Grupa za zaštitu životne sredine

22.mart 2017.

'' TELENOR '' d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novog Beograda

 

Obaveštenje o donošenju rešenja da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Smederevo 11'', na katastarskoj parceli broj 1037/1 KO Smederevo, u ulici Despota Grgura br.2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), u Smederevu, nosioca projekta '' TELENOR '' d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-386/2016-05 od 20.03.2017.godine, da je  potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 11'', na katastarskoj parceli broj 1037/1 KO Smederevo, u ulici Despota Grgura br.2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), u Smederevu, nosioca projekta '' TELENOR '' d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd.

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetna radio bazna stanica nalazi na pomenutoj Listi II  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.mart 2017.

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon,43/11-US i 14/16), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Hesteel Serbia Iron&Steel“ d.o.o. Beograd ogranak Smederevo (železara Smederevo), operatera „Hesteel Serbia Iron&Steel“ d.o.o. Beograd. 

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, svakog radnog dana od 11 - 13 časova, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Smedereva, ul. Omladinska 1, kancelarija broj 35, II sprat svakog radnog dana od 11 do 13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna prezentacija i javna rasprava biće održane 19. aprila 2017. godine  u prostorijama Gradske uprave Grada Smedereva u Skupštinskoj sali,  sa početkom u 11 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.mart 2017.

            Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Đure Salaja 17

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za celokupni tehnološki postupak - proizvodnja i prerada limova na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, Đure Salaja 17, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Đure Salaja 17, podneo zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za celokupni tehnološki postupak-proizvodnja i prerada limova na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, Đure Salaja 17, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-83/2017-05.

Javni uvid u predmetnu ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 15.03. do 04.04.2017. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj ažuriranoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 05.04.2017. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj ažuriranoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.mart 2017.

A.D. ''Milan Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo, Đure Strugara 20

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - pogon za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo ''Milan Blagojević'', celokupan tehnološki postupak, na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, Đure Strugara 20, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta A.D. ''Milan Blagojević'' Smederevo, Đure Strugara 20, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - pogon za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo ''Milan Blagojević'', celokupan tehnološki postupak, na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, Đure Strugara 20, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-86/2017-05.

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 15.03. do 04.04.2017. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 06.04.2017. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.mart 2017.

''Shopping Center Tri'' doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6

 

           

            Obaveštenje odonetom Rešenju da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - komercijalni kompleks-tržni centar ''RETAIL PARK'' sa pripadajućim saobraćajnim i pešačkim površinama, na kat.parc. br. 13434 KO Smederevo, u Šalinačkoj ulici u delu Industrijske zone Smedereva, nosioca projekta ''Shopping Center Tri'' doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6.

 

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-71/2017-05 od 13.03.2017.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - komercijalni kompleks-tržni centar ''RETAIL PARK'' sa pripadajućim saobraćajnim i pešačkim površinama, na kat.parc. br. 13434 KO Smederevo, u Šalinačkoj ulici u delu Industrijske zone Smedereva, nosioca projekta ''Shopping Center Tri'' doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to pod tačkom 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 1. ''Projekti urbanog razvoja''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.mart 2017.

TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat bazne stanice mobilne telefonije ''Smederevo 11'', na katastarskoj parceli broj 1037 KO Smederevo, u ulici Despota Grgura br.2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), u Smederevu, nosioca projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-bazne stanice mobilne telefonije ''Smederevo 11'', na katastarskoj parceli broj 1037 KO Smederevo, u ulici Despota Grgura br.2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 08.03. do 18.03.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.mart 2017.

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  Privrednom društvu za trgovinu na veliko i malo Nenad promet  D.O.O. Osipaonica, Podunavska 81

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole

za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru Privrednom društvu za trgovinu na veliko i malo Nenad promet  D.O.O. Osipaonica, Podunavska 81 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20886200, sa šifrom delatnosti 4677 - trgovina na veliko otpacima i ostacima).

 

Dopuna se odnosi na uvođenje novog indeksnog  broja neopasnog otpada (17 04 03 – olovo), koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 4933/13 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

 

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.mart 2017.

''Shopping Center Tri'' doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6,

           

            Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - komercijalni kompleks-tržni centar ''RETAIL PARK'' sa pripadajućim saobraćajnim i pešačkim površinama, na kat.parc. br. 13434 KO Smederevo, u  Šalinačkoj ulici u delu Industrijske zone  Smedereva

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je nosilac projekta ''Shopping Center Tri'' doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat- komercijalni kompleks-tržni centar ''RETAIL PARK'' sa pripadajućim saobraćajnim i pešačkim površinama, na kat.parc. br. 13434 KO Smederevo, u  Šalinačkoj ulici u delu Industrijske zone  Smedereva.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 01.03. do 10.03.2017.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

            Molimo  da se u roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, dostavite mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.februar 2017.

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni integralne dozvole za skladištenje i  tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole

za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o, sa sedištem u Beogradu,  Balkanska 2a, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti 2410 – proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura).

Dopuna se odnosi na neopasan otpad indeksnog broja 12 01 01 - struganje i obrada ferometala koji se generiše u procesu obrade valjaka u pogonu Hladne valjaonice,  a sada skladišti i tretira u pogonu Aglomercije.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.februar 2017.

Društvo za promet naftnih derivata Luk Oil Srbija AD, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165D, Novi Beograd

 

           

            Obaveštenje odonetom Rešenju da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za postrojenje za TNG na postojećoj benzinskoj stanici ''Smederevo'', na katastarskim parcelama broj 7252 i 7238 KO Smederevo, u ulici 16. oktobra br.86, u Smederevu, nosioca projekta Društvo za promet naftnih derivata Luk Oil Srbija AD, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165D, Novi Beograd

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-374/2016-05 od 20.02.2017.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za postrojenje za TNG na postojećoj benzinskoj stanici ''Smederevo'', na katastarskim parcelama broj 7252 i 7238 KO Smederevo, u ulici 16. oktobra br.86, u Smederevu, nosioca projekta Društvo za promet naftnih derivata Luk Oil Srbija AD, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165D, Novi Beograd.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 13. ''Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.februar 2017.

   Euro Petrol DOO Subotica, Ul. Otmara Majera br. 6

 

           

            Obaveštenje odonetom Rešenju da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - rekonstrukcije i dogradnje postojeće pumpe za TNG, izgradnjom rezervoara za tečna goriva na kat. parc. br. 4034/2 KO Smederevo, u Goranskoj 55, u Smederevu, nosioca projekta Euro Petrol DOO Subotica,  Otmara Majera 6

 

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-9/2017-05 od 08.02.2017.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - rekonstrukcije i dogradnje postojeće pumpe za TNG, izgradnjom rezervoara za tečna goriva na kat. parc. br. 4034/2 KO Smederevo, u Goranskoj 55, u Smederevu, nosioca projekta Euro Petrol DOO Subotica,  Otmara Majera 6.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 13. ''Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.februar 2017.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i  tretman neopasnog otpada, operatera Nenad Promet DOO Osipaonica, Podunavska 81

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

o prijemu zahteva za  dopunu  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08.02.2017.godine, operater Nenad Promet DOO, Osipaonica,  Podunavska 81, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20886200, sa šifrom delatnosti 4677- trgovina na veliko otpacima i ostacima) podneo Zahtev za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdate pod brojem 501-145/2013-08 od 24.09.2013.godine, od strane Odeljenja za urbanističko-komunalne,  imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Grupe za zaštitu životne sredine.

Dopuna se odnosi na uvođenje novog indeksnog broja neopasnog otpada ( 17 04 03-olovo), koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 4933/13 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.02.2017.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

02.februar 2017.

Društvo za promet naftnih derivata Luk Oil Srbija AD, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165D, Novi Beograd

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za postrojenje za TNG na postojećoj benzinskoj stanici ''Smederevo'', na katastarskim parcelama broj 7252 i 7238 KO Smederevo, u ulici 16. oktobra br.86, u Smederevu, nosioca projekta Društvo za promet naftnih derivata Luk Oil Srbija AD, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165D, Novi Beograd

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Društvo za promet naftnih derivata Luk Oil Srbija AD, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165D, Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za postrojenje za TNG na postojećoj benzinskoj stanici ''Smederevo'', na katastarskim parcelama broj 7252 i 7238 KO Smederevo, u ulici 16. oktobra br.86, u Smederevu.    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 01.02. do 11.02.2017.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo vas da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.januar 2017.

            Euro Petrol DOO Subotica, Ul. Otmara Majera br. 6

 

           

            Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat- rekonstrukcije i dogradnje postojeće pumpe za TNG izgradnjom rezervoara za tečna goriva na kat.parc. br. 4034/2 KO Smederevo, u  Goranskoj 55, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je nosilac projekta Euro Petrol DOO Subotica, Ul. Otmara Majera br. 6, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat- rekonstrukcije i dogradnje postojeće pumpe za TNG izgradnjom rezervoara za tečna goriva na kat.parc. br. 4034/2 KO Smederevo, u  Goranskoj 55, u Smederevu.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 25.01. do 04.02.2017.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

            Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.januar 2017.

