Grupa za zaštitu životne sredine

19.oktobar 2016.

 

Nova-Deco DOO Beograd-Savski Venac, Gučevska bb

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - proizvodnja kancelarijskog i drugog nameštaja od drveta i građevinske stolarije i drugih proizvoda od drveta, na katastarskoj parceli broj 576/5  KO Smederevo, Hajduk Stanka 3, u Smederevu.

  

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-287/2016-05 od 17.10.2016.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - proizvodnja kancelarijskog i drugog nameštaja od drveta i građevinske stolarije i drugih proizvoda od drveta, na katastarskoj parceli broj 576/5  KO Smederevo, Hajduk Stanka 3, u Smederevu, nosioca projekta Nova-Deco DOO Beograd-Savski Venac, Gučevska bb. 

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 10. ''Industrija tekstila, kože, drveta i papira'', podtačka 3. ''Postrojenja za preradu, obradu i oplemenjivanje drveta''. 

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.oktobar 2016.

 

Aćimović Dragoslav iz Kolara, 1. maja 22

  

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - dogradnja i promena namene pomoćnog objekta - garaže i ostave u poljoprivredni objekat-rashladno skladište za voće, na katastarskoj parceli broj 750/1 KO Kolari, u Kolarima, 1. maja 22, nosioca projekta  Aćimović Dragoslav iz Kolara.

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-320/2016-05 od 14.10.2016.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - dogradnja i promena namene pomoćnog objekta - garaže i ostave u poljoprivredni objekat-rashladno skladište za voće, na katastarskoj parceli broj 750/1 KO Kolari, u Kolarima, 1. maja 22, nosioca projekta  Aćimović Dragoslav iz Kolara.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 9. ''Prehrambena industrija'', podtačka 16. ''hladnjače (bez pogona za preradu sirovine)'', ali je kapaciteta znatno ispod navedenog kriterijuma.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.oktobar 2016.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Fantini Scianatico doo Beograd, (Novi Beograd), Bulevar Mihajla Pupina 10A/12

  

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

  

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  za izmenu integralne dozvole

za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Fantini Scianatico doo Beograd, (Novi Beograd), Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, registarskog broja 44, za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Izmena se odnosi na promenu imena kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad u postrojenju, tako da je sada  Željko Jovanović.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.oktobar 2016.

 

DOO za proizvodnju i usluge Valman,  Beograd-Vračar, Gospodara Vučića bb

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja za ažuriranu Studiju o proceni uticija na životnu sredinu za uvođenje nove tehnologije (peskarenje i plastificiranje) u pogonu za proizvodnju armature za vodovodne i kanalizacione cevi, na katastarskoj parceli broj 464/5 KO Smederevo, u Šalinačkoj bb,  u Smederevu 

 

Na osnovu člana 28. a u vezi sa članom 14. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je nosilac projekta DOO za proizvodnju i usluge Valman, Beograd-Vračar, Gospodara Vučića bb, (pogon u Smederevu, u Šalinačkoj bb), podneo zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranu Studiju o proceni uticija na životnu sredinu za uvođenje nove tehnologije (peskarenje i plastificiranje) u pogonu za proizvodnju armature za vodovodne i kanalizacione cevi, na katastarskoj parceli broj 464/5 KO Smederevo, u Šalinačkoj bb, u Smederevu,  zaveden pod brojem 501-317/2016-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 12.10. do 27.10.2016. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

            Molimo da se u roku od 15 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za određivanje obima i sadržaja Ažurirane Studije o proceni uticija na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Zahtev o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga iznošenja i deponovanja otpada JKP Zelenilo i groblja Smederevo

12.oktobar 2016.

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („ Sl.glasnik RS ", broj 88/2011 ), utvrđena je obaveza jedinice lokalne samouprave da zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga sa obrazloženjem, objavi na oglasnoj tabli u sedištu jedinice lokalne samouprave kao i u elektronskom obliku putem interneta, najmanje 15 dana pre donošenja odluke.

Shodno navedenom, objavljuje se dana  12.10.2016.godine, Zahtev o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga iznošenja i deponovanja otpada JKP Zelenilo i groblja Smederevo, broj 5907/1 od 06.10.2016.godine, koji je usvojio Nadzorni odbor na sednici održanoj 06.10.2016. godine.

 

Obradio: Darko Radojković

ŠEFICA  ODSEKA                                                                NAČELNICA ODELjENjA

Snežana Savić-Ilić, dipl.pravnik                                       Zdravka Kovačević-Vasić

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.oktobar 2016.

Aćimović Dragoslav iz Kolara, 1.maja 22

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - dogradnja i promena namene pomoćnog objekta- garaže i ostave u poljoprivredni objekat-rashladno skladište za voće, na katastarskoj parceli broj 750/1 KO Kolari, u Kolarima, 1.maja 22, nosioca projekta Aćimović Dragoslav iz Kolara, 1.maja 22

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Aćimović Dragoslav iz Kolara, 1.maja 22, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - dogradnja i promena namene pomoćnog objekta- garaže i ostave u poljoprivredni objekat-rashladno skladište za voće, na katastarskoj parceli broj 750/1 KO Kolari, u Kolarima, 1.maja 22.  

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 05.10. do 15.10.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.oktobar 2016.

Privredno društvo za skladištenje proizvoda od nafte JETOIL SERBIA doo, Beograd, Terazije 16

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu za Projekat - izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajima, na katastarskoj parceli broj 233/6 KO Smederevo, Šalinačka bb, nosioca projekta Privredno društvo za skladištenje proizvoda od nafte JETOIL SERBIA doo, Beograd, Terazije 16  

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-311/2016-05 od 03.10.2016.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajima, na katastarskoj parceli broj 233/6 KO Smederevo, Šalinačka bb, nosioca projekta Privredno društvo za skladištenje proizvoda od nafte JETOIL SERBIA doo, Beograd, Terazije 16.      

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 13. - ''Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.oktobar 2016.

Nova-Deco DOO Beograd-Savski Venac, Gučevska bb

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - proizvodnja kancelarijskog i drugog nameštaja od drveta i građevinske stolarije i drugih proizvoda od drveta, na katastarskoj parceli broj 576/5  KO Smederevo, Hajduk Stanka 3, u Smederevu,     nosioca projekta Nova-Deco DOO Beograd-Savski Venac, Gučevska bb

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

            javnost da je nosilac projekta Nova-Deco DOO Beograd-Savski Venac, Gučevska bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - proizvodnja kancelarijskog i drugog nameštaja od drveta i građevinske stolarije i drugih proizvoda od drveta, na katastarskoj parceli broj 576/5  KO Smederevo, Hajduk Stanka 3, u Smederevu.        

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 05.10. do 15.10.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.septembar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje i  tretman neopasnog otpada, operatera Fantini Scianatico doo Beograd, (Novi Beograd), Bulevar Mihajla Pupina 10A/12

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za  izmenu  integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 23.09.2016 godine, operater Fantini Scianatico doo Beograd, (Novi Beograd) Bulevar Mihajla Pupina 10A/12 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20339438, sa šifrom delatnosti 2332 – proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline), podneo Zahtev za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdate pod brojem 501-73/2012-05 od 29.04.2013.godine, od strane Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo.

Izmena se odnosi na promenu imena kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad u postrojenju, tako da je sada  Željko Jovanović.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 05.10.2016.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.septembar 2016.

Privredno društvo za skladištenje proizvoda od nafte JETOIL SERBIA doo Beograd,  Koste Glavinića  br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajima, na katastarskoj parceli broj 233/6 KO Smederevo, u ul. Šalinačka bb, nosioca projekta Privredno društvo za skladištenje proizvoda od nafte JETOIL SERBIA doo Beograd,  Koste Glavinića  br.2

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za skladištenje proizvoda od nafte JETOIL SERBIA doo Beograd,  Koste Glavinića  br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajima, na katastarskoj parceli broj 233/6 KO Smederevo, u ul. Šalinačka bb.

          Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 21.09. do 01.10.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.septembar 2016.

''Dragović transport'' Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge doo Smederevo, Vodanj

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu za Projekat - stanica za snabdevanje  motornih vozila gorivom i TNG-om sa pratećim objektima, na katastarskoj parceli broj 2099/1  KO Vodanj u Smederevu, nosioca projekta ''Dragović transport'' Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge doo Smederevo, Vodanj

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-277/2016-05 od 12.09.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-stanica za snabdevanje  motornih vozila gorivom i TNG-om sa pratećim objektima, na katastarskoj parceli broj 2099/1  KO Vodanj u Smederevu.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 13. - '' Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe)'', ''skladišnog kapaciteta preko 100m³ u naseljima''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.septembar 2016.

Dragan Vasić pr radnja za proizvodnju grožđa i vina Janko Smederevo, Šalinačka bb

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu za pogon za proizvodnju vina, na katastarskoj parceli broj 4929/2 KO Smederevo, Rudnička bb, nosioca projekta Dragan Vasić pr radnja za proizvodnju grožđa i vina Janko Smederevo, Šalinačka bb

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-254/2016-05 od 02.09.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za pogon za proizvodnju vina, na katastarskoj parceli broj 4929/2 KO Smederevo, Rudnička bb, nosioca projekta Dragan Vasić pr radnja za proizvodnju grožđa i vina Janko Smederevo, Šalinačka bb.  

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 9. ''Prehrambena industrija'', podtačka 9 ''postrojenja za proizvodnju'', alineja 1. '' alkoholnih pića ''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.avgust 2016.

''Dragović transport'' Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge doo Smederevo, Vodanj

 

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja  na životnu sredinu za Projekat - stanica za snabdevanje  motornih vozila gorivom i TNG-om sa pratećim objektima, na katastarskoj parceli broj 2099/1  KO Vodanj u Smederevu, nosioca projekta ''Dragović transport'' Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge doo Smederevo, Vodanj

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta ''Dragović transport'' Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge doo Smederevo, Vodanj, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-stanica za snabdevanje  motornih vozila gorivom i TNG-om sa pratećim objektima, na katastarskoj parceli broj 2099/1  KO Vodanj u Smederevu.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 31.08. do 10.09.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.avgust 2016.

Dragan Jevtić iz Lipa, Maršala Tita 206     

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu za Projekat - izgradnja mini solarne elektrane, na katastarskoj parceli broj 166/6 KO Landol, Vuka Karadžića bb, u Landolu, nosioca projekta Dragan Jevtić iz Lipa, Maršala Tita 206

           

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-241/2016-05 od 11.08.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja mini solarne elektrane, na katastarskoj parceli broj 166/6 KO Landol, Vuka Karadžića bb, u Landolu, nosioca projekta Dragan Jevtić iz Lipa, Maršala Tita 206.    

