

A.D. ''Milan  Blagojević'' iz Smedereva, Ul. Đure Strugara br.20

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za skladištenje neopasnog otpada u krugu preduzeća A.D.''Milan Blagojević'', na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u ulici Đure Strugara br.20, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-184/2015-05 od 02.07.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za skladištenje neopasnog otpada u krugu preduzeća A.D.''Milan Blagojević'', na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u ulici Đure Strugara br.20, u Smederevu, nosioca projekta A.D. ''Milan  Blagojević'' iz Smedereva, Ul. Đure Strugara br.20.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.jul 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Privredno društvo za trgovinu ''Dunav trgovina'' doo Smederevo, ulica Vučačka br.1

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada

na teritoriji grada Smedereva

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 09. 07.2015.godine, operater postrojenja  Privredno društvo za trgovinu ''Dunav trgovina'' doo Smederevo, ulica Vučačka br.1, podneo zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada - otpadni pepeo od sagorevanja uglja (indeksni broj 10 01 02).

 

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.07.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.


 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.jul 2015.

Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2            

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD20/SDU20 SD-Petrijevo'', na katastarskoj parceli broj 440/2 KO Petrijevo, u Petrijevu

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-173/2015-05 od 26.06.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD20/SDU20 SD-Petrijevo'', na katastarskoj parceli broj 440/2 KO Petrijevo, u Petrijevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br. 2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.jul 2015.

Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2            

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD21/SDU21 Lipe'', na katastarskoj parceli broj 5619 KO Lipe, u Lipama

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-174/2015-05 od 26.06.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD21/SDU21 Lipe'', na katastarskoj parceli broj 5619 KO Lipe, u Lipama, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br. 2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.jul 2015.

Preduzeće za telekomunikacije'' Telekom Srbija '' a d. Beograd,Ul.Takovska br.2

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'' -SD03,SDH03,SDU03,SDL03, na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELEKOM SRBIJA '' a.d.  Beograd, Ul. Takovska br. 2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 08.07. do 28.07.2015. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 29.07.2015. godine, u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.jul 2015.

Preduzeće za telekomunikacije'' Telenor '' d.o.o.Beograd, Ul.Omladinskih brigada br.90

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. Beograd, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 08.07. do 28.07.2015. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 29.07.2015. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.jul 2015.

SR za proizvodnju i plasman živine i jaja-trgovina ''Evro -koka'' Zoran Stojadinović pr Mala Krsna, Ul. Moravska bb  

 

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za objekte za uzgoj pilića i koka nosilja (povećanje kapaciteta, izgradnja novog objekta i promena tehnologije), na katastarskoj parceli broj 1358/1 KO Mala Krsna, u Ul.Moravskoj bb, u Maloj Krsni

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članovima 28. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta SR za proizvodnju i plasman živine i jaja-trgovina ''Evro -koka'' Zoran Stojadinović pr Mala Krsna, Ul. Moravska bb, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-164/2015-05 od 18.05.2015.godine, za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za objekte za uzgoj pilića i koka nosilja (povećanje kapaciteta, izgradnja novog objekta i promena tehnologije), na katastarskoj parceli broj 1358/1 KO Mala Krsna, u Ul.Moravskoj bb, u Maloj Krsni.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu ažuriranu Studiju, broj 501-164/2014-05 od 26.06.2015.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada predmetnih objekata, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj ažuriranoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

10.jun 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera  Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga '' BOS Komerc '' D.O.O. Osipaonica, Ul. Dragutina Obradovića br.19

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 25. 05.2015 godine, operater Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga '' BOS Komerc '' D.O.O. Osipaonica, Ul. Dragutina Obradovića br.19, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, a koja se odnosi na novu katastarsku parcelu broj 4933/36 KO Osipaonica, na kojoj operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 01.07.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

10.jun 2015.

A.D. ''Milan Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo                                                                                                 

 

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za skladištenje neopasnog otpada,u krugu Preduzeća ''Milan Blagojević'' na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u Ul. Đure Strugara  br.20, u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

            javnost da je nosilac projekta A.D. ''Milan  Blagojević'' iz Smedereva, Ul. Đure Strugara br.20, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za skladištenje neopasnog otpada u krugu preduzeća ''Milan Blagojević'', na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u ulici Đure Strugara br.20, u Smederevu,

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 10.06. do 20.06.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.jun 2015.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD20/SDU20 SD-Petrijevo'', na katastarskoj parceli broj 440/2 KO Petrijevo, u Petrijevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD20/SDU20 SD-Petrijevo'', na katastarskoj parceli broj 440/2 KO Petrijevo, u Petrijevu .

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.06. do 13.06.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.jun 2015.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD21/SDU21 Lipe'', na katastarskoj parceli broj 5619 KO Lipe, u Lipama, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD21/SDU21 Lipe'', na katastarskoj parceli broj 5619 KO Lipe, u Lipama.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.06. do 13.06.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.maj 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Djure Daničića UMTS''-SDU47, na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

vas da je doneto Rešenje broj 501-138/2015-05 od 20.05.2015.godine, da je  potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Djure Daničića UMTS''-SDU47, na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2. 

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetna radio bazna stanica nalazi na pomenutoj Listi II  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)'', da ima izraženu efektivnu snagu iznad propisanog kriterijuma od 250W.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.maj 2015.

            SR za proizvodnju i plasman živine i jaja-trgovina ''Evro koka'' iz Male Krsne, Ul. Moravska bb

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za objekte za uzgoj pilića i koka nosilja (povećanje kapaciteta, izgradnja novog objekta i promena tehnologije), na katastarskoj parceli broj 1358/1 KO Mala Krsna, u Ul.Moravskoj bb, u Maloj Krsni

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članovima 28. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta SR za proizvodnju i plasman živine i jaja -trgovina ''Evro koka'' iz Male Krsne, Ul. Moravska bb, podneo zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za objekte za uzgoj pilića i koka nosilja (povećanje kapaciteta, izgradnja novog objekta i promena tehnologije), na katastarskoj parceli broj 1358/1 KO Mala Krsna, u Ul.Moravskoj bb, u Maloj Krsni.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. članu 28. i članu 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 27.05. do 16.06.2015. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 17.05.2015. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj ažuriranoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.maj 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan operatera Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju ''Metalik-Smederevo'' doo Osipaonica, ulica Gajska 3

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 14. 05.2015.godine, operater Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju ''Metalik-Smederevo'' doo Osipaonica, ulica Gajska 3, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasanog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ulici Gajskoj br.3, u Osipaonici, i to skladištenje sledeće vrste otpada :

 - istrošeni aktivni ugalj (indeksni broj 19 09 04 ).

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 24.05.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.maj 2015.

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-131/2015-05 od 05.05.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - izgradnje poslovnog kompleksa (benzinsko gasna stanica sa auto perionicom i skladištem nezapaljivog materijala), na katastarskoj parceli broj 545/1 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu, nosioca projekta Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge '' SDM TRADE 07 '' D.O.O. Smederevo, Ul. Šalinačka bb.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 13.'' Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske stanice)''.

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

29.april 2015.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Djure Daničića UMTS''-SDU47, na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Djure Daničića UMTS''-SDU47, na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 29.04. do 09.05.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

23.april 2015.

Privredno društvo za proizvodnju ,trgovinu i usluge ''SDM TRADE 07'' D.O.O.Smederevo, Ul. Šalinačka  bb

                                                                                                         

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja poslovnog kompleksa (benzinsko gasna stanica sa auto perionicom i skladištem nezapaljivog materijala), na katastarskoj parceli broj 545/1 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

            javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge '' SDM TRADE 07 '' D.O.O. Smederevo, Ul. Šalinačka bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za Projekat - izgradnja poslovnog kompleksa (benzinsko gasna stanica sa auto perionicom i skladištem nezapaljivog materijala), na katastarskoj parceli broj 545/1 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 22.04. do 02.05.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

23.april 2015.

Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga '' BOS Komerc '' D.O.O. Osipaonica, Ul.Dragutina Obradovića  br.19

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - proširenje skladištenja i tretmana neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/36 KO Osipaonica, u Ul. Dragutina Obradovića bb, u  Osipaonici

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-80/2015-05 od 16.04.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - proširenje skladištnja i tretmana neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/36 KO Osipaonica, u Ul. Dragutina Obradovića bb, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga '' BOS Komerc '' D.O.O. Osipaonica, Ul. Dragutina Obradovića br.19.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

20.april 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog  otpada, operatera kompanija Železara Smederevo D.O.O. Radinac

  

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole

za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 17 04.2015.godine, operater kompanija ''Železara Smederevo'' D.O.O Radinac, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada-kovarine, na katastarskim parcelama broj 2571/1, 2571/2 i 2571/25 KO Radinac, u Smederevu i to : strugotine iz čeličane (indeksni broj 10 02 10) i otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 02 99) .

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 26.04.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

16.april 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operatera Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' Smederevo, Ul. Dunavska broj 1

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08 04.2015 godine, operater Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' Smederevo, Ul. Dunavska broj 1, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, a koja se odnosi na novu katastarsku parcelu broj 637 KO Smederevo, u Ul. Stevana Hristića br.13, u Smederevu, na kojoj operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada. Zahtev za dopunu se odnosi i na uvođenje sledećih vrsti neopasnog otpada i to :

- obojeni metali (indeksni broj 16 01 18);

- bakar, bronza, mesing (indeksni broj 17 04 01);

- aluminijum (indeksni broj 17 04 02 );

- cink (indeksni broj 17 04 04).

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 22.04.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.april 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operatera ''Đurđev grad'' Privredno društvo za kartonažu, promet i usluge doo, Mala Krsna, Ul. Železnička bb

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22. 01.2015. godine, operater ''Đurđev grad'' Privredno društvo za kartonažu, promet i usluge doo, Mala Krsna, ul.Železnička bb, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, a koja se odnosi na novu katastarsku parcelu broj 559/12 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu, na kojoj operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada. Zahtev za dopunu dozvole se odnosi i na uvođenje novih vrsta neopasnog otpada i to:

- otpadne gume (indeksni broj 16 01 03),

- otpadna plastika (isključujući ambalažu indeksni broj 02 01 04),

- otpadna plastika ( indeksni broj 07 02 13),

- obrada plastike (indeksni broj 12 01 05),

- plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02),

- plastika  (indeksni broj 16 01 19),

- plastika  (indeksni broj 17 02 03),

- plastika i guma   (indeksni broj 19 12 04),

- plastika  (indeksni broj 20 01 39),

- papir i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01),

- papir i karton (indeksni broj 19 12 01),

- papir i karton (indeksni broj 20 01 01).

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.04.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.april 2015.

Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' Smederevo, Ul. Dunavska br. 1

 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada (drvo, plastika, papir, karton, guma, otpadni ferozni i obojeni materijali), na katastarskoj parceli broj 637 KO Smederevo, u ulici Stevana Hristića br.13, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-97/2015-05 od 01.04.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada (drvo, plastika, papir, karton, guma, otpadni ferozni i obojeni materijali), na katastarskoj parceli broj 637 KO Smederevo, u ulici Stevana Hristića br.13, u Smederevu, nosioca projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' Smederevo, Ul. Dunavska broj 1.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

01.april 2015.

Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga '' BOS Komerc '' D.O.O. Osipaonica, Ul.Dragutina Obradovića  br.19

                                                                                                         

 

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - proširenje skladištenja i tretmana neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/36 KO Osipaonica, u Ul. Dragutina br.34, u  Osipaonici

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

            javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga '' BOS Komerc '' D.O.O. Osipaonica, Ul. Dragutina Obradovića br. 19, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za Projekat - proširenje skladištenja i tretmana neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/36 KO Osipaonica, u Ul. Dragutina Obradovića bb, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 01.04. do 11.04.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

01.april 2015.

VP '' Distribucija '' D.O.O. Beograd, Ul. Tošin Bunar br.188A

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na kat.parc.br.233/9 KO Smederevo, u ul.Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-93/2015-05 od 30.03.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, nosioca projekta VP '' Distribucija '' D.O.O. Beograd, Ul. Tošin Bunar br.188A.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.mart 2015.

Privredno društvo '' Radkom BGD '' D.O.O. Beograd-Zemun, Ugrinovački put br.92A

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-skladištenje i tretman neopasnog otpada, na kat.parc.br.2571/2 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-94/2015-05 od 23.03.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 2571/2 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo, nosioca projekta Privredno društvo ''Radkom BGD'' d.o.o. Beograd-Zemun, Ugrinovački put br.92A.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

20.mart 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera  Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. Osipaonica, Ul. Podunavska br.81

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 29 01.2015 godine, operater Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. Osipaonica, Ul. Podunavska br.81, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i trtman neopasnog otpada, a koja se odnosi na nove katastarske parcele broj 4933/97 i 4889/6 KO Osipaonica, na kojima operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 09.04.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

18.mart 2015.

Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' Smederevo, Ul. Dunavska br. 1

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu Projekta - skladištenje i tretman neopasnog otpada (drvo, plastika, papir, karton, guma, otpadni ferozni i obojeni materijali), na katastarskoj parceli broj 637 KO Smederevo, u ulici Stevana Hristića br.13, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' Smederevo, Ul. Dunavska broj 1, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, Projekta za skladištenje i tretman neopasnog otpada (drvo, plastika, papir, karton, guma, otpadni ferozni i obojeni materijali), na katastarskoj parceli broj 637 KO Smederevo, u ulici Stevana Hristića br.13, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 18.03. do 28.03.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

16.mart 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja PD ''Radkom BGD'' d.o.o. Beograd , Ugrinovački put br. 92A

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman  neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 13. 03.2015.godine, operater postrojenja PD ''Radkom BGD'' d.o.o. Beograd , Ugrinovački put br. 92A, podneo zahtev za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada,  i to :

 -    otpadi od prerade šljake (indeksni broj 10 02 01),

-          neprerađena šljaka ( indeksni broj 10 02 02),

-          otpad od mlevenja (indeksni broj 10 02 10),

-          otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 02 99),

-          šljaka iz peći (indeksni broj 10 09 03),

-          stabilizovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 04 (indeksni broj 19 03 05),

-          solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06 (indeksni broj  19 03 07),

-          otpad od gvožđa i čelika (indeksni broj 19 10 01),

-          ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05 (indeksni broj 19 10 06),

-          metali koji sadrže gvožđe (indeksni broj 19 12 02),

-          drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11 (indeksni broj 19 12 12),  

na katastarskoj parceli broj 2571/2 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 22.03.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do14časova.


 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

11.mart 2015.

Privredno društvo '' Radkom BGD '' D.O.O. Beograd-Zemun, Ugrinovački put br.92A

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat- skladištenje i tretman neopasnog otpada, na kat.parc.br.2571/2 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

  javnost  da je nosilac projekta Privredno društvo '' Radkom BGD '' D.O.O. Beograd-Zemun, Ugrinovački put br.92A, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 2571/2 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 04.03. do 14.03.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

11.mart 2015.

VP '' Distribucija '' D.O.O. Beograd, Ul. Tošin Bunar br.188A

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na kat.parc.br.233/9 KO Smederevo, u ul.Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost  da je nosilac projekta VP '' Distribucija '' D.O.O. Beograd, Ul. Tošin Bunar br.188A, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 04.03. do 14.03.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

06.mart 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera  Privredno društvo za promet robe i usluga  '' Rajčetov '' D.O.O. Osipaonica, Ul. Podunavska br.9

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 03 03.2015 godine, operater Privredno društvo za promet robe i usluga '' Rajčetov '' D.O.O. Osipaonica, Ul. Podunavska br.9, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, i to uvođenjem sledećih vrsta otpada : otpadna plastika (isključujući ambalažu indeksni broj 02 01 04), otpad od metala (indeksni broj 02 01 10), otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil,elastomer, plastomer indeksni broj 04 02 09), otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 21), otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana  (indeksni broj 04 02 22), otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13), otpadni toner za štampanje koji ne sadrži opasne supstance (indeksni broj 08 03 18), kamere za jednokratnu upotrebu bez baterije (indeksni broj 09 01 10), kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih u 09 01 11 (indeksni broj 09 01 12), leteći pepeo od uglja, (indeksni broj 10 01 02), leteći pepeo treseta i sirovog drveta (indeksni broj 10 01 03), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 01 99), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 02 99), ostaci anoda (indeksni broj 10 03 02), plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 03 15 (indeksni broj 10 03 16), ostale čvrste čestice i prašina (uključujući i prašinu iz mlina sa kuglama)drugačiji od onih navedenih u 10 03 21 (indeksni broj 10 03 22), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 03 99), zgura i plivajuća pena/šljka iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 06 02), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 06 99), otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo (posle termičkog  tretmana indeksni broj 10 12 08), otpadni beton i mulj od betona (indeksni broj 10 13 14), obrada plastike (indeksni broj 12 01 05), plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02), kompozitna ambalaža (indeksni broj 15 01 05), staklena ambalaža (indeksni broj 15 01 07), tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09), apsorbenti,filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačija od onih navedenih u 15 02 02, (indeksni broj 15 02 03), plastika (indeksni broj 16 01 19), staklo (indeksni broj 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02), komponente koje nisu drugačije specificirane (indeksni broj 16 01 22), odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksni broj 16 02 14), neorganski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 03 (indeksni broj 16 03 04), organski otpadi drugaciji od onih navedenih u 16 03 05 (indeksni broj 16 03 06), (indeksni broj 16 06 04), alkalne baterije (izuzev 16 06 03), tečni otpadi na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 01 (indeksni broj 16 10 02), obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01 (indeksni broj 16 11 02), ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03 (indeksni broj 16 11 04), obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 05 (indeksni broj 16 11 06), beton (indeksni broj 17 01 01), kalaj (indeksni broj 17 04 06), otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije (npr.zavoji, gipsevi,posteljina, odeća za jednokratnu upotrebu i pelene indeksni broj 18 01 04), laka frakcija i prašina drugačija od onih navedeni u  19 10 03 (indeksni broj 19 10 04), ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05 (indeksni broj 19 10 06), tekstil (indeksni broj 19 12 08, 20 01 11), odeća (indeksni broj 20 01 10), ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane (indeksni broj 20 01 99), na katastarskim parcelama broj 4933/66 i 4933/82 KO Osipaonica.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 12.03.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

04.mart 2015.

Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o.,iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

vas da je doneto Rešenje broj 501-448/2014-05 od 02.03.2015.godine, da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. Beograd, Ul. Omladinskih brigada br. 90.

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetna radio bazna stanica nalazi na pomenutoj Listi II i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)'',  da ima izraženu efektivnu snagu iznad propisanog kriterijuma od 250W, i da se nalazi u zoni već postojećeg kritičnog opterećenja.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.februar 2015.

Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2            

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara'' SD50/SDU50 - Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/16 KO Radinac, u  okviru kompleksa Železare Smederevo, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 4.i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-371/2014-05 od 18.02.2015.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara'' SD50/SDU50 - Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/16 KO Radinac, u  okviru kompleksa Železare Smederevo, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.februar 2015.

Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2            

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD- Železara (dimnjak)'' SD49/SDU49 - Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/1 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4.i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-370/2014-05 od 18.02.2015.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD- Železara (dimnjak)'' SD49/SDU49 - Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/1 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.februar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2


Obaveštenje o donošenju Rešenja da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za  baznu stanicu mobilne telefonije na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo''-SD03,SDH03,SDU03, na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-10/2015-05 od 18.02.2015.godine, da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo''-SD03,SDH03,SDU03, na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2. 

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetna radio bazna stanica nalazi na pomenutoj Listi II  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)'', da ima izraženu efektivnu snagu iznad propisanog kriterijuma od 250W, i da se nalazi u gusto naseljenoj zoni i zoni već postojećeg kritičnog opterećenja.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

18.februar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telenor'' D.O.O. iz Novog Beograda, Ul. Omladinskih brigada br.90

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 18.02. do 28.02.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

04.februar 2015.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat-skladištnje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4889/6 KO Osipaonica, u Ul. Podunavskoj bb, u Osipaonici

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-475/2014-05 od 28.01.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat-skladištnje i tretman  neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4889/6 KO Osipaonica, u Ul. Podunavskoj bb, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''. Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

28.januar 2015.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo UMTS''-SDU03(SD03/SDH03/SDU03), na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo UMTS''-SDU03(SD03/SDH03/SDU03), na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 28.01. do 07.02.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

27.januar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Dejan Josić pr sakupljanje i trgovina otpadom ''ALEN STIL'' Smederevo, Ul. Šalinačka br. 34

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 13. 01.2015.godine, operater postrojenja Dejan Josić pr sakupljanje i trgovina otpadom ''ALEN STIL'' Smederevo, Ul. Šalinačka br. 34, podneo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada,  i to sledećih vrsta otpada :

 -   otpad od metala (indeksni broj 02 01 10),

 -    struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01),

 -    prašina i čestice ferometala (indeksni broj 12 01 02),

 -    struganje i obrada obojenih metala (indeksni broj 12 01 03),

 -    prašina i čestice obojenih metala (indeksni broj 12 01 04),

 -    metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04),

 -    otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 06),

 -    ferozni metal (indeksni broj 16 01 17),

 -     obojeni metal (indeksni broj 16 01 18)

 -    komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih  u 16 02 15 (indeksni broj 16 02 16),

 -     druge baterije i akumulatori (indeksni broj 16 06 05),

 -    odbačena oprema drugačija od one navedene  u 16 02 09 do 16 02 13 ( indeksni broj 16 02 14),

-    bakar, bronza, mesing (indeksni broj 17 04 01),

 -    aluminijum (indeksni broj 17 04 02),

 -    cink (indeksni broj 17 04 04),

 -    gvožđe i čelik (indeksni broj 17 04 05),

 -    mešani metali (indeksni broj 17 04 07),

 -    kablovi koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 17 04 11),

 -    solidifikovani otpadi drugačijih od onih navedenih u 19 03 06 (indeksni broj 19 03 07),

 -    otpad od gvožđa i čelika (indeksni broj 19 10 01),

 -    otpad od obojenih metala (indeksni broj 19 10 02),

 -    obojeni metali (indeksni broj 19 12 03),

 -    baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33(indeksni broj 20 01 34),

 -    odbačena električna i elektronska oprema drugačija od onih navedenih u 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 (indeksni broj 20 01 36),

 -    metali (indeksni broj 20 01 40),

na katastarskoj parceli broj 559/3 KO Smederevo, u Ul.Šalinačkoj br.34, u Smederevu.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 02.02.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do14časova.


 

Odsek za zaštitu životne sredine

21.januar 2015.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat-skladištnje i tretman  neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/97 KO Osipaonica, u Ul. Podunavskoj br.81, u Osipaonici

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-472/2014-05 od 16.01.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat-skladištnje i tretman  neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/97 KO Osipaonica, u Ul. Podunavskoj br.81, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''. Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

21.januar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za  baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Kolarski put'' - SDV02/SDQ02, na katastarskoj parceli broj 90/5 KO Landol, u ulici Kolarski put bb, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

vas da je doneto Rešenje broj 501-310/2014-05 od 16.01.2015.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD- Kolarski put''- SDV02/SDQ02, na katastarskoj parceli broj 90/5 KO Landol, u ulici Kolarski put bb, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2. 

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

14.januar 2015.

Josić Dejan pr sakupljanje i trgovina otpadom ''ALEN STIL'' iz Smedereva, Ul. Šalinačka br. 34

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za objekat za skladištenje metalnog neopasnog otpada (gvožđe i čelik, bakar i legure bakra, aluminijum, cink, otpadna metalna ambalaža), na katastarskoj parceli broj 559/3 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj br.34, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-460/2014-05 od 25.12.2014.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za objekat za skladištenje metalnog neopasnog otpada (gvožđe i čelik, bakar i legure bakra, aluminijum, cink,otpadna metalna ambalaža), na katastarskoj parceli broj 559/3 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj br.34, u Smederevu, nosioca projekta Josić Dejan pr sakupljanje i trgovina otpadom ''ALEN STIL'' iz Smedereva, Ul. Šalinačka br. 34.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''. Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

24.decembar 2014.