           

           

            Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj raspravi i prezentaciji nacrta Lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Smederevo

 

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

zainteresovane organe, organizacije i javnost da se uvid u nacrt Lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Smederevo, može izvršiti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, kancelarija br. 35, II sprat, u periodu od 19.01. do 28.01.2017.godine, radnim danima od 10 do 12 časova. Prezentacija u elektronskoj formi se može preuzeti na sledećem linku: LINK.

            Primedbe i mišljenja na nacrt Lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Smederevo se podnose u pisanoj formi, na pisarnici Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, Grupi za zaštitu životne sredine Odeljenja za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, u toku trajanja javnog uvida (zaključno  sa 28.01.2017.godine)               

            Javna rasprava i prezentacija nacrta Lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Smederevo, biće održana 30. januara 2017. godine, u vremenu od 11 do 13 časova, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, u skupštinskoj sali.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.januar 2017.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i  tretman neopasnog otpada, operatera Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

o prijemu zahteva za  dopunu  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 29.11.2016 godine, operater Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o, sa sedištem u Beogradu,  Balkanska 2a, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti 2410 – proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura) podneo Zahtev za dopunu  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdate pod brojem 501-47/2011-08 od 16.05.2011.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo.

Dopuna dozvole se odnosi na skladištenje i tretman neopasnog otpada indeksnog broja 12 01 01 u pogonu Aglomercije, a  koji se generiše u procesu obrade valjaka u pogonu Hladne valjaonice.

Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 27.12.2016.godine.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 26.01.2017.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.januar 2017.

''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. Jagodina, Put kneza Mihajla br.107

 

            Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za projekat – privremeno skladište opasnog i neopasnog otpada (EE otpad i otpadna vozila) na katastarskoj parceli broj 2130/2 KO Radinac, u Smederevu,

 

 Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-339/2016-05 od 11.01.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat – privremeno skladište opasnog i neopasnog otpada (EE otpad i otpadna vozila) na katastarskoj parceli broj 2130/2 KO Radinac, u Smederevu, nosioca projekta ''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. Jagodina, Put kneza Mihajla br.107.

            Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''. Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.decembar 2016.

Metal - eko sistem DOO Jagodina, Put Kneza Mihajla 107

 

Metal - eko sistem DOO Jagodina, Put Kneza Mihajla 107

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - privremeno skladište opasnog i neopasnog otpada (EE otpad i otpadna vozila) na katastarskoj parceli broj 2130/2 KO Radinac, u Smederevu, nosioca projekta Metal - eko sistem DOO Jagodina,Put Kneza Mihajla 107

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Metal - eko sistem DOO Jagodina, Put Kneza Mihajla 107, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - privremeno skladište opasnog i neopasnog otpada (EE otpad i otpadna vozila) na katastarskoj parceli broj 2130/2 KO Radinac, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, u Ulici Omladinskoj br.1, (kancelarija br. 35), u periodu od 28.12.2016. godine do 07.01.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

  

Grupa za zaštitu životne sredine

14.decembar 2016.

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  Privrednom društvu za proizvodnju, promet roba i usluga BOS Komerc D.O.O. Osipaonica, Dragutina Obradovića 19

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole

za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Privrednom društvu za proizvodnju, promet roba i usluga BOS Komerc D.O.O. Osipaonica, Dragutina Obradovića 19 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17046268, sa šifrom delatnosti 3832, naziv delatnosti: Ponovna upotreba razvrstanih materijala)

Izmena se odnosi na uvođenje novih indeksnih  brojeva u rad postrojenja koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 4933/36 KO Osipaonica.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.decembar 2016.

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  Privrednom društvu za trgovinu na veliko i malo Nenad promet  D.O.O. Osipaonica, Podunavska 81

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole

za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru Privrednom društvu za trgovinu na veliko i malo Nenad promet  D.O.O. Osipaonica, Podunavska 81 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20886200, sa šifrom delatnosti 4677, naziv delatnosti: Trgovina na veliko otpacima i ostacima) .