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 3. ''Proizvodnja energije'', podtačka 1. ''Postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova, uključujući i parne kotlove, u postrojenjima za sagorevanje uz korišćenje svih vrsta goriva''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.avgust 2016.

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Majke Jevrosime 23

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izmeni dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Majke Jevrosime 23, registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti 2410 – proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura).

Izmena se odnosi na promenu vlasnika nad imovinom Železare Smederevo d.o.o. na Kompaniju Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd.

            Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.avgust 2016.

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni dozvole za odlaganje neopasnog otpada, operatera Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Majke Jevrosime 23

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izmeni dozvole za odlaganje neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Majke Jevrosime 23, registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti 2410 – proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura).

Izmena se odnosi na promenu vlasnika nad imovinom Železare Smederevo d.o.o. na Kompaniju Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd.

            Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.avgust 2016.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge ''Bager Bet 2009'' DOO Lozovik, Save Manojlovića 10

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu za Projekat- stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila sa pratećim sadržajima, na katastarskim parcelam broj 2795/4, 2800/2, 2801/1, 2802/2,2803/4, 2814/3, 2815/3 i 2865/1, deo 2863, deo 2864/1 i 2865/1 KO Vranovo, nosioca projekta Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge ''Bager Bet 2009'' DOO Lozovik, Save Manojlovića 10

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-246/2016-05 od 09.08.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila sa pratećim sadržajima, na katastarskim parcelam broj 2795/4, 2800/2, 2801/1, 2802/2,2803/4, 2814/3, 2815/3 i 2865/1, deo 2863, deo 2864/1 i 2865/1 KO Vranovo.

            Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 13. - '' Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe)'', alineja 2. ''preko 500m³ u nenaseljenim područjima''.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.avgust 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za skladištenje i  tretman neopasnog otpada, operatera Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Majke Jevrosime 23

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za  izmenu  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08.07.2016 godine, operater Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Majke Jevrosime 23,  (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti 2410 – proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura) podneo Zahtev za izmenu dozvole za skladištenje neopasnog otpada izdate pod brojem 501-47/2011-08 od 16.05.2011.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo.

Izmena se odnosi na promenu vlasnika nad imovinom Železare Smederevo d.o.o. na Kompaniju Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd.

Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 03.08.2016.godine.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15.08.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.avgust 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za odlaganje neopasnog otpada, operatera Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Majke Jevrosime 23

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za  izmenu  dozvole za odlaganje neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08.07.2016 godine, operater Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Majke Jevrosime 23,  (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti 2410 – proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura) podneo Zahtev za izmenu dozvole za odlaganje neopasnog otpada izdate pod brojem 501-47-1/2011-08 od 12.10.2011.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo.

Izmena se odnosi na promenu vlasnika nad imovinom Železare Smederevo d.o.o. na Kompaniju Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd.

Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 03.08.2016.godine.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15.08.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.avgust 2016.

DOO za reciklažu metala, Centar za reciklažu Beograd - Otkupni centar Smederevo, Đure Salaja bb

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja  na životnu sredinu za Projekat - skladištenje neopasnog i opasnog otpada (elektronskog i električnog otpada i otpadnih akumulatora), na katastarskim parcelam broj 606/2 i 604/11 KO Smederevo, Đure Salaja bb, u Smederevu nosioca projekta  DOO za reciklažu metala, Centar za reciklažu Beograd - Otkupni centar Smederevo, Đure Salaja bb

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-206/2016-05 od 01.08.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje neopasnog i opasnog otpada (elektronskog i električnog otpada i otpadnih akumulatora), na katastarskim parcelam broj 606/2 i 604/11 KO Smederevo, Đure Salaja bb, u Smederevu nosioca projekta  DOO za reciklažu metala, Centar za reciklažu  d.o.o. Beograd - Otkupni centar Smederevo, Đure Salaja bb.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 2. - ''Postrojenja za upravljanje otpadom'', alineja 1.'' odlagališta i skladišta opasnog otpada''- kapaciteta do 10 t na dan.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.jul 2016.

Milica Barović, Trifuna Đukića 18, Smederevo

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-farma goveda, na katastarskoj parceli broj  493/25  KO  Smederevo, nosioca projekta Milice Barović, Trifuna Đukića 18, Smederevo

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-194/2016-05 od 19.07.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-farma goveda, na katastarskoj parceli broj  493/25  KO  Smederevo, nosioca projekta Milice Barović, Trifuna Đukića 18, Smederevo.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 1. ''Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo'', podtačka 3.'' Objekti za intenzivan uzgoj goveda''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.jul 2016.

Dragan Jevtić iz Lipa, ul. Maršala Tita br.206

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja mini solarne elektrane, na katastarskoj parceli broj 166/6 KO Landol, u ul. Vuka Karadžića bb, u Landolu, nosioca projekta Dragan Jevtić iz Lipa, ul. Maršala Tita br.206

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Dragan Jevtić iz Lipa, ul. Maršala Tita br.206, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja mini solarne elektrane, na katastarskoj parceli broj 166/6 KO Landol, u ul. Vuka Karadžića bb, u Landolu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 27.07. do 06.08.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.jul 2016.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge ''Bager Bet 2009'' DOO Lozovik, Save Manojlovića 10

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila sa pratećim sadržajima, na katastarskim parcelam broj 2795/4, 2800/2, 2801/1, 2802/2,2803/4, 2814/3, 2815/3 i 2865/1, deo 2863, deo 2864/1 i 2865/1 KO Vranovo, nosioca projekta Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge ''Bager Bet 2009'' DOO Lozovik, Save Manojlovića 10

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge ''Bager Bet 2009'' DOO Lozovik, Save Manojlovića 10, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila sa pratećim sadržajima, na katastarskim parcelam broj 2795/4, 2800/2, 2801/1, 2802/2,2803/4, 2814/3, 2815/3 i 2865/1, deo 2863, deo 2864/1 i 2865/1 KO Vranovo.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 27.07. do 06.08.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.jul 2016.

Svetomir Rajković preduzetnik SZTR MIM VE PROMET, Vojske Jugoslavije 42, Mihajlovac

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja  zatečenog stanja na životnu sredinu za Projekat - klanica živine, na katastarskoj parceli broj 2765 KO Mihajlovac, u Mihajlovcu, nosioca projekta Svetomir Rajković preduzetnik SZTR MIM VE PROMET, Vojske Jugoslavije 42, Mihajlovac

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članovima 29. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-140/2016-05 od 06.07.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Projekat - klanica živine, na katastarskoj parceli broj 2765 KO Mihajlovac, u Mihajlovcu, nosioca projekta  Svetomir Rajković preduzetnik SZTR MIM VE PROMET, Vojske Jugoslavije 42, Mihajlovac.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 9. ''Prehrambena industrija'', podtačka 10. ''postrojenja za klanje životinja''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.jul 2016.

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje  neopasnog otpada, operateru postrojenja Mikasa Green d.o.o. Smederevo, Aleksandra Matića 22, Smederevo

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Mikasa Green d.o.o. Smederevo, Aleksandra Matića 22, Smederevo, registarskog broja 64, za tretman - skladištenje neopasnog otpada sledećih indeksnih brojeva: 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža; 15 01 02 plastična ambalaža; 15 01 03 drvena ambalaža; 15 01 04 metalna ambalaža; 15 01 05 kompozitna ambalaža; 15 01 06 mešana ambalaža; 15 01 07 staklena ambalaža; 16 01 03 otpadne gume; 16 01 18 obojeni metali; 16 01 19 plastika; 16 01 20 staklo; 17 02 01 drvo; 17 02 02 staklo; 17 02 03 plastika; 17 04 02 aluminijum; 17 04 05 gvožđe i čelik; 17 04 07 mešani metali; 19 10 01 otpad od gvožđa i čelika; 19 12 01 papir i karton; 19 12 02 metali koji sadrže gvožđe; 19 12 03 obojeni metali; 19 12 04 plastika i guma; 19 12 05 staklo; 20 01 01 papir i karton; 20 01 02 staklo; 20 01 39 plastika i 20 01 40 metali, na katastarskim parcelama broj 803/1 i 803/2 KO Lipe II.

Operater delatnost upravljanja neopasnim otpadom obavlja na lokaciji koja se nalazi na katastarskim parcelama broj 803/1 i 803/2 KO Lipe II, na otvorenom prostoru - platou, površine 12 ari, na kojoj se nalazi manji montažni objekat. Osnovni procesi koji će se odvijati u predmetnom postrojenju za upravljanje otpadom su: prijem otpadnih materijala, formiranje dokumentacije, skladištenje neopasnog otpada i otprema materijala.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.jul 2016.

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje  neopasnog otpada, operateru postrojenja Džona Metal D.O.O Saraorci, kralja Aleksandra br. 10