Privredno društvoza trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4889/6 KO Osipaonica, u Ul. Podunavskoj bb, u Osipaonici

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za  Projekat-skladištenje neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4889/6 KO Osipaonica, u Ul.Podunavskoj bb, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 24.12.2014.godine do 03.01.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

17.decembar 2014.

Jovica Filić pr, zanatsko-trgovinska radnja ''Filić'' Kovin, ul.Užička br.5

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za objekat za  proizvodnju gipsanih elemenata, na katastarskoj parceli broj 13160/1 KO Smederevo, u ulici Kolarskoj br.272, u Smederevu


Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-389/2014-05 od 10.12.2014.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za objekat za  proizvodnju gipsanih elemenata, na katastarskoj parceli broj 13160/1 KO Smederevo, u ulici Kolarskoj br.272, u Smederevu, nosioca projekta Jovica Filić pr, zanatsko-trgovinska radnja ''Filić'' Kovin, ul.Užička br.5.

            Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.114/2008).

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

17.decembar 2014.

Privredno društvo prikupljanje i reciklažu otpada EKOSMED doo Smederevo, ul. Kolarska br. 330


Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - postrojenje za privremeno skladištenje i tretman neopasnog otpada i privremeno skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 13284/3 KO Smederevo


Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-458/2014-05 od 08.12.2014.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - postrojenje za privremeno skladištenje i tretman neopasnog otpada i privremeno skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 13284/3 KO Smederevo, nosioca projekta Privredno društvo prikupljanje i reciklažu otpada EKOSMED doo Smederevo, ul. Kolarska br. 330.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

10.decembar 2014.

            Privredno društvo za proizvodnju, preradu i prodaju komposta, pokrivke i pečuraka Fabrika komposta '' Uča'' D.O.O. iz Vranova, Ul.Save Kovačevića br. 22

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za prošireni kapacitet-dogradnja bunkera za fermentaciju i komora za pasterizaciju, na katastarskoj parceli broj 2248/1  KO Vranovo, u Vranovu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članovima 28. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, preradu i prodaju komposta, pokrivke i pečuraka Fabrika komposta '' Uča'' D.O.O. iz Vranova, Ul.Save Kovačevića br.22, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-407/2014-05 od 06.10.2014.godine, za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za prošireni kapacitet-dogradnja bunkera za fermentaciju i komora za pasterizaciju, na katastarskoj parceli broj 2248/1  KO Vranovo, u Vranovu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu  ažuriranu Studiju, broj 501-407/2014-05 od 28.11.2014.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada predmetnog kompleksa, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj ažuriranoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

10.decembar 2014.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara'' SD 50/SDU50- Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/16 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja  na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara'' SD 50/SDU50- Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/16 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu od 10.12. do 20.12.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

10.decembar 2014.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara (dimnjak)'' SD 49/SDU49- Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/1 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja  na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara (dimnjak)'' SD 49/SDU49- Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/1 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu od 10.12. do 20.12.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

10.decembar 2014.

Privredno društvoza trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/97 KO Osipaonica, u Ul. Podunavskoj br.81, u Osipaonici

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Privredno društvoza trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/97 KO Osipaonica, u Ul.Podunavskoj br.81, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 10.12. do 20.12.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

03.decembar 2014.

Josić Dejan pr sakupljanje i trgovina otpadom ''ALEN STIL'' iz Smedereva, Ul. Šalinačka br.34

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje metalnog neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 559/3 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj br.34, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Josić Dejan pr sakupljanje i trgovina otpadom ''ALEN STIL'' iz Smedereva, Ul. Šalinačka br. 34, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje metalnog neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 559/3 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj br.34, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 03.12. do 13.12.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

26.novembar 2014.

Filić Jovica iz Smedereva, Ul. Kolarski put br.272

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja  zatečenog stanja na životnu sredinu za objekat za proizvodnju gipsanih elemenata, na katastarskoj parceli broj 13160/1 KO Smederevo,  u ulici Kolarskoj br.272, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Filić Jovica iz Smedereva, Ul. Kolarski put br.272 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za objekat za proizvodnju gipsanih elemenata, na katastarskoj parceli broj 13160/1 KO Smederevo,  u ulici Kolarskoj br.272, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 26.11. do 06.12.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

26.novembar 2014.

''EKOSMED'' DOO Smederevo, Ul. Kolarska br.330

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-postrojenje za privremeno skladištnje i tretman neopasnog otpada i privremeno skladište opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 13284/3 KO Smederevo

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost  da je nosilac projekta ''EKOSMED'' DOO Smederevo, Ul. Kolarska br.330, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-postrojenje za privremeno skladištnje i tretman neopasnog otpada i privremeno skladištnje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 13284/3 KO Smederevo.

 Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 25.11. do 05.12.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

21.oktobar 2014.

Preduzeće ''VIP MOBILE'' d.o.o., Ul. Omladinskih brigada br. 21, Beograd

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat radio-bazne stanice ''BA1146_03SD_Smederevo_Petra_Maksimovića'', na katastarskoj parceli broj 6293/2 KO Smederevo, u Ul.Petra Maksimovića br.17, u Smederevu, GSM900/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija ''VIP Mobile'' d.o.o. iz Beograda

 

                      

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne,  poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta ''VIP Mobile'' D.O.O. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br.21,   podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, za Projekat radio-bazne stanice ''BA1146_03SD_Smederevo_Petra_Maksimovića'', na katastarskoj parceli broj 6293/2 KO Smederevo, u Ul.Petra Maksimovića br.17, u Smederevu, GSM900/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija ''VIP Mobile'' d.o.o. iz Beograda.                    

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u  prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 22.10. do 11.11. 2014. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 12.11.2014. godine u vremenu od 12 do 13 sati.

            U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

16.oktobar 2014.

Privredno društvo za proizvodnju, preradu i prodaju komposta, pokrivke i pečuraka Fabrika komposta '' Uča'' D.O.O.iz Vranova, Ul.Save Kovačevića br. 22        

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za prošireni kapacitet-dogradnja bunkera za fermentaciju i komora za pasterizaciju, na katastarskoj parceli broj 2248/1  KO Vranovo, u Vranovu

 

 

            Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne,  poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, preradu i prodaju komposta, pokrivke i pečuraka Fabrika komposta '' Uča'' D.O.O.iz Vranova, Ul.Save Kovačevića br. 22, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za prošireni kapacitet-dogradnja bunkera za fermentaciju i komora za pasterizaciju, na katastarskoj parceli broj 2248/1  KO Vranovo, u Vranovu.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. članu 28. i članu 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 15.10. do 04.11.2014. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 05.11.2014. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj ažuriranoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.septembar 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan operatera Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju ''Metalik-Smederevo'' doo Osipaonica, ulica Gajska 3

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08. 08.2014. godine, operater Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju ''Metalik-Smederevo'' doo Osipaonica, ulica Gajska 3, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasanog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ulici Gajskoj br.3, u Osipaonici, i to skladištenje sledećih vrsta otpada :

 - agrohemijski otpad drugačiji od onog navedenog u 02 01 08 (indeksni broj 02 01 09);

 - otpad od metala (indeksni broj 02 01 10);

- materijali nepodobni za potrošnju ili obradu (indeksni broj 02 03 04);

- piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance drugačiji od onih navedenih u 03 01 04 (indeksni broj 03 01 05);

- mehanički izdvojeni nepotrebni sastojci pri proizvodnji pulpe od otpadnog papira i kartona (indeksni broj 03 03 07);

- otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži (indeksni broj 03 03 08);

- otpadi iz rashladnih kolona (indeksni broj 05 01 14);

- otpadi iz kolona za hlađenje (indeksni broj 05 06 04);

- fosforna šljaka (indeksni broj 06 09 02);

- fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra (indeksni broj 09 01 07);

- otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure drugačiji od onih navedenih  10 03 29 (indeksni broj 10 03 30);

- prašina i čestice ferometala (indeksni broj 12 01 02);

-prašina i čestice obojenih metala (indeksni broj 12 01 04);

- otpadi od zavarivanja (indeksni broj 12 01 13);

- kompozitna ambalaža (indeksni broj 15 01 05);

- mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06);

- kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11 (indeksni broj 16 01 12);

- komponente koje nisu drugačije specificirane (indeksni broj 16 01 22)

- gasovi u bocama pod pritiskom drugačiji od onih navedenih u 16 05 04 (indeksni broj 16 05 05);

- istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodijum, paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07 indeksni broj 16 08 01);

- istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 08 03);

- obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01 (indeksni broj 16 11 02);

- ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03 (indeksni broj 16 11 04);

- obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 05 (indeksni broj 16 11 06);

- olovo (indeksni broj 17 04 03);

- kalaj (indeksni broj 17 04 06);

- zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03 (indeksni broj 17 05 04);

- mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03 (indeksni broj 17 09 04);

- materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz šljake (indeksni broj 19 01 02);

-  šljaka drugačija od one navedene u 19 01 11 (indeksni broj 19 01 12)

- laka frakcija i prašina drugačija od onih navedenih u 19 10 03 (indeksni broj 19 10 04);

- ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05 (indeksni broj 19 10 06);

 

i tretman sledećih vrsta otpada:

 

- otpadna plastika (uključujući ambalažu indeksni broj 02 01 04);

- tvrdi cink (indeksni broj 11 05 01);

- prašina i čestice ferometala (indeksni broj 12 01 02);

- prašina i čestice obojenoh metala (indeksni broj 12 01 04);

- obrada plastike (indeksni broj 12 01 05);

- otpadi od zavarivanja (indeksni broj 12 01 13);

- papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01);

- plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02);

- drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03);

- metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04);

- kompozitna ambalaža (indeksni broj 15 01 05);

- mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06);

- komponente uklonjene iz odbačne opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 (indeksni broj 16 02 16);

 

Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 25.09.2014.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30.09.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.septembar 2014.

 Opšta bolnica '' Sveti Luka'' Smederevo, Ul. Knez Mihajlova br.51

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta rekonstrukcije kotlarnice, na katastarskoj parceli broj 2931/1 KO Smederevo, u okviru kompleksa Opšte bolnice ''Sveti Luka'' Smederevo, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Opšta bolnica ''Sveti Luka'' Smederevo, Ul. Knez Mihajlova br.51, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - rekonstrukcija kotlarnice, na katastarskoj parceli broj 2931/1 KO Smederevo, u okviru kompleksa Opšte bolnice ''Sveti Luka'' Smederevo, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 23.09. do 03.10.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O PREGLEDU VODE IZ JAVNIH ČESMI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U JULU 2014. GODINE

17.septembar 2014.

Na osnovu ugovora o uzorkovanju i kontroli kvaliteta vode sa javnih česmi i kupališta, Zavod za javno zdravlje Požarevac je 24. i 31.07.2014. godine uzorkovao vodu sa ukupno 24 javne česme i izvršio mikrobiološke i osnovne fizičko-hemijske analize. Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ, br.42/98) voda je ispravna u sledećim objektima:

 

  1. javna česma ''kod crkve'' u Drugovcu
  2. javna česma ''Spomen'' u Skobalju
  3. javna česma '' Jelen do''
  4. javna česma u Vodnju
  5. javna česma ''Spomen'' u Osipaonici

 

 

Drugu grupu čine arteški bunari u kojima je voda mikrobiološki ispravna, ali hemijski ne odgovara uglavnom zbog povećanih koncentracija amonijaka koji je za ove objekte normiran na 1,0 mg/l , povećane elektroprovodljivosti MDK 1000μS i promenjenog mirisa:

 

1.      javna česma ''u krugu bolnice'' u Smederevu - promenjen miris, povišena pH vrednost i amonijak

2.       javna česma ''kod  crkve'' u Smederevu - promenjen miris, povećana koncentracija amonijaka  povišena pH vrednost

3.      javna česma u Ralji - promenjen miris

4.      javna česma ''Monopol'' u Smederevu -promenjen miris

5.      javna česma ''Spomen'' u Lugavčini - povećana koncentracija amonijaka, promenjen miris;

6.      javna česma ''Spomen'' u Saraorcima - povećana koncentracija amonijaka i elektroprovodljivosti, povišena pH vrednost , utrošak KMnO4;

7.       javna česma ''ulica Filipa Višnjića'' povišene vrednosti amonijaka i pH vrednosti

 

Treću grupu čine kaptirani izvori u kojima je voda mikrobiološki neispravna,

 

  1. javna česma Petrijevo javna česma - prisutne koliformne bakterije fekalnog porekla  
  2. ''Segda''-prisutne koliformne bakterije
  3. javna česma ''Ćirantina'' Smederevo-prisutne proteus* vrste

        

Četvrtu grupu čine kaptirani izvori, i  arteški bunari, koji imaju fizičko-hemijsku i mikrobiološku neispravnost:

  

        1.javna česma '' Buline vode'' u Smederevu-povišene vrednosti nitrata i                                                                elektroprovodljivosti, prisutne koliformne bakterije

2.javna česma '' iza pekare'' u Smederevu -povišene vrednosti nitrata, prisutne koliformne bakterije fekalnog porekla

3.javna česma kod OŠ ''J.J.Zmaj''- povišene vrednosti nitrata i elektroprovodljivosti, prisutne koliformne bakterije

             4.javna česma '' ispred pekare'' u Smederevu - povišene vrednosti nitrata, prisutne koliformne bakterije i bakterije fekalnog porekla

5.javna česma ''kod staračkog doma''-povišene vrednosti nitrata, prisutne koliformne bakterije

6.javna česma u Vučaku - povišene vrednosti nitrata, prisutne koliformne bakterije fekalnog porekla i sulfidoredukujuće bakterije

7.javna česma ''Spomen'' u Suvodolu - povišene vrednosti nitrata, prisutne koliformne bakterije

8.javna česma ''na putu Ralja-Kolari''- povišene vrednosti mutnoće, prisutne koliformne bakterije i bakterije fekalnog porekla

9.javna česma ''u centru'' u Kolarima- povišene vrednosti nitrata, prisutne koliformne bakterije i bakterije fekalnog porekla

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

16.septembar 2014.

Preduzeće ''VIP MOBILE'' d.o.o., Ul. Omladinskih brigada br. 21, Beograd

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja  da je  potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za Projekat radio - bazne stanice ''BA1146_03SD_Smederevo_Petra_Maksimovića'', na katastarskoj parceli broj 6293/2 KO Smederevo, u Ul.Petra Maksimovića br.17, u Smederevu, GSM900/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija ''VIP Mobile'' d.o.o. iz Beograda

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-80/2013-05 od 15.09.2014.godine, da je  potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za Projekat radio-bazne stanice ''BA1146_03SD_Smederevo_Petra_Maksimovića'', na katastarskoj parceli broj 6293/2 KO Smederevo, u Ul.Petra Maksimovića br.17, u Smederevu, GSM900/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija ''VIP Mobile'' d.o.o. iz Beograda, nosioca projekta  '' VIP Mobile '' D.O.O. iz Beograda,  Ul. Omladinskih brigada br.21.

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetni Projekat nalazi na pomenutoj Listi II  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)'' i ima izraženu efektivnu snagu iznad propisanog kriterijuma od 250W.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.avgust 2014.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-296/2014-05 od 04.07.2014.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-296/2014-05 od 01.08.2014.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne telefonije ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.avgust 2014.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-297/2014-05 od 04.07.2014.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-297/2014-05 od 01.08.2014.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne telefonije ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.avgust 2014.

            Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 5'', koja se nalazi na krovnoj terasi poslovnog objekta Pošte, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-285/2014-05 od 23.06.2014.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 5'', koja se nalazi na krovnoj terasi poslovnog objekta Pošte, na  katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-285/2014-05 od 01.08.2014.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne telefonije ''Smederevo 5'', koja se nalazi na krovnoj terasi poslovnog objekta Pošte, na  katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

22.jul 2014.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SDV02/SDQ02 SD''- Kolarski put u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 90/5 KO Landol, u ulici Kolarski put bb, u Smederevu

 

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SDV02/SDQ02 SD''- Kolarski put u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 90/5 KO Landol, u ulici Kolarski put bb, u Smederevu .

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 23.07. do 02.08.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

07.jul 2014.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za radio baznu stanicu ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu       

 

 

            Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne,  poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za radio baznu stanicu ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu.      

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 09.07.2014.godine do 29.07.2014. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 30.07.2014. godine u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

07.jul 2014.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu  ''SDKarađorđeva'' SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu

 

 

            Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne,  poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za baznu stanicu ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u  prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 09.07.2014.godine do 29.07.2014. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 30.07.2014. godine u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

07.jul 2014.

            Preduzeće za telekomunikacije'' Telenor '' d.o.o.Beograd, Ul.Omladinskih brigada br.90

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 5'', u ulici Karađorđeva br.8, u Smederevu

 

 

 

            Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne,  poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 5'', u ulici Karađorđeva br.8, u Smederevu.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u  prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 08.07.2014.godine do 28.07.2014. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 29.07.2014. godine u vremenu od 11 do 13 sati. U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

13.jun 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ''Gagi Promet'' DOO, ulica  Beogradska bb, Osipaonic.

 

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je 04. 06.2014. godine, Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ''Gagi Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, ulica Beogradska bb, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman  neopasanog otpada i to sledeće vrste otpada :

-          otpadna plastika (isključujući ambalažu indeksni broj 02 01 04);

-          otpad od metala  (indeksni broj 02 01 10);

-          otpadna kora i pluta (indeksni broj 03 01 01);

-          piljevina, iverje, strugotine, drvo, medijapan i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04 indeksni broj 03 01 05);

-          otpad od kore i drvni otpad (indeksni broj 03 03 01);

-          otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži (indeksni broj 03 03 08);

-          otpadi od krojenja i završne obrade (indeksni broj 04 01 09);

-          otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 04 01 99 otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer, plastomer indeksni broj 04 02 09);

-          otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 21);

-          otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 22);

-          otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13);

-          otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u 08 03 17 (indeksni broj 08 03 18);

-          kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija (indeksni broj 09 01 10);

-          kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih  u 09 01 11 (indeksni broj 09 01 12);

-          otpadno staklo drugačije od onog navedenog u 10 11 11 (indeksni broj 10 11 12);

-    otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo (posle termičkog
  tretmana indeksni broj 10 12 08);

-    otpadni beton i mulj od betona (indeksni broj 10 13 14);  

-   tvrdi cink (indeksni broj 11 05 01);

-    obrada plastike (indeksni broj 12 01 05); 

-    papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01};

-    plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02);

-    drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03);

-   mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06);

-   staklena ambalaža (indeksni broj 15 01 07);

-  tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09);

-  apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od    onih navedenih u 15 02 02 (indeksni broj 15 02 03);

-  otpadne gume (indeksni broj 16 01 03);

-  otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 06);

-   plastika (indeksni broj 16 01 19);

-   staklo (indeksni broj 16 01 20); .

-   odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksni broj 16 02 14);

-  komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02

15 (indeksni broj 16 02 16);

-   alkalne baterije (izuzev 16 06 03 indeksni broj 16 06 04);

-   druge baterije i akumulatori (indeksni broj 16 06 05);

-   beton (indeksni broj 17 0101);

-   cigle(indeksni broj 17 0102);

-   crep i keramika (indeksni broj 17 01 03);

-   mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 06 (indeksni broj 17 01 07);

-   drvo(indeksni broj 17 02 01);

-   staklo (indeksni broj 17 02 02);

-    plastika (indeksni broj 17 02 03);

-    olovo(indeksni broj 17 04 03);

-     kalaj (indeksni broj 17 04 06);

-   papir i karton (indeksni broj 19 12 01);

-    plastika i guma (indeksni broj 19 12 04);

-   staklo(19 12 05);

-    drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06 (indeksni broj 19 12 07);

-    tekstil (indeksni broj 19 12 08);

-    drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada

drugačiji od onih navedenih u 19 12 11 (indeksni broj 19 12 12);

-   papir i karton(indeksni broj 20 01 01);   J

-   staklo (indeksni broj 20 01 02);

-   odeća (indeksni broj 20 01 10);

-   tekstil (indeksni broj 20 01 11);

-   baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33 (indeksni broj 20 01 34);

 -   odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21,

20 01 23 i 20 01 35 (indeksni broj 20 01 36);

 -   drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 (indeksni broj 20 01 38);

 -  plastika (indeksni broj 20 01 39);    

 -   kabasti otpad (indeksni broj 20 03 07)

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 20.06.2014. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

12.jun 2014.

SR za proizvodnju i plasman živine i jaja ''Evro koka'' iz Male Krsne, Ul. Moravska bb

 

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za povećanje kapaciteta (izgradnja novog objekta) i promenu tehnologije u uzgoju pilića i koka nosilja, na katastarskoj parceli broj 1358/1  KO Mala Krsna, u Ul.Moravskoj bb, u Maloj Krsni

 

 

  Na osnovu člana 14. stav 4. a u vezi sa članovima 28. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo Rešenje broj 501-215/2014-05 od 10.06.2014.godine, o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za povećanje kapaciteta (izgradnja novog objekta) i promenu tehnologije u uzgoju pilića i koka nosilja, na katastarskoj parceli broj 1358/1  KO Mala Krsna, u Ul.Moravskoj bb, u Maloj Krsni, nosioca projekta SR za proizvodnju i plasman živine i jaja ''Evro koka'' iz Male Krsne, Ul. Moravska bb.

Uvid u doneto Rešenje o obimu i sadržaju Studije može se izvršiti u prostorijama Gradske uprave u Smederevu, u ulici Omladinskoj br.1 (kancelarija br.35, II sprat), svakog radnog dana od 12-14 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu  poljoprivrede i zaštite  životne sredine u Beogradu, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

12.jun 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Društvo za pružanje usluga u preradi čelika i čeličnog otpada ''Harsco Metals'' d.o.o. Smederevo

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje integralne

dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 02. 06.2014.godine, operater postrojenja Društvo za pružanje usluga u preradi čelika i čeličnog otpada ''Harsco Metals'' d.o.o. Smederevo, podneo zahtev za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada,  i to :

- neprerađena šljaka (otpadna konvertorska traka, neprerađena čeličanska i visoko pećna šljaka indeksnog broja 10 02 02), na katastarskim parcelama broj 2571/1, 2571/11, 2571/12, 2571/13 i 2571/14 KO Radinac, u Radincu.

 

Dopunu dokumentacije operater je  dostavio 11.06.2014.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.06.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do14časova.


 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

29.maj 2014.

 ''Telenor'' D.O. O. iz Novog Beograda, Ul. Omladinskih brigada br.90

 

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinui određen obim i sadržaj Studije za radio baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo5'' koja se nalazi na krovnoj terasi poslovnog objekta Pošte, na katastarskoj parceli broj 1051KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-219/2014-05 od 29.05.2014.godine, da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za radio baznu stanicu ''Smederevo 5'', na krovnoj terasi poslovnog objekta Pošte,  na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu, nosioca projekta '' TELENOR '' d.o.o. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90.   

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetna radio bazna stanica nalazi na pomenutoj Listi II  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)'', da ima izraženu efektivnu snagu iznad propisanog kriterijuma od 250W, i da se nalazi u gusto naseljenoj zoni i zoni već postojećeg kritičnog opterećenja.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

29.maj 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operatera  ''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. Jagodina, Put Kneza Mihajla br. 107

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 23. 05.2014. godine, operater ''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. Jagodina, Put Kneza Mihajla br. 107, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, a koja se odnosi na nove katastarske parcele broj 2130/2, 2134/4, 2195/2 i 2198 KO Radinac, na kojima operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 06.06.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.maj 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za  skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera ''Montimpex'' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Karađorđeva br. 32/2

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko- pravne, poslovni prostor   i inspekcijske poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman  otpada koji nije opasan

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22. 04.2014. godine, operater ''Montimpex'' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Karađorđeva br.32/2, podneo Zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman koja se odnosi na novu lokaciju na adresi Lipska bb, k.p. 841 KO Lipe II, na kojoj operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana navedenog otpada:

-otpadnog gvožđa i čelika (indeksni broj 02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 16 01 17, 17 04 05, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40),

- otpadni bakra i legure bakra (indeksni broj 12 01 03, 12 01 04, 16 01 18, 17 04 01, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 40),

- otpadni aluminijum (indeksni broj 12 01 03, 12 01 04, 17 04 02, 16 01 18, 17 04 02, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 40),

- otpadni mesing (indeksni broj 19 12 03),

- otpadni prohrom (indeksni broj 19 12 02, 20 01 40)

- otpadna guma (indeksni brojevi 16 01 03, 19 12 04)

- otpadno olovo (indeksni broj 17 04 03).

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.05.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

30.april 2014.

 '' Lux Radio''  D.O.O. iz Smedereva, Ul. Šalinačka bb

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za radio stanicu ''Lux Radio'' na lokaciji Smederevo 102.0MHz , u ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta ''Lux Radio'' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Šalinačka bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za radio stanicu ''Lux Radio'' na lokaciji Smederevo 102.0MHz, u ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 30.04. do 10.05.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu radio stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

30.april 2014.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu  ''SDKarađorđeva'' SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1051 u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu

 

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1051 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 30.04. do 10.05.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

30.april 2014.

 Živojinović Željko iz Osipaonice, Ul. Karađorđeva br.8

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta-izgradnja štale za muzne krave, na katastarskoj parceli broj 6158 KO Osipaonica, u Osipaonici

 

 

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Željko Živojinović iz Osipaonice, Ul. Karađorđeva br.3, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta-izgradnja štale za muzne krave, na katastarskoj parceli broj 6158 KO Osipaonica, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 30.04. do 10.05.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

23.april 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operatera  postrojenja ''Papir servis FHB'' D.O.O. Beograd, ulica Trinaestog novembra br.1, Umka

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

  

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 09. 04.2014.godine, operater postrojenja ''Papir servis FHB'' D.O.O. Beograd, ulica Trinaestog novembra br.1, Umka, podneo zahtev za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada  i to  :

-     papirna i kartonska ambalaža (indeksnog broja 15 01 01);

-     plastična ambalaža  (indeksnog broja  15 01 02);

-      plastika i guma (indeksnog broja  19 12 04) i

-      plastika (indeksnog broja  20 01 39).

 

Dopunu dokumentacije operater je  dostavio 17.04.2014.godine .

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30.04.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do14časova.


 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

09.april 2014.

''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. iz Jagodine, Put kneza Mihajla br.107

 

            Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj 2130/2, 2134/4, 2195/2 i 2198 KO Radinac, u Smederevu,

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-152/2014-05 od 07.04.2014.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj 2130/2, 2134/4, 2195/2 i 2198 KO Radinac, u Smederevu, nosioca projekta ''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. iz Jagodine, Put kneza Mihajla br.107.

            Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''. Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

09.april 2014.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

            Obaveštenje o donošenju rešenja da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za radio baznu stanicu ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu

 

  Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-134/2014-05 od 07.04.2014.godine, da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za radio baznu stanicu ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2.  

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetna radio bazna stanica nalazi na pomenutoj Listi II  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)'',  da ima izraženu efektivnu snagu iznad propisanog kriterijuma od 250W, i da se nalazi u gusto naseljenoj zoni i zoni već postojećeg kritičnog opterećenja.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.april 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Privredno društvo za trgovinu i usluge ''OLD OBOJENI METALI '' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Gajska br.2

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje integralne

dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 18. 03.2014.godine, operater postrojenja Privredno društvo za trgovinu i usluge ''OLD OBOJENI METALI '' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Gajska br.2, podneo zahtev za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada,  i to sledećih vrsta otpada :

 -   otpad od metala (indeksni broj 02 01 10),

 -   otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 02 01 99),

 -   otpadna plastika (indeksni broj 02 01 04),

 -   otpad od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži (indeksni broj 03 03 08),

 -    otpadna kora i pluta (indeksni broj 03 01 01),

 -    otpadi od krojenja i završne obrade (04 01 09),

 -    otpadi od mešovitih materijala impregnirani tekstil, elastomer, plastomer (indeksni broj 04 02 09),

 -    otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 21),

 -    otpad od prerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 22),

 -    otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13),

 -    otpadni toner za štampanje koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 08 03 18),

 -    otpadi od prerade šljake (indeksni broj 10 02 01),

 -    neprerađena visokopećna šljaka (indeksni broj 10 02 02),

 -   jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05 (indeksni broj 10 09 06),

 -   jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07 (indeksni broj 10 09 08),

 -   jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05 (indeksni broj 10 10 06),

 -   jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07 (indeksni broj 10 10 08),

 -    otpadna keramika, cigle pločice i proizvodi za građevinarstvo (indeksni broj 10 12 08),

 -    struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01),

 -    prašina i čestice ferometala (indeksni broj 12 01 02),

 -   struganje i obrada obojenih metala (indeksni broj 12 01 03),

 -    prašina i čestice obojenih metala (indeksni broj12 01 04),

 -    obrada plastike (indeksni broj12 01 05),

 -    papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01),

 -    plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02),

 -    drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03),

 -    metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04),

 -    mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06),

 -    staklena ambalaža (indeksni broj 15 01 07),

 -    tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09),

 -    otpadne gume (indeksni broj 16 01 03),

 -    otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 06),

 -    ferozni metal (indeksni broj 16 01 17),

 -    obojeni metal (indeksni broj 16 01 18)

 -     plastika (indeksni broj 16 01 19/17 02 03/20 01 39),

 -    staklo (indeksni broj 16 01 20/17 02 02/19 12 05/20 01 02),

 -    alkalne baterije, izuzev 16 06 03 (indeksni broj 16 06 04),

 -    druge baterije i akumulatori (indeksni broj 16 06 05),

 -   ostale obloge i vatrostalni materijal iz metalurških procesa drugačiji od navedenih u 16 11 03 (indeksni broj 16 11 04),

 -   obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačijih od navedenih u 16 11 05/16 11 06, beton(indeksni broj 17 01 01),

 -    cigle (indeksni broj 17 01 02),

 -   crep i keramika (indeksni broj 17 01 03),

 -    mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločica i keramike koje ne sadrže opasne materije (indeksni broj 17 01 07),

 -    drvo (indeksni broj 17 02 01),

 -    bakar, bronza, mesing (indeksni broj 17 04 01),

 -    aluminijum (indeksni broj 17 04 02),

 -    cink (indeksni broj 17 04 04),

 -    gvožđe i čelik (indeksni broj 17 04 05),

 -    mešani metali (indeksni broj 17 04 07),

 -    kablovi koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 17 04 11),

 -    solidifikovani otpadi drugačijih od onih navedenih u 19 03 06 (indeksni broj 19 03 07),

 -    otpad od gvožđa i čelika (19 10 01),otpad od obojenih metala (indeksni broj 19 10 02),

 -   papir i karton(19 12 01/20 01 01), metali koji sadrže gvožđe (indeksni broj 19 12 04),

 -    obojeni metali (indeksni broj 19 12 03),

 -    plastika i guma (indeksni broj 19 12 04/),

 -    drvo koje ne sadrži opasne supstance (19 12 07/20 01 38),

 -    tekstil (indeksni broj 19 12 08/20 01 11),

 -    baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33(indeksni broj 20 01 34),

 -    odbačena električna i elektronska oprema drugačija od onih navedenih u 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 (indeksni broj 20 01 36),

 -    metali (indeksni broj 20 01 40),

 -    drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 (indeksni broj 20 01 38),

 -    struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01),

 -    mešani metali  (indeksni broj 17 04 07),

- metali koji sadrže gvožđe (indeksni broj 19 12 02),

- metali  (indeksni broj 20 01 40,)

   -otpadi koji nisu drugačije specificiranini  (indeksni broj 16 01 99), na katastarskoj parceli broj 5123/1 KO Osipaonica, u Ul.Gajska br.2, u Osipaonici.

 

Dopunu dokumentacije operater je  dostavio 07.04.2014.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 13.04.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do14časova.


 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

02.april 2014.

Preduzeće za puteve '' Beograd '' a.d. iz Beograda, Ul. Vidska br.24

 

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu asfaltne baze WIBAU-80 Mala Krsna, na kat. parc. br. 2568, 2569, 2570, 2571, 2580, 2567/2, 2567/1, 2586/1, 2586/2, 2581, 2584/1, 2584/2, 2584/3 i 2585/2 KO Vranovo

 

 

            Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne,  poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za puteve '' Beograd '' a.d. iz Beograda, Ul. Vidska br.24, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, asfaltne baze WIBAU-80 Mala Krsna, na kat. parc. br. 2568, 2569, 2570, 2571, 2580, 2567/2, 2567/1, 2586/1, 2586/2, 2581, 2584/1, 2584/2, 2584/3 i 2585/2 KO Vranovo.

             Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u  prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 02.04.  do 22.04.2014. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 23.04.2014. godine u vremenu od 11 do 12 sati.

            U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

26.mart 2014.

''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. iz Jagodine, Put Kneza Mihajla br.107

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj  2130/2, 2134/4, 2195/2 i 2198 KO Radinac, u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta ''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. iz Jagodine, Put Kneza Mihajla br.107, u Smederevu, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja  na životnu sredinu za projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj  2130/2, 2134/4, 2195/2 i 2198 KO Radinac, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 26.03. do 05.04.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

26.mart 2014.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu SD10/SDX10/SDU10 - ''Centar Smederevo'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu

 

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za za baznu stanicu SD 10/SDX10/SDU10 - ''Centar Smederevo'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 26.03. do 05.04.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

07.mart 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje i tretman neopasnog  otpada , operateru postrojenja Mališa Milošević pr Ugostiteljska radnja ''SD Karting '' Smederevo, ulica Mišarska br.4

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 18. 02.2014.godine, operater postrojenja Mališa Milošević pr Ugostiteljska radnja ''SD Karting'' iz Smedereva, ulica Mišarska br.4, podneo zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje i tretman neopasnog  otpada, i to sledećih vrsta otpada :

-     papirna i kartonska ambalaža (indeksnog broja 15 01 01);

-     plastična ambalaža  (indeksnog broja  15 01 02);

-     drvena ambalaža (indeksnog broja  15 01 03);

-     metalna ambalaža (indeksnog broja  15 01 04);

-     kompozitna ambalaža (indeksnog broja  15 01 05);

-     mešana ambalaža (indeksnog broja  15 01 06);

-     staklena ambalaža (indeksnog broja  15 01 07);

-     otpadne gume   (indeksnog broja  16 01 03);

-     otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksnog broja  16 01 06);

-      bakar, bronza, mesing  (indeksnog broja  17 04 01);

-      gvožđe i čelik  (indeksnog broja  17 04 05);

-      mešani metali (indeksnog broja  17 04 07);

-      papir i karton  (indeksnog broja  20 01 01);

-      staklo (indeksnog broja  20 01 02);

-      plastika (indeksnog broja  20 01 39);

-      metali   (indeksnog broja  20 01 40) i

-      mešani opštinski otpad (indeksnog broja  20 03 01), na katastarskoj parceli broj 12308 KO Smederevo, u ulici Mišarskoj broj 4, u Smederevu.

 

Dopunu dokumentacije operater je  dostavio 26.02.2014.godine i 06.03.2014.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.03.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do14časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

06.mart 2014.

Privredno društvo za trgovinu i usluge ''OLD OBOJENI METALI'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Gajska br.2                                                                                                     

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat-'' Reciklažni centar sekundarnih sirovina'', na katastarskoj parceli broj 5123/1 KO Osipaonica, u Ul.Gajska br.2, u Osipaonici

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-71/2013-05 od 06.03.2014.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-''Reciklažni centar sekundarnih sirovina'', na katastarskoj parceli broj 5123/1 KO Osipaonica, u Ul.Gajska br.2, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za trgovinu i usluge ''OLD OBOJENI METALI '' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Gajska br.2.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''. Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

06.mart 2014.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, transport i proizvodnju ''MINjON'' iz Kovina, ul. Grobljanska 83,

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - pogon za proizvodnju peleta od ogrevnog drveta, na katastarskoj parceli broj  470/49 KO Smederevo, u Smederevu, ul. Šalinačka bb

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-68/2014-05 od 03.03.2014.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - pogon za proizvodnju peleta od ogrevnog drveta, na katastarskoj parceli broj  470/49 KO Smederevo, u Smederevu, ul. Šalinačka bb, nosioca projekta  Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, transport i proizvodnju ''MINjON'' iz Kovina, ul. Grobljanska 83.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ((Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 10. ''Industrija tekstila, kože, drveta, i papira'', podtačka 3. ''Postrojenje za preradu, obradu i oplemenjivanje drveta'''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Odsek za zaštitu životne sredine

06.mart 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Mališa Milošević pr Ugostiteljska radnja SD Karting Smederevo, ulica Mišsarska br.4

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 18. 02.2014.godine, operater postrojenja Mališa Milošević pr Ugostiteljska radnja ''SD Karting'' iz Smedereva, ulica Mišsarska br.4, podneo zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada,  i to sledećih vrsta otpada :

-     papirna i kartonska ambalaža (indeksnog broja 15 01 01);

-     plastična ambalaža  (indeksnog broja  15 01 02);

-     drvena ambalaža (indeksnog broja  15 01 03);

-     metalna ambalaža (indeksnog broja  15 01 04);

-     kompozitna ambalaža (indeksnog broja  15 01 05);

-     mešana ambalaža (indeksnog broja  15 01 06);

-     staklena ambalaža (indeksnog broja  15 01 07);

-     otpadne gume   (indeksnog broja  16 01 03);

-     otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksnog broja  16 01 06);

-      bakar, bronza, mesing  (indeksnog broja  17 04 01);

-      gvožđe i čelik  (indeksnog broja  17 04 05);

-      mešani metali (indeksnog broja  17 04 07);

-      papir i karton  (indeksnog broja  20 01 01);

-      staklo (indeksnog broja  20 01 02);

-      plastika (indeksnog broja  20 01 39);

-      metali   (indeksnog broja  20 01 40) i

-      mešani opštinski otpad (indeksnog broja  20 03 01) .

 

Dopunu dokumentacije operater je  dostavio 26.02.2014.godine i 06.03.2014.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.03.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do14časova.


 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.februar 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za promet robe i usluga ''Rajčetov'' DOO, ulica  Podunavska br. 9, Osipaonica.

 

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je 18. 02.2014. godine, Privredno društvo za promet robe i usluga ''Rajčetov'' DOO iz Osipaonice, ulica Podunavska broj 9, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman  neopasanog otpada i to za skladištenje:

-          10 01 01-šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene 10 01 04)

-          10 02 01-otpadi od prerade šljake

-          10 02 02-neprerađena šljaka

-          10 02 10-otpad od mlevenja

-          10 03 05-otpadne glinice

-          10 04 99-otpadi koji nisu drugačije specificirani

-          10 05 01-šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje

-          10 06 01-šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje

-          10 06 04-ostale čvrste čestice i prašine

-          10 08 04-čvrste čestice i prašine

-          10 08 09-ostale šljake

-          10 08 14-strugotine od anode

-          10 08 99-otpadi koji nisu drugačije specificirani

-          12 01 01-struganje i obrada ferometala

-          12 01 02-prašine i čestice ferometala

-          12 01 03-struganje i obrada obojenih metala

-          12 01 04-prašina i čestice obojenih metala

-          12 01 13-otpadi od zavarivanja

-          12 01 99- otpadi koji nisu drugačije specificirani

-          19 10 01-otpad od gvožđa i čelika

-          19 10 02-otpad od obojenih metala

 

            Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 04.03.2014. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.februar 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada koji nije opasan, operateru postrojenja ''ARES'' Privredno društvo za prevoz robe u drumskom saobraćaju doo Smederevo, ulica Ivana Gundulića br.7/2

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 24. 02.2014.godine, operater postrojenja ''ARES'' Privredno društvo za prevoz robe u drumskom saobraćaju doo Smederevo, ulica Ivana Gundulića br.7/2, podneo zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada,  i to sledećih vrsta otpada :

-          otpadne Al limenke (indeksnih brojeva 19 12 03 i 20 01 40);

-          otpadna folija (indeksnog broja 19 12 04);

-          otpadna pet ambalaža  (indeksnih brojeva  15 01 02, 19 12 04 i 20 01 39);

-          otpadni karton (indeksnog broja 15 01 01);

-          i  otpadna plastika (indeksnih brojeva 19 12 04 i 20 01 39), koji su klasifikovani kao neopasan otpad.

 

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 04.03.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.


 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

18.februar 2014.

 Privredno društvo za trgovinu i usluge ''OLD OBOJENI METALI'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Gajska br.2                                                                                                     

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-reciklažni centar sekundarnih sirovina, na katastarskoj parceli broj 5123/1 KO Osipaonica, u Ul.Gajska br.2, u Osipaonici

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za trgovinu i usluge ''OLD OBOJENI METALI '' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Gajska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-reciklažni centar sekundarnih sirovina, na katastarskoj parceli broj 5123/1 KO Osipaonica, u Ul.Gajska br.2, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 19.02. do 01.03.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

18.februar 2014.

 ''VIP Mobile'' D.O.O. iz Beograda, Ul.Omladinskih brigada br.21

                                                                                                    

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja za Projekat radio - bazne stanice '' BA1146_03SD_Smederevo_Petra_Maksimovića '', na katastarskoj parceli broj 6293/2 KO Smederevo, u Ul. Petra Maksimovića br.17, u Smederevu, GSM900/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija ''VIP Mobile'' d.o.o. iz Beograda

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta  '' VIP Mobile '' D.O.O. iz Beograda,  Ul. Omladinskih brigada br.21, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat radio-bazne stanice ''BA1146_03SD_Smederevo_Petra_Maksimovića'', na katastarskoj parceli broj 6293/2 KO Smederevo, u Ul.Petra Maksimovića br.17, u Smederevu, GSM900/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija ''VIP Mobile'' d.o.o. iz Beograda.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 19.02. do 01.03.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja za predmetni Projekat na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

11.februar 2014.

Društvo za promet i usluge ''FACTUM EST '' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Đure Salaja br.17

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat-proizvodnja tečnosti za elektronske cigarete, na katastarskoj parceli broj 529 KO Smederevo, u Ul.Đure Salaja br.17, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove

 

O B A V E Š T A V A

  

              javnost da je doneto Rešenje broj 501-221/2013-05 od 06.02.2014.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-proizvodnja tečnosti za elektronske cigarete, na katastarskoj parceli broj 529 KO Smederevo, u Ul.Đure Salaja br.17, nosioca projekta  Društva za promet i usluge ''FACTUM EST '' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Đure Salaja br.17.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 8. ''hemijska industrija'' podtačka 1.''obrada poluproizvoda i proizvodnja hemikalija''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

11.februar 2014.

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na živtnu sredinu Projekta -pogon za proizvodnju peleta od ogrevnog drveta, nosioca Projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, transport i proizvodnju ''MINjON'' iz Kovina, Ul. Grobljanska 83, koji se nalazi na katastarskoj  parceli broj 470/49, KO Smederevo u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

              javnost da je nosilac projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, transport i proizvodnju ''MINjON'' iz Kovina, Ul. Grobljanska 83, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-pogon za proizvodnju peleta od ogrevnog drveta, na katastarskoj parceli broj  470/49 KO Smederevo, u Smederevu.

 

              Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 12.2. do 22.02.2014.godine, u   vremenu od 10-14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

11.februar 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za odlaganje neopasnog  otpada, operatera Privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika  ''Železara Smederevo'' D.O.O. Radinac

  

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu dozvole za odlaganje otpada koji nije opasan

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 05. 02.2014. godine, operater  Privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika  ''Železara Smederevo'' D.O.O. iz Radinca, podneo Zahtev za izmenu dozvole za odlaganje neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 2571/2 KO Radinac, u Smederevu, uvođenjem sledećih vrsta otpada i to: otpad od prerade šljake solidifikacijom-visokopećna komadasta troska (indeksnog broja 19 03 07 i 10 02 01), otpad od prerade šljake mehaničkomobradom- jalovina konvertorske troske i jalovina visokopećne troske (indeksnog broja 19 02 99 i 10 02 01) i filter pogača konvertorskog mulja (indeksnog broja 10 02 14).

 

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 18.02.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

11.februar 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog  otpada, operatera Privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika ''Železara Smederevo'' D.O.O. Radinac

  

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole

za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 05. 02.2014. godine, operater  Privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika ''Železara Smederevo'' D.O.O. Radinac, podneo Zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 2571/2, KO Radinac, u Smederevu, i to skladištenje sledećih vrsta otpada: otpad od drveta i strugotina (indeksnog broja 15 01 03, 20 01 38), otpad od gume (indeksnog broja 10 02 99, 19 12 04), istrošene pneumatske gume (indeksnog broja 16 01 03), otpadna plastika ( 17 02 03 , 20 01 39), otpad od stakla (indeksnog broja 17 02 02), ambalažni otpad - otpadna plastična ambalaža (indeksnog broja (15 01 02) i otpad od prerade šljake solidifikacijom-visokopećna komadasta troska (indeksnog broja 19 03 07 i 10 02 01), a skladištenje i tretman : metali koji sadrže gvožđe - čelični otpad (indeksnih brojeva 02 01 10, 12 01 01, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 06, 17 04 05, 17 04 07, 19 10 01, 19 01 02, 19 12 02 i 19 12 12) i neprerađena šljaka-neprerađena (tečna  visokopećna troska (indeksnog broja 10 02 02).

 

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 18.02.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

22.januar 2014.

            Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 3'', u ulici 17. oktobra br.12 u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-206/20213-05 od 13.12.2013.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 3'', u ulici 17. oktobra br.12 u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-206/2013-05 od 21.01.2014.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne telefonije ''Smederevo 3'', u ulici 17. oktobra br.12 u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

22.januar 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operater postrojenja privredno društvo za kartonažu, promet i usluge''Đurđev grad''  doo,  na lokaciji u Maloj Krsni, ulica Železnička bb

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63.stav 2. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

  

  

  

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 19. 11.2013.godine, operater postrojenja privredno društvo za kartonažu, promet i usluge ''Đurđev grad'' doo, podneo zahtev za skladištenje i tretman neopasnog otpada,  uvođenjem sledećih vrsta otpada :

- 02 01 10 otpad od metala

- 10 01 01 pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u - -- 10 01 04)

- 10 01 02 leteći pepeo od uglja

- 10 01 03 leteći pepeo treseta i sirovog drveta

- 10 01 05 čvrsti otpadi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa

- 10 01 15 šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14

- 10 01 17 leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10    01 16

- 10 01 19 otpadi iz prečišćavanja gasa drugačiji od onih navedenih u 10 01 05, 10 01 07,

- 10 01 24 peskovi iz fluidizovanog sloja

- 10 01 25 otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj

- 10 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 10 02 01 otpadi od prerade šljake

- 10 02 02 neprerađena šljaka

- 10 02 08 čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 02 07

- 10 02 10 otpad od mlevenja

- 10 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 10 03 02 ostaci anoda

- 10 03 05 otpadna glinica

10 03 16 plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 03 15

- 10 03 18 otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 03 17

- 10 03 20 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 03 19

10 03 22 ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama drugačiji od onih navedenih u 10 03 21

- 10 03 24 čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 23

10 03 28 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 03 27

- 10 03 30 otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure drugačiji od onih navedenih u 10 03 29

- 10 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 10 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 10 05 01 šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje

- 10 05 04 ostale čvrste čestice i prašina

10 05 09 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 05 08

- 10 05 11 zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 05 10

- 10 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 10 06 01 šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje

- 10 06 02 zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

- 10 06 04 ostale čvrste čestice i prašina

10 06 10 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 06 09

- 10 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 10 07 01 šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje

- 10 07 02 zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

- 10 07 03 čvrsti otpadi iz tretmana gasa

- 10 07 04 ostale čvrste čestice i prašina

- 10 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 10 08 04 čvrste čestice i prašina

- 10 08 09 ostale šljake

- 10 08 11 zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 08 10

- 10 08 13 otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 08 12

- 10 08 14 strugotine sa anode

- 10 08 16 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 08 15

- 10 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 10 09 03 šljaka iz peći

- 10 09 06 jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05

- 10 09 08 jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07

- 10 09 10 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 09 09

- 10 09 12 ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 09 11

- 10 09 14 otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 09 13

- 10 09 16 otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 09 15

- 10 09 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 10 10 03 šljaka iz peći

- 10 10 06 jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05

- 10 10 08 jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07

- 10 10 10 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 10 09

- 10 10 12 ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 10 11

- 10 10 14 otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 10 13

- 10 10 16 otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 10 15

- 10 10 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 10 12 03 čvrste čestice i prašina

- 10 12 06 odbačeni kalupi

- 10 12 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 10 13 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 11 02 03 otpadi iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenoj sredini

- 11 01 06 otpadi iz hidrometalurških procesa bakra drugačiji od onih navedenih u 11 02 05

- 11 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 11 05 01 tvrdi cink

- 11 05 02 pepeo od cinka

- 11 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 12 01 01 struganje i obrada ferometala

- 12 01 02 prašina i čestice ferometala

- 12 01 03 struganje i obrada obojenih metala

- 12 01 04 prašina i čestice obojenih metala

- 12 01 13 otpadi od zavarivanja

- 12 01 15 mašinski muljevi drugačiji od onih navedenih u 12 01 14

- 12 01 17 otpadi od gorivih materijala drugačiji od onog navedenog u 12 01 16

- 12 01 21 potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih navedenih u 12 01 20

- 12 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 15 01 04 metalna ambalaža

- 16 01 06 otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente

-16 01 12 kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11

- 16 01 16 rezervoari za tečni gas

- 16 01 17 ferozni metal

- 16 01 18 obojeni metal

- 16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13

- 16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15

- 16 05 05 gasovi u bocama pod pritiskom drugačiji od onih navedenih u 16 05 04

- 16 06 04 alkalne baterije (izuzev 16 06 03)

- 16 06 05 druge baterije i akumulatori

- 16 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani

- 16 08 01 istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodiujum, paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07)

- 16 08 03 istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani

- 16 08 04 istrošeni tečni katalizatori za katalitički kreking (izuzev 16 08 07)

- 16 11 02 obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01

- 16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03

- 16 11 06 obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 05

- 17 04 01 bakar, bronza, mesing

- 17 04 02 aluminijum

- 17 04 03 olovo

- 17 04 04 cink

- 17 04 05 gvožđe i čelik

- 17 04 06 kalaj

- 17 04 07 mešani metali

- 17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10

- 18 01 01 oštri instrumenti (izuzev 18 01 03)

- 18 02 01 oštri instrumenti (izuzev 18 02 02)

- 19 01 02 materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz šljake

- 19 01 12 šljaka drugačija od one navedene u 19 01 11

- 19 03 07 solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06

- 19 10 01 otpad od gvožđa i čelika

- 19 10 02 otpad od obojenih metala

- 19 12 02 metali koji sadrže gvožđe

- 19 12 03 obojeni metali

- 20 01 34 baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33

- 20 01 36 odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

- 20 01 40 metali

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.01.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

10.januar 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada koji nije opasan, operatera  postrojenja Društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ''Ferosirovina'' D.O.O. Osipaonica, ulica Dragutina Obradovića br.27

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 10. 01.2014.godine, operater postrojenja Društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ''Ferosirovina'' D.O.O. Osipaonica, podneo zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada,  uvođenjem sledećih vrsta otpada :

-otpadna plastika (isključujući amblažu ) (indeksnog broja 02 01 04);

-otpad od metala (indeksnog broja 02 0110);

-otpadi iz tekstilne, krznarske |kožarske industrije koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 04 01 99);

-otpadi od mešovitih materijala ( impregnirani tekstil,elastomer,plastomer) (indeksnog broja 04 02 09);

-otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksnog broja 04 02 21);

-otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana (indeksnog broja 04 02 22);

- otpadna plastika (indeksnog broja 07 02 13);

-otpadni toner za štampanje koji ne sadrži opasne supstance (indeksnog broj 08 03 18);

-kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija (indeksnog broj 09 0110);

-kamere za jednokratnu upotrebu koji sadrže baterije drugačije od onih navedenih u 09 0111 (indeksnog broja 09 01 12);

-pepeo,šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04) (indeksnog broja 10 01 01);

- leteći pepeo od uglja (indeksnog broja 10 01 02);

-leteći pepeo treseta i sirovog drveta (indeksnog broja 10 01 03);

-otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 01 99);

-otpadi od prerade šljake (indeksnog broja 10 02 01);

-neprerađena šljaka (indeksnog broja 10 02 02);

-otpad od mlevenja (indeksnog broja 10 02 10);

-otpadi koji nisu drugačije specifinirani (indeksnog broja 10 02 99);

-ostaci anoda (indeksnog broja 10 03 02);

-otpadna glinica (indeksnog broja 10 03 05);

-plivajuća pena/šljaka drugačiji od navedenih u 10 03 15 (indeksnog broja 10 03 16);


-ostale čvrste čestice i prašina ( uključujući i prašinu iz mlina sa kuglama ) drugačije od navedenih u 10 03 21(indeksnog broja 10 03 22);

- otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 03 99);

-šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksnog broja 10 06 01);

-zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundame proizvodnje-10 06 02;

-ostale čvrste čestice i prašina (indeksnog broja 10 06 04);

-otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 06 99);

-otpadna keramika,cigle,pločice i proizvodi za građevinarstvo ( posle termičkog tretmana) (indeksnog broja 10 12 08);

-otpadni beton i mulj od betona  (indeksnog broja 10 13 14);

-struganje i obrada ferometala ( indeksnog broja 12 01 01);

-prašina i čestice ferometala (indeksnog broja 12 01 04);

- obrada plastike (indeksnog broja 12 01 05);

-papirna i kartonska ambalaža (indeksnog broja 15 01 01);

-plastična ambalaža (indeksnog broja 15 01 02);

-drvena ambalaža (indeksnog broja 15 01 03);

-metalna ambalaža (indeksnog broja 15 01 04);

-mešana ambalaža (indeksnog broja 15 01 06);

-staklena ambalaža (indeksnog broja 15 01 07);

-tekstilna ambalaža (indeksnog broja 15 01 09);

-apsorbenti,filterski materijali,krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02  (indeksnog broja 15 02 03);

-otpadne gume (indeksnog broja 16 0103);

-kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11 (indeksnog broja 16 01 12);

-otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksnog broja 16 01 06);

-ferozni metal (indeksnog broja 16 01 17);

-obojeni metal (indeksnog broja 16 01 18);

-plastika (indeksnog broja 16 01 19);

-staklo (indeksnog broja 16 01 20);

-komponente koje nisu drugačije specificirane (indeksnog broja 16 01 22);

-odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksnog broja 16 02 14);

-komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od navedenih u 16 02 15 (indeksnog broja 16 02 16);

-neorganski otpadi drugačiji od navedenih u 16 03 03 (indeksnog broja 16 03 04);

-organski otpad drugačije navedenih u 16 03 05 (indeksnog broja 16 03 06);

-alkalne baterije( izuzev 16 06 0 3) (indeksnog broja 16 06 04);

-druge baterije i akumulatori (indeksnog broja 16 06 05);

-tečni otpadi na bazi vode drugačiji od navedenih u 16 10 01(indeksnog broja 16 10 02);

-obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačijih od navedenih u 16 1101(indeksnog broja 16 1102);

-ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačijih od onih navedenih u 16 11 03 (indeksnog broja 16 11 04);

-obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačije od onih navedenih 16 11 05 (indeksnog broja 16 1106);

-beton (indeksnog broja 17 0101);

-cigle (indeksnog broja 17 0102);

-crep i keramika  (indeksnog broja 17 01 03);

-mešavine ili pojedine frakcije betona,cigle,pločice i keramika drugačije od onih navedenih u 17 0106 (indeksnog broja 17 0107);

-drvo (indeksnog broja 17 02 01);

-staklo (indeksnog broja 17 02 02);

-plastika (indeksnog broja 17 02 03);

-bakar,bronza,mesing(indeksnog broja 17 04 01);

-aluminijum (indeksnog broja 17 04 02);

-olovo (indeksnog broja 17 04 03);

-cink (indeksnog broja 17 04 04);

-gvožđe,čelik (indeksnog broja 17 04 05);

-kalaj (indeksnog broja 17 04 06);

-mešani metal (indeksnog broja 17 04 07);

-kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10 (indeksnog broja 17 04 11);

-oštri instrumenti izuzev 18 01 03 (indeksnog broja 18 01 01);

-otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije npr.zavoji,gipsevi,posteljina,odeća za jednokratnu upoterbu i pelene (indeksnog broja 18 01 04);

-oštri instrumenti izuzev 18 02 02 (indeksnog broja 18 02 01);

-otpad od gvožđa i čelika-(indeksnog broja 19 10 01);

-otpad od obojenih metala-(indeksnog broja 19 10 02;

-laka frakcija i prašina drugačije od onih navrdenih u 19 10 03 (indeksnog broja 19 10 04);

-ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05 (indeksnog broja 19 10 06);

-papiri karton (indeksnog broja 19 12 01);

-metali koji sadrže gvožđe (indeksnog broja 19 12 02);

-obojeni metali-(indeksnog broja 19 12 03);

-plastika iguma-(indeksnog broja 19 12 04);

-staklo-(indeksnog broja 19 12 05;

-drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06-(indeksnog broja 19 12 07);

-tekstil (indeksnog broja 19 12 08);

-drugi otpadi (uključujući mešavine materijata) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11 (indeksnog broja 19 12 12);

-papiri karton (indeksnog broja 20 01 01);

-staklo (indeksnog broja 20 01 02);

-odeća (indeksnog broja 20 01 10);

-tekstiln (indeksnog broja 20 01 11);

-baterije i akumulatori drugačije od onih navedenih u 20 01 33 (indeksnog broja 20 01 34);

-odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21-20 01 23 i 20 0135 (indeksnog broja 20 0136);

-drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 (indeksnog broja 20 01 38);

-plastika (indeksnog broja 20 01 39);

-metali (indeksnog broja 20 0140);

-ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane (indeksnog broja 20 01 99), koji su klasifikovani kao neopasan otpad.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.01.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.


 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.januar 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje, tretman, sakupljanje i transport  neopasnog otpada operatera Javnog komunalnog preduzeća ''Čistoća Smederevo'' iz Smedereva, Ul. Šalinačka bb

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje, tretman, sakupljanje i transport  neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 30.12.2013. godine, operater Javno komunalno preduzeće ''Čistoća Smederevo'' iz Smedereva, Ul. Šalinačka bb, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje, tretman, sakupljanje i transport  neopasnog otpada, uvođenjem sledećih vrsta otpada i to : otpadna vozila koja ne sadrže tečnosti ni druge opasne komponente (indeksnog broja 16 01 06), ferozni metal (indeksnog broja 16 01 17 ), obojeni metali ( indeksnog broja 16 01 18) i metali (indeksnog broja 20 01 40), koji su klasifikovani kao neopasan otpad, na katastarskoj parceli broj 233/87  KO Smederevo, u Ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 13.01.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

26.decembar 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje, tretman, sakupljanje i transport  neopasnog otpada operatera Javnog komunalnog preduzeća ''Čistoća Smederevo'' iz Smedereva, Ul. Šalinačka bb

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje, tretman, sakupljanje i transport  neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 25.12.2013. godine, operater Javno komunalno preduzeće ''Čistoća Smederevo'' iz Smedereva, Ul. Šalinačka bb, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje, tretman, sakupljanje i transport  neopasnog otpada, uvođenjem sledećih vrsta otpada i to : karton i papir (indeksnog broja 20 01 01), plastika i plastična ambalaža (indeksnog broja 15 01 02, 07 02 13, 17 02 03 i 20 01 39), metalni otpad i otpad od gvožđa i čelika (indeksnog broja 15 01 05, 17 04 05, 19 10 i 20 01 40), koji su klasifikovani kao neopasan otpad, na katastarskoj parceli broj 233/87  KO Smederevo, u Ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 31.12.2013.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Одсек за заштиту животне средине

24.decembar 2013.

            Предузеће за телекомуникације'' Telenor '' д.о.о.Београд, Ул.Омладинских бригада бр.90.

           

            Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну за базну станицу мобилне телефоније ''Смедерево 3'', у улици 17. октобра бр.12, у Смедереву

 

            Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне,  пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације '' TELENOR '' d.o.o. из Београда, Ул. Омладинских бригада бр. 90, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину, за базну станицу мобилне телефоније ''Смедерево 3'', у улици 17. октобра бр.12, у Смедереву.

             Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину  (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), овај орган ће обезбедити јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у  просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 25.12. 2013.године до 14.01.2014. године, у времену од 10 до 12 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 15.01.2014. године у времену од 10 до 12 сати.

            У јавној презентацији и јавној расправи о предметној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

24.decembar 2013.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2.

 

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za radio baznu stanicu za mobilnu telefoniju PO35/POU35 ''Dragovac'', na katastarskoj parceli broj 352/6 KO Mala Krsna

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. a u vezi sa članom 29.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove

 

O B A V E Š T A V A

  

vas da je doneto Rešenje broj 501-195/2013-05 od 23.12.2013.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za radio baznu stanicu za mobilnu telefoniju PO35/POU35 ''Dragovac'', na katastarskoj parceli broj 352/6 KO Mala Krsna, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

12.decembar 2013.

Preduzeće za telekomunikaciju ''Telekom Srbija '' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice za mobilnu telefoniju PO35/POU35 ''Dragovac'', na katastarskoj parceli broj 352/6  KO Mala Krsna


 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br. 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice za mobilnu telefoniju PO35/POU35 ''Dragovac'', na katastarskoj parceli broj 352/6  KO Mala Krsna.

 

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 11.12. do 21.12.2013. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

18.novembar 2013.

             Nosilac projekta ''TELENOR'' doo iz Beograda, Ul.Omladinskih brigada 90.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Obaveštenje o donošenju Rešenja broj  501-168/2013-05 od 13.11.2013.godine, da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za radio-baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 3'', u ulici 17. oktobra br.12, u Smederevu, nosioca projekta ''TELENOR'' doo iz Beograda, Ul.Omladinskih brigada 90.

 

            Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja

 na životnu sredinu    (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009),   Odeljenje

 za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

                                                    O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-168/2013-05 od 13.11.2013. godine, da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj Studije za radio-baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 3'', u ulici 17. oktobra br.12, u Smederevu, nosioca projekta ''TELENOR'' doo iz Beograda, Ul.Omladinskih brigada 90.

 

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

 

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

12.novembar 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada opratera Privredno društvo za proizvodnju i promet ''EURO METAL B & B'' D.O.O. iz Osipaonice, ulica Gajska br.5

  

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje

             

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je 30. 10.2013.godine, operater Privredno društvo za proizvodnju i promet ''EURO METAL B & B'' D.O.O iz Osipaonice, ulica Gajska br.5, podneo Zahtev za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada i to: jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05 (indeksni broj 10 09 06), jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07 (indeksni broj 10 09 08), jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05 (indeksni broj 10 10 06), jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07 (indeksni broj 10 10 08), struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01), struganje i obrada obojenih metala (indeksni broj 12 01 03), otpad od zavarivanja (indeksni broj 12 01 13), otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 03), ferozni metal (indeksni broj 16 01 17), obojeni metal (indeksni broj 16 01 18), bakar, bronza, mesing (indeksni broj 17 04 01), aluminijum (indeksni broj 17 04 02), olovo (indeksni broj 17 04 03), cink (indeksni broj 17 04 04), gvožđe i čelik (indeksni broj 17 04 05), kalaj (indeksni broj 17 04 06), mešani metali (indeksni broj 17 04 07), kablovi drugačiji od navedenih u 17 04 10 (indeksni broj 17 04 11), otpad od gvožđa i čelika (19 10 01), otpad od obojenih metala (indeksni broj 19 10 02), metali koji sadrže gvožđe (indeksni broj 19 12 02), obojeni metali (indeksni broj 19 12 03), metali (indeksni broj 20 01 40), na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ulici Gajskoj br.5, u Osipaonici.

 

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 18.11.2013. godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljeu za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

07.novembar 2013.

Privredno društvo za kartonažu, promet i usluge''Đurđev grad'' Mala Krsna, ul.Želeѕnička  bb.


Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 1727/1 KO Mala Krsna, u ul. Železničkoj bb


Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće


O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta Privredno društvo za kartonažu, promet i usluge ''Đurđev grad'' iz Male Krsne, ul.Železnička bb, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-150/2013-05 od 24.09.2013.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 1727/1 KO Mala Krsna, u ul. Železničkoj bb .

            U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-150/2013-05 od 06.11.2013.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada pogona Postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 1727/1 KO Mala Krsna, u ul. Železničkoj bb, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na  životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom  u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom  u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja u sredstvima javnog informisanja.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

04.novembar 2013.

''TELENOR'' doo iz Beograda,   Ul.Omladinskih brigada broj 90


Obaveštenje o podnetom zahtavu o potrebi procene uticaja zatečenog stanja bazne stanice  mobilne telefonije na životnu sredinu na lokaciji ''Smederevo 3'', u ulici 17. oktobra br.12 u Smederevu, zaveden pod brojem 501-168/2013-05.


 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta ''TELENOR'' doo iz Beograda,Ul.Omladinskih   brigada br.90, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja bazne stanice mobilne telefonije na životnu sredinu  '' Smederevo 3'' u ulici 17. oktobra br.12.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 30.10. do 09.11.2013. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

04.novembar 2013.

Cvijetić Tomislav  iz Kovina, Ul. Cara Lazara br. 28


 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat izgradnje šaranskog ribnjaka  na katastarskim parcelama broj 119/1, 119/2 i 120/1 KO Skobalj, u Skobalju, nosioca projekta Cvijetić Tomislava iz Kovina, Ul. Cara Lazara br. 28

 

Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

              javnost  da je doneto Rešenje broj 501-151/2013-05 od 22.10.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje šaranskog ribnjaka  na katastarskim parcelama broj 119/1, 119/2 i 120/1 KO Skobalj, u Skobalju, nosioca projekta Cvijetić Tomislava iz Kovina, Ul. Cara Lazara br. 28.

              Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008) jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 1.''''Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo'', podtačka 6. ''Intenzivan uzgoj riba u bazenima i ribnjacima ''.

              Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

16.oktobar 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada operatera Slavoljub Jović pr, Zanatska trgovinska radnja ''Jović Plus'' iz Osipaonice, ulica Kralja Petra I broj 145

  

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 14. 10.2013. godine, operater Slavoljub Jović pr, Zanatska trgovinska radnja ''Jović Plus'' iz Osipaonice, ulica Kralja Petra I broj 145, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport  otpadnog aluminijuma (indeksnog broja 17 04 02, 19 12 03, 20 01 40), otpaci i ostaci od gvožđa i čelika (indeksnog broja 12 01 01, 16 01 17), otpadna vozila koja ne sadrže tečnosti ni druge opasne materije (indeksnog broja 19 12 02, 20 01 40), i ostaci i otpaci od bakra i legure od bakra (indeksnog broja 17 04 11, 17 04 01), koji su klasifikovani kao neopasan otpad.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 21.10.2013.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

14.oktobar 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operatera Zanatska radnja '' BAKAR-KOMERC ''  PR Željko Nikočević, Ul. Šalinačka bb, Smederevo

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 10. 10.2013. godine, operater Zanatska radnja ''BAKAR-KOMERC'' PR Željko Nikočević, Ul. Šalinačka bb, Smederevo, podneo Zahtev za izmenu dozvole za skladištenje i tretman, broj 501-49/2011-08 od 19.04.2011.godine. 

Izmena predmetne dozvole odnosi se na novu radnu jedinicu. Kod Agencije za privredne registre izvršena je preregistracija obavljanja delatnosti iz forme ''Preduzetnika'' u formu ''Privrednog društva'' tako da novi naziv operatera glasi Privredno društvo za proizvodnju trgovinu i usluge  ''BAKAR-KOMERC STIL'' DOO, direktora Željka Nikočevića.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.10.2012.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

14.oktobar 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan operatera Privredno društvo za promet i usluge ''Transmetal plus'' D.O.O. Smederevo, ulica Bore Vukmirovića broj 55

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 09. 10.2013. godine, operater Privredno društvo za promet i usluge ''Transmetal plus'' D.O.O. Smederevo, ulica Bore Vukmirovića broj 55, podneo Zahtev za izmenu dozvole za skladištenje i tretman neopasanog otpada, na katastarskoj parceli broj 493/13 KO Smederevo, na magistralnom putu Smederevo-Kovin, u Smederevu. Izmena se odnosi na zakup površine cele katastarske parcele (umesto 20ari delatnost skladištenja i tretmana će se obavljati na površini 47ari i 78m²).

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.10.2013.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.oktobar 2013.

PD "Petrol LPG" doo Beograd , Patrijarha Dimitrija br. 12v

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat izgradnje I faze distributivnog centra za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa (tri rezervoara zapremine po 150 m3, svi objekti i instalacija i sva pretakališta) na katastarskoj parceli broj 696/10 KO Smederevo u Goranskoj ulici,


Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

              javnost  da je doneto Rešenje broj 501-142/2013-05 od 07.10.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta Projekat izgradnje I faze distributivnog centra za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa (tri rezervoara zapremine po 150 m3, svi objekti i instalacija i sva pretakališta) na katastarskoj parceli broj 696/10 KO Smederevo u Goranskoj ulici, nosioca projekta PD "Petrol LPG" doo Beograd , Patrijarha Dimitrija br. 12v.

              Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008). Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.oktobar 2013.

            Privredno društvo za kartonažu, promet i usluge ''Đurđev grad '' D.O.O. iz Male Krsne, Ul.Železnička bb

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o  proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu ''Postrojenja za upravljanje neopasnim otpadom'', doo Đurđev grad, koje se nalazi na katastarskoj  parcelia  broj  1727/1 KO Mala Krsna, u ul. Železničkoj bb, u Maloj Krsni

 

Odeljenje za urbanističko - komunalne,  imovinsko - pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za kartonažu, promet i usluge ''Đurđev grad '' D.O.O. iz Male Krsne, Ul.Železnička bb, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu Postrojenja za upravljanje neopasnim otpadom, koje se nalazi na katastarskoj  parceli  broj  1727/1 KO Mala Krsna, u ul. Železničkoj bb, u Maloj Krsni.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, u  prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 09.10. do 29.10. 2013. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 30.10.2013. godine u vremenu od 10 do 12 sati.

            U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.oktobar 2013.

Cvijetić Tomislav iz Kovina, Ul. Cara Lazara br. 28

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje šaranskog ribnjaka, na katastarskim parcelama broj 119/1,119/2 i 120/1 KO Skobalj, u Skobalju

 

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

              javnost da je nosilac projekta Cvijetić Tomislav iz Kovina, Ul. Cara Lazara br. 28, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje šaranskog ribnjaka, na katastarskim parcelama broj 119/1,119/2 i 120/1 KO Skobalj, u Skobalju.

 

              Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 01.10. do 11.10.2013. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

26.septembar 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan   operatera Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ''Ekos-Export import'' doo Osipaonica, Dragutina Obradovića 29

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 23. 09.2013. godine, operater operatera Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ''Ekos-Export import'' doo Osipaonica, Dragutina Obradovića 29.podneo zahtev za dopunu dozvole za skladištenje i tretman,  uvođenjem sledeće vrste otpada :

-          Otpadna plastika- indeksni broj (16 01 19; 20 01 39;17 02 03),

-          Otpadna plastika i guma- indeksni broj (19 12 04);

-          Odbačeni elektronski i električni uređaji - indeksni broj (20 01 36);

-          otpadi od prerade šljake (10 02 01);

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 02.10.2013.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

20.septembar 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan    operatera Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ,,ZORAN JUNIOR,,D.O.O. Osipaonica,  ul. Miće Jankovića br.68

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 18. 09.2013. godine, operater Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ,,ZORAN JUNIOR,, D.O.O. Osipaonica,  ul. Miće Jankovića br.68 podneo Zahtev za dopunu dozvole za skladištenje i tretman,  uvođenjem sledeće vrste otpada :

-          fosforna šljaka (06 09 02),

-          pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04, (10 01 01),

-          šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih u 10 01 14, (10 01 15),

-          otpadi od prerade šljake (10 02 01),

-          neprerađena šljaka (10 02 02),

-          otpadna glinica (10 03 05)

-          plivajuća pena /šljka drugačiji od onih navedenih u 10 03 15 (10 03 16),

-          prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 03 19 (10 03 20)

-          ostale čvrste čestice i prašina (uključujući pračinu iz mlina sa kuglama) drugačiji od onih navedenih u 10 03 21 (10 03 22),

-          otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure drugačiji od onih navedenih u 10 03 29 (10 03 30),

-          šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (10 05 01),

-          ostale čvrste čestice i prašina (10 05 04)

-          zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih u 10 05 10 (10 05 11)

-          šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (10 06 01),

-          zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje (10 06 02),

-          ostale čvrste čestice i prašina (10 06 04),

-          šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (10 07 01),

-          zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje (10 07 02),

-          ostale čvrste čestice i prašina (10 07 04),

-          čvrste čestice i prašina (10 08 04),

-          ostale šljake (10 08 09),

-          zgura i plivajuća pena/šljaka drugačija od onih navedenih u 10 08 10 (10 08 11)

-          prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 08 15 (10 08 16),

-          šljaka iz peći (10 09 03)

-          prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 09 09 (10 09 10),

-          šljaka iz peći (10 10 03),

-          prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 10 09 (10 10 10),

-          šljaka drugačija od one navedene u 19 01 11 (19 01 12)

-          prašina iz kotla drugačija od one navedene u 19 01 15 (19 01 16),

-          laka frakcija i prašina drugačije od onih navedenih u 19 10 03 (19 10 04),

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 22.09.2013.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

17.septembar 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan    operatera Privredno društvo za promet i usluge ''METAL T & N'' D.O.O. Saraorci,   ul.Radeta Markovića bb

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 13. 09.2013. godine, operater Privredno društvo za promet i usluge ''METAL T & N'' D.O.O. Saraorci,   ul.Radeta Markovića bb, podneo Zahtev za dopunu dozvole za skladištenje i tretman,  uvođenjem sledeće vrste otpada i to otpadna aluminijumska šljaka (indeksnog broja 10 03 99), koji su klasifikovani kao neopasan otpad, na katastarskoj parceli broj 2173/4 KO Saraorci, u Saraorcima.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 22.09.2013.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

16.septembar 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje  tretman neopasnog otpada opratera Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo

''Nenad Promet'' D.O.O. Osipaonica, ulica Podunavska br.81

  

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje

             

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je 11.09.2013.godine, operater Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. Osipaonica, ulica Podunavska br.81, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada i to: otpad od metala (indeksni broj 02 01 10), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 02 01 99), otpadna plastika (indeksni broj 02 01 04), otpad od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži (indeksni broj 03 03 08), otpadna kora i pluta (indeksni broj 03 01 01), otpadi od krojenja i završne obrade (0indeksni broj 04 01 09), otpadi od mešovitih materijala impregnirani tekstil, elastomer, plastomer (indeksni broj 04 02 09), otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 21), otpad od prerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 22), otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13), otpadni toner za štampanje koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 08 03 18), otpadi od prerade šljake (indeksni broj 10 02 01), neprerađena visokopećna šljaka (indeksni broj 10 02 02), otpad od mlevenja (indeksni broj 10 02 10), jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05 (indeksni broj 10 09 06), jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07 (indeksni broj 10 09 08), jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05 (indeksni broj 10 10 06), jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07 (indeksni broj 10 10 08), struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01), prašina i čestice ferometala (indeksni broj 12 01 02), struganje i obrada obojenih metala (indeksni broj 12 01 03), prašina i čestice obojenih metala (indeksni broj12 01 04), obrada plastike (indeksni broj12 01 05), papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01), plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02), drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03), metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04), mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06), staklena ambalaža (indeksni broj 15 01 07), tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09), otpadne gume (indeksni broj 16 01 03), otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 03), ferozni metal (indeksni broj 16 01 17), obojeni metal (indeksni broj 16 01 18), plastika (indeksni broj 16 01 19/17 02 03/20 01 39), staklo (indeksni broj 16 01 20/17 02 02/19 12 05/20 01 02), alkalne baterije, izuzev 16 06 03 (indeksni broj 16 06 04), druge baterije i akumulatori (indeksni broj 16 06 05), ostale obloge i vatrostalni materijal iz metalurških procesa drugačiji od navedenih u 16 11 03 (indeksni broj 16 11 04), obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačijih od navedenih u 16 11 05/16 11 06, beton(indeksni broj 17 01 01), cigle (indeksni broj 17 01 02), crep i keramika (indeksni broj 17 01 03), mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločica i keramike koje ne sadrže opasne materije (indeksni broj 17 01 07), drvo (indeksni broj 17 02 01), bakar, bronza, mesing (indeksni broj 17 04 01), aluminijum (indeksni broj 17 04 02), cink (indeksni broj 17 04 04), gvožđe i čelik (indeksni broj 17 04 05), mešani metali (indeksni broj 17 04 07), kablovi koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 17 04 11), solidifikovani otpadi drugačijih od onih navedenih u 19 03 06 (indeksni broj 19 03 07), otpad od gvožđa i čelika (19 10 01),otpad od obojenih metala (indeksni broj 19 10 02), papir i karton(19 12 01/20 01 01), metali koji sadrže gvožđe (indeksni broj 19 12 04), obojeni metali (indeksni broj 19 12 03), plastika i guma (indeksni broj 19 12 04/), drvo koje ne sadrži opasne supstance (19 12 07/20 01 38), tekstil (indeksni broj 19 12 08/20 01 11), drugi, baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33 (indeksni broj 20 01 34), odbačena električna i elektronska oprema drugačija od onih navedenih u 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 (indeksni broj 20 01 36), metali (indeksni broj 20 01 40), drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 (indeksni broj 20 01 38),struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01 ), otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 06 ), mešani metali (indeksni broj 17 04 07), metali koji sadrže gvožđe (indeksni broj 19 12 02), metali (indeksni broj 20 01 40), i otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 01 99), na katastarskoj parceli broj 4933/13 KO Osipaonica, u ulici Mikica Uroševića bb, u Osipaonici.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 23.09.2013. godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljeu za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

03.septembar 2013.

JP ''SRBIJAGAS" Novi Sad , Narodnog fronta br. 12


 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu, za Projekat izgradnje deonice razvodnog gasovoda visokog pritiska oznake RG 08-05 od GRČ Osipaonica do BS Ljubičevo na teritoriji grada Smedereva, nosioca projekta JP ''SRBIJAGAS" Novi Sad , Narodnog fronta br. 12


Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost  da je doneto Rešenje broj 501-93/2013-05 od 15.07.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje deonice razvodnog gasovoda visokog pritiska oznake RG 08-05 od GRČ Osipaonica do BS Ljubičevo na teritoriji grada Smedereva, nosioca projekta JP ''SRBIJAGAS" Novi Sad , Narodnog fronta br. 12

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008. Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

03.septembar 2013.

"NIS" Novi Sad , Narodnog fronta br. 12

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu, za Projekat - uklanjanje postojeće benzinske stanice BS ,, Osipaonica,, u ulici Carigradski drum bb, na teritoriji grada Smedereva.

Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

              javnost  da je doneto Rešenje broj 501-102/2013-05 od 19.08.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta - uklanjanje postojeće benzinske stanice BS ,, Osipaonica,, u ulici Carigradski drum bb, na teritoriji grada Smedereva.

              Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008. Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

03.septembar 2013.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge  ''Inter - mehanika '' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Šalinačka bb

 

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za pogon za remont vagona na lokaciji ''Stara železara'', na katastarskoj parceli broj 696/1 KO Smederevo, u Smederevu, u ulici Goranskoj br. 12

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge  ''Inter - mehanika '' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Šalinačka bb, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-96/20213-05 od 04.07.2013.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za pogon za remont vagona na lokaciji ''Stara železara'', na katastarskoj parceli broj 696/1 KO Smederevo, u Smederevu, u ulici Goranskoj br. 12.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-96/2013-05 od 30.08.2013.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada pogona za remont vagona na lokaciji ''Stara železara'', na katastarskoj parceli broj 696/1 KO Smederevo, u Smederevu, u ulici Goranskoj br. 12, u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na  životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

03.septembar 2013.

Specijalizovano preduzeće za industrijsku kooperaciju ''Serija'' D.O.O. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br. 37

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu srdinu za Projekat - pogon za proizvodnju briketa od uglja lignita iz sitne frakcije, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu           

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta Specijalizovano preduzeće za industrijsku kooperaciju ''Serija'' D.O.O. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br. 37, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-72/20213-05 od 30.05.2013.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat-pogon za proizvodnju briketa od uglja lignita iz sitne frakcije, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-72/2013-05 od 27.08.2013.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada Projekta-pogona za proizvodnju briketa od uglja lignita iz sitne frakcije, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na  životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

19.jul 2013.

"NIS" Novi Sad , Narodnog fronta br. 12

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Projekta uklanjanje postojeće benzinske stanice BS ,, Osipaonica,, u ulici Carigradski drum bb, na teritoriji grada Smedereva.


 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

              javnost da je nosilac projekta ,,NIS" Novi Sad , Narodnog fronta br. 12, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta uklanjanje postojeće benzinske stanice BS ,, Osipaonica,, u ulici Carigradski drum bb, na teritoriji grada Smedereva.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 23.07. do 01.08.2013. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

15.jul 2013.

GRAD SMEDEREVO, Ul. Omladinska br. 1


Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu, za Projekat izgradnja objekta transfer stanice za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porekla na katastarskoj parceli broj 233/88 KO Smederevo, Šalinačka bb, nosioca projekta Grad Smederevo.


 

 Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost   da je doneto Rešenje broj 501-92/2013-05 od 15.07.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja objekta transfer stanice za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porekla na katastarskoj parceli broj 233/88 KO Smederevo, Šalinačka bb, nosioca projekta Grad Smederevo.

 Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu   (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008).

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

15.jul 2013.

JP ''SRBIJAGAS" Novi Sad , Narodnog fronta br. 12


 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu, za Projekat izgradnje deonice razvodnog gasovoda visokog pritiska oznake RG 08-05 od GRČ Osipaonica do BS Ljubičevo na teritoriji grada Smedereva, nosioca projekta JP ''SRBIJAGAS" Novi Sad , Narodnog fronta br. 12


Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

              javnost  da je doneto Rešenje broj 501-70/2013-05 od 15.07.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje deonice razvodnog gasovoda visokog pritiska oznake RG 08-05 od GRČ Osipaonica do BS Ljubičevo na teritoriji grada Smedereva, nosioca projekta JP ''SRBIJAGAS" Novi Sad , Narodnog fronta br. 12

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008. Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

11.jul 2013.

            Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge  ''Inter - mehanika '' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Šalinačka bb

           

            Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu pogona za remont vagona na lokaciji ''Stara železara'', na katastarskoj parceli broj 696/1 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

            Odeljenje za urbanističko - komunalne,  imovinsko - pravne,  poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge  ''Inter - mehanika '' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Šalinačka bb, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, pogona za remont vagona na lokaciji ''Stara železara'', na katastarskoj parceli broj 696/1 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu.

           Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, u  prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 10.07. do 30.07. 2013. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 31.07.2013. godine u vremenu od 10 do 12 sati.

            U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

03.jul 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan    operatera ''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. Jagodina, Put Kneza Mihajla br. 107

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 20. 06.2013. godine, operater ''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. Jagodina, Put Kneza Mihajla br. 107, podneo Zahtev za dopunu dozvole za skladištenje i tretman,  uvođenjem sledećih vrsta otpada:

otpadna plastika (isključujući ambalažu indeksnog broja 02 01 04); otpad od metala (indeksnog broja 02 01 10 ); otpadna kora i pluta (indeksnog broja 03 01 01) ; piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04 (indeksnog broja 03 01 05 ); otpadi koji nisu drugačije specificirani  (indeksnog broja 03 01 99); otpad od kore i drvni otpad (indeksnog broja 03 03 01); otpadi od krojenja i završne obrade (indeksnog broja 04 01 09 );  otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer, plastomer indeksnog broja 04 02 09); otpadna plastika (indeksnog broja 07 02 13); pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04 indeksnog broja 10 01 01); leteći pepeo od uglja (indeksnog broja 10 01 02 ); leteći pepeo treseta i sirovog drveta (indeksnog broja 10 01 03); čvrsti otpadi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa (indeksnog broja 10 01 05); šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14 (indeksnog broja 10 01 15); leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16 (indeksnog broja 10 01 17); otpadi iz prečišćavanja gasa drugačiji od onih navedenih u 10 01 05, 10 01 07, (indeksnog broja 10 01 19);  peskovi iz fluidizovanog sloja (indeksnog broja 10 01 24 ); otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj (indeksnog broja 10 01 25); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 01 99);  otpadi od prerade šljake (indeksnog broja 10 02 01); neprerađena šljaka (indeksnog broja 10 02 02); čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 02 07 (indeksnog broja 10 02 08); otpad od mlevenja (indeksnog broja 10 02 10); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 02 99); ostaci anoda (indeksnog broja 10 03 02); otpadna glinica (indeksnog broja 10 03 05); plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 03 15 (indeksnog broja 10 03 16); otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 03 17 (indeksnog broja 10 03 18 ); prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 03 19 (indeksnog broja 10 03 20); ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama drugačiji od onih navedenih u 10 03 21 indeksnog broja 10 03 22); čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 23 indeksnog broja 10 03 24);  otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 03 27 (indeksnog broja 10 03 28); 10 03 30 otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure drugačiji od onih navedenih u 10 03 29 (indeksnog broja 10 03 30); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 03 99); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 04 99 ); šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksnog broja 10 05 01); ostale čvrste čestice i prašina (indeksnog broja 10 05 04 ); otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 05 08 (indeksnog broja 10 05 09 ); zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 05 10 (indeksnog broja 10 05 11); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 05 99); šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksnog broja 10 06 01); zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksnog broja 10 06 02); ostale čvrste čestice i prašina (indeksnog broja 10 06 04); otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 06 09 (indeksnog broja 10 06 10);  otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 06 99); šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksnog broja 10 07 01); zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksnog broja 10 07 02); čvrsti otpadi iz tretmana gasa (indeksnog broja 10 07 03); ostale čvrste čestice i prašina (indeksnog broja 10 07 04); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 07 99); čvrste čestice i prašina (indeksnog broja 10 08 04);  ostale šljake (indeksnog broja 10 08 09); zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 08 10 (indeksnog broja 10 08 11); otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 08 12 (indeksnog broja 10 08 13); strugotine sa anode (indeksnog broja 10 08 14); prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 08 15 (indeksnog broja 10 08 16); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 08 99); šljaka iz peći (indeksnog broja 10 09 03);  jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05 (indeksnog broja 10 09 06 ); jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07 (indeksnog broja 10 09 08); prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 09 09 (indeksnog broja 10 09 10); ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 09 11(indeksnog broja 10 09 12); otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 09 13 (indeksni broj 10 09 14); otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 09 15 (indeksnog broja 10 09 16); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 09 99); šljaka iz peći (indeksnog broja 10 10 03);  jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05 (indeksnog broja 10 10 06); jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07 (indeksnog broja 10 10 08);  prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 10 09 (indeksnog broja 10 10 10); ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 10 11 (indeksnog broja 10 10 12 ); otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 10 13 (indeksnog broja 10 10 14);  otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 10 15 (indeksni broj 10 10 16); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 10 99); čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 12 03);  odbačeni kalupi (indeksnnog broja 10 12 06);

otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo (posle termičkog tretmana indeksog broja 10 12 08); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja  10 12 99 ); otpadni beton i mulj od betona (indeksnog broja 10 13 14); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 13 99); otpadi iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenoj sredini (indeksnog broja 11 02 03); otpadi iz hidrometalurških procesa bakra drugačiji od onih navedenih u 11 02 05 (indeksnog broja 11 01 06);  otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 11 01 99);  tvrdi cink (indeksnog broja 11 05 01); pepeo od cinka (indeksnog broja 11 05 02); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 11 05 99); struganje i obrada ferometala (indeksnog broja  12 01 01); prašina i čestice ferometala (indeksnog broja  12 01 02);  struganje i obrada obojenih metala (indeksnog broja 12 01 03); prašina i čestice obojenih metala (indeksnog broja 12 01 04); obrada plastike (indeksnog broja 12 01 05);  otpadi od zavarivanja (indeksnog broja 12 01 13); mašinski muljevi drugačiji od onih navedenih u 12 01 14 (indeksnpg broja 12 01 15); otpadi od gorivih materijala drugačiji od onog navedenog u 12 01 16 ( indeksnog broja 12 01 17); potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih navedenih u 12 01 20 (indeksnog broja 12 01 21); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 12 01 99); papirna i kartonska ambalaža (indeksnog broja 15 01 01); plastična ambalaža (indeksnog broja 15 01 02 ); drvena ambalaža (indeksnog broja 15 01 03) ; metalna ambalaža (indeksnog broja 15 01 04);  kompozitna ambalaža (indeksnog broja 15 01 05);  mešana ambalaža (indeksnog broja 15 01 06); staklena ambalaža (indeksnog broja 15 01 07); tekstilna ambalaža (indeksnog broja 15 01 09); apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02 (indeksnog broja 15 02 03); otpadne gume (indeksnog broja 16 01 03);  otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksnog broja 16 01 06); kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11 (indeksnog broja 16 01 12); antifriz drugačiji od onog navedenog u 16 01 14 (16 01 15); rezervoari za tečni gas (indeksnog broja 16 01 16); ferozni metal (indeksnog broja 16 01 17); obojeni metal (indeksnog broja 16 01 18 ); plastika (indeksnog broja 16 01 19);  staklo (indeksnog broja 16 01 20); komponente koje nisu drugačije specificirane (indeksnog broja 16 01 22); otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 16 01 99); odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13(indeksnog broja 16 02 14);  komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 (indeksnog broja 16 02 16); neorganski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 03 (indeksnog broja 16 03 04); organski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 05 (indeksnog broja 16 03 06 ); gasovi u bocama pod pritiskom drugačiji od onih navedenih u 16 05 04 (indeksnog broja 16 05 05); odbačene hemikalije drugačije od onih navedenih u 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08 (indeksnog broja 16 05 09); alkalne baterije (izuzev 16 06 03 indeksnog broja  16 06 04); druge baterije i akumulatori (indeksnog broja 16 06 05);  otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 16 07 99); istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodiujum, paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07 indeksnog broja 16 08 01); istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 16 08 03);  istrošeni tečni katalizatori za katalitički kreking (izuzev 16 08 07 indeksnog broja 16 08 04); obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01 (indeksnog broja 16 11 02); ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03 (indeksnog broja 16 11 04); obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 05 (indeksnog broja 16 11 06); beton (indeksnog broja 17 01 01); cigle (indeksnog broja 17 01 02); crep i keramika (indeksnog broja 17 01 03); drvo (indeksnog broja 17 02 01); staklo (indeksnog broja 17 02 02);  plastika (indeksnog broja 17 02 03); bakar, bronza, mesing (indeksnog broja 17 04 01); aluminijum (indeksnog broja 17 04 02); olovo (indeksnog broja 17 04 03); cink (indeksnog broja 17 04 04); gvožđe i čelik (indeksnog broja 17 04 05 ); kalaj (indeksnog broja 17 04 06); mešani metali (indeksnog broja 17 04 07); kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10 (indeksnog broja 17 04 11); oštri instrumenti (izuzev 18 01 03 indeksnog broja 18 01 01); oštri instrumenti (izuzev 18 02 02 indeksnog broja 18 02 01); materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz šljake (indeksnog broja 19 01 02);  šljaka drugačija od one navedene u 19 01 11(indeksnog broja 19 01 12); solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06 (indeksnog broja 19 03 07); otpad od gvožđa i čelika (indeksnog broja 19 10 01);  otpad od obojenih metala (indeksnog broja 19 10 02); papir i karton (indeksnog broja 19 12 01);  metali koji sadrže gvožđe (indeksnog broja 19 12 02); obojeni metali (indeksnog broja 19 12 03); plastika i guma (indeksnog broja 19 12 04); staklo (indeksnog broja 19 12 05); drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06 (indeksnog broja 19 12 07); tekstil (indeksnog broja 19 12 08); papir i karton (indeksnog broja 20 01 01); staklo (indeksnog broja 20 01 02); odeća (indeksnog broja 20 01 10); tekstil (indeksnog broja 20 01 11); baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33 (indeksnog broja 20 01 34); odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (indeksnog broja 20 01 36); drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 (indeksnog broja 20 01 38); plastika (indeksnog broja 20 01 39); metali (indeksnog broja 20 01 40), koji su klasifikovani kao neopasan otpad, na katastarskoj parceli broj 2195/1 KO Radinac, u Smederevu.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 10.07.2013.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

03.jul 2013.

"SRBIJAGAS" Novi Sad , Narodnog fronta br. 1

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Projekta izgradnje deonice razvodnog gasovoda visokog pritiska oznake RG 08-05 od GRČ Osipaonica do BS Ljubičevo na teritoriji grada Smedereva.

 

 

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

              javnost da je nosilac projekta "SRBIJAGAS" Novi Sad , Narodnog fronta br. 12, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje deonice razvodnog gasovoda visokog pritiska oznake RG 08-05 od GRČ Osipaonica do BS Ljubičevo na teritoriji grada Smedereva.

 

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.07. do 13.07.2013. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

28.jun 2013.

GRAD SMEDEREVO, Ul. Omladinska br. 1

 

              Obaveštenje o podnetom zahtavu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnja objekta transfer stanice za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porekla na katastarskoj parceli broj 233/88 KO Smederevo, Šalinačka bb.

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

              javnost da je nosilac projekta GRAD SMEDEREVO, Ul. Omladinska br. 1, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - izgradnja objekta transfer stanice za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porekla na katastarskoj parceli broj 233/88 KO Smederevo, Šalinačka bb.

 

 

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 02.07. do 12.07.2013. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

21.jun 2013.

               Privredno društvo za unutrašnju trgovinu i usluge, sakupljanje i preradu sekundarnih sirovina '' PAPIR SERVIS FHB'' D.O.O. iz Umke, Ul. 13.oktobra br. 1

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Obaveštenje o donošenju Rešenje broj 501-69/2013-05 od 17.06.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projkat - skladišta neopasnog otpada (otpadnog papira, kartona i folija), na katastarskoj parceli broj 137/10 KO Kolari

 

 

            Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

              javnost  da je doneto Rešenje broj 501-69/2013-05 od 18.06.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projkat - skladišta neopasnog otpada (otpadnog papira, kartona i folija), na katastarskoj parceli broj 137/10 KO Kolari, nosioca projekta Privrednog društva za unutrašnju trgovinu i usluge, sakupljanje i preradu sekundarnih sirovina '' PAPIR SERVIS FHB'' D.O.O. iz Umke, Ul. 13.oktobra br. 1.

            Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 14.''Ostali projekti '', podtačka 2. '' Postrojenja za upravljanje otpadom ''.  Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

11.jun 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan   JKP  ČISTOĆA,  SMEDEREVO

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 06. 06.2013. godine, operater JKP  ČISTOĆA,  SMEDEREVO,podneo Zahtev za dopunu dozvole za skladištenje i tretman,  uvođenjem otpada:

-          Papir i karton indeksnog broja  20 01 01

 

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.06.2012.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

11.jun 2013.

 Preduzeće    za posredovanje i promet  ''SPARE PARTS INTERNACIONAL'' DOO, Beograd, Kralja Milutina 28,

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za skladište neopasnog otpada      

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, Gradske uprave Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta  Preduzeće za posredovanje i promet  ''SPARE PARTS INTERNACIONAL'' DOO, Beograd, Kralja Milutina 28, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za poljoprivredne svrhe-proizvodnja vina, na kat.parceli br. 932/79 KO Vučak, u Vučaku.

 

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 05.06. do 15.06.2013. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

31.maj 2013.

            Specijalizovano preduzeće za industrijsku kooperaciju ''Serija'' D.O.O. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br. 37

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, za Projekat - pogon za proizvodnju briketa od uglja lignita iz sitne frakcije, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevo

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko- pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je podnet Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - pogon za proizvodnju briketa od uglja lignita iz sitne frakcije, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevo, nosioca projekta Specijalizovanog preduzeća za industrijsku kooperaciju ''Serija'' D.O.O. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br. 37.

 Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u  prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 05.06. do 25.06. 2013. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 26.06.2013. godine u vremenu od 10 do 12 sati.

            U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

31.maj 2013.

Preduzeće za puteve ''Beograd''a.d. u restruktuiranju iz Beograda, ul.Vidska br.24 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Obaveštenje o donošenju Rešenje broj 501-44/2013-05 od 29.05.2013. godine, da je potrebna procena uticaja zatečenog stanje na životnu sredinu i određen obim i sadržaj Studije za asfaltnu bazu WIBAU-80 Mala Krsna, na kat. parc.br. 2568, 2569, 2570, 2571, 2580, 2567/2, 2567/1, 2586/1, 2586/2, 2581, 2584/1, 2584/2, 2584/3 i 2585/2 KO Vranovo.

 

 

Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-44/2013-05 od 29.05.2013. godine, da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj Studije za asfaltnu bazu WIBAU-80 Mala Krsna, na kat. parc.br. 2568, 2569, 2570, 2571, 2580, 2567/2, 2567/1, 2586/1, 2586/2, 2581, 2584/1, 2584/2, 2584/3 i 2585/2 KO Vranovo, nosioca projekta Preduzeće za puteve '' Beograd '' a.d. iz Beograda, Ul. Vidska br.24.           

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 7.''Industrijska prerada minerala'', podtačka 6.  ''Postrojenja za proizvodnju asfaltnih mešavina uključujući mobilna postrojenja''.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

31.maj 2013.

            Privredno društvo za unutrašnju trgovinu i usluge, sakupljanje i preradu sekundarnih sirovina '' PAPIR SERVIS FHB'' D.O.O. iz Umke, Ul. 13.oktobra br. 1

 

              Obaveštenje o podnetom zahtavu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - skladišta neopasnog otpada (otpadnog papira), na katastarskoj parceli broj 137/10 KO Kolari

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

              javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za unutrašnju trgovinu i usluge, sakupljanje i preradu sekundarnih sirovina '' PAPIR SERVIS FHB'' D.O.O. iz Umke, Ul. 13.oktobra br. 1, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - skladišta neopasnog otpada (otpadnog papira, kartona i folije), na katastarskoj parceli broj 137/10 KO Kolari.

 

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 05.06. do 15.06.2013. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

14.maj 2013.

 ASZGR ''ŠAMOT KOMERC'', vlasnika  Dejana Mihajlovića, Radinac

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Obaveštenje o donošenju Rešenje broj 501-41/2013-05 od 08.05.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za skladištenje i tretman  neopasnog  otpada koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 728 KO Radinac, u Ulici Dragi Jovanović 23. u Radincu

 Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost  da je doneto Rešenje broj 501-41/2013-05 od 08.05.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu Postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada, koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 728 KO Radinac, u Ulici Dragi Jovanović 23. u Radincu, vlasnika  Dejana Mihajlovića, Radinac.          Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 14.''Ostali projekti '', podtačka 2. '' Postrojenja za upravljanje otpadom '', ali kako projekat ne predstavlja značajnog zagađivača životne sredine, nije potrebna izrada Studije.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

07.maj 2013.

            Preduzeće za puteve '' Beograd '' a.d. iz Beograda, Ul. Vidska br.24

 

            Obaveštenje o podnetom zahtavu o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu asfaltne baze WIBAU-80 Mala Krsna, na kat. parc.br. 2568, 2569, 2570, 2571, 2580, 2567/2, 2567/1, 2586/1, 2586/2, 2581, 2584/1, 2584/2, 2584/3 i 2585/2 KO Vranovo

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za puteve '' Beograd '' a.d. iz Beograda, Ul. Vidska br.24, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu asfaltne baze WIBAU-80 Mala Krsna, na kat. parc.br. 2568, 2569, 2570, 2571, 2580, 2567/2, 2567/1, 2586/1, 2586/2, 2581, 2584/1, 2584/2, 2584/3 i 2585/2 KO Vranovo.

 

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 15.05. do 25.05.2013. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja predmetnog objekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

24.april 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan   '' EKOS-EKSPORT IMPORT '' D. O. O. iz Osipaonice, Ul. Dragutina Obradovića br. 29

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22. 04.2013. godine, operater ''EKOS-EKSPORT IMPORT'' D.O.O.iz Osipaonice, Ul. Dragutina Obradovića br.29, podneo Zahtev za dopunu dozvole za skladištenje i tretman,  uvođenjem sledećih vrsta otpada:

-          otpadno gvožđe - indeksni broj 02 01 10;12 01 01;12 01 02;19 10 01;16 01 17;15 01 04;17 04 09;

-          otpadi od aluminijuma - indeksni broj 02 01 10; 12 01 03; 12 01 04;15 01 04; 16 01 18;

-          otpadi od elektromotora (dekontaminirani) - indeksni broj 16 01 22; 16 02 14;20 01 36

-          otpadi karoserje automobila indeksni broj 16 01 06;

-          otpadno olovo indeksni broj 17 04 03;19 12 03;20 01 40;

-          otpadni cink, indeksni broj 10 05 11;11 05 01;17 04 04;19 12 03;

-          mešani metali, indeksni broj 17 04 07;

-          otpadni kablovi, indeksni broj 20 01 36;

-          otpadni motori, indeksni broj 16 01 22;

-          odeća, indeksni broj 20 01 10;

-          tekstil, indeksni broj 20 01 11;

 

 

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30.04.2012.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

24.april 2013.

Preduzeće ''VIP MOBILE'' d.o.o., Ul. Omladinskih brigada br. 21, Beograd            

  

 

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za radio-baznu stanicu mobilne telefonije mobilne telefonije ''BA1052-04 SD Smederevo centar'', na katastarskoj parceli broj 1948 KO Smederevo, u Ul.Ivana Gundulića br. 1 u Smederevu.

 

 Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

O B A V E Š T A V A

  

            vas da je doneto Rešenje broj 501-35/2013-05 od 19.04.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za radio bazne stanice mobilne telefonije ''BA1052-04 SD Smederevo centar'', na katastarskoj parceli broj 1948 KO Smederevo, u Ul.Ivana Gundulića br. 1 u Smederevu. nosioca projekta Privrednog društva ''VIP MOBILE'' d.o.o., Ul. Omladinskih brigada br. 21, Beograd.         

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka to pod tačkom 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

            Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

24.april 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje  tretman neopasnog otpada opretera '' Fantini Scianatico'' D.O.O. Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 10a/12

  

  

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Odsek za urbanističko-građevinske,poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine  na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje

             

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je 06. 06.2012.godine, operater ''Fantini Scianatico'' D.O.O. Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 10a/12, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada - otpadnog pepela  (indeksni broj 10 01 02), koji se koristi kao dodatak glini za proizvodnju opekarskih proizvoda, na katastarskoj parceli broj 340 KO Vrbovac, u Mihajlovcu.

Dopunu dokumentacije je gore navedeno preduzeće dostavilo 23. 04. 2013. godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 29.04.2013. godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

22.april 2013.

 Preduzeće    ASZGR   ''ŠAMOT -KOMERC'' iz Radinca, Ulica  Dragi Jovanović 23

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za skladište neopasnog otpada      

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, Gradske uprave Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta  ASZGR  ''ŠAMOT KOMERC'', vlasnika  Mihajlović Dejana iz Radinca podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za skladište neopasnog otpada (otpadi od metala indeksnog broja 02 01 10 i otpadi od prerađene šljake indeksnog broja 10 02 01) , koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 728 KO Radinac, u  Ul. Dragi Jovanović 23 u Radincu .

 

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 17.04. do 27.04.2013. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.april 2013.

            Preduzeće ''VIP MOBILE'' d.o.o., Ul. Omladinskih brigada br. 21, Novi Beograd  

  

 

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za radio-baznu stanicu mobilne telefonije ''BA 1174_ 04 SD_Radinac'', Smederevo, operatera mobilne telefonije ''VIP MOBILE'' d.o.o, na katastarskoj parceli broj 333/1 KO Radinac,  u ulici Smederevskoj br. 27, u Radincu

 

 Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

O B A V E Š T A V A

  

            vas da je doneto Rešenje broj 501-131/2009-05 od 22.03.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za radio-baznu stanicu mobilne telefonije ''BA 1174_ 04 SD_Radinac'', Smederevo, operatera mobilne telefonije ''VIP MOBILE'' d.o.o, na katastarskoj parceli broj 333/1 KO Radinac,  u ulici Smederevskoj br. 27, u Radincu, nosioca projekta Preduzeća ''VIP MOBILE'' d.o.o., Ul. Omladinskih brigada br. 21, Novi Beograd.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka to pod tačkom 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

            Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.april 2013.

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za mobilnu telefoniju ''VIP''doo iz Beograda, Ul.Omladinska.21, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice mobilne telefonije ''BA1052-04 SD Smederevo centar'', na katastarskoj parceli broj 1948 KO Smederevo, u Ul.Ivana Gundulića br.1. u Smederevu.

 

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.04. do 13. 04.2013. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

12.mart 2013.

            Specijalizovano preduzeće za industrijsku kooperaciju ''Serija'' D.O.O. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br. 37

            Obaveštenje o donošenju Rešenja da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - pogon za proizvodnju briketa od uglja lignita iz sitne frakcije, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu   

 

            Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-25/2013-05 od 11.03.2013. godine, da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj Studije za Projekat-pogon za proizvodnju briketa od uglja lignita iz sitne frakcije, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu, nosioca projekta Specijalizovano preduzeće za industrijsku kooperaciju ''SERIJA'' D.O.O. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br. 37.

            Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 14.''Ostali projekti '', podtačka 6. '' Postrojenja za briketiranje uglja ''.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

22.februar 2013.

            SP '' Lasta '' a.d. Beograd, PO ''Lasta'' Smederevo,Ul. Đure Strugara br.18

 

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat izgradnje interne benzinske stanice u krugu tehničkog održavanja PO''Lasta'' Smederevo, na katastarskoj parceli broj 613 KO Smederev, u Ul. Đure Strugara br.18, u Smederevu

 Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko- pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost  da je doneto Rešenje broj 501-15/2013-05 od 18.02.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje interne benzinske stanice u krugu tehničkog održavanja PO ''Lasta'' Smederevo, na katastarskoj parceli broj 613 KO Smederevo, u Ul. Đure Strugara br. 18, u Smederevu, nosioca projekta SP '' LASTA '' a.d. Beograd, PO ''Lasta'' Smederevo, Ul. Đure Strugara br. 18.

            Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka to pod tačkom 14.''Ostali projekti'', podtačka 13.''objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe).  

            Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

22.februar 2013.

            Specijalizovano preduzeće za industrijsku kooperaciju ''Serija'' D.O.O. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br. 37

              Obaveštenje o podnetom zahtavu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za Projekat - pogon za proizvodnju briketa od  uglja lignita iz sitne frakcije, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederev          

   Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko- pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo,

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je nosilac projekta Specijalizovano preduzeće za industrijsku kooperaciju ''Serija'' D.O.O. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br. 37, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - pogon za proizvodnju briketa od  uglja lignita iz sitne frakcije, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu.       

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 27.02. do 09.03.2013. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

22.februar 2013.

 Privredno društvo za kartonažu, promet i usluge''Đurđev grad'' Mala Krsna, ul.Želeѕnička  bb.

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Obaveštenje o donošenju Rešenja da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, Postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli  broj 1727/1 KO Mala Krsna, u ul. Železničkoj bb

 

 Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-203/2013-05 od 06. 2.2013. godine, o potrebi procene uticaja i određen obim i sadržaj Studije na životnu sredinu,  za projekat  ''Postrojenje za upravljanje neopasnim otpadom'' koje se nalazi  na katastarskoj parceli broj 1727/1  KO Mala Krsna.

 

            Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 14.''Ostali projekti '', podtačka 2. '' Postrojenja za upravljanje otpadom '', ali kako projekat ne predstavlja značajnog zagađivača životne sredine, nije potrebna izrada Studije.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

01.februar 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje  tretman neopasnog otpada opratera ''Transmetal plus'' D.O.O. Smederevo, ulica Bore Vukmirovića broj 55
Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje
    
OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

Nadležni organ obaveštava javnost da je 15. 01.2013.godine, operater ''Transmetal plus'' D.O.O. Smederevo, ulica Bore Vukmirovića broj 55, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada i to: otpad od metala (indeksni broj 02 01 10), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 02 01 99), otpadna plastika (indeksni broj 02 01 04), otpad od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži (indeksni broj 03 03 08), otpadna kora i pluta (indeksni broj 03 01 01), otpadi od krojenja i završne obrade (0indeksni broj 04 01 09), otpadi od mešovitih materijala impregnirani tekstil, elastomer, plastomer (indeksni broj 04 02 09), otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 21), otpad od prerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 22), otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13), otpadni toner za štampanje koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 08 03 18), fotografski film i papir koji sadrži srebro i jedinjenja srebra  (indeksni broj 09 01 07), fotografski film i papir koji ne sadrži srebro i jedinjenja srebra  (indeksni broj 09 01 081), kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija (indeksni broj 09 01 10), kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od  navedenih u 09 01 11 (indeksni broj 09 01 12), pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04) (indeksni broj 10 01 01), leteći pepeo od uglja (indeksni broj 10 01 02), šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14 (indeksni broj 10 01 15), leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16 (indeksni broj 10 01 17), leteći pepeo treseta i sirovog drveta (indeksni broj 10 01 03), otpadi od prerade šljake (indeksni broj 10 02 01), neprerađena visokopećna šljaka (indeksni broj 10 02 02), otpad od mlevenja (indeksni broj 10 02 10), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 02 99), šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 05 01), ostale čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 05 04), šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 06 01), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 06 99), šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 07 01), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 07 99), čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 08 04), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 08 99), šljaka iz peći (indeksni broj 10 09 03), jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05 (indeksni broj 10 09 06), jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07 (indeksni broj 10 09 08), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 09 99), šljaka iz peći (indeksni broj 10 10 03), jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05 (indeksni broj 10 10 06), jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07 (indeksni broj 10 10 08), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 10 99), čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 12 03), otpadna keramika, cigle pločice i proizvodi za graćevinarstvo (indeksni broj 10 12 08), otpadna vozila (indeksni broj 16 01 06), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 12 99), otpadni beton i mulj od betona (indeksni broj 10 13 14), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 13 99), struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01), prašina i čestice ferometala (indeksni broj 12 01 02), struganje i obrada obojenih metala (indeksni broj 12 01 03), prašina i čestice obojenih metala (indeksni broj12 01 04), obrada plastike (indeksni broj12 01 05), papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01), plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02), drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03), metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04), mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06), staklena ambalaža (indeksni broj 15 01 07), tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09), apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02 (indeksni broj 15 02 03), otpadne gume (indeksni broj 16 01 03), otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 03), ferozni metal (indeksni broj 16 01 17), obojeni metal (indeksni broj 16 01 18), plastika (indeksni broj 16 01 19/17 02 03/20 01 39), staklo (indeksni broj 16 01 20/17 02 02/19 12 05/20 01 02), odbačena oprema drugačija od navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksni broj 16 02 14), komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15/16 02 16,  alkalne baterije, izuzev 16 06 03 (indeksni broj 16 06 04), druge baterije i akumulatori (indeksni broj 16 06 05), obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01(indeksni broj 16 11 02), komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 (indeksni broj 16 02 16), odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksni broj 16 02 14), ostale obloge i vatrostalni materijal iz metalurških procesa drugačiji od navedenih u 16 11 03 (indeksni broj 16 11 04), obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačijih od navedenih u 16 11 05/16 11 06, beton(indeksni broj 17 01 01), cigle (indeksni broj 17 01 02), crep i keramika (indeksni broj 17 01 03), mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločica i keramike koje ne sadrže opasne materije (indeksni broj 17 01 07), drvo (indeksni broj 17 02 01), bakar, bronza, mesing (indeksni broj 17 04 01), aluminijum (indeksni broj 17 04 02), cink (indeksni broj 17 04 04), gvožđe i čelik (indeksni broj 17 04 05), mešani metali (indeksni broj 17 04 07), kablovi koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 17 04 11), solidifikovani otpadi drugačijih od onih navedenih u 19 03 06 (indeksni broj 19 03 07), otpad od gvožđa i čelika (19 10 01),otpad od obojenih metala (indeksni broj 19 10 02), papir i karton(19 12 01/20 01 01), metali koji sadrže gvožđe (indeksni broj 19 12 04), obojeni metali (indeksni broj 19 12 03), plastika i guma (indeksni broj 19 12 04/), drvo koje ne sadrži opasne supstance (19 12 07/20 01 38), tekstil (indeksni broj 19 12 08/20 01 11), drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u19 12 11/19 12 12, odeća (indeksni broj 20 01 10), baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33 (indeksni broj 20 01 34), odbačena električna i elektronska oprema drugačija od onih navedenih u 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 (indeksni broj 20 01 36), metali (indeksni broj 20 01 40), drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 (indeksni broj 20 01 38),struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01 ), otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 06 ), mešani metali (indeksni broj 17 04 07), metali koji sadrže gvožđe (indeksni broj 19 12 02), metali (indeksni broj 20 01 40), i otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 01 99), na katastarskoj parceli broj 493/13 KO Smederevo, na magistralnom putu Smederevo-Kovin, u Smederevu.
Dopunu dokumentacije je gore navedeno preduzeće dostavilo 31. 01. 2013. godine.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 08.02.2013. godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljeu za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

01.februar 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada  Privrednom društvu za promet i usluge ''Eko bel 026'' D.O.O. iz Smedereva, Ul.Šalinačka bb

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje
    
OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada

    Nadležni organ obaveštava javnost da je 08. 11.2012.godine, operater Privredno društvo za promet i usluge ''Eko bel 026'' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Šalinačka bb, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada i to: gvožđe i čelik (indeksnog broja 17 04 05), otpad od gvožđa i čelika (indeksnog broja 19 10 01), bakar, bronza i mesing (indeksnog broja 17 04 01), aluminijum (indeksnog broja 17 04 02), cink (indeksnog broja 17 04 04), olovo (indeksnog broja 17 04 03), kalaj (indeksnog broja 17 04 06), metalna ambalaža ( indeksnog broja 15 01 04), otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksnog broja 16 01 06), otpadne gume (indeksnog broja 16 01 03), na katastarskoj parceli broj 559/12 KO Smederevo, u ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu.
Dopunu dokumentacije je gore navedeno preduzeće dostavilo 30. 01. 2013. godine.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 06.02.2013. godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.


 

Odsek za zaštitu životne sredine

01.februar 2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada   Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju,trgovinu i usluge ''METALOPROM'', Smederevo, Šalinačka bb    
                                                                  
Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje

    
OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

    Nadležni organ obaveštava javnost da je 25. 01. 2013.godine, operater  Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge ''METALOPROM'', Smederevo, podneo  Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada i to: otpad od metala (indeksnog broja 02 01 10), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 02 01 99),  otpadna plastika (indeksnog broja 02 01 04),  otpad od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži (indeksnog broja 03 03 08),  otpadna kora i pluta (indeksnog  broja 03 01 01),  otpadi od krojenja i završne obrade (indeksnog  broja 04 01 09), otpadi od mešovitih materijala impregnirani tekstil, elastomer, plastomer (indeksnog  broja 04 02 09), otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksnog broja 04 02 21),  otpad od prerađenih tekstilnih vlakana (indeksanog broja 04 02 22),  otpadna plastika (indeksnog 07 02 13),  otpadni toner za štampanje koji ne sadrže opasne supstance (indeksnog broja 08 03 18),  fotografski film i papir koji sadrži srebro i jedinjenja srebra (indeksnog broja 09 01 07),    fotografski film i papir koji ne sadrži srebro i jedinjenja srebra (indeksnog broja 09 01 08),  kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija (indeksnog broja 09 01 10), kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od  navedenih u 09 01 11 (indeksnog broja 09 01 12), pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04 (indeksnog broja 10 01 01),  leteći pepeo od uglja (indeksnog broja 10 01 02), šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14 (indeksnog broja 10 01 15), leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16 (indeksnog broja 10 01 17),  leteći pepeo treseta i sirovog drveta (indeksnog broja 10 01 03 ),  otpadi od prerade šljake (indeksnog broja 10 02 01), neprerađena visokopećna šljaka (indeksnog broja 10 02 02 ), otpad od mlevenja (indeksnog broja 10 02 10), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 02 99), šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksnogbroja 10 05 01), ostale čvrste čestice i prašina (indeksnog broja 10 05 04), šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksnog broja 10 06 01), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 06 99), šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksnog broj 10 07 01), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog brtoja 10 07 99), čvrste čestice i prašina (indeksnog broj 10 08 04), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 08 99), šljaka iz peći (indeksnog broja 10 09 03), jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05 (indeksnog broja 10 09 06), jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07 (indeksnog broja 10 09 08), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 09 99), šljaka iz peći (indeksnog broja 10 10 03), jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05 (indeksnog broja 10 10 06), jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07 (indeksnog broja 10 10 08), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 10 99), čvrste čestice i prašina (indeksnog broja 10 12 03), otpadna keramika, cigle pločice i proizvodi za graćevinarstvo (indeksnog broja 10 12 08), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 12 99), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 13 99), struganje i obrada ferometala (indeksnog broja 12 01 01), prašina i čestice ferometala (indeksnog broja 12 01 02), struganje i obrada obojenih metala (indeksnog broja 12 01 03), prašina i čestice obojenih metala (indeksnog broja 12 01 04), obrada plastike (indeksnog broja 12 01 05), papirna i kartonska ambalaža (indeksnog broja 15 01 01), plastična ambalaža (indeksnog broja 15 01 02), drvena ambalaža (indeksnog broja 15 01 03), metalna ambalaža (indeksnog broja 15 01 04), mešana ambalaža (indeksnog broja 15 01 06), staklena ambalaža (indeksnog broja 15 01 07), tekstilna ambalaža (indeksnog broja 15 01 09 ), apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02 (indeksnog broja 15 02 03), otpadne gume (indeksnog broja 16 01 03), otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksnog broja 16 01 03), otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksnog broja 16 01 06), ferozni metal (indeksnog broja 16 01 17), obojeni metal (indeksnog broja 16 01 18), plastika (indeksnog broja 16 01 19/17 02 03/20 01 39), staklo (indeksnog broja 16 01 20/17 02 02/19 12 05/20 01 02), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 16 01 99), odbačena oprema drugačija od navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksnog broja 16 02 14), alkalne baterije izuzev 16 06 03 (indeksnog broja 16 06 04), druge baterije i akumulatori (indeksnog broja16 06 05), obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01 (indeksnog broja 16 11 02), komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 (indeksnog broja 16 02 16), odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksnog broja 16 02 14), ostale obloge i vatrostalni materijal iz metalurških procesa drugačiji od navedenih u 16 11 03 (indeksnog broja 16 11 04), obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačijih od navedenih u 16 11 05/16 11 06 (indeksnog broja 17 01 01), cigle (indeksnog broja 17 01 02),  crep i keramika (indeksnog broja 17 01 03), mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločica i keramike koje ne sadrže opasne materije (indeksnog broja 17 01 07), drvo (indeksnog broja 17 02 01), bakar, bronza, mesing (indeksnog broja 17 04 01), aluminijum (indeksnog broja 17 04 02), cink (indeksnog broja 17 04 04), gvožđe i čelik (indeksnog broja 17 04 05), mešani metali (indeksnog broja 17 04 07), kablovi koji ne sadrže opasne supstance (indeksnog broja 17 04 11),  metali koji sadrže gvožđe (indeksnog broja 19 12 02), solidifikovani otpadi drugačijih od onih navedenih u 19 03 06 (indeksnog broja 19 03 07),  otpad od gvožđa i čelika (indeksnog broja 19 10 01), otpad od obojenih metala (indeksnog broja 19 10 02), papir i karton (indeksnog broja 19 12 01/20 01 01), metali koji sadrže gvožđe (indeksnog broja 19 12 04), obojeni metali (indeksnog broja 19 12 03), plastika i guma (indeksnog broja 19 12 04), drvo koje ne sadrži opasne supstance (indeksnog broja 19 12 07/20 01 38), tekstil (indeksnog broja 19 12 08/20 01 11), drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11/19 12 12 (indeksnog broja 20 01 10), baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33 (indeksnog broja 20 01 34), odbačena električna i elektronska oprema drugačija od onih navedenih u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (indeksnog broja 20 01 36), drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 (indeksnog broja 20 01 38), metali (20 01 40), na katastarskim parcelama brojeva 464/7 i 464/8 KO Smederevo, u Ul.Šalinačkoj bb, u Smederevu.      
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 06.02.2013. godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova. 

