Одељење за јавне службе

Одељење за јавне службе обавља послове који се односе на:

  

- стручне, управно-правне, надзорне, нормативно-правне, материјално-финансијске, административно-техничке и друге послове Града у области основног и средњег образовања, предшколског васпитања, културе, физичке културе, спорта, јавног информисања, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, дечје заштите и борачко-инвалидске заштите,

 

- праћење и обезбеђивање функционисања установа, организација, фондова и предузећа чији је оснивач Град из ових области и вршење надзора над њиховим радом,

 

- подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и уметничког стваралаштва, праћење реализације манифестација у области културе, физичке културе и остваривање програма установа култура од значаја за Град,

 

-  праћење рада Фонда за младе таленте и пружање стручне помоћи,

 

- послове популационе политике (родитељски додатак за новорођену децу и родитељски додатак за истовремено рођено двоје, троје или више деце, накнада трошкова за вантелесну оплодњу),

 

- послове омладинске политике (Канцеларија за младе),

 

-  обављање послова за дијаспору,

 

- послове социјалне политике (Колективни центар за интерно расељена лица и Локални савет за социјалну политику, категоризација деце, материјално обезбеђење чланова породица лица на одслужењу војног рока и признавања права на помоћ, сарадња са социјално-хуманитарним организацијама, учешће и реализација одобрених пројеката),

 

- поверене послове из делокруга Републике у области борачко-инвалидске заштите - вођење управног поступка и израда решења о остваривању права грађана у складу са републичким законима (борци НОР-а, борци ратова 1990-1999.,  војни инвалиди, породице палих и умрлих бораца и цивилни инвалиди рата), као и исплата накнада корисницима у области борачко-инвалидске заштите и израда извештаја и анализа за потребе надлежног министарства,

 

- поверене послове из делокруга Републике у делу који се односи на друштвену бригу о деци - израда решења о остваривању права грађана у области друштвене бриге о деци (дечији додатак, родитељски додатак), као и обрачун и исплата средстава корисницима права (накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге деце) и  израда извештаја и анализа за потребе надлежног министарства,

 

- друге послове  у области  основног и средњег образовања, предшколског васпитања, културе, физичке културе, спорта, јавног информисања, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, дечје заштите и борачко-инвалидске заштите, а у складу са законом и Статутом града.



Организациона поставка Одељења за јавне службе

У оквиру Одељења за јавне службе постоје три Одсека и то: Одсек за јавне службе, Одсек за друштвену бригу о деци и Одсек за здравствену и социјалну заштиту, а у оквиру овог Одсека и Група за питања дијаспоре, Рома и младих.

Укупан број систематизованих места у Одељењу за јавне службе је 32, са 41 извршиоцем. У Одељењу за јавне службе тренутно је запослено 36 извршиоца на неодређено радно време и 4 извршиоца на одређено радно време.

Руководиоци Одељења за јавне службе су:
- Начелник Одељења: Босиљка Плећић, дипломирани економиста
- Шеф Одсека за јавне службе:
- Шеф Одсека за друштвену бригу о деци: Добрила Траиловић, дипломирани правник
- Шеф Одсека за социјалну и здравствену заштиту: Љиљана Тодоровић, дипломирани правник
- Руководилац Групе за питања дијаспоре, Рома и младих: Предраг Савић, електротехничар шинских возила

Контакт:
Одсек за јавне службе:
телефон: +381 (0) 26 4629 625
телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1712

e-mail:
nacelnikjs@smedervo.org.rs
javnesluzbe@smederevo.org.rs

Одсек за друштвену бригу о деци:

телефон: +381 (0) 26 646 730
телефон: +381 (0) 26 4623 036

e-mail: ousddz@open.telekom.rs

Одсек за социјалну и здравствену заштиту:
телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1678
e-mail: n.sstanisic@smederevo.org.rs

Борачко-инвалидска заштита:
телефон: +381 (0) 26 67-27-24 лок. 1619
e-mail:
biljana.djoric@smederevo.org.rs
gordana.obradovic@smederevo.org.rs
 
Група за за питања дијаспоре, Рома и младих:
телефон: +381 (0) 26 615 946
e-mail: grupazadijasporu@smederevo.org.rs

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

ОДЛУКА О РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ
("Службени лист општине Смедерево", број 12/2007)

ОДЛУКА О ПОСЕБНОМ РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ
("Службени лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст)

 
ОДЛУКА О РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ

              Реализација наведене Одлