Grupa za zaštitu životne sredine

14.jun 2017.

''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. Jagodina, Put Kneza Mihajla 107

           

            Obaveštenje o donetom  Rešenju o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - kompleks za prikupljanje, razvrstavanje, pakovanje i čuvanje sekundarnih sirovina, na katastarskim parcelama broj 2130/2, 2134/4, 2195/2 i 2198 KO Radinac

 

 

Na osnovu člana 14. stav 4. a u vezi sa članom 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo Rešenje broj 501-192/2017-05 od 12.06.2017.godine, o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - kompleks za prikupljanje, razvrstavanje, pakovanje i čuvanje sekundarnih sirovina, na katastarskim parcelama broj 2130/2, 2134/4, 2195/2 i 2198 KO Radinac, nosioca projekta ''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. Jagodina, Put Kneza Mihajla 107.

Uvid u doneto Rešenje o obimu i sadržaju Studije može se izvršiti u prostorijama Gradske uprave u Smederevu, u ulici Omladinskoj br.1 (kancelarija br.35, II sprat), svakog radnog dana od 12-14 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu  poljoprivrede i zaštite  životne sredine u Beogradu, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.jun 2017.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ''EKOS-EXPORT IMPORT'' DOO Osipaonica, Dragutina Obradovića 29

           

            Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - privremeno skladište opasnog otpada (EE otpad, akumulatori i kablovi), na kat. parc. br. 4933/49 KO Osipaonica, u Osipaonici

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

            javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ''EKOS-EXPORT IMPORT'' DOO Osipaonica, Dragutina Obradovića 29, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - privremeno skladište opasnog otpada (EE otpad, akumulatori i kablovi), na kat. parc. br. 4933/49 KO Osipaonica, u Osipaonici, zaveden pod brojem 501-206/2017-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, u Ulici Omladinskoj br.1, (kancelarija br. 35), u periodu od 14.06. do 24.06.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.jun 2017.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Takovska 2

 

 


Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Osipaonica - SD11/SDU11/SDO11'', na mašinskoj kućici silosa u ulici Beogradskoj bb, na kat.parc. br. 44/3 KO Lugavčina, (mlin Osipaonica), u Osipaonici

  

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za radio baznu stanicu mobilne telefonije ''Osipaonica - SD11/SDU11/SDO11'', na mašinskoj kućici silosa u ulici Beogradskoj bb, na kat.parc. br. 44/3 KO Lugavčina, (mlin Osipaonica), u Osipaonici, zaveden pod brojem 501-210/2017-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 14.06. do 24.06.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.jun 2017.

 

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge DEKORACIJA DOO SMEDEREVO Nikole Pašića bb   

           

            Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - pogon za proizvodnju roletni, venecijanera, trakastih zavesa, komarnika, tendi, rolo vrata i rolo zavesa na kat.parc. br. 9520/1 KO Smederevo, u  ulici Nikole Pašića bb, u Smederevu

  

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge DEKORACIJA DOO SMEDEREVO, Nikole Pašića bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - pogon za proizvodnju roletni, venecijanera, trakastih zavesa, komarnika, tendi, rolo vrata i rolo zavesa na kat.parc. br. 9520/1 KO Smederevo, u  ulici Nikole Pašića bb, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-101/2017-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 07.06. do 17.06.2017.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.jun 2017.

 

'' Vocarescar '' DOO Beograd, Ljermontova 13/12   

      

            Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat – proizvodnja puževa, na kat.parc. br.233/9 KO Smederevo, u  Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je nosilac projekta ''Vocarescar'' DOO Beograd, Ljermontova 13/12, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - prerada puževa, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-208/2017-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, u Ulici Omladinskoj br.1, (kancelarija br. 35), u periodu od 07.06 do 17.06.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.maj 2017.

 

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O.  Osipaonica, Podunavska 81

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - skladište opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/13 KO Osipaonica, u Osipaonici


Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-147/2017-05 od 29.05.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladište opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/13 KO Osipaonica, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. Osipaonica, Podunavska 81.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom'', alineja 1.'' odlagališta i skladišta opasnog otpada''- kapaciteta do 10t na dan.   

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.maj 2017.