Odsek za zaštitu životne sredine

01.februar 2013.

SP '' Lasta '' a.d. Beograd, PO ''Lasta'' Smederevo,Ul. Đure Strugara br.18


    Obaveštenje o podnetom zahtavu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za Projekat izgradnje interne benzinske stanice u krugu tehničkog održavanja PO''Lasta'' Smederevo, na katastarskoj parceli broj 613 KO Smederev,u Ul. Đure Strugara br.18, u Smederevu Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko- pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

O B A V E Š T A V A

    javnost da je nosilac projekta SP '' LASTA '' a.d. Beograd, PO ''Lasta'' Smederevo, Ul. Đure Strugara br. 18, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje interne benzinske stanice u krugu tehničkog održavanja PO ''Lasta'' Smederevo, na katastarskoj parceli broj 613 KO Smederevo, u Ul. Đure Strugara br. 18, u Smederevu.
    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 05.02. do 15.02.2013. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.
Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu .


 

Odsek za zaštitu životne sredine

23.januar 2013.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju,trgovine i usluge ''Metaloprom'' Smederevo, ul.Šalinačka bb.
                                                                                                                                                                                                                                                                             
Obaveštenje o donošenju Rešenja da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, Postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskim  parcelama  broj 464/7 i 464/8  KO Smederevo, u ul. Šalinačkoj bb
 
 Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

O B A V E Š T A V A

    javnost  da je doneto Rešenje broj 501-209/2013-05 od 16.01.2013. godine, da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu Postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj 464/7 i 464/8  KO Smederevo, u ul. Šalinačkoj bb, nosioca projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovine i usluge ''Metaloprom'' Smederevo.
    Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 14.''Ostali projekti '', podtačka 2. '' Postrojenja za upravljanje otpadom '', ali kako projekat ne predstavlja značajnog zagađivača životne sredine, nije potrebna izrada Studije.
    Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

23.januar 2013.

  ''ĐURĐEV GRAD'' Privredno društvo za kartonažu, promet i usluge doo Mala Krsna

 

 Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta - ''Postrojenje za upravljanje neopasnim  otpadom'', koji se nalazi na katastarskoj  parcelia  broj  1727/1 KO Mala Krsna  u ulici Železničkoj 18, u Maloj Krsni

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko- pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za kartonažu, promet i usluge doo   ''ĐURĐEV GRAD'' Mala Krsna u ulici Železničkoj 18, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za projekat ''Postrojenje za upravljanje neopasnim  otpadom'', koji se nalazi na katastarskoj  parcelia  broj  1727/1 KO Mala Krsna.

 

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 22.01. do 31.01.2013. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

Odsek za zaštitu životne sredine

26.decembar 2012.


Đorđević Dragan iz Male Krsne, Ul. Živorada Miloševića br.12

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu objekta za uzgoj koka nosilja i pilića, na kat. parc.br. 1167/2 KO Mala Krsna, u Ul. Živorada Miloševića br.12, u Maloj Krsni


 Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

O B A V E Š T A V A    javnost  da je doneto Rešenje broj 501-179/2012-08 od 17.12.2012. godine, da nije potrebna procena uticaja na zatečenog stanja životnu sredinu objekta za uzgoj koka nosilja i pilića, na kat. parc.br. 1167/2 KO Mala Krsna, u Ul. Živorada Miloševića br.12, u Maloj Krsni, nosioca projekta Đorđević Dragana iz Male Krsne, Ul. Živorada Miloševića br.12.  
    Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 1. ''Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo'', podtačka 2. ''objekti za intenzivan uzgoj i držanje živine''.
    Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

26.decembar 2012.

    Društvo za promet naftnih derivata ''Luk Oil Srbija''A.D. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.165d, iz Novog Beograda

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu, za Projekat - II  faza rekonstrukcija i dogradnja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom i TNG-om, ''Mihajlovac 2'', na katastarskoj parceli broj 778/1 KO Mihajlovac, na putu DP II -178 Ralja - Smederevska Palanka


Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

O B A V E Š T A V A    javnost  da je doneto Rešenje broj 501-188/2012-08 od 24.12.2012. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - II  faza rekonstrukcija i dogradnja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom i TNG-om, ''Mihajlovac 2'', na katastarskoj parceli broj 778/1 KO Mihajlovac, na putu DP II -178 Ralja - Smederevska Palanka, nosioca projekta Društva za promet naftnih derivata ''Luk Oil Srbija''A.D. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.165d, iz Novog Beograda.
    Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka to pod tačkom 14.''Ostali projekti'', podtačka 13.''objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe).  
    Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.
    Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.


 

Odsek za zaštitu životne sredine

26.decembar 2012.


'' Transmetal Plus '' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Bore Vukmirovića br.12


    Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za ''reciklažni centar'', koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 493/13 KO Smederev, u SmederevuNa osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A    javnost  da je doneto Rešenje broj 501-186/2012-08 od 24.12.2012. godine, da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja  na životnu sredinu sredinu za ''Reciklažni centar'', koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 493/13 KO Smederevo, u Smederevu, nosioca projekta ''Transmetal plus'' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Bore Vukmirovića br. 55.
    Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 14.''Ostali projekti '', podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom''.
    Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

20.novembar 2012.

Ortačko društvo za proizvodnju, reciklažu, trgovinu i usluge export-import''Mitrović i dr-promet'' Osipaonica,Ul. Podunavska bb


Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5194/8 KO Osipaonica, u ul. Podunavska bb, u Osipaonici


Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo


O B A V E Š T A V A


    javnost da je nosilac projekta Ortačko društvo za proizvodnju, reciklažu, trgovinu i usluge export-import''Mitrović i dr-promet'' Osipaonica,Ul. Podunavska bb, podneo Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5194/8 KO Osipaonica, u ul. Podunavska bb, u Osipaonici.
    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 20.11. do 30.11. 2012.godine, u vremenu od 10 do 12 časova.
Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .
 

Odsek za zaštitu životne sredine

13.novembar 2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada   Privrednog  društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ''SDM TRADE 07'' D.O.O. Smederevo     
                                                                  
Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje
  

 

OBAVEŠTENjEo prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je 05. 11. 2012.godine, operater  Privredno  društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ''SDM TRADE 07'' D.O.O. Smederevo,  podneo  Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada i to:
•    otpad od metala (indeksni broj 02 01 10)
•    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 02 01 99)
•    otpadna plastika (indeksni broj 02 01 04)
•    otpad od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži (indeksni broj 03 03 08)
•    otpadna kora i pluta (indeksni broj 03 01 01)
•    otpadi od krojenja i završne obrade (04 01 09)
•    otpadi od mešovitih materijala impregnirani tekstil, elastomer, plastomer (indeksni broj 04 02 09)
•    otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 21)
•    otpad od prerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 22)
•    otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13)
•    otpadni toner za štampanje koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 08 03 18)
•    fotografski film i papir koji sadrži srebro i jedinjenja srebra  (indeksni broj 09 01 07),
•    fotografski film i papir koji ne sadrži srebro i jedinjenja srebra  (indeksni broj 09 01 081)
•    kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija (indeksni broj 09 01 10),
•    kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od  navedenih u 09 01 11 (indeksni broj 09 01 12);
•    pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04) (indeksni broj 10 01 01)
•    leteći pepeo od uglja (indeksni broj 10 01 02)
•    šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14 (indeksni broj 10 01 15)
•    leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16 (indeksni broj 10 01 17)
•    leteći pepeo treseta i sirovog drveta (indeksni broj 10 01 03)
•    otpadi od prerade šljake (indeksni broj 10 02 01),
•    neprerađena visokopećna šljaka (indeksni broj 10 02 02)
•    otpad od mlevenja (indeksni broj 10 02 10),
•    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 02 99),
•    šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 05 01)
•    ostale čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 05 04)
•    šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 06 01)
•    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 06 99)
•    šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 07 01)
•    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 07 99)
•    čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 08 04)
•    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 08 99)
•    šljaka iz peći (indeksni broj 10 09 03)
•    jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05 (indeksni broj 10 09 06)
•    jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07 (indeksni broj 10 09 08)
•    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 09 99)
•    šljaka iz peći (indeksni broj 10 10 03)
•    jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05 (indeksni broj 10 10 06)
•    jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07 (indeksni broj 10 10 08)
•    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 10 99)
•    čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 12 03)
•    otpadna keramika, cigle pločice i proizvodi za graćevinarstvo (indeksni broj 10 12 08)
•    otpadna vozila (indeksni broj 16 01 06 )
•    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 12 99)
•    otpadni beton i mulj od betona (indeksni broj 10 13 14)
•    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 13 99)
•    struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01)
•    prašina i čestice ferometala (indeksni broj 12 01 02),
•    struganje i obrada obojenih metala (indeksni broj 12 01 03),
•    prašina i čestice obojenih metala (indeksni broj12 01 04),
•    obrada plastike (indeksni broj12 01 05),
•    papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01),
•    plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02),
•    drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03),
•    metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04)
•    mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06)
•    staklena ambalaža (indeksni broj 15 01 07),
•    tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09),
•    apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02 (indeksni broj 15 02 03);
•    otpadne gume (indeksni broj 16 01 03),
•    otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 03)
•    ferozni metal (indeksni broj 16 01 17)
•    obojeni metal (indeksni broj 16 01 18)
•    plastika (indeksni broj 16 01 19/17 02 03/20 01 39),
•    staklo (indeksni broj 16 01 20/17 02 02/19 12 05/20 01 02)
•    odbačena oprema drugačija od navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksni broj 16 02 14)
•     komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15/16 02 16;
•    alkalne baterije, izuzev 16 06 03 (indeksni broj 16 06 04),
•    druge baterije i akumulatori (indeksni broj 16 06 05),
•    obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01(indeksni broj 16 11 02);
•    komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 (indeksni broj 16 02 16)
•    odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksni broj 16 02 14)
•    ostale obloge i vatrostalni materijal iz metalurških procesa drugačiji od navedenih u 16 11 03 (indeksni broj 16 11 04);
•    obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačijih od navedenih u 16 11 05/16 11 06, beton(indeksni broj 17 01 01).
•    cigle (indeksni broj 17 01 02)
•    crep i keramika (indeksni broj 17 01 03);
•    mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločica i keramike koje ne sadrže opasne materije (indeksni broj 17 01 07),
•    drvo (indeksni broj 17 02 01),
•    bakar, bronza, mesing (indeksni broj 17 04 01)
•    aluminijum (indeksni broj 17 04 02)
•    cink (indeksni broj 17 04 04)
•    gvožđe i čelik (indeksni broj 17 04 05)
•    mešani metali (indeksni broj 17 04 07)
•    kablovi koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 17 04 11)
•    solidifikovani otpadi drugačijih od onih navedenih u 19 03 06 (indeksni broj 19 03 07)
•    otpad od gvožđa i čelika (19 10 01),otpad od obojenih metala (indeksni broj 19 10 02)
•    papir i karton(19 12 01/20 01 01), metali koji sadrže gvožđe (indeksni broj 19 12 04)
•    obojeni metali (indeksni broj 19 12 03)
•    plastika i guma (indeksni broj 19 12 04/)
•    drvo koje ne sadrži opasne supstance (19 12 07/20 01 38)
•    tekstil (indeksni broj 19 12 08/20 01 11)
•    drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u19 12 11/19 12 12, odeća (indeksni broj 20 01 10)
•    baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33(indeksni broj 20 01 34)
•    odbačena električna i elektronska oprema drugačija od onih navedenih u 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 (indeksni broj 20 01 36),
•    metali (indeksni broj 20 01 40)
•    drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 (indeksni broj 20 01 38)
•    struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01)
•    otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 06 )
•    mešani metali (indeksni broj 17 04 07)
•    metali koji sadrže gvožđe (indeksni broj 19 12 02)
•    metali (indeksni broj 20 01 40)
•    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 01 99)

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 16.11.2012. godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova. 

Odsek za zaštitu životne sredine

13.novembar 2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera Preduzeća za promet robe i usluga ''Rajčetov'' DOO, ulica  Podunavska br. 9, Osipaonica.

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2., Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za dopunu integralne  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada    Nadležni organ obaveštava javnost da je 07. 11.2012. godine, Preduzeća za promet robe i usluga ''Rajčetov'' DOO iz Osipaonice, ulica Podunavska broj 9, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman  neopasanog otpada i to za skladištenje:
-    papirna i kartonska ambalaža (indeksnog broja 15 01 01)
-    drvena ambalaža (indeksnog broja 15 01 03)
-    metalna ambalaža (indeksnog broja 15 01 04)
-    mežana ambalaža (indeksnog broja 15 01 06)
-    istrošene gume (indeksnog broja 16 01 03)
-    kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11 (indeksnog broja 16 01 12)
-    obojeni metali (indeksnog broja 16 01 18)
-    ostale baterije i akumulatori (indeksnog broja  16 06 05)
-    pločice i keramika (indeksnog broja 17 01 03)
-    mešavina ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramike drugačiji od onih navedenih 17 01 06,( indeksnog broja 17 01 07)
-    drvo (indeksnog broja 17 02 02)
-    plastika (indeksnog broja 17 02 03)
-    bakar, bronza,mesing (indeksnog broja 17 04 01)
-    olovo (indeksnog broja 17 04 03)
-    cink (indeksnog broja 17 04 04)
-    gvožđe i čelik (indeksnog broja 17 04 05)
-    mešani metali(indeksnog broja 17 04 07)
-    papir i karton (indeksnog broja 19 12 01)
-    plastika i guma (indeksnog broja 19 12 04)
-    drvo drugačije od onog  navedenog 19 12 06, (indeksnog broja 19 12 07)
-    ostali otpadi (uključujući mečavine materijala)od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11, (indeksnog broja 19 12 12)
-    papir i karton (indeksnog broja 20 01 01)
-    baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33, (indeksnog broja 20 01 34)
-    drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37, (indeksnog broja 20 01 38)
-    plastika (indeksnog broja 20 01 39)
      za neopasni otpad  koji  će se tretirati:
-    odbačena vozila (indeksnog broja 16 01 04)
-    stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksnog broja 16 01 06)
-    odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13, (indeksnog broja 16 02 14)
-    komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15,(indeksnog boja 16 02 16)
-    odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedeneu 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35, (indeksnog broja 20 01 36)


    Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 16.11.2012. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.


 

Odsek za zaštitu životne sredine

02.novembar 2012.

Jovanović Dragiša iz Male Krsne

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo


O B A V E Š T A V A


javnost da je nosilac projekta Jovanović Dragiša iz Male Krsne, ul. Moravska br.16, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat benzinske stanice, na katastarskim parcelama brojeva 700/1 i 347/1 KO Mala Krsna, na magistralnom putu  M - 24, Smederevo- Požarevac.
    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 09.10. do 19.10.2012.godine, u vremenu od 10 do 12 časova.
Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .


 

Odsek za zaštitu životne sredine

02.novembar 2012.

Privredno društvo za promet i usluge '' Ekoprom 2012 '' D.O.O. Osipaonica


Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za skladištnje i tretman neopasnog otpada i skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/47 i delu kat. parc.br. 4933/48 KO Osipaonica,  u ul. Dragutina Obradovića br. ,  u Osipaonici


Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo


O B A V E Š T A V A


javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za promet i usluge  ''Ekoprom 2012'' D.O.O. iz Osipaonice, ul. Dragutina Obradovića br. , podneo Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za skladištnje i tretman neopasnog otpada i skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/47 i delu kat. parc.br. 4933/48 KO Osipaonica,  u ul. Dragutina Obradovića br. ,  u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 30.10. do 09.11.2012.godine, u vremenu od 10 do 12 časova.
Molimo vas da u roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, dostavite  mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za predmetni objekat, ovom nadležnom organu .
 

Odsek za zaštitu životne sredine

02.novembar 2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada koji nije opasan, operatera Mile Marinković PR,sakupljanje i trgovina otpadom trinaesti novembar, Osipaonica.  

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2., Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 
OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada

Nadležni organ obaveštava javnost da je 31. 10.2012. godine, operater Mile Marinkovića PR,sakupljanje i trgovina otpadom trinaesti novembar, Osipaonica,  podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada:
- otpadno gvožđe i čelik (indeksni broj 02 01 10/12 01 01/12 01 02/16 01 17/17 04 05/19 10 01/19 12 02/20 01 40), koji je klasifikovan kao neopasan otpad.
- otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksnog broja 16 01 06)
-otpadni bakar i legure bakra (indeksnog broja 12 01 03/12 01 04/16 01 18/17 04 01/19 10 02/19 12 03/20 01 04)
- otpadni aluminijum (indeksnog broja12 01 03/12 01 04/16 01 18/17 04 02/19 12 03/20 01 40)
-otpadni kablovi koji ne sadrže opasne materije (indeksnog broja 17 04 07/17 04 11/19 12 04)
- otpadne gume (indeksnog broja 16 01 03)
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 09.11.2012.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.


 

Odsek za zaštitu životne sredine

02.novembar 2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada koji nije opasan, operatera Zdravko Marinković PR,sakupljanje i trgovina otpadom  Luki  plus, Osipaonica.  

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2., Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 
OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada
 

Nadležni organ obaveštava javnost da je 31. 10.2012. godine, operater Zdravko Marinković PR,sakupljanje i trgovina otpadom  Luki  plus, Osipaonica, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada:
- otpadno gvožđe i čelik (indeksni broj 02 01 10/12 01 01/12 01 02/16 01 17/17 04 05/19 10 01/19 12 02/20 01 40), koji je klasifikovan kao neopasan otpad.
- otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksnog broja 16 01 06)
-otpadni bakar i legure bakra (indeksnog broja 12 01 03/12 01 04/16 01 18/17 04 01/19 10 02/19 12 03/20 01 04)
- otpadni aluminijum (indeksnog broja12 01 03/12 01 04/16 01 18/17 04 02/19 12 03/20 01 40)
-otpadni kablovi koji ne sadrže opasne materije (indeksnog broja 17 04 07/17 04 11/19 12 04)
- otpadne gume (indeksnog broja 16 01 03)
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 09.11.2012.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.


 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.oktobar 2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada, operatera Preduzeća za inženjering, trgovinu i građevinarstvo ''ITG'' D.O.O.  iz Smedereva,  ul. Izletnička br.6/3

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2., Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za dopunu dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada    Nadležni organ obaveštava javnost da je 24. 10.2012. godine, operater Preduzeće za inženjering trgovinu i građevinarstvo ''ITG'' D.O.O. iz Smedereva, ulica Izletnička broj 6/3, podneo Zahtev za dopunu dozvole za sakupljanje i transport  neopasanog otpada i to: metali koji sadrže gvožđe (indeksnog broja 19 12 02) koji je klasifikovani kao neopasan otpad.

    Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 29.10.2012.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.


 

Odsek za zaštitu životne sredine

09.oktobar 2012.

Jovanović Dragiša iz Male Krsne, ul.Moravska br.16

Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekat benzinske stanice, koja je izgrađena na katastarskim parcelama brojeva 700/1 i 347/1 KO Mala Krsna, na magistralnom putu M-24

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo


 
O B A V E Š T A V A


javnost da je nosilac projekta Jovanović Dragiša iz Male Krsne, ul.Moravska br.16,
podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat benzinske stanice, koja je izgrađena na katastarskim parcelama brojeva 700/1 i 347/1 KO Mala Krsna, na magistralnom putu M-24
    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 18.09. do 28.09.2012.godine, u vremenu od 10 do 12 časova.
Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .


 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.septembar 2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada  Privrednog društva za promet i usluge '' Metali T & N '' D.O.O. iz Saraoraca, ul. Radeta Markovića bb

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje

     OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpadaNadležni organ obaveštava javnost da je 12. 09. 2011.godine, operater Privredno društvo za promet i usluge '' Metal T & N '' D.O.O. iz Saraoraca, ul. Radeta Markovića bb, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada i to: otpad i ostaci bakra : šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksnog broja 10 06 01), struganje i obrada obojenih metala (indeksnog broja 12 01 03), obojeni metali (indeksnog broja 16 01 18), bakar, bronza, mesing (indeksnog broja 17 04 01), kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10 (indeksnog broja 17 04 11), obojeni metali (indeksnog broja 19 12 03), metali (indeksnog broja 20 01 40); otpad i ostaci nikla : šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksnog broja 10 06 01), struganje i obrada obojenih metala (indeksnog broja 12 01 03), otpad i ostaci aluminijuma : otpaci aluminijuma (indeksnog broja 10 03 05), aluminijum (indeksnog broja 17 04 02), otpad od obojenih metala (indeksnog broja 19 10 02), otpad i ostaci od olova : olovo (indeksnog broja 17 04 03),otpad i ostaci cinka: cink (indeksnog broja 17 04 04), otpad i ostaci kalaja: kalaj (indeksnog broja 17 04 06), otpad i ostaci gvožđa i čelika : strugotine iz čeličane (indeksnog broja 10 02 10), struganje i obrada fero metala (indeksnog broja 12 01 01),  ferozni metal (indeksnog broja 16 01 17), gvožđe i čelik (indeksnog broja 17 04 05), otpad od gvožđa i čelika (indeksnog broja 19 10 01),metali koji sadrže gvožđe (indeksnog broja 19 12 02), vozila : odbačena vozila (indeksnog broja 16 01 04), stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksnog broja 16 01 06), otpad od gume : potrošene gume (indeksnog broja 16 01 03), plastika i guma (indeksnog broja 19 12 04), otpad od papira i kartona : papir i karton (indeksnog broja 19 12 01 i 20 01 01), čvrsti otpadi plastike : obrada plastike (indeksnog broja 12 01 05), plastika (indeksnog broja 16 01 19, 17 02 03 i 20 01 39), plastična ambalaža (indeksnog broja 15 01 02), ambalaža: papirna i kartonska ambalaža (indeksnog broja 15 01 01), metalna ambalaža (indeksnog broja 15 01 04), kompozitna ambalaža (indeksnog broja 15 01 05), mešana ambalaža (indeksnog broja 15 01 06), staklena ambalaža (indeksnog broja 15 01 07), mešani metali (indeksnog broja 17 04 07) i ostali otpadi (uključujući mešavine materijala )od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11 (indeksnog broja 19 12 12), na katastarskoj parceli broj 2173/4 KO Saraorci, u ul. Radeta Markovića bb, u Saraorcima.
Dopunu dokumentacije je gore navedeno preduzeće dostavilo 20. 09. 2012. godine.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 01.10. 2012. godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

24.septembar 2012.

SDM TRADE 07  DOO iz Smedereva, ul.Šalinačka  bb

 Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta - ''SDM TRADE 07 DOO – Reciklažni centar'', koji se nalazi na katastarskoj parceli broj  610/1 KO Smedervo u ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu


 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo


 

O B A V E Š T A V Ajavnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge iz Smedereva, ul. Šalinačka bb,  podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - ''SDM TRADE - 07'' D.O.O.  Reciklažni centar koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 610/1 KO Smederevo.

    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 25.09. do 05.09.2012. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

Odsek za zaštitu životne sredine

17.septembar 2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan  '' Ferosirovina '' D. O. O. iz Osipaonice, Ul. dragutina Obradovića br. 27

    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada    Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 14. 09.2012. godine, operater ''Ferosirovina'' D.O.O.  iz Osipaonice, Ul. Dragutina Obradovića br. 27, podneo Zahtev za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada i to : otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer, plastomer, indeksnog broja 04 02 09), otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksnog broja 04 02 21 ), otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana (indeksnog broja 04 02 22), bitumen (indeksnog broja 05 01 17), otpadna plastika (indeksnog broja 07 02 13), otpadni toner za štampanje koji ne sadrži opasnmenj supstance (indeksnog broja 08 03 18),kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija (indeksnog broja 09 01 10), kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih  u 09 01 11- 09 01 12),otpad od mlevenja (indeksnog broja 10 02 10), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksnog broja 10 02 99), otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo- posle tehničkog tretmana (indeksnog broja 10 12 08), otpadni beton i mulj od betona (indeksnog broja 10 13 14), metalna ambalaža (indeksnog broja 15 01 04 ), mešana ambalaža (indeksnog broja 15 01 06), staklena ambalaža (indeksnog broja 15 01 07), tekstilna ambalaža (indeksnog broja 15 01 09), apsorbenti, filterski matrijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačija od onihz navedenih u 15 02 02 -15 02 03), staklo (indeksnog broja 16 01 20), komponente koje nisu drugačije specificirane (indeksnog broja 16 01 22), alkalne baterije - izuzev 16 06 03 (indeksnog broja 16 06 04), druge baterije i akumulatori (indeksnog broja 16 06 05), obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u  indeksnog broja 16 11 01- 16 11 02, beton (indeksnog broja 17 01 01), cigle (indeksnog broja 17 01 02), crep i keramika (indeksnog broja 17 01 03), mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u indeksnom broju 17 01 06 - 17 01 07), staklo (indeksnog broja 17 02 02; 20 01 02), bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih indeksnog broja 17 03 01 - 17 03 02), olovo (indeksnog broja 17 04 03), cink (indeksnog broja 17 04 04 ), kalaj (indeksnog broja 17 04 06 ), otpadi čije sakupljnje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije (na pr. zavoji gipsevi, posteljina odeća za jednokratnu upotrebu i pelene indeksnog broja 18 01 04), laka frakcija prašina drugačije od onih navedenih u indeksnom broju 19 10 03 - 19 10 04), ostale frakcije drugačije od onih navedenih u indeksnom broju 19 10 05 - 19 10 06), staklo (indeksnog broja 19 12 05), tekstil (indeksnih  brojeva 19 12 08; 20 01 11 ), drugi otpadi uključujući mešavine materijala od mehaničkog tretmana otpada drugačije od onih navedenih u indeksnim brojevima 19 12 11 - 19 12 12) i odeća (indeksnog broja 20 01 10)   koji su klasifikovani kao neopasan otpad, na katastarskim parcelama brojeva  4933/48 i 4933/91 KO Osipaonica, u  ul. Dragutina Obradovića br.27, u Osipaonici.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 21.09.2012.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova. 

Odsek za zaštitu životne sredine

13.septembar 2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za odlaganje neopasnog  otpada, operatera kompanija Železara Smederevo D.O.O Radinac


    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za izmenu dozvole za odlaganje otpada koji nije opasan    Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 06. 09.2012. godine, operater kompanija Železara Smederevo D.O.O Radinac, podneo Zahtev za izmenu dozvole za odlaganje  neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 2571/2, KO Radinac u Smederevu.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 18.09.2012.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

13.septembar 2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operatera kompanija Železara Smederevo D.O.O Radinac


    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan    Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 06. 09.2012. godine, operater kompanija Železara Smederevo D.O.O Radinac, podneo Zahtev za izmenu integralne dozvole za skladištenje i  tretman  neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj 2571/1, 2571/2 i 2571/25  KO Radinac u Smederevu.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 18.09.2012.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova. 

Odsek za zaštitu životne sredine

21.avgust 2012.

21.08.2012. Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za sakupljanje i transport negranulisane visokopećne troske - otpada koji nije opasan, operatera ''ITG'' D.o.o  iz Smedereva,  ul. Izletnička 6/3

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2., Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje


OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada

Nadležni organ obaveštava javnost da je 21. 08.2012. godine, operater Preduzeće za inženjering trgovinu i građevinarstvo ''ITG'' doo  iz Smedereva, ulica Izletnička broj 6/3, podneo Zahtev za izmenu dozvole za sakupljanje i transport negranulisane visokopećne troske (indeksni broj 10 02 02), koji je klasifikovan kao neopasan otpad.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 23.08.2012.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

17.avgust 2012.

17.08.2012.   Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada  Trgovinskog preduzeća ''URANUS JUNIOR 2003'' doo iz Pančeva, Pristanišna zona bb,

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje
     

OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada
(visokopećne komadaste troske)


Nadležni organ obaveštava javnost da je 27. 07. 2012.godine, operater Trgovinsko preduzeće ''URANUS JUNIOR 2003'' doo iz Pančeva, Pristanišna zona bb, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada (visokopećne komadaste troske) na katastarskoj parceli broj 1828 KO Lipe, u Lipama.
 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 21.08. 2012. godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.
 

Odsek za zaštitu životne sredine

17.jul 2012.

''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu, za Projekat - izgradnje radio-bazne stanice na lokaciji ''Skobalj'' SD34 i SDU34 na katastarskoj parceli broj 3491 KO Skobalj, Smederevo, nosioca projekta ''Telekom'' A.D. iz Beograda, ulica Takovska broj 2.

Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

O B A V E Š T A V A    javnost  da je doneto Rešenje broj 501-32/2010-08 od 09.07.2012. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnje radio-bazne stanice na lokaciji ''Skobalj'' SD34 i SDU34 na katastarskoj parceli broj 3491 KO Skobalj, Smederevo, nosioca projekta ''Telekom'' A.D. iz Beograda, ulica Takovska broj 2.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008).
    Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.avgust 2012.

08.08.2012.   Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan  SZR '' Goran Stoiljković ''PR, iz Smedereva, Narodnog fronta 1/12

    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za  izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan

 

    Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08. 08.2012. godine, operater SZR ''Goran Stoiljković '' PR, iz Smedereva, Narodnog fronta 1/12, podneo Zahtev za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman, u smislu preimenovanja na preduzeće ''Stotar'' doo, iz Smedereva, Narodnog fronta 1/12, na kat. parceli br. 464/25 KO Smederevo u Smederevu.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 12.08.2012.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

07.avgust 2012.

07.08.2012.    ''URANUS JUNIOR 2003''  DOO iz Pančeva, Pristanišna zona bb

 Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - privremenog skladištenja, fizičke selekcije i separacije neopasnog otpada (visokopećne komadaste troske) na katastarskoj parceli broj 1828 KO Lipe 1.


 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

O B A V E Š T A V A


javnost da je nosilac projekta Trgovinsko preduzeće ''URANUS JUNIOR 2003'' doo iz Pančeva, Pristanišna zona bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - privremenog skladištenja, fizičke selekcije i separacije neopasnog otpada (visokopećne komadaste troske) na katastarskoj parceli broj 1828 KO Lipe 1.

    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 07.08. do 17.08.2012. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

Odsek za zaštitu životne sredine

10.jul 2012.

Nosilac projekta Preduzeće za spoljnju i unutrašnju trgovinu i usluge, inžinjering i špediciju ''Metalik-Smederevo'' D.O.O. iz Osipaonice, ul. Gajska br.3

 Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu objekta za privremeno skladištenje otpada koji ima karakter opasnog otpada (električni i elektronski otpad, otpadni akumulatori i baterije, otpadni kablovi, otpadna ambalaža), koji je izgrađen na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ulici Gajskoj br. 3, u Osipaonici.


Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo


O B A V E Š T A V A


javnost  da je nosilac projekta Preduzeće za spoljnju i unutrašnju trgovinu i usluge, inžinjering i špediciju ''Metalik-Smederevo'' D.O.O. iz Osipaonice, ul. Gajska br.3, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu objekta za privremeno skladištenje otpada koji ima karakter opasnog otpada (električni i elektronski otpad, otpadni akumulatori i baterije, otpadni kablovi, otpadna ambalaža), koji je izgrađen na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ulici Gajskoj br. 3, u Osipaonici.
    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 10.07. do 20.07.2012. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.
Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja predmetnog objekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

Odsek za zaštitu životne sredine

05.jul 2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan  '' Mitrović i dr- promet '' O. D. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br. 107

    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada    Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 29. 06.2012. godine, operater ''Mitrović i dr-promet'' O. D.  iz Osipaonice, Ul. Podunavska br. 107, podneo Zahtev za dopunu dozvole za skladištenje i tretman, kako bi operater proširio delatnost uvođenjem sledećih vrsta otpada:
      -     otpadna kora i pluta (indeksni broj 03 01 01);
      -     otpad od kore drvni otpad ( indeksni broj 03 03 01);
      -     otpadi od krojenja i završne obrade (indeksni broj 04 01 09);
      -     otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 04 01 99);    
-    otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer, plastomer (indeksni broj 04 02 09);
-    otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 21);
-    otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 22);
-    otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo (posle termičkog tretmana (indeksni broj 10 12 08);
-    otpadni beton i mulj od betona (indeksni broj 10 13 14);
-    obrada plastike (indeksni broj 12 01 05);
-    plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02);
-    drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03);
-    tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09);
-    apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02 (indeksni broj 15 02 03);
-    otpadne gume (indeksni broj 16 01 03);
-    beton (indeksni broj 17 01 01);
-    cigle (indeksni broj 17 01 02);
-    mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačija od onih navedenih u 17 01 06 (indeksni broj 17 01 07);
-    tekstil (indeksni broj 19 12 08);
-    drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačije od onih navedenih u 19 12 11 (indeksni broj 19 12 12);
-    odeća (indeksni broj 20 01 10);
-    tekstil (indeksni broj 20 01 11);
      -     kabasti otpad (indeksni broj 20 03 07).

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 10.07.2012.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

04.jul 2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport negranulisane visokopećne troske - otpada koji nije opasan, operatera '' Uranus Junior 2003''D.O.O. iz Pančeva

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2., Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje

OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpadaNadležni organ obaveštava javnost da je 27. 06. 2012. godine, operater Trgovinsko preduzeće ''Uranus Junior 2003'' D.O.O. iz Pančeva, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport negranulisane visokopećne troske (indeksni broj 10 02 02), koji je klasifikovan kao neopasan otpad.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 09.07.2012.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

04.jul 2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport negranulisane visokopećne troske - otpada koji nije opasan, operatera ''ITG'' D.o.o  iz Smedereva,  ul. Izletnička 6/3

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2., Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada


Nadležni organ obaveštava javnost da je 27. 06. 2012. godine, operater Preduzeće za inženjering trgovinu i građevinarstvo iz Smedereva, ulica Izletnička broj 6/3, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport negranulisane visokopećne troske (indeksni broj 10 02 02), koji je klasifikovan kao neopasan otpad.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 09.07.2012.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

26.jun 2012.

''Telekom'' A. D. iz Beograda, Ul. Takovska  br.2

 Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - radio bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji Skobalj, na katastarskoj parceli  broj 3491  KO Skobalj, Smederevo. Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo


O B A V E Š T A V A


javnost da je nosilac projekta ''Telekom'' A.D. iz Beograda, Ul. Takovska br 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - radio bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji Skobalj, na katastarskoj parceli  broj 3491 KO Skobalj, Smederevo.
    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 26.06. do 06.07.2012. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

Odluka o izboru korisnika pomoći u vidu izgradnje montažnih kuća socijalno ugroženim porodicama sa prebivalištem na teritoriji Grada Smedereva

18.jun 2012.

Na osnovu Pravilnika i Oglasa o načinu dodeljivanja montažnih kuća namenjenih socijalno ugroženim porodicama sa prebivalištem na teritoriji Grada Smedereva, Komisija za dodelu pomoći u vidu izgradnje montažnih kuća u okviru projekta: “Unapređenje životnih uslova, prava i zapošljavanja izbeglih i interno raseljenih u Srbiji” za Grad Smederevo koji finansira Evropska Unija preko Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji je na sednici održanoj 07.06.2012. godine donela sledeću:


ODLUKU

o izboru korisnika pomoći u vidu izgradnje montažnih kuća
socijalno ugroženim porodicama sa prebivalištem na teritoriji Grada Smedereva


1.    Usvaja se zahtev Đurđević Jadranke iz Radinca, Dragog Jovanovića 22 i dodeljuje montažna kuća tip 2, pod uslovom da u roku od 30 dana od dana prijema ove Odluke dostavi Rešenje o lokacijskoj dozvoli kojom će se utvrditi uslovi za izgradnju stambenog objekta na katastarskoj parceli broj 1362/3. K.O. Radinac, ulica Tošina bb.
2.    Usvaja se zahtev Savić Verice iz Smedereva, Milutina Bojića IV/2 br.14 i dodeljuje montažna kuća tip 1,  pod uslovom da u roku od 30 dana od dana prijema ove Odluke dostavi Rešenje o lokacijskoj dozvoli kojom će se utvrditi uslovi za izgradnju stambenog objekta na katastarskoj parceli broj 11966/1. K.O. Smederevo, ulica Sopoćanska bb.
3.    Usvaja se zahtev Trifunović Jablana iz Ralje, Ralja bb i dodeljuje montažna kuća tip 2, pod uslovom da u roku od 30 dana od dana prijema ove Odluke dostavi Rešenje o lokacijskoj dozvoli kojom će se utvrditi uslovi za izgradnju stambenog objekta na katastarskoj parceli broj 9247. K.O. Smederevo, ulica Zorke Radulović bb.
4.    Usvaja se zahtev Andrejić Marka  iz Smedereva, Venčačka bb i dodeljuje montažna kuća tip 1, pod uslovom da u roku od 30 dana od dana prijema ove Odluke dostavi Rešenje o lokacijskoj dozvoli kojom će se utvrditi uslovi za izgradnju stambenog objekta na katastarskoj parceli broj 10262/4. K.O. Smederevo, ulica Venčačka bb.
5.    Usvaja se zahtev Kostić Mladena  iz Vranova, Karađorđeva 9 i dodeljuje montažna kuća tip 3, pod uslovom da u roku od 30 dana od dana prijema ove Odluke dostavi Rešenje o lokacijskoj dozvoli kojom će se utvrditi uslovi za izgradnju stambenog objekta na katastarskoj parceli broj 1825. K.O. Vranovo, ulica Save Kovačevića bb.
6.    Usvaja se zahtev Đorđević Bojana  iz Smedereva, Kolarski put bb i dodeljuje montažna kuća tip 2, pod uslovom da u roku od 30 dana od dana prijema ove Odluke dostavi Rešenje o lokacijskoj dozvoli kojom će se utvrditi uslovi za izgradnju stambenog objekta na polovini  katastarske parcele broj 128/3. K.O. Smederevo, ulica Kolarski put bb.
7.    Komisija preporučuje da Potkolnjak Danici iz Smedereva, ul.Cankareva 3, Grad Smederevo, obezbedi i izda u zakup građevinsku parcelu, na deset godina bez nadoknade, uz mogućnost produženja zakupa pod istim uslovima, na kojoj će biti izgrađena montažna kuća tip 1, nakon dostavljanja Rešenja o lokacijskoj dozvoli, kojom će se utvrditi uslovi za izgradnju stambenog objekta na gore pomenutoj parceli.Podnosioci prijava koji imaju građevinski plac u vlasništvu, a ne ispunjavaju uslove konkursa su: Đorđević Srđan, Cvijanović Mitar i Večerinović Ivanka.

Sledeći kandidati prijavljeni na Oglas, koji nisu bili u mogućnosti da samostalno obezbede građevinsku parcelu, nisu izabrani prema kriterijumima iz Pravilnika i Oglasa: Simić Vesna, Smiljanić Milan, Likić Omer, Baroš Čedo, Jovković Svetlana, Đerić Dušan, Morača Miljan i Rajičić Maja.

Sledeći kandidati prijavljeni na Oglas ne ispunjavaju uslove jer nisu uz prijavu dostavili sve potrebne dokaze: Jovanović Nataša, Adamov Marija, Stojanović Verica, Kamberović Sabajeta, Tepšić Nikola, Ivković Adam, Mitrović Miroslav, Stojković Živorad, Mitić Sadula, Đorđević Milovan, Vasić Žikica, Jovanović Milena, Jović Slaviša, Stojnić Čedomir, Asanović Ćazim, Kriziv Mahmut, Stoilović Nadica i Stanković Stana.

Komisija nije razmatrala prijave Stamenković Slađane iz Smedereva i Nikolić Dragana iz Udovica zbog neblagovremenosti.ObrazloženjeInformativni sastanci, u cilju obaveštavanja lokalnog socijalno ugroženog stanovništva sa prebivalištem na teritoriji Grada Smedereva o uslovima Konkursa za dodeljivanje i izgradnju montažnih kuća su održani 20. i 21.03.2012.god., a rok za slanje prijava je bio 17.04.2010. godine. Obaveštenje za medije i 50 plakata sa terminom održavanja informativnog sastanka dostavljeni su Gradskoj upravi radi objavljivanja 15 dana pre održavanja sastanka.
38 lica je podnelo prijave za pružanje pružanje pomoći u vidu izgradnje montažnih  kuća kako bi rešili svoje stambene potrebe, od kojih 2 posle roka.
Razmatrajući podnete prijave, Komisija je zaključila kao u dispozitivu prema članu 12. Pravilnika o kriterijumima za izbor korisnika montažnih kuća. Podnosioci prijava razmatranih na Komisiji biće obavešteni o donetoj Odluci od strane poverenika za izbeglice grada Smedereva.

Prigovor na Odluku Komisije može se podneti u roku od osam dana od dana dobijenog obaveštenja o Odluci.Predsednik Komisije,

                            Ljiljana Todorović

 

Odsek za zaštitu životne sredine

07.jun 2012.

Društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ''Ferosirovina'' D.O.O. iz Osipaonice, ul. Dragutina Obradovića br.27
 
Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za objekat za skladištenje otpada od električne i elektronske opreme (opasnog i neopasnog), otpadnih olovnih akumulatora i kablova (opasnog i neopasnog),  na katastarskoj parceli broj 4933/48 i 4933/91  KO Osipaonica, u ulici Dragutina Obradovića br.27, u Osipaonici, nosioca projekta Društva za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ''Ferosirovina'' D.O.O. iz Osipaonice, ul. Dragutina Obradovića br.27

 
Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A


javnost  da je doneto Rešenje broj 501-58/2012-08 od 06.06.2012. godine,  da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za objekat za skladištenje otpada od električne i elektronske opreme (opasnog i neopasnog), otpadnih olovnih akumulatora i kablova (opasnog i neopasnog),  na katastarskoj parceli broj 4933/48 i 4933/91 KO Osipaonica, u ulici Dragutina Obradovića br.27, u Osipaonici, nosioca projekta Društva za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ''Ferosirovina'' D.O.O. iz Osipaonice, ul. Dragutina Obradovića br.27.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja Projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom'', ali kako projekat ne predstavlja značajnog zagađivača životne sredine, nije potrebna izrada Studije.

    Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

18.maj 2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje otpada koji nije opasan, operatera Privrednog društva za promet i usluge ''Eko bel 026'' D.O.O. iz Smedereva, ulica Šalinačka bb

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 
OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje neopasnog otpada

Nadležni organ obaveštava javnost da je 20.02.2012. godine, operater Privredno društvo za promet i usluge ''Eko bel 026'' D.O.O. iz Smedereva, ulica Šalinačka bb, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje gvožđa i čelika (indeksni broj 17 04 05), otpada od gvožđa i čelika (indeksni broj 19 10 01) aluminijuma (indeksni broj 17 04 02), bakra, bronze i mesinga (indeksni broj 17 04 01), cinka (indeksni broj 17 04 04), mešanih metala (indeksni broj 17 04 07), otpada od obojenih metala (indeksni broj 19 10 02), olova (indeksni broj 17 04 03), kalaja (indeksni broj 17 04 06), otpada od metala (indeksni broj 02 01 10), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 03 01 99), struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01), prašine i čestica ferometala (indeksni broj  12 01 02), prašine i čestica obojenih metala (indeksni boj 12 01 04), metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04), kompozitna ambalaža (indeksni broj 15 01 05), mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 05), ferozni metal (indeksni broj 16 01 17), otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 06), otpadne gume (indeksni broj 16 01 03), obojeni metali (indeksni broj 16 01 18), metali (indeksni broj 20 01 40), odbačena oprema drugačija od one  navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksni broj 16 02 14), komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 (indeksni broj 16 02 16), otpadne gume (indeksni broj 16 01 03), kablovi koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 17 04 11), laka frakcija i prašina drugačija od onih navedenih u 19 10 03 (indeksni broj  19 10 04), ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05(indeksni broj 19 10 06), metali koji sadrže gvožđe (indeksni broj 19 12 02),obojeni metali (indeksni broj 19 12 03), baterije i akumulatori drugačije od onih navedenih u 20 01 33 (indeksni broj 20 01 34), odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 35 (indeksni broj  20 01 36) koji su klasifikovani kao neopasan otpad.
Dopunu dokumentacije je gore navedeno preduzeće dostavilo 18. 05. 2012. godine.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 23.05.2012. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odseku za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva

15.maj 2012.