Grupa za zaštitu životne sredine

25.maj 2016.

A.D. ''Milan Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo, Đure Strugara 20                 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-celokupan tehnološki postupak A.D. '' Milan Blagojević '', na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, Đure Strugara 20, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta A.D. ''Milan  Blagojević'' Smederevo, Đure Strugara 20, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-celokupan tehnološki postupak A.D. '' Milan Blagojević '', na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, Đure Strugara 20, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 25.05. do 04.06.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.maj 2016.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i  usluge Stefan Ulje DOO Smederevo, Đure Salaja bb

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - ''skladištenje i tretman  otpadnog jestivog ulja'', na katastarskoj parceli broj 551 KO Smederevo, u ulici Đure Salaja bb, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i  usluge Stefan Ulje DOO Smederevo, Đure Salaja bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - ''skladištenje i tretman  otpadnog jestivog ulja'', na katastarskoj parceli broj 551 KO Smederevo, u ulici Đure Salaja bb, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 18.05. do 28.05.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.maj 2016.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge EKOPROM 2012 DOO  Osipaonica,  Mikice Uroševića 73

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada na kat.parc.br. 5125/3, 5124/1, 5123/1 i 5122/1 KO Osipaonica, u Osipaonici

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge EKOPROM 2012 DOO, Osipaonica, Mikice Uroševića 73, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada na kat.parc.br. 5125/3, 5124/1, 5123/1 i 5122/1 KO Osipaonica, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 18.05. do 28.08.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.maj 2016.

 Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Đure Salaja 17

 

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za celokupni tehnološki postupak – proizvodnja, prerada limova na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, Đure Salaja 17, u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 28. i člana 14. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Đure Salaja 17, podneo zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticija na životnu sredinu za celokupni tehnološki postupak -  proizvodnja, prerada limova na katastarskoj parceli broj 530/1  KO Smederevo, Đure Salaja 17, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-153/2016-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 11.05. do 26.05.2016. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 15 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.april 2016.

Mikasa Green d.o.o. Smederevo, Aleksandra Matića 22

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-skladištenje neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj 803/1 i 803/2 KO Lipe II, u Smederevu, nosioca projekta Mikasa Green d.o.o. Smederevo, Aleksandra Matića 22

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-131/2016-05 od 15.04.2016.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-skladištenje neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj 803/1 i 803/2 KO Lipe II, nosioca projekta Mikasa Green d.o.o. Smederevo, Aleksandra Matića 22.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.april 2016.

A.D. ''Milan Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo               

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-postrojenje za farbanje, na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u ul. Đure Strugara br.20, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-108/2016-05 od 15.04.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - postrojenje za farbanje, na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u ul. Đure Strugara br.20, u Smederevu, nosioca projekta Akcionarsko društvo Milan Blagojević Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo, Đure Strugara 20.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 6. ''Proizvodnja i prerada metala'', podtačka 5.'' Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih postupaka''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.april 2016.

Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju  i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Ul. Gajska br. 3 Osipaonica   

 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, i određen obim i sadržaj Studije za prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvoza reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Gajska 3, Osipaonica

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-61/2016-05 od 12.04.2016.godine, da je  potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj Studije za prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Gajska 3, Osipaonica.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 2. - ''Postrojenja za upravljanje otpadom'', alineja 1.'' odlagališta i skladišta opasnog otpada - kapaciteta do 10t na dan''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.april 2016.

Džona Metal D.O.O, Saraorci, kralja Aleksandra br.10,

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za skladištenje  i tretman neopasnog otpada na katastarskim parcelama broj 1957/2 i 1988 KO Saraorci, nosioca projekta Džona Metal D.O.O. Saraorci, kralja Aleksandra br. 10

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-113/2016-05 od 04.04.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj 1957/2 i 1988 KO Saraorci, nosioca projekta Džona Metal D.O.O Saraorci, kralja Aleksandra br. 10.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 14.''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.april 2016.

Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu  ''Bajan'' DOO Mihajlovac, Ul. Smederevska br.228A

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - klanica pilića, na katastarskoj parceli broj 5988 KO Mihajlovac, u ul.Smederevskoj br.228A, u Mihajlovcu, nosioca projekta

Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu ''Bajan'' DOO Mihajlovac, Ul. Smederevska br.228A

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-98/2016-05 od 30.03.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-klanica pilića, na katastarskoj parceli broj 5988 KO Mihajlovac, u ul.Smederevskoj br.228A, u Mihajlovcu, nosioca projekta Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu Bajan DOO Mihajlovac, Smederevska br.228A, Mihajovac.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 9. ''Prehrambena industrija'', podtačka 10. ''postrojenja za klanje životinja''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.april 2016.

Mikasa Green d.o.o. Smederevo, Aleksandra Matića 22

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-skladištenje neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj 803/1 i 803/2 KO Lipe II, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Mikasa Green d.o.o. Smederevo, Aleksandra Matića 22, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-skladištenje neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj 803/1 i 803/2 KO Lipe II, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 30.03. do 09.04.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.mart 2016.

Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju  i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Ul. Gajska br.3 Osipaonica   

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Gajska 3, Osipaonica, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 23.03. do 02.04.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.mart 2016.

A.D. ''Milan Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo               

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-postrojenje za farbanje, na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u ul. Đure Strugara br.20, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta A.D. ''Milan  Blagojević'' iz Smedereva, Ul. Đure Strugara br.20, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-postrojenje za farbanje, na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u ul. Đure Strugara br.20, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 23.03. do 02.04.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.mart 2016.

Džona Metal D.O.O. Skobalj,Ul. Maršala Tita br.192

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za objekat za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj 1957/2 i 1988 KO Saraorci

 

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Džona Metal D.O.O. Skobalj,Ul. Maršala Tita br.192, 4, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za objekat za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskim parcelama broj 1957/2 i 1988 KO Saraorci.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 23.03. do 02.04.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.mart 2016.

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Emporio Team DOO privredno društvo za trgovinu, proizvodnju i konsalting Beograd, Partizanske avijacije 4

 

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj integralnoj dozvoli za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Emporio Team DOO privredno društvo za trgovinu, proizvodnju i konsalting Beograd, Partizanske avijacije 4, registarskog broja 62, za skladištenje i tretman neopasnog otpada sledećih indeksnih brojeva:  10 02 01 otpadi od prerade šljake, 10 02 02 neprerađena šljaka, 10 02 10 otpad od mlevenja, 10 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani, 10 09 03 šljaka iz peći, 19 03 05 stabilizovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 04, 19 03 07 solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06, 19 10 01 otpad od gvožđa i čelika, 19 10 06 ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05, 19 12 02 metali koji sadrže gvožđe  i 19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11, na katastarskoj parceli broj 2134/10 KO Lipe I, Smederevo.        

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.mart 2016.

Privredno društvo za trgovinu, proizvodnju i konsalting Beograd EMPORIO TEAM DOO, Partizanske Avijacije 4

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - ''skladištenje  i tretman neopasnog otpada'', na katastarskoj parceli broj 2134/10 KO Lipe I, nosioca projekta Privredno društvo za trgovinu, proizvodnju i konsalting Beograd EMPORIO TEAM DOO, Partizanske Avijacije 4.

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-70/2016-05 od 10.03.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za za Projekat - ''skladištenje  i tretman neopasnog otpada'', na katastarskoj parceli broj 2134/10 KO Lipe I, nosioca projekta Privredno društvo za trgovinu, proizvodnju i konsalting Beograd EMPORIO TEAM DOO, Partizanske Avijacije 4

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 14.''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

 

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.mart 2016.

Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu  ''Bajan'' DOO Mihajlovac, Ul. Smederevska br.228A

 

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - klanica pilića, na katastarskoj parceli broj 5988 KO Mihajlovac, u ul.Smederevskoj br.228A, u Mihajlovcu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu Bajan DOO Mihajlovac, Smederevska br.228A, Mihajovac, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-klanica pilića, na katastarskoj parceli broj 5988 KO Mihajlovac, u ul.Smederevskoj br.228A, u Mihajlovcu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 16.03. do 26.03.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

10.mart 2016.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SDU58 SD-Vucak UMTS'' Smederevo, u Vučaku na katastarskoj parceli broj 247/2 KO Vučak, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br. 2

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-63/2016-05 od 07.03.2016.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SDU58 SD-Vucak UMTS'' Smederevo, u Vučaku na katastarskoj parceli broj 247/2 KO Vučak, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br. 2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

02.mart 2016.

JP Grejanje Smederevo, Branka Radičevića br. 8

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za kotlarnicu ''Papazovac'', u ul. Dositeja Obradovića bb, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 11592/1 KO Smederevo, nosioca projekta JP Grejanje Smederevo, Branka Radičevića br. 8

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-382/2015-05 od 25.02.2016.godine, da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za kotlarnicu '' Papazovac '', u ul. Dositeja Obradovića bb, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 11592/1 KO Smederevo, nosioca projekta JP Grejanje Smederevo, Branka Radičevića br. 8.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 3. ''Proizvodnja energije'', podtačka 1.'' Postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova, uključujući i parne kotlove, u postrojenjima za sagorevanje uz korišćenje  svih vrsta goriva''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.februar 2016.

Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. iz Beograda, Takovska 2,

 

 

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SDU58 SD-Vučak UMTS'' Smederevo, u Vučaku, na katastarskoj parceli broj 247/2 KO Vučak.

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. iz Beograda, Takovska 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SDU58 SD-Vučak UMTS'' Smederevo, u Vučaku, na katastarskoj parceli broj 247/2 KO Vučak.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 24.02. do 05.03.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.februar 2016.

Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, ul. Đure Salaja br.17

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat-rekonstrukcije i adaptacije gasne kotlarnice, na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, ul. Đure Salaja br.17, u Smederevu, nosioca projekta Društva za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, ul. Đure Salaja br.17

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

vas da je doneto Rešenje broj 501-50/2016-05 od 18.02.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-rekonstrukcije i adaptacije gasne kotlarnice, na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, ul. Đure Salaja br.17, u Smederevu, nosioca projekta Društva za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, ul. Đure Salaja br.17.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 3. ''Proizvodnja energije'', podtačka 1.'' Postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova, uključujući i parne kotlove , u postrojenjima za sagorevanje uz korišćenje  svih vrsta goriva''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.februar 2016.

D.O.O. za promet i poslovne usluge ''DU Integral'', Ul. Kajmakčalanska br. 8, Smederevo

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat-skladište neopasnog otpada (prošireni kapacitet), na katastarskoj parceli broj 464/3 KO Smederevo, u Ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu, nosioca projekta D.O.O. za promet i poslovne usluge ''DU Integral'', Ul. Kajmakčalanska br. 8, Smederevo

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-39/2015-05 od 17.02.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-skladište neopasnog otpada (prošireni kapacitet), na katastarskoj parceli broj 464/3 KO Smederevo, u Ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu, nosioca projekta D.O.O. za promet i poslovne usluge ''DU Integral'', Ul. Kajmakčalanska br. 8, Smederevo.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 2. - ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.februar 2016.

Trgovinska radnja ''Dare'' Branković Darko pr, Osipaonica, Ul. Kralja Petra I br.111,

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu objekta ''Farma koka nosilja'', na katastarskoj parceli broj 6817/2 KO Osipaonica, u Osipaonici,

 

 

 Na osnovu člana 10.stava 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost  da je doneto Rešenje broj 501-30/2016-05 od 17.02.2016. godine, da nije potrebna procena uticaja na zatečenog stanja životnu sredinu objekta objekta ''Farma koka nosilja'', na katastarskoj parceli broj 6817/2 KO Osipaonica, u Osipaonici, nosioca projekta Trgovinska radnja ''Dare'' Branković pr, na katastarskoj parceli broj 6817/2 KO Osipaonica, u Osipaonici.

            Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 1. ''Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo'', podtačka 2. ''objekti za intenzivan uzgoj i držanje živine''.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.februar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operatera postrojenja Emporio team Beograd-Novi Beograd, Partizanske avijacije 4

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za 

 skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 12. 02.2016. godine, operater postrojenja Emporio team Beograd-Novi Beograd, Partizanske avijacije 4, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 2134/10 KO Lipe 1, Smederevo.

 

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 26.02.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.februar 2016.

Privredno društvo za trgovinu, proizvodnju konsalting Beograd EMPORIO TEAM DOO, Partizanske Avijacije 4

 

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - ''skladištenje  i tretman neopasnog otpada'', na katastarskoj parceli broj 2134/10 KO Lipe I

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za trgovinu, proizvodnju konsalting Beograd EMPORIO TEAM DOO, Partizanske Avijacije 4, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - ''skladištenje  i tretman neopasnog otpada'', na katastarskoj parceli broj 2134/10 KO Lipe I.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 17.02. do 27.02.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.februar 2016.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge Knez Petrol DOO Beograd, Carice Jelene br.28 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za prošireni kapacitet za benzinsko-gasnu stanicu ''BP Knez Petrol Smederevo'' u Smederevu, Ul. Kovinski put bb, na katastarskim parcelama broj 2134/6 i 2134/11 KO Lipe I, nosioca projekta Društvo za proizvodnju, promet i usluge Knez Petrol DOO Beograd, Carice Jelene 28

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-416/2015-05 od 10.02.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za prošireni kapacitet za benzinsko-gasnu stanicu ''BP Knez Petrol Smederevo'' u Smederevu, Ul. Kovinski put bb, na katastarskim parcelama broj 2134/6 i 2134/11 KO Lipe I, nosioca projekta Društvo za proizvodnju, promet i usluge Knez Petrol DOO Beograd, Carice Jelene 28.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to pod tačkom 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 13. - ''Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.februar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera DU Integral D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Ul. Kajmakčalanska br. 8

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za  izmenu  dozvole za skladištenje neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 05.02.2016 godine, operater DU Integral D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, ulica Kajmakčalanska broj 8, podneo Zahtev za izmenu dozvole za skladištenje neopasnog otpada izdate pod brojem 501-2/2011-08 od 22.02.2011.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo.    

            Izmena se odnosi na povećanje kapaciteta skladištenja neopasnog otpada unutar već postojećeg skladišnog prostora.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17.02.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.februar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Global slag recycling d.o.o. Beograd-Stari grad, Skenderbegova br. 3/5

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za 

 tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22. 01.2016. godine, operater postrojenja Global slag recycling d.o.o. Beograd-Stari grad, Skenderbegova br. 3/5, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada neprerađena šljaka (indeksnog broja 10 02 02), na delu katastarske parcele broj 2571/2 KO Radinac, u krugu Železare Smederecvo

 

            Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 03.02.2016.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 10.02.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.februar 2016.

Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Ul. Đure Salaja br.17

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - rekonstrukcije i adaptacije gasne kotlarnice, na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Ul. Đure Salaja br.17, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-rekonstrukcije i adaptacije gasne kotlarnice, na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.02. do 13.02.2016. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.februar 2016.

Javno preduzeće Grejanje Smederevo, Smederevo, ul. Branka Radičevića br.8

 

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene zatečenog stanja na životnu sredinu za kotlarnicu ''Papazovac'', u ul. Dositeja Obradović bb, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 11592/1 KO Smederevo

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta JP Grejanje Smederevo, Branka Radičevića br. 8, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za kotlarnicu '' Papazovac '', u ul. Dositeja Obradović bb, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 11592/1 KO Smederevo.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.02. do 13.02.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.februar 2016.

DU Integral D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Kajmakčalanska broj 8                                                                                                                             

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladište neopasnog otpada (prošireni kapacitet), na katastarskoj parceli broj 464/3 KO Smederevo, u Ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta DU Integral D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Kajmakčalanska broj 8, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladište neopasnog otpada (prošireni kapacitet), na katastarskoj parceli broj 464/3 KO Smederevo, u Ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.02. do 13.02.2016. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.februar 2016.