Izmena se odnosi na uvođenje novih indeksnih  brojeva u rad postrojenja na katastarskoj  parceli broj 4933/13 KO Osipaonica, bez povećanja kapaciteta skladišta i tretmana neopasnog otpada.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.decembar 2016.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18/SDL18 Smederevo, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u Ul. Karađorđevoj br.8, (na krovnoj terasi zgrade pošte), u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2

 

 

  Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i  člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-357/2016-05 od 06.12.2016. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije  ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18/SDL18 Smederevo, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u Ul. Karađorđevoj br.8, (na krovnoj terasi zgrade pošte), u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ''infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.decembar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera Nenad Promet doo, Podunavska  81, Osipaonica

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za  dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 04.11.2016 godine, operater Nenad Promet doo (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20886200, sa šifrom delatnosti 4677, naziv delatnosti: Trgovina na veliko otpacima i ostacima) podneo Zahtev za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada izdate pod brojem 501-145/2013-05 od 24.09.2013.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo.

Dopuna se odnosi na uvođenje otpada sledećih indeksnih brojeva:10 12 08 - otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo, 15 02 03 - apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačija od onih navedenih u 15 02 02 , 16 02 14 - odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13, 19 12 12 - drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11, 20 03 07 - kabasti otpad, koji će se skladištiti na kp.broj 4933/13 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

 

Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 02.12.2016.godine

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.12.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.novembar 2016.

DOO za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda JTL Zlatiborac Mihajlovac, Turgajevačka 4

 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu i utvrđen je obim i sadržaj za Studiju za Projekat-proširenja kapaciteta proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na katastarskoj parceli broj 5620/1 KO Mihajlovac, Turgajevačka 4, u Mihajlovcu, nosioca projekta DOO za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda JTL Zlatiborac Mihajlovac, Turgajevačka 4

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-307/2016-05 od 28.11.2016. godine, o potrebi procene uticaja na životnu sredinu i utvrđen je obim i sadržaj za Studiju za Projekat-proširenja kapaciteta proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na katastarskoj parceli broj 5620/1 KO Mihajlovac, Turgajevačka 4, u Mihajlovcu, nosioca projekta DOO za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda JTL Zlatiborac Mihajlovac, Turgajevačka 4.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom  9. ''Prehrambena industrija'', podtačka 4. ''Postrojenja za obradu, tretman i preradu mleka''.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.novembar 2016.

        Nikolić Miroslav, Proleterska 20, Lipe

 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom sa pratećim objektima, na katastarskoj parceli broj 2272/2  KO Lipe u Smederevu, nosioca projekta Nikolić Miroslav iz Lipa, ul. Proleterska broj 20

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-348/2016-05 od 28.11.2016.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom sa pratećim objektima, na katastarskoj parceli broj 2272/2 KO Lipe u Smederevu, nosioca projekta Nikolić Miroslav iz Lipa, ul. Proleterska broj 20.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu srredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 13. - '' Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.novembar 2016.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18/ SDL18 Smederevo, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, (na krovnoj terasi zgrade pošte), u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18/ SDL18 Smederevo, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, (na krovnoj terasi zgrade pošte), u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 23.11. do 03.12.2016. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.novembar 2016.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge Knez Petrol DOO Zemun, Carice Jelene 28 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat- dogradnja benzinsko-gasne stanice ''BP Knez Petrol Smederevo'' u Smederevu, Šalinački put bb, na katastarskoj parceli broj 559/9 KO Smederevo, nosioca projekta Društva za proizvodnju, promet i usluge Knez Petrol DOO, Zemun, Carice Jelene 28.

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-349/2016-05 od 22.11.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - dogradnja benzinsko-gasne stanice ''BP Knez Petrol Smederevo'' u Smederevu, Šalinački put bb, na katastarskoj parceli broj 559/9 KO Smederevo, nosioca projekta Društva za proizvodnju, promet i usluge Knez Petrol DOO, Zemun, Carice Jelene 28.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to pod tačkom 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 13. - ''Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.         

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.novembar 2016.

Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu  ''Bajan'' DOO Mihajlovac, Smederevska 228A

 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - farma za uzgoj i držanje živine, na katastarskoj parceli broj 5988 KO Mihajlovac, Smederevska 228A, u Mihajlovcu, nosioca projekta Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu  ''Bajan'' DOO Mihajlovac.

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-341/2016-05 od 22.11.2016. godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-farma za uzgoj i držanje živine, na katastarskoj parceli broj 5988 KO Mihajlovac, Smederevska 228A, nosioca projekta Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu Bajan DOO Mihajlovac, Smederevska 228A.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 1. ''Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo, podtačka 2. ''objekti za intenzivan uzgoj i držanje živine''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.novembar 2016.