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Džona Metal D.O.O. Saraorci, kralja Aleksandra br. 10, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21102466, sa šifrom delatnosti 4752, registarskog broja 64, za tretman - skladištenje neopasnog otpada sledećih indeksnih brojeva17 04 01 bakar, bronza, mesing, 02 01 10 otpad od metala,  07 02 13 otpadna plastika, 12 01 01 struganje i obrada ferometala ,12 01 02 prašina i čestice ferometala,  12 01 03 struganje i obrada obojenih metala, 12 01 04 prašina i čestice obojenih metala, 12 01 05 obrada plastike, 16 01 06 otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente, 16 01 18 obojeni metal,  16 01 19 plastika, 17 02 03 plastika, 20 01 39 plastika, 17 04 04 cink, 17 04 05 gvožđe i čelik, 17 04 07 mešani metali, 17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10, 19 10 02 otpad od obojenih metala,  19 12 02 metali koji sadrže gvožđe, 19 12 03 obojeni metali, 19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11, 20 01 40 metali; 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža, 15 01 02 plastična ambalaža, 02 01 04  otpadna plastika (isključujući ambalažu), 16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15, 20 01 36 odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,  15 01 03 drvena ambalaža, 19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06, 20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37; 16 01 03 otpadne gume; 16 01 20 staklo; 17 02 02 staklo; 19 12 05 staklo; 20 01 02 staklo; 17 01 03 crep i keramika; 19 12 01 papir i karton; 20 01 01 papir i karton; 17 02 01 drvo; 19 12 04 plastika i guma; 02 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 03 01 01 otpadna kora i pluta; 03 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 03 03 01 otpad od kore i drvni otpad; 03 03 08 otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih  reciklaži; 03 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 04 01 09 otpadi od krojenja i završne obrade; 04 02 09 otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer,plastomer; 08 03 18 otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u  08 03 17; 09 01 10 kamere za jednokratnu upotrebu; 09 01 12 kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije  drugačije od onih navedenih u 09 01 11; 09 01 99 otpadi koji nisu drugačije specifirani; 10 11 12 otpadno staklo drugačije od onog navedenog  u 10 11 11; 10 12 08 otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za  građevinarstvo (posle termičkog tretmana); 15 01 04 metalna ambalaža; 15 01 05 kompozitna ambalaža; 15 01 06 mešana ambalaža; 15 01 07 staklena ambalaža; 15 01 09 tekstilna ambalaža; 15 02 03 apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i  zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02; 16 01 22 komponente koje nisu drugačije specifirane; 16 01 99 komponente koje nisu drugačije specifirane; 16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do  16 02 13;  16 06 04 alkalne baterije (izuzev 16 06 03); 16 06 05 druge baterije i akumulatora; 16 11 02 obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz  metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u  16 11 01; 16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških  procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03; 16 11 06 obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa  drugačiji od onih navedenih u 16 11 05; 17 01 01 beton; 17 01 02 cigle; 17 03 02 bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u  17 03 01; 17 04 03 olovo; 17 04 06 kalaj; 19 01 02 materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz  šljake;19 12 08 tekstil; 20 01 10 odeća; 20 01 11 tekstil; 20 01 34 baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u  20 01 33; 20 01 99 ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane; 19 10 06 laka frakcija i prašina drugačije od onih navedenih u 19 10 03; 16 01 12  kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11; 17 01 07 mešavina ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramike drugačiji od onih navedenih u 17 01 06 ; 16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13; 10 02 10 otpad od mlevenja; 10 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 10 08 14 strugotine sa anode; 10 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 12 01 13 otpadi od zavarivanja; 12 01 99  otpadi koji nisu drugačije specificirani; 04 02 21 otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana; 04 02 22 otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana; 10 01 03 leteći pepeo treseta i sirovog drveta; 10 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 10 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 10 03 02 ostaci anoda; 18 01 04 otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije, na katastarskim parcelama broj 1957/2 i 1988 KO Saraorci.

Operater obavlja delatnost tretmana - skladištenja neopasnog otpada na katastarskim parcelama broj 1957/2 i 1988 KO Saraorci.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.jul 2016.

DOO za reciklažu metala, Centar za reciklažu  d.o.o. Beograd - Otkupni centar Smederevo, Đure Salaja bb

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje elektronskog i električnog otpada i otpadnih akumulatora, na katastarskim parcelam broj 606/2 i 604/11 KO Smederevo, Đure Salaja bb, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta DOO za reciklažu metala, Centar za reciklažu  d.o.o. Beograd - Otkupni centar Smederevo, Đure Salaja bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-skladištenje elektronskog i električnog otpada i otpadnih akumulatora, na katastarskim parcelam broj 606/2 i 604/11 KO Smederevo, Đure Salaja bb, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 13.07. do 23.07.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.jul 2016.

Milica Barović, Trifuna Đukića 18, Smederevo

 

 

 

 

Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - farma goveda, na katastarskoj parceli broj  493/25  KO  Smederevo,nosioca projekta Milica Barović, Trifuna Đukića 18, Smederevo

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Milica Barović, Trifuna Đukića 18, Smederevo, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat farma - goveda, na katastarskoj parceli broj  493/25  KO  Smederevo.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 06.07. do 16.07.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za predmetni objekat, ovom nadležnom organu .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.jul 2016.

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje  neopasnog otpada, operateru postrojenja Privrednom društvu za proizvodnju, trgovinu i  usluge Stefan Ulje DOO Smederevo, Đure Salaja bb

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Privrednom društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge Stefan Ulje DOO Smederevo, Đure Salaja bb, registarskog broja 63, za tretman - skladištenje neopasnog otpada sledećih indeksnih brojeva: 02 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 02 03 04 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu, 19 08 09 smeše masti i ulja iz separacije ulje/ voda koje sadrže samo jestiva ulja i masnoće, 20 01 25 jestiva ulja i masti, 20 01 99 ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane, 20 03 99 komunalni otpadi koji nisu drugačije specificirani i 20 03 01 mešani komunalni otpad, na katastarskoj  parceli broj 551 KO Smederevo.

Operater obavlja delatnost tretmana - skladištenja neopasnog otpada (otpadnog jestivog ulja) na katastarskoj  parceli broj 551 KO Smederevo. Osnovni procesi  koji će se odvijati u predmetnom postrojenju za upravljanje otpadom su: prijem otpadnih jestivih ulja,  istovar posuda u objektu, skladištenje u magacinskom prostoru u odgovarajućoj ambalaži pogodnoj za dalji transport i tretman - otklanjanje nečistoća i otprema operaterima koji su registrovani za njegovo zbrinjavanje.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.jun 2016.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

  

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada

  

           

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 18.04.2016. godine, operater postrojenja Mikasa Green d.o.o. Smederevo, Aleksandra Matića 22, Smederevo, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20831570, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala) podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, i to sledećih indeksnih brojeva : 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža; 15 01 02 plastična ambalaža; 15 01 03 drvena ambalaža; 15 01 04 metalna ambalaža; 15 01 05 kompozitna ambalaža; 15 01 06 mešana ambalaža; 15 01 07 staklena ambalaža; 16 01 03 otpadne gume; 16 01 18 obojeni metali; 16 01 19 plastika; 16 01 20 staklo; 17 02 01 drvo; 17 02 02 staklo; 17 02 03 plastika; 17 04 02 aluminijum; 17 04 05 gvožđe i čelik; 17 04 07 mešani metali; 19 10 01 otpad od gvožđa i čelika; 19 12 01 papir i karton; 19 12 02 metali koji sadrže gvožđe; 19 12 03 obojeni metali; 19 12 04 plastika i guma; 19 12 05 staklo; 20 01 01 papir i karton; 20 01 02 staklo; 20 01 39 plastika i 20 01 40 metali, na katastarskim parcelama broj 803/1 i 803/2 KO Lipe II.