 

'' Telenor '' d.o.o. Novi Beograd, Omladinskih brigada 90

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Smederevo 11 '' , na katastarskoj parceli broj 1037/1 KO Smederevo, u ulici Despota Grgura br.2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), u Smederevu 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

javnost da je nosilac projekta '' TELENOR '' d.o.o. Novi Beograd, Omladinskih brigada 90, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Smederevo 11'', na katastarskoj parceli broj 1037/1 KO Smederevo, u ulici Despota Grgura br.2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), u Smederevu, zaveden pod brojem 501-198/2017-05.

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 31.05. do 20.06.2017. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 21.06.2017. godine, u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

29.maj 2017.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a

  

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o izmeni integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

operateru postrojenja HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. sa sedištem u Beogradu,  Balkanska 2a, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti 2410 – proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura).

Izmena se odnosi na promenu poslovnog imena operatera Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd u HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

29.maj 2017.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni dozvole za odlaganje neopasnog otpada, operatera HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a

  

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o izmeni  dozvole za odlaganje neopasnog otpada

 

operateru postrojenja HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. sa sedištem u Beogradu,  Balkanska 2a, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti 2410 – proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura).

Izmena se odnosi na promenu poslovnog imena operatera Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd u HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.maj 2017.

 

Metal - eko sistem DOO Jagodina, Put Kneza Mihajla 107 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticija na životnu sredinu za Projekat – kompleks za prikupljanje, razvrstavanje, pakovanje i čuvanje sekundarnih sirovina, na katastarskim parcelama broj 2130/2, 2134/4, 2195/2 i 2198 KO Radinac, nosioca projekta Metal - eko sistem DOO Jagodina, Put Kneza Mihajla 107 

 

 Na osnovu člana 28. a u vezi sa članom 14. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

            javnost da je nosilac projekta ''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. Jagodina, Put Kneza Mihajla 107, podneo zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticija na životnu sredinu za Projekat – kompleks za prikupljanje, razvrstavanje, pakovanje i čuvanje sekundarnih sirovina, na katastarskim parcelama broj 2130/2, 2134/4, 2195/2 i 2198 KO Radinac, zaveden pod brojem 501-192/2017-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 24.05. do 08.06.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

            Molimo da se u roku od 15 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticija na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.maj 2017.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja EMPORIO TEAM d.o.o. privredno društvo za trgovinu, proizvodnju i konsalting Beograd, Partizanske avijacije 4

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016), objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

O oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji – katastarska parcela broj 2134/10 KO Lipe I, operateru EMPORIO TEAM d.o.o. privredno društvo za trgovinu, proizvodnju i konsalting Beograd, Partizanske avijacije 4, izdatu od strane Odeljenja za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odseka za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupe za zaštitu životne sredine, broj 501-71/2016-05 od 17.03.2016. godine, registarskog broja 62.

Nadležni organ obaveštava javnost da je rešavajući po predlogu inspektora za zaštitu životne sredine, dana 19.05.2017. godine,  doneo Rešenje o oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, broj 501-178/2017-05, operateru EMPORIO TEAM d.o.o. privredno društvo za trgovinu, proizvodnju i konsalting Beograd, Partizanske avijacije 4, jer na predmetnoj lokaciji nije uspostavio postrojenje za tretman i skladištenje neopasnog otpada, niti obavlja delatnost upravljanja neopasnim otpadom.

Rešenjem o oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, zabranjuje se prijem otpada na lokaciji-katastarskoj parceli broj 2134/10 KO Lipe I.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.maj 2017.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje dozvole za  tretman - skladištenje neopasnog otpada, operatera  postrojenja Društvo za proizvodnju i trgovinu Metech doo Smederevo, ul. Đure Salaja br. 17.

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje neopasnog otpada

operateru postrojenja Društvo za proizvodnju i trgovinu Metech doo Smederevo, ul. Đure Salaja br. 17, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20014245, sa šifrom delatnosti 2841-Proizvodnja mašina za obradu metala – za skladištenje neopasnog otpada sledećih indeksnih brojeva: struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01), struganje i obrada obojenih metala (indeksni broj 12 01 03), papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01),  drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03), plastična ambalaža (indeksni broj15 01 02),  otpadni praškasti premazi (08 02 01),  otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13)  na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, u ulici Đure Salaj broj 17, u Smederevu.

 

Operater obavlja skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, u ulici Đure Salaja br. 17. Neopasni otpad se privremeno skladišti na mestu nastanka i  čuva radi sakupljanja.

Ukupna površina postrojenja za skladištenje je 50x50m, sa prilazom iz glavne komunikacije pristupa objektima Metech-a.

Otpad se skladišti na otvorenom prostoru, (betoniranoj površini predviđenoj za tu namenu), a u pogonima u propisano obeleženim kontejnerima.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.maj 2017.

 

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. Osipaonica, Podunavska 81

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladište opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/13 KO Osipaonica,  u Osipaonici

  

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. Osipaonica, Podunavska 81, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladište opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/13 KO Osipaonica, u Osipaonici, zaveden pod brojem 501-147/2017-05.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, u Ulici Omladinskoj br.1, (kancelarija br. 35), u periodu od 17.05. do 27.05.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.maj 2017.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 03.05.2017. godine, operater HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti 2410 – proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura) podneo Zahtev za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada izdate pod brojem 501-47/2011-08 od 16.05.2011.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo.

Izmena se odnosi na promenu poslovnog imena operatera Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd u HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a.

Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 12.05.2017.godine.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.05.2017.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.maj 2017.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za odlaganje neopasnog otpada, operatera HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za  izmenu  dozvole za odlaganje neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 03.05.2017 godine, operater HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti 2410 proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura) podneo Zahtev za izmenu dozvole za odlaganje neopasnog otpada izdate pod brojem 501-47-1/2011-08 od 12.10.2011.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo.

Izmena se odnosi na promenu poslovnog imena operatera Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd u HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a.

Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 12.05.2017.godine.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.05.2017.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.april 2017.

SZTR MESARA NEDELjKOVIĆ Dejan Nedeljković pr Smederevo, Miloša Velikog 29

 

            Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - SZTR mesara i klanica ''Nedeljković'', na katastarskoj parceli broj 801 KO Lipe II, Kovinski put bb, u Smederevu, nosioca projekta SZTR MESARA NEDELjKOVIĆ Dejan Nedeljković pr Smederevo, Miloša Velikog 29

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-118/2017-05 od 19.04.2017.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - SZTR mesara i klanica ''Nedeljković'', na katastarskoj parceli broj 801 KO Lipe II, Kovinski put bb, u Smederevu, nosioca projekta SZTR MESARA NEDELjKOVIĆ Dejan Nedeljković pr Smederevo, Miloša Velikog 29.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 9. ''Prehrambena industrija'', podtačka 1. ''postrojenja za proizvodnju, tretman, preradu ili obradu proizvoda iz sirovina životinjskog porekla (osim mleka)'' i podtačka 10. ''postrojenja za klanje životinja''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.april 2017.

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera  ''Papir servis FHB'' DOO, Umka, Beograd, Trinaestog oktobra 1

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

operateru ''Papir servis FHB'' DOO, Umka, Beograd, Trinaestog oktobra 1, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20599685, sa šifrom delatnosti 3832- ponovna upotreba razvrstanih materijala).

 

Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih brojeva neopasnog otpada i to : 15 01 03 drvena ambalaža i 20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37, koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom na katastarskoj parceli broj 137/10 KO Kolari, Kolarska bb, Smederevo, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

 

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.april 2017.

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje dozvole za  tretman - skladištenje neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo Salve Second DOO Smederevo, Šalinačka bb