 

 

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO
GRADSKA UPPABA SMEDEREVO
Odelenje za urbanističko-komunalne i
imovinsko- pravne poslove Broj   sl./201b-05
Datum: 15.11.201b.godine S M E D E R E V O

                                                                                    POZIV  ZA TRIBINU


Poštovani sugrađani,

U Smederevu 17.11.2016. u 14:00 časova u skupštinskoj sali Gradske uprave Smederevo, održaće se informativna tribina o načinu i neohodnosti izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana (LEAP) u Smederevu.

U želji da probleme u oblasti zaštite životne sredine sagledamo u celosti i strateški pristupimo njihovom rešavanju, Grad Smederevo je pokrenuo izradu LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG  PLANA  (LEAP).

LEAP ima zadatak da definiše glavne probleme i način sprovođenja konkretnih aktivnosti u cilju poboljšanja životne sredine i zdravlja ljudi. Takođe, podstiče učešhe javnosti u određivanju prioriteta i rešavanju najvažnijih problema u životnoj sredini.

Prva i najvažnija aktivnost, koja he trajati tokom celog procesa, jeste kampanja uključivanja javnosti i zainteresovane javnosti u proces izrade LEAP dokumenta. Ovo podrazumeva organizovanje i sprovođenje informativne kampanje za stanovništvo, medijske kampanje i uspostavljanje saradnje između svih zainteresovanih strana po pitanju zaštite životne sredine.

U radu na izradi LEAP dokumenta neohodno je učešhe svih sektora lokalne zajednice i zainteresovanih građana.

Pozivamo Vas da prisustvujete informativnoj tribini i uzmete aktivno učešhe u procesu izrade LEAP dokumenta.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.novembar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada , operatera  Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga BOS Komerc D.O.O. Osipaonica, Dragutina Obradovića 19

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08. 11.2016. godine, operater Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga BOS Komerc D.O.O. Osipaonica, Dragutina Obradovića 19, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Dopuna se odnosi na dopunu indeksnih brojeva neopasnog otpada, koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom, koji se nalazi na katastarskoj parceli 4933/36 KO Osipaonica a kapacitet postrojenja se neće menjati.

 

            Kompletnu dokumentaciju operater je dostavio dana 15.11.2016.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 25.11.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.novembar 2016.

DOO za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda JTL Zlatiborac Mihajlovac, Turgajevačka 4

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-proširenja kapaciteta proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na katastarskoj parceli broj 5620/1 KO Mihajlovac, Turgajevačka 4, u Mihajlovcu, nosioca projekta DOO za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda JTL Zlatiborac Mihajlovac.

 

 

            Na osnovu člana 10.stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko- pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove

saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta DOO za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda JTL Zlatiborac Mihajlovac, Turgajevačka 4, podneo Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - proširenja kapaciteta proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na katastarskoj parceli broj 5620/1 KO Mihajlovac, Turgajevačka 4, u Mihajlovcu.

 

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, u Ulici Omladinskoj br. 1, (kancelarija br. 35), u periodu od 16.11.2016. godine do 26.11.2016. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo vas da u roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, dostavite mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.novembar 2016.

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - benzinsko stanica sa pratećim objektima, nosioca projekta Nikolić Miroslav iz Lipa, na katastarskoj parceli broj 2272/2 KO Lipe 1

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Nikolić Miroslav ul.Proleterska br.20, Lipe 1, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-benzinska stanica sa pratećim objektima, na katastarskoj parcelia broj 2272/2  KO Lipe 1.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 16.11. do 26.11.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.novembar 2016.

Privredno društvo za obavljanje zanatskih i mesarskih usluga i za trgovinu Ćuran DOO Mihajlovac Kralja Petra I bb

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-klanica i prerada mesa, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 3316 KO Mihajlovac u Mihajlovcu, nosioca projekta Privrednog društva za obavljanje zanatskih i mesarskih usluga i za trgovinu Ćuran DOO Mihajlovac Kralja Petra I bb

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-338/2016-05 od 14.11.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-klanica i prerada mesa, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 3316 KO Mihajlovac u Mihajlovcu, nosioca projekta  Privrednog društva za obavljanje zanatskih  i mesarskih usluga i za trgovinu Ćuran DOO Mihajlovac, Kralja Petra I bb.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 9. ''Prehrambena industrija'', podtačka 10. ''postrojenja za klanje životinja'' i podtačka 1. ''postrojenje za proizvodnju, tretman, preradu ili obradu proizvoda iz sirovina životinjskog porekla (osim mleka)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.