            Operater obavlja delatnost skladištenja neopasnog otpada na katastarskim parcelama broj 803/1 i 803/2 KO Lipe II. Osnovni procesi  koji će se odvijati u predmetnom postrojenju za upravljanje otpadom su: prijem otpadnih matijala, formiranje dokumentacije, skladištenje otpad i otprema materijala

            Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 14.06.2016.godine.

            Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 01.07.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

            Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.jun 2016.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

  

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman

neopasnog otpada (otpadnog jestivog ulja)

  

  

           

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08.06.2016. godine, operater postrojenja Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i  usluge Stefan Ulje DOO Smederevo, Đure Salaja bb, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21173711, sa šifrom delatnosti 4690 - nespecijalizovana trgovina na veliko) podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada (otpadnog jestivog ulja), i to sledećih indeksnih brojeva: 02 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 02 03 04 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu, 19 08 09 smeše masti i ulja iz separacije ulje/ voda koje sadrže samo jestiva ulja i masnoće, 20 01 25 jestiva ulja i masti, 20 01 99 ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane, 20 03 99 komunalni otpadi koji nisu drugačije specificirani i 20 03 01 mešani komunalni otpad, na katastarskoj  parceli broj 551 KO Smederevo.

            Operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada- otpadnog jestivog ulja na katastarskoj  parceli broj 551 KO Smederevo. Osnovni procesi  koji će se odvijati u predmetnom postrojenju za upravljanje otpadom su: sakupljanje otpadnih jestivih ulja, transport do kompleksa, istovar posuda u objektu, skladištenje u magacinskom prostoru, tretman - otklanjanje nečistoća i otprema operaterima koji su registrovani za njegovo zbrinjavanje.

 

            Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 29.06.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

            Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.jun 2016.

Obaveštenje o donošenju Rešenja o oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Privrednom društvu za proizvodnju trgovinu i usluge Old obojeni metali DOO Osipaonica, Gajska 2

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016), objavljuje

OBAVEŠTENjE

O oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji - katastarska parcela broj 5123/1 KO Osipaonica, operateru Privrednom društvu za proizvodnju trgovinu i usluge Old obojeni metali DOO Osipaonica, Gajska 2, izdatu od strane Odeljenja za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Odseka za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupe za zaštitu životne sredine, broj 501-145/2014-05 od 30.04.2014. godine, registarskog broja 52.

Nadležni organ obaveštava javnost da je rešavajući po predlogu inspektora za zaštitu životne sredine, dana 16.06.2016. godine,  doneo Rešenje o oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, broj 501-198/2016-05, operateru Privrednom društvu za proizvodnju trgovinu i usluge Old obojeni metali DOO Osipaonica, Gajska 2, jer operater ne postupa u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli, tako što više ne obavlja delatnost upravljanja neopasnim otpadom na katastarskoj parceli broj 5123/1 KO Osipaonica, ne poseduje važeći Ugovor o zakupu, kao ni opremu za upravljanje otpadom.

Rešenjem o oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, zabranjuje se prijem otpada na lokaciji-katastarskoj parceli broj 5123/1 KO Osipaonic, u ulici Gajska 2 u Osipaonici.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.jun 2016.

 Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

  

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada

  