Trgovinska radnja ''Dare'' Branković Darko pr, Osipaonica, Ul. Kralja Petra I br.111

                                                                                                                           

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za poslovni objekat-farma pilića i koka nosilja, na katastarskoj parceli broj 6817/2 KO Osipaonica, u Osipaonici

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Trgovinska radnja ''Dare'' Branković Darko pr, Osipaonica, Ul. Kralja Petra I br.111, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za za poslovni objekat ''Farma koka nosilja'', na katastarskoj parceli broj 6817/2 KO Osipaonica, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.02. do 13.02.2016. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.februar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za obnavljanje integralne dozvole za sakupljanje i transport otpada koji nije opasan, operatera  postrojenja ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Kajmakčalanska broj 8

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

                           o prijemu zahteva za obnavljanje integralne dozvole

za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 01. 02.2016.godine, operater postrojenja  ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Kajmakčalanska broj 8, podneo zahtev za obnavljanje integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada, na teritoriji grada Smedereva, broj 501-13/2011-08 od 22.02.2011.godine, izdata od Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne  sredine. Neopasni otpad koji će se sakupljati i tansportovati :

-          10 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani;

-          19 03 07 solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06;

-          10 02 02 neprerađena šljaka;

-          12 01 03 struganje i obrada obojenih metala;

-          10 02 10 otpad od mlevenja;

-          12 01 01 struganje i obrada ferometala;

-          17 04 05 gvožđe i čelik;

-          16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 ;

-          17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10;

-          19 12 04 plastika i guma;

-          17 02 03  plastika;

-          20 01 39  plastika;

-          16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03;

-          17 02 02 staklo;

-          16 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani;

-          20 01 38 drvo drugačije od onog u 20 01 37;

-          15 01 03  drvena ambalaža

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 09.02.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.februar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva, operatera ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Ul. Kajmakčalanska br. 8

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za  izmenu i dopnu integralne dozvole za 

sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 29.01.2016 godine, operater ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, ulica Kajmakčalanska broj 8, podneo Zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva, izdate pod brojem 501-13/2011-08 od 22.02.2011.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo. Izmena se odnosi na sledeće vrste neopasnog otpada odgovarajućih  indeksnih brojeva i to :

- 10 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani;

- 19 03 07 solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06;

- 10 02 02 neprerađena šljaka;

- 12 01 03 struganje i obrada obojenih metala;

- 10 02 10 otpad od mlevenja;

- 12 01 01 struganje i obrada ferometala;

- 17 04 05 gvožđe i čelik;

- 16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 ;

- 17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10;

- 19 12 04 plastika i guma;

- 17 02 03 plastika;

- 20 01 39 plastika;

-16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03;

- 17 02 02 staklo;

- 16 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani.

Dopuna predmetne dozvole se odnosi na dodavanje novih vrsta otpada sledećih indeksnih brojeva:

            - 20 01 38 drvo drugačije od onog u 20 01 37;

            - 15 01 03 drvena ambalaža .

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 08.02.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.januar 2016.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge Knez Petrol DOO Beograd, Carice Jelene br.28                                                                                                                             

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene na životnu sredinu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za prošireni kapacitet za benzinsko-gasnu stanicu ''BP Knez Petrol Smederevo'' u Smederevu, Ul. Kovinski put bb, na katastarskim parcelama broj 2134/6 i 2134/11 KO Lipe I

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Društvo za proizvodnju, promet i usluge Knez Petrol DOO Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za prošireni kapacitet za benzinsko-gasnu stanicu ''BP Knez Petrol Smederevo'' u Smederevu, Ul. Kovinski put bb, na katastarskim parcelama broj 2134/6 i 2134/11 KO Lipe I.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 27.01. do 06.02.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.januar 2016.

Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju  i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Ul. Gajska br. 3 Osipaonica   

 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada (muljevi od fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance indeksni broj 19 02 05 ), na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici, nosioca projekta Privrednog društva za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Gajska 3, Osipaonica

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-420/2015-05 od 16.01.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada (muljevi od fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance indeksni broj 19 02 05 ), na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici, nosioca projekta Privrednog društva za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Gajska 3, Osipaonica.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 2. - ''Postrojenja za upravljanje otpadom'', alineja 1.'' odlagališta i skladišta opasnog otpada'' - kapaciteta do 10t na dan.  

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.januar 2016.

Samostalna zanatska automehaničarska radnja Auto Kostić Milan Kostić pr, Smederevo, Đure Daničića 80

 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat – mašinska radionica za remont motora motornih vozila na katastarskoj parceli broj 7109 KO Smederevo, u ul.Đure Daničića br.80, u Smederevu, nosioca projekta Samostalna zanatska automehaničarska radnja Auto Kostić Milan Kostić pr, Smederevo, Đure Daničića

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-363/2015-05 od 11.01.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat – mašinska radionica za remont motora motornih vozila na katastarskoj parceli broj 7109 KO Smederevo, u ul.Đure Daničića br.80, u Smederevu, nosioca projekta Samostalna zanatska automehaničarska radnja Auto Kostić Milan Kostić pr, Smederevo, Đure Daničića 80.

Predmetni Projekat nije obuhvaćen Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i da ukoliko nosilac projekta postupi u skladu sa uslovima utvrđenim tačkom 2. dispozitiva ovog Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.januar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Zoran Junior doo Osipaonica, Miće Jankovića br.68. na katastarskoj parceli broj 4924 KO Osipaonica u Osipaonici .

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 28. 12.2015 godine, operater Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Zoran Junior doo Osipaonica, Miće Jankovića br.68. podneo zahtev za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Izmena  se odnosi na promenu kapaciteta postrojenja i parcele tako što se predmetna parcela dobija spajanjem tri parcele među kojima se nalazi i parcela k.p.4925/3 za koju operater poseduje dozvolu za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 501-178/2010-08.god.od 06.10.2011.god.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 12.01.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.januar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu i izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera  Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga BOS Komerc D.O.O. Osipaonica, Dragutina Obradovića 19

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu i izmenu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 23. 11.2015 godine, operater Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga BOS Komerc D.O.O. Osipaonica, Dragutina Obradovića 19, podneo Zahtev za dopunu i izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Dopuna se odnosi na novu katastarsku parcelu broj 4933/36 KO Osipaonica, na kojoj operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada. Izmena se odnosi na odgovorno lice u postrojenju za upravljanje otpadom, i sada je Predrag Jovanović.

 

            Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 05.01.2016.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 12.01.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.decembar 2015.

Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju  i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Ul. Gajska br.3 Osipaonica   

                                                                                                                             

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene na životnu sredinu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju  i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Gajska 3, Osipaonica, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 30.12.2015.godine do 09.01.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.decembar 2015.

MESSER TEHNOGAS AD Beograd, Fabrika Smederevo, Goranska 12

 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za skladište boca acetilena i TNG, na katastarskoj parceli broj 2571/3 KO Radinac, nosioca projekta MESSER TEHNOGAS AD Beograd, Fabrika Smederevo, Goranska 12

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-397/2015-05 od 25.11.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za skladište boca acetilena i TNG, na katastarskoj parceli broj 2571/3 KO Radinac, nosioca projekta MESSER TEHNOGAS AD Beograd, Fabrika Smederevo, Goranska 12.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 5. ''skladištenje zapaljivih tečnosti i gasova, zemnog gasa, fosilnih goriva, nafte i naftnih derivata i hemikalija'', podtačka 1. ''skladištenje zapaljivih gasova ili proizvoda koji sadrže zapaljive gasove'', ali je manjeg kapaciteta od kapaciteta definisanog kao kriterijum za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.decembar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog  otpada, operatera kompanija Železara Smederevo D.O.O. Radinac

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole

za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22.12.2015.godine, operater kompanija ''Železara Smederevo'' D.O.O Radinac, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole novim mestom za skladištenje i tretman neopasnog otpada (19 12 02) na katastarskim parcelama broj 2571/1 i 2571/2 KO Radinac, na Aglomeraciji i Visokoj peći.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.12.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.