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Privrednom društvu za trgovinu na veliko i malo Salve Second DOO Smederevo, Šalinačka bb, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21239518, sa šifrom delatnosti 4677- trgovina na veliko otpacima i ostacima), za tretman - skladištenje neopasnog otpada sledećih indeksnih brojeva:  19 10 01 otpad od gvožđa i čelika, 17 04 02 aluminijum, 17 04 01 bakar, bronza, mesing, 02 01 10 otpad od metala,  07 02 13 otpadna plastika, 12 01 01 struganje i obrada ferometala ,12 01 02 prašina i čestice ferometala,  12 01 03 struganje i obrada obojenih metala, 12 01 04 prašina i čestice obojenih metala, 12 01 05 obrada plastike, 16 01 06 otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente,  16 01 17 ferozni metal, 16 01 18 obojeni metal,  16 01 19 plastika, 17 02 03 plastika, 20 01 39 plastika, 17 04 04 cink, 17 04 05 gvožđe i čelik, 17 04 07 mešani metali, 17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10, 19 10 02 otpad od obojenih metala,  19 12 02 metali koji sadrže gvožđe, 19 12 03 obojeni metali, 19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11, 20 01 40 metali; 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža, 15 01 02 plastična ambalaža, 02 01 04 otpadna plastika (isključujući ambalažu), 16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15, 20 01 36 odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,  15 01 03 drvena ambalaža, 19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06, 20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37; 16 01 03 otpadne gume; 16 01 20 staklo; 17 02 02 staklo; 19 12 05 staklo; 20 01 02 staklo; 17 01 03 crep i keramika; 19 12 01 papir i karton; 20 01 01 papir i karton; 17 02 01 drvo; 19 12 04 plastika i guma; 02 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 03 01 01 otpadna kora i pluta; 03 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 03 03 01 otpad od kore i drvni otpad; 03 03 08 otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih  reciklaži; 03 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 04 01 09 otpadi od krojenja i završne obrade; 04 02 09 otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer,plastomer; 08 03 18 otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u  08 03 17; 09 01 10 kamere za jednokratnu upotrebu; 09 01 12 kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije  drugačije od onih navedenih u 09 01 11; 09 01 99 otpadi koji nisu drugačije specifirani; 10 11 12 otpadno staklo drugačije od onog navedenog  u 10 11 11; 10 12 08 otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za  građevinarstvo (posle termičkog tretmana); 15 01 04 metalna ambalaža; 15 01 05 kompozitna ambalaža; 15 01 06 mešana ambalaža; 15 01 07 staklena ambalaža; 15 01 09 tekstilna ambalaža; 15 02 03 apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i  zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02; 16 01 22 komponente koje nisu drugačije specifirane; 16 01 99 komponente koje nisu drugačije specifirane; 16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do  16 02 13;  16 06 04 alkalne baterije (izuzev 16 06 03); 16 06 05 druge baterije i akumulatora; 16 11 02 obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz  metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u  16 11 01; 16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških  procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03; 16 11 06 obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa  drugačiji od onih navedenih u 16 11 05; 17 01 01 beton; 17 01 02 cigle; 17 03 02 bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u  17 03 01; 17 04 03 olovo; 17 04 06 kalaj; 19 01 02 materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz  šljake;19 12 08 tekstil; 20 01 10 odeća; 20 01 11 tekstil; 20 01 34 baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u  20 01 33; 20 01 99 ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane; 19 10 06 laka frakcija i prašina drugačije od onih navedenih u 19 10 03; 16 01 12  kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11; 17 01 07 mešavina ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramike drugačiji od onih navedenih u 17 01 06; 16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13; 10 02 10 otpad od mlevenja; 10 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 10 08 14 strugotine sa anode; 10 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 12 01 13 otpadi od zavarivanja; 12 01 99  otpadi koji nisu drugačije specificirani; 04 02 21 otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana; 04 02 22 otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana; 10 01 03 leteći pepeo treseta i sirovog drveta; 10 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 10 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 10 03 02 ostaci anoda; 18 01 04 otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije, na katastarskoj parceli broj 559/12 KO Smederevo, u ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu.

Operater delatnost upravljanja neopasnim otpadom obavlja na lokaciji koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 559/12 KO Smederevo, na kojoj je izgrađen objekat površine 80m², spratnosti Po+P. Rad postrojenja za upravljnje otpadom obuhvata sledeće operacije: preuzimanje i prijem, skladištenje, tretman i otpremanje otpada.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.april 2017.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje otpada koji nije opasan, operatera postrojenja Društvo za proizvodnju i trgovinu Metech doo Smederevo,  Đure Salaja br. 17,

           

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 09.05.2016.godine, operater postrojenja Društvo za proizvodnju i trgovinu Metech doo Smederevo, Đure Salaja br. 17, podneo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada i to:

 - struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01),

 - struganje i obrada obojenih metala( indeksni broj 12 01 03)

 - papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01),

 - drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03),

 - plastična ambalaža (indeksni broj15 01 02)

 - otpadni praškasti premazi (08 02 01)

 - otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13)

na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, Đure Salaja br. 17,  u Smederevu.

 

Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 07.04. 2017.godine.

            Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 26.04.2017.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.april 2017.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera  ''Papir servis FHB'' DOO, Umka, Beograd, Trinaestog oktobra 1

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

o prijemu zahteva za  dopunu integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 31.03.2017.godine, operater ''Papir servis FHB'' DOO, Umka, Beograd, Trinaestog oktobra 1, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20599685, sa šifrom delatnosti 3832- ponovna upotreba razvrstanih materijala, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdate pod brojem 501-188/2014-05 od 07.05.2014.godine, od strane Odeljenja za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Grupe za zaštitu životne sredine.

Dopuna se odnosi na uvođenje novog indeksnih brojeva neopasnog otpada i to : 15 01 03 drvena ambalaža i 20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37, koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom na katastarskoj parceli broj 137/10 KO Kolari, Kolarska bb, Smederevo, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 05.04.2017.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.04.2017.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.april 2017.

A.D. ''Milan Blagojević'' Smederevo, Đure Strugara 20

 

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - pogon za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo ''Milan Blagojević'', celokupan tehnološki postupak, na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, Đure Strugara 20, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

nosilac projekta A.D. ''Milan Blagojević'' Smederevo, Đure Strugara 20,  podneo je zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - pogon za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo ''Milan Blagojević'', celokupan tehnološki postupak, na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, Đure Strugara 20, u Smederevu,  zaveden pod brojem 501-86/2017-05 od 09.03.2017.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-86/2017-05 od 10.04.2017.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada predmetnog Projekta, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.april 2017.

Društvo za proizvodnju i trgovinu ''Metech'' doo iz Smedereva, Ulica Đure Salaja br.17

 

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za celokupni tehnološki postupak – proizvodnja i prerada limova na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, Đure Salaja 17, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

nosilac projekta Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Đure Salaja 17, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za celokupni tehnološki postupak – proizvodnja i prerada limova na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, Đure Salaja 17, u Smederevu,  zaveden pod brojem 501-83/2017-05 od 06.03.2017.godine,

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu ažuriranu Studiju, broj 501-83/2017-05 od 07.04.2017.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada predmetnog Projekta, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj ažuriranoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.april 2017.

SZTR MESARA NEDELjKOVIĆ Dejan Nedeljković pr Smederevo, Miloša Velikog 29

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - SZTR mesara i klanica ''Nedeljković'', na katastarskoj parceli broj 801 KO Lipe II, Kovinski put bb, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je nosilac projekta SZTR MESARA NEDELjKOVIĆ Dejan Nedeljković pr Smederevo, Miloša Velikog 29, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - SZTR mesara i klanica ''Nedeljković'', na katastarskoj parceli broj 801 KO Lipe II, Kovinski put bb, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-118/2017-05.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 05.04. do 15.04.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.mart 2017.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo Salve Second DOO Smederevo, Šalinačka bb

 

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

    o prijemu zahteva za  izdavanje  dozvole za tretman - skladištenje neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22.02.2017.godine, operater Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo Salve Second DOO Smederevo, Šalinačka bb, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21239518, sa šifrom delatnosti 4677- trgovina na veliko otpacima i ostacima), podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje neopasnog otpada i to sledećih indeksnih brojeva: 19 10 01 otpad od gvožđa i čelika, 17 04 02 aluminijum, 17 04 01 bakar, bronza, mesing, 02 01 10 otpad od metala,  07 02 13 otpadna plastika, 12 01 01 struganje i obrada ferometala ,12 01 02 prašina i čestice ferometala,  12 01 03 struganje i obrada obojenih metala, 12 01 04 prašina i čestice obojenih metala, 12 01 05 obrada plastike, 16 01 06 otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente,  16 01 17 ferozni metal, 16 01 18 obojeni metal,  16 01 19 plastika, 17 02 03 plastika, 20 01 39 plastika, 17 04 04 cink, 17 04 05 gvožđe i čelik, 17 04 07 mešani metali, 17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10, 19 10 02 otpad od obojenih metala,  19 12 02 metali koji sadrže gvožđe, 19 12 03 obojeni metali, 19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11, 20 01 40 metali; 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža, 15 01 02 plastična ambalaža, 02 01 04 otpadna plastika (isključujući ambalažu), 16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15, 20 01 36 odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,  15 01 03 drvena ambalaža, 19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06, 20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37; 16 01 03 otpadne gume; 16 01 20 staklo; 17 02 02 staklo; 19 12 05 staklo; 20 01 02 staklo; 17 01 03 crep i keramika; 19 12 01 papir i karton; 20 01 01 papir i karton; 17 02 01 drvo; 19 12 04 plastika i guma; 02 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 03 01 01 otpadna kora i pluta; 03 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 03 03 01 otpad od kore i drvni otpad; 03 03 08 otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih  reciklaži; 03 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 04 01 09 otpadi od krojenja i završne obrade; 04 02 09 otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer,plastomer; 08 03 18 otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u  08 03 17; 09 01 10 kamere za jednokratnu upotrebu; 09 01 12 kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije  drugačije od onih navedenih u 09 01 11; 09 01 99 otpadi koji nisu drugačije specifirani; 10 11 12 otpadno staklo drugačije od onog navedenog  u 10 11 11; 10 12 08 otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za  građevinarstvo (posle termičkog tretmana); 15 01 04 metalna ambalaža; 15 01 05 kompozitna ambalaža; 15 01 06 mešana ambalaža; 15 01 07 staklena ambalaža; 15 01 09 tekstilna ambalaža; 15 02 03 apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i  zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02; 16 01 22 komponente koje nisu drugačije specifirane; 16 01 99 komponente koje nisu drugačije specifirane; 16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do  16 02 13;  16 06 04 alkalne baterije (izuzev 16 06 03); 16 06 05 druge baterije i akumulatora; 16 11 02 obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz  metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u  16 11 01; 16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških  procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03; 16 11 06 obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa  drugačiji od onih navedenih u 16 11 05; 17 01 01 beton; 17 01 02 cigle; 17 03 02 bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u  17 03 01; 17 04 03 olovo; 17 04 06 kalaj; 19 01 02 materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz  šljake;19 12 08 tekstil; 20 01 10 odeća; 20 01 11 tekstil; 20 01 34 baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u  20 01 33; 20 01 99 ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane; 19 10 06 laka frakcija i prašina drugačije od onih navedenih u 19 10 03; 16 01 12  kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11; 17 01 07 mešavina ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramike drugačiji od onih navedenih u 17 01 06; 16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13; 10 02 10 otpad od mlevenja; 10 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 10 08 14 strugotine sa anode; 10 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 12 01 13 otpadi od zavarivanja; 12 01 99  otpadi koji nisu drugačije specificirani; 04 02 21 otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana; 04 02 22 otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana; 10 01 03 leteći pepeo treseta i sirovog drveta; 10 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 10 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 10 03 02 ostaci anoda; 18 01 04 otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije, na katastarskoj parceli broj 559/12 KO Smederevo, u ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 07.04.2017.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.mart 2017.

'' TELENOR '' d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novog Beograda

 

Obaveštenje o donošenju rešenja da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Smederevo 11'', na katastarskoj parceli broj 1037/1 KO Smederevo, u ulici Despota Grgura br.2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), u Smederevu, nosioca projekta '' TELENOR '' d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-386/2016-05 od 20.03.2017.godine, da je  potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 11'', na katastarskoj parceli broj 1037/1 KO Smederevo, u ulici Despota Grgura br.2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), u Smederevu, nosioca projekta '' TELENOR '' d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd.

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetna radio bazna stanica nalazi na pomenutoj Listi II  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.mart 2017.

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon,43/11-US i 14/16), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Hesteel Serbia Iron&Steel“ d.o.o. Beograd ogranak Smederevo (železara Smederevo), operatera „Hesteel Serbia Iron&Steel“ d.o.o. Beograd. 

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, svakog radnog dana od 11 - 13 časova, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Smedereva, ul. Omladinska 1, kancelarija broj 35, II sprat svakog radnog dana od 11 do 13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna prezentacija i javna rasprava biće održane 19. aprila 2017. godine  u prostorijama Gradske uprave Grada Smedereva u Skupštinskoj sali,  sa početkom u 11 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.mart 2017.

            Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Đure Salaja 17

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za celokupni tehnološki postupak - proizvodnja i prerada limova na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, Đure Salaja 17, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Đure Salaja 17, podneo zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za celokupni tehnološki postupak-proizvodnja i prerada limova na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo, Đure Salaja 17, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-83/2017-05.