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 25.04.2016. godine, operater postrojenja, Džona Metal D.O.O Saraorci, kralja Aleksandra br. 10 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21102466, sa šifrom delatnost postrojenja 4752), na katastarskim parcelama  broj 1957/2 i 1988 KO Saraorci, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman- skladištenje neopasnog otpada, i to sledećih indeksnih brojeva : 17 04 01 bakar, bronza, mesing, 02 01 10 otpad od metala,  07 02 13 otpadna plastika, 12 01 01 struganje i obrada ferometala ,12 01 02 prašina i čestice ferometala,  12 01 03 struganje i obrada obojenih metala, 12 01 04 prašina i čestice obojenih metala, 12 01 05 obrada plastike, 16 01 06 otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente, 16 01 18 obojeni metal,  16 01 19 plastika, 17 02 03 plastika, 20 01 39 plastika, 17 04 04 cink, 17 04 05 gvožđe i čelik, 17 04 07 mešani metali, 17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10, 19 10 02 otpad od obojenih metala,  19 12 02 metali koji sadrže gvožđe, 19 12 03 obojeni metali, 19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11, 20 01 40 metali; 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža, 15 01 02 plastična ambalaža, 02 01 04  otpadna plastika (isključujući ambalažu), 16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15, 20 01 36 odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,  15 01 03 drvena ambalaža, 19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06, 20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37; 16 01 03 otpadne gume; 16 01 20 staklo; 17 02 02 staklo; 19 12 05 staklo; 20 01 02 staklo; 17 01 03 crep i keramika; 19 12 01 papir i karton; 20 01 01 papir i karton; 17 02 01 drvo; 19 12 04 plastika i guma; 02 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 03 01 01 otpadna kora i pluta; 03 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 03 03 01 otpad od kore i drvni otpad; 03 03 08 otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih  reciklaži; 03 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 04 01 09 otpadi od krojenja i završne obrade; 04 02 09 otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer,plastomer; 08 03 18 otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u  08 03 17; 09 01 10 kamere za jednokratnu upotrebu; 09 01 12 kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije  drugačije od onih navedenih u 09 01 11; 09 01 99 otpadi koji nisu drugačije specifirani; 10 11 12 otpadno staklo drugačije od onog navedenog  u 10 11 11; 10 12 08 otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za  građevinarstvo (posle termičkog tretmana); 15 01 04 metalna ambalaža; 15 01 05 kompozitna ambalaža; 15 01 06 mešana ambalaža; 15 01 07 staklena ambalaža; 15 01 09 tekstilna ambalaža; 15 02 03 apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i  zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02; 16 01 22 komponente koje nisu drugačije specifirane; 16 01 99 komponente koje nisu drugačije specifirane; 16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do  16 02 13;  16 06 04 alkalne baterije (izuzev 16 06 03); 16 06 05 druge baterije i akumulatora; 16 11 02 obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz  metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u  16 11 01; 16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških  procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03; 16 11 06 obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa  drugačiji od onih navedenih u 16 11 05; 17 01 01 beton; 17 01 02 cigle; 17 03 02 bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u  17 03 01; 17 04 03 olovo; 17 04 06 kalaj; 19 01 02 materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz  šljake;19 12 08 tekstil; 20 01 10 odeća; 20 01 11 tekstil; 20 01 34 baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u  20 01 33; 20 01 99 ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane; 19 10 06 laka frakcija i prašina drugačije od onih navedenih u 19 10 03; 16 01 12  kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11; 17 01 07 mešavina ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramike drugačiji od onih navedenih u 17 01 06 ; 16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13; 10 02 10 otpad od mlevenja; 10 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 10 08 14 strugotine sa anode; 10 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 12 01 13 otpadi od zavarivanja; 12 01 99  otpadi koji nisu drugačije specificirani; 04 02 21 otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana; 04 02 22 otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana; 10 01 03 leteći pepeo treseta i sirovog drveta; 10 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 10 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 10 03 02 ostaci anoda; 18 01 04 otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije, na katastarskim parcelama broj 1957/2 i 1988 KO Saraorci.

 

            Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 09.06.2016.godine.

            Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 29.06.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

            Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.jun 2016.

Svetomir Rajković preduzetnik SZTR MIM VE PROMET, Vojske Jugoslavije 42, Mihajlovac

 

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Projekat - klanica živine, na katastarskoj parceli broj 2765 KO Mihajlovac, u Mihajlovcu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članovima 29. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

            javnost da je nosilac projekta Svetomir Rajković preduzetnik SZTR MIM VE PROMET, Vojske Jugoslavije 42, Mihajlovac, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Projekat - klanica živine, na katastarskoj parceli broj 2765 KO Mihajlovac, u Mihajlovcu.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 22.06. do 02.07.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.jun 2016.

''Telenor'' D.O.O. iz Novog Beograda, ulica Omladinskih brigada broj 90

 

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Smederevo 2'', na katastarskoj parceli broj 11708/2 KO Smederevo, u ul. Crvene armije br.49, u Smederevu, nosioca projekta ''TELENOR'' d.o.o. Novi Beograd, Omladinskih brigada 90

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-103/2016-05 od 20.06.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Smederevo 2'', na katastarskoj parceli broj 11708/2 KO Smederevo, u ul. Crvene armije br.49, u Smederevu, nosioca projekta ''TELENOR'' d.o.o. Novi Beograd, Omladinskih brigada 90.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 12. ''infrastrukturni projekti'', podtačka 13.''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.jun 2016.

A.D. ''Milan Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo               

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj Studije za Projekat-celokupan tehnološki postupak A.D. '' Milan Blagojević '', na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, Đure Strugara 20, u Smederevu,  nosioca projekta A.D. ''Milan Blagojević'' Smederevo, Đure Strugara 20

 

 

 

Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-183/2016-05 od 07.06.2016. godine, da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj Studije za Projekat-celokupan tehnološki postupak A.D. '' Milan Blagojević '', na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, Đure Strugara 20, u Smederevu,  nosioca projekta A.D. ''Milan Blagojević'' Smederevo, Đure Strugara 20.        Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 6. ''Proizvodnja i prerada metala'', podtačka 5.'' Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih postupaka''.          

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.jun 2016.

''Telenor'' D.O. O. Novi Beograd, Omladinskih brigada 90

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Smederevo 2 '', na katastarskoj parceli broj 11708/2 KO Smederevo, u ul. Crvene armije br.49, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta '' TELENOR '' d.o.o. Novi Beograd, Omladinskih brigada 90, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Smederevo 2 '', na katastarskoj parceli broj 11708/2 KO Smederevo, u ul. Crvene armije br.49, u Smederevu .

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 01.06. do 11.06.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.jun 2016.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Stefan Ulje DOO Smederevo, Đure Salaja bb

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - ''skladištenje i tretman otpadnog jestivog ulja'', na katastarskoj parceli broj 551 KO Smederevo, u ulici Đure Salaja bb, u Smederevu, nosioca projekta Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i  usluge Stefan Ulje DOO Smederevo, Đure Salaja bb

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

vas da je doneto Rešenje broj 501-175/2016-05 od 06.06.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - ''skladištenje i tretman  otpadnog jestivog ulja'', na katastarskoj parceli broj 551 KO Smederevo, u ulici Đure Salaja bb, u Smederevu, nosioca projekta Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i  usluge Stefan Ulje DOO Smederevo, Đure Salaja bb.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.jun 2016.

Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Đure Salaja 17

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Obaveštenje o donošenju rešenja o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za celokupni tehnološki postupak – proizvodnja, prerada limova na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, Đure Salaja 17, u Smederevu, nosioca projekta Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Đure Salaja 17

 

 

Na osnovu člana 14. stav 4. a u vezi sa članovima 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo,

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo Rešenje broj 501-153/2016-05 od 06.06.2016.godine, o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za celokupni tehnološki postupak – proizvodnja, prerada limova na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, Đure Salaja 17, u Smederevu, nosioca projekta Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Đure Salaja 17.

Uvid u doneto Rešenje o obimu i sadržaju Studije može se izvršiti u prostorijama Gradske uprave u Smederevu, u ulici Omladinskoj br.1 (kancelarija br.35, II sprat), svakog radnog dana od 12-14 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu  poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.jun 2016.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge EKOPROM 2012  DOO Osipaonica, Mikice Uroševića 73

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na kat.parc.br. 5125/3, 5124/1, 5123/1 i 5122/1 KO Osipaonica, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge EKOPROM 2012  DOO Osipaonica, Mikice Uroševića 73

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-154/2016-05 od 06.06.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na kat.parc.br. 5125/3, 5124/1, 5123/1 i 5122/1 KO Osipaonica, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge EKOPROM 2012  DOO Osipaonica, Mikice Uroševića 73.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 14.''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.maj 2016.

A.D. ''Milan Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo, Đure Strugara 20                 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-celokupan tehnološki postupak A.D. '' Milan Blagojević '', na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, Đure Strugara 20, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta A.D. ''Milan  Blagojević'' Smederevo, Đure Strugara 20, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-celokupan tehnološki postupak A.D. '' Milan Blagojević '', na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, Đure Strugara 20, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 25.05. do 04.06.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.maj 2016.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i  usluge Stefan Ulje DOO Smederevo, Đure Salaja bb

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - ''skladištenje i tretman  otpadnog jestivog ulja'', na katastarskoj parceli broj 551 KO Smederevo, u ulici Đure Salaja bb, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i  usluge Stefan Ulje DOO Smederevo, Đure Salaja bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - ''skladištenje i tretman  otpadnog jestivog ulja'', na katastarskoj parceli broj 551 KO Smederevo, u ulici Đure Salaja bb, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 18.05. do 28.05.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.maj 2016.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge EKOPROM 2012 DOO  Osipaonica,  Mikice Uroševića 73

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada na kat.parc.br. 5125/3, 5124/1, 5123/1 i 5122/1 KO Osipaonica, u Osipaonici

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge EKOPROM 2012 DOO, Osipaonica, Mikice Uroševića 73, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada na kat.parc.br. 5125/3, 5124/1, 5123/1 i 5122/1 KO Osipaonica, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 18.05. do 28.08.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.maj 2016.

 Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Đure Salaja 17

 

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za celokupni tehnološki postupak – proizvodnja, prerada limova na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, Đure Salaja 17, u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 28. i člana 14. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Đure Salaja 17, podneo zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticija na životnu sredinu za celokupni tehnološki postupak -  proizvodnja, prerada limova na katastarskoj parceli broj 530/1  KO Smederevo, Đure Salaja 17, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-153/2016-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 11.05. do 26.05.2016. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 15 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.april 2016.

Mikasa Green d.o.o. Smederevo, Aleksandra Matića 22

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-skladištenje neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj 803/1 i 803/2 KO Lipe II, u Smederevu, nosioca projekta Mikasa Green d.o.o. Smederevo, Aleksandra Matića 22

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-131/2016-05 od 15.04.2016.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-skladištenje neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj 803/1 i 803/2 KO Lipe II, nosioca projekta Mikasa Green d.o.o. Smederevo, Aleksandra Matića 22.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.april 2016.

A.D. ''Milan Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo               

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-postrojenje za farbanje, na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u ul. Đure Strugara br.20, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-108/2016-05 od 15.04.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - postrojenje za farbanje, na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u ul. Đure Strugara br.20, u Smederevu, nosioca projekta Akcionarsko društvo Milan Blagojević Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo, Đure Strugara 20.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 6. ''Proizvodnja i prerada metala'', podtačka 5.'' Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih postupaka''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.april 2016.

Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju  i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Ul. Gajska br. 3 Osipaonica   

 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, i određen obim i sadržaj Studije za prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvoza reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Gajska 3, Osipaonica

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-61/2016-05 od 12.04.2016.godine, da je  potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj Studije za prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Gajska 3, Osipaonica.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 2. - ''Postrojenja za upravljanje otpadom'', alineja 1.'' odlagališta i skladišta opasnog otpada - kapaciteta do 10t na dan''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.april 2016.

Džona Metal D.O.O, Saraorci, kralja Aleksandra br.10,

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za skladištenje  i tretman neopasnog otpada na katastarskim parcelama broj 1957/2 i 1988 KO Saraorci, nosioca projekta Džona Metal D.O.O. Saraorci, kralja Aleksandra br. 10

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-113/2016-05 od 04.04.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za<