Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове

Обавља послове који се односе на:

-          вођење матичних књига и књига држављана,

-          првостепени уПравни поступак у области личних стања грађана,

-          послове писарнице и архиве,

-          попис ствари и имовине умрлих лица,

-          припрему прописа за Градску управу,

-          издавање потврда о животу и имовном стању,

-          оверу потписа, рукописа и преписа,

-          правну помоћ,

-          вођење бирачких спискова и обезбеђивање општих услова за спровођење избора и референдума,

-   поверене послове Комесаријата у вези са збрињавањем избеглих лица и расељених лица са Косова и Метохије, вођење евиденције, као и правне и административне послове које му повери Републички комесаријат,

- поверене послове Комесаријата за избеглице Републике Србије у поступку признавања статуса избеглих и прогнаних лица,

-  стручне, организационе и административно-техничке послове за органе месних заједница,

-    старање о правилној употреби, исправности и чувању средстава за рад и инвентара месних заједница,

- послове у области финансија - израда плана улагања буџета у комуналну инфраструктуру и објекте у сеоским месним заједницама, израда плана прихода и расхода средстава самодоприноса сеоских месних заједница и праћење реализације планова,

-  послове на изради годишњих планова развоја сеоских месних заједница, праћење реализације и израда годишњих извештаја о раду сеоских месних заједница,

-    послове на изради нормативно-Правних аката месних заједница,

-    друге послове за потребе месних заједница,

            - пружање информација о свим правима која се могу остварити у оквиру локалне самоуправе, о свим одељењима Градске управе,

            - оверавање потписа, преписа и рукописа, обрасце и фотокопирање, издавање радне књижице,

            - пријем поднесака, давање обавештења и пружање помоћи странкама, разврставање и сигнирање поднесака, класификацију поднесака за свако одељење или градске органе, давање обавештења о решавању предмета, достављање предмета обрађивачу-непосредном извршиоцу,

            - издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, издавање уверења о држављанству, уношење свих промена у матичне књиге које се односе на стање грађана, пријем захтева за венчање и прослеђивање истих непосредном обађивачу,

            - оснивање нових радњи и пружање свих потребних информација и савета у вези са истим,

            - пријављивање промена у пословању, привремене и трајне одјаве радњи, оверавање дозвола везаних за оснивање нових радњи и оверавање такси дозвола, пријем захтева везаних за привреду и водопривреду,

            - пријем захтева за дечји додатак, родитељски додатак, новчану помоћ мајкама избеглицама, борачки додатак и давање свих потребних информација грађанима како би се исти остварили, пружање свих информација грађанима из области борачко-инвалидске заштите, прослеђивање захтева и поднесака на обраду непосредном извршиоцу, пријем захтева за превремени полазак деце у школу, пружање информација у вези са остваривањем накнаде за рад хранитеља,

            - пријем докумената везаних за: извод из урбанистичког плана, акт о урбанистичким условима, одобрење за градњу, пријава почетка грађења, употребна дозвола, потврда урбанистичког пројекта, одобрење за постављење мањих монтажних објеката, принудно исељење лица и друго,

            - административно - техничке полове за потребе Службе у складу са Законом,

            - стручне послове у вези са радним односима и вођење персоналне евиденције,

            - правни и административно-оперативни послови за потребе Градског јавног правобраниоца, 

            -. планови одбране, планови за ванредне ситуације и безбедности здравља на раду у складу са Законом и - планови ППЗ у складу са Законом,

            - одржавање телефонске централе, телефонских уређаја и апарата, прослеђивање и усмеравање телефонских позива, одржавање разгласних уређаја, постављање опреме и уређаја за снимање седница( Скупштине и Градског већа),

            - послове кафе - кухиње,

            - умножавање материјала  и одржавње апарата за умножавање,

            - обезбеђење зграде Градске управе, загревање зграде, - послови манипулативног радника,           

            - послови домара ( браварски послови, молерски послови и остали послови по потреби),

            - послови аутомеханичара,- послови возача, послови портира, послови робне евиденције

            - планирање, развој и одржавање сервера, локалне мреже, радних станица, активне и пасивне мрежне опреме, инсталирање, конфигурисање и одржавање сервера и оперативних система, пружање корисницима подршке приликом рада на мрежи и старање о сигурности корисничких података, прикључивање периферних уређаја, инсталирање и конфигурисање њихових програма, замену и доградњу хардвера, вођење евиденција о инсталираној опреми, софтверу и спречавање недозвољених активности корисника, обављање и других послова и

            - друге послове у складу са Законом и Статутом града.


Начелник Одељења:
Слађана Јанићијевић
телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1664
sladjana.janicijevic@smederevo.org.rs
 
 

Одсек за општу управу и месне кацеларије

шеф Лидија Михаиловић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1664

 

Одсек за месне заједнице

шеф Мирослав Степановић

телефон: +381 (0) 26 621 334

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1730

 

Одсек за нормативно-правне, кадровске и административне послове

шефица Бојана Радовановић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1839

 

Група за ванредне ситуације

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1616

 

Одсек за заједничке послове

шеф Милорад Белић

телефон: +381 (0) 26 672 724