Javni uvid u predmetnu ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 15.03. do 04.04.2017. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj ažuriranoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 05.04.2017. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj ažuriranoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.mart 2017.

A.D. ''Milan Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo, Đure Strugara 20

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - pogon za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo ''Milan Blagojević'', celokupan tehnološki postupak, na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, Đure Strugara 20, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta A.D. ''Milan Blagojević'' Smederevo, Đure Strugara 20, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - pogon za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo ''Milan Blagojević'', celokupan tehnološki postupak, na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, Đure Strugara 20, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-86/2017-05.

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 15.03. do 04.04.2017. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 06.04.2017. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.mart 2017.

''Shopping Center Tri'' doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6

 

           

            Obaveštenje odonetom Rešenju da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - komercijalni kompleks-tržni centar ''RETAIL PARK'' sa pripadajućim saobraćajnim i pešačkim površinama, na kat.parc. br. 13434 KO Smederevo, u Šalinačkoj ulici u delu Industrijske zone Smedereva, nosioca projekta ''Shopping Center Tri'' doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6.

 

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-71/2017-05 od 13.03.2017.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - komercijalni kompleks-tržni centar ''RETAIL PARK'' sa pripadajućim saobraćajnim i pešačkim površinama, na kat.parc. br. 13434 KO Smederevo, u Šalinačkoj ulici u delu Industrijske zone Smedereva, nosioca projekta ''Shopping Center Tri'' doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to pod tačkom 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 1. ''Projekti urbanog razvoja''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.mart 2017.

TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat bazne stanice mobilne telefonije ''Smederevo 11'', na katastarskoj parceli broj 1037 KO Smederevo, u ulici Despota Grgura br.2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), u Smederevu, nosioca projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-bazne stanice mobilne telefonije ''Smederevo 11'', na katastarskoj parceli broj 1037 KO Smederevo, u ulici Despota Grgura br.2, (na krovnoj terasi zgrade MUP-a), u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 08.03. do 18.03.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.mart 2017.

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  Privrednom društvu za trgovinu na veliko i malo Nenad promet  D.O.O. Osipaonica, Podunavska 81

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole

za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru Privrednom društvu za trgovinu na veliko i malo Nenad promet  D.O.O. Osipaonica, Podunavska 81 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20886200, sa šifrom delatnosti 4677 - trgovina na veliko otpacima i ostacima).

 

Dopuna se odnosi na uvođenje novog indeksnog  broja neopasnog otpada (17 04 03 – olovo), koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 4933/13 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

 

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.mart 2017.

''Shopping Center Tri'' doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6,

           

            Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - komercijalni kompleks-tržni centar ''RETAIL PARK'' sa pripadajućim saobraćajnim i pešačkim površinama, na kat.parc. br. 13434 KO Smederevo, u  Šalinačkoj ulici u delu Industrijske zone  Smedereva

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je nosilac projekta ''Shopping Center Tri'' doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat- komercijalni kompleks-tržni centar ''RETAIL PARK'' sa pripadajućim saobraćajnim i pešačkim površinama, na kat.parc. br. 13434 KO Smederevo, u  Šalinačkoj ulici u delu Industrijske zone  Smedereva.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 01.03. do 10.03.2017.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

            Molimo  da se u roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, dostavite mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.februar 2017.

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni integralne dozvole za skladištenje i  tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Balkanska 2a

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole

za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o, sa sedištem u Beogradu,  Balkanska 2a, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti 2410 – proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura).

Dopuna se odnosi na neopasan otpad indeksnog broja 12 01 01 - struganje i obrada ferometala koji se generiše u procesu obrade valjaka u pogonu Hladne valjaonice,  a sada skladišti i tretira u pogonu Aglomercije.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.februar 2017.

Društvo za promet naftnih derivata Luk Oil Srbija AD, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165D, Novi Beograd

 

           

            Obaveštenje odonetom Rešenju da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za postrojenje za TNG na postojećoj benzinskoj stanici ''Smederevo'', na katastarskim parcelama broj 7252 i 7238 KO Smederevo, u ulici 16. oktobra br.86, u Smederevu, nosioca projekta Društvo za promet naftnih derivata Luk Oil Srbija AD, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165D, Novi Beograd

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-374/2016-05 od 20.02.2017.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za postrojenje za TNG na postojećoj benzinskoj stanici ''Smederevo'', na katastarskim parcelama broj 7252 i 7238 KO Smederevo, u ulici 16. oktobra br.86, u Smederevu, nosioca projekta Društvo za promet naftnih derivata Luk Oil Srbija AD, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165D, Novi Beograd.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 13. ''Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.februar 2017.

   Euro Petrol DOO Subotica, Ul. Otmara Majera br. 6

 

           

            Obaveštenje odonetom Rešenju da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - rekonstrukcije i dogradnje postojeće pumpe za TNG, izgradnjom rezervoara za tečna goriva na kat. parc. br. 4034/2 KO Smederevo, u Goranskoj 55, u Smederevu, nosioca projekta Euro Petrol DOO Subotica,  Otmara Majera 6

 

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-9/2017-05 od 08.02.2017.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - rekonstrukcije i dogradnje postojeće pumpe za TNG, izgradnjom rezervoara za tečna goriva na kat. parc. br. 4034/2 KO Smederevo, u Goranskoj 55, u Smederevu, nosioca projekta Euro Petrol DOO Subotica,  Otmara Majera 6.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 13. ''Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.februar 2017.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i  tretman neopasnog otpada, operatera Nenad Promet DOO Osipaonica, Podunavska 81

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

o prijemu zahteva za  dopunu  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08.02.2017.godine, operater Nenad Promet DOO, Osipaonica,  Podunavska 81, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20886200, sa šifrom delatnosti 4677- trgovina na veliko otpacima i ostacima) podneo Zahtev za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdate pod brojem 501-145/2013-08 od 24.09.2013.godine, od strane Odeljenja za urbanističko-komunalne,  imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Grupe za zaštitu životne sredine.

Dopuna se odnosi na uvođenje novog indeksnog broja neopasnog otpada ( 17 04 03-olovo), koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 4933/13 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.02.2017.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

02.februar 2017.

Društvo za promet naftnih derivata Luk Oil Srbija AD, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165D, Novi Beograd

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za postrojenje za TNG na postojećoj benzinskoj stanici ''Smederevo'', na katastarskim parcelama broj 7252 i 7238 KO Smederevo, u ulici 16. oktobra br.86, u Smederevu, nosioca projekta Društvo za promet naftnih derivata Luk Oil Srbija AD, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165D, Novi Beograd

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Društvo za promet naftnih derivata Luk Oil Srbija AD, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165D, Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za postrojenje za TNG na postojećoj benzinskoj stanici ''Smederevo'', na katastarskim parcelama broj 7252 i 7238 KO Smederevo, u ulici 16. oktobra br.86, u Smederevu.    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 01.02. do 11.02.2017.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo vas da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.januar 2017.

            Euro Petrol DOO Subotica, Ul. Otmara Majera br. 6

 

           

            Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat- rekonstrukcije i dogradnje postojeće pumpe za TNG izgradnjom rezervoara za tečna goriva na kat.parc. br. 4034/2 KO Smederevo, u  Goranskoj 55, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je nosilac projekta Euro Petrol DOO Subotica, Ul. Otmara Majera br. 6, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat- rekonstrukcije i dogradnje postojeće pumpe za TNG izgradnjom rezervoara za tečna goriva na kat.parc. br. 4034/2 KO Smederevo, u  Goranskoj 55, u Smederevu.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 25.01. do 04.02.2017.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

            Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.januar 2017.

           

           

            Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj raspravi i prezentaciji nacrta Lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Smederevo

 

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

zainteresovane organe, organizacije i javnost da se uvid u nacrt Lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Smederevo, može izvršiti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, kancelarija br. 35, II sprat, u periodu od 19.01. do 28.01.2017.godine, radnim danima od 10 do 12 časova. Prezentacija u elektronskoj formi se može preuzeti na sledećem linku: LINK.

            Primedbe i mišljenja na nacrt Lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Smederevo se podnose u pisanoj formi, na pisarnici Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, Grupi za zaštitu životne sredine Odeljenja za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, u toku trajanja javnog uvida (zaključno  sa 28.01.2017.godine)               

            Javna rasprava i prezentacija nacrta Lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Smederevo, biće održana 30. januara 2017. godine, u vremenu od 11 do 13 časova, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, u skupštinskoj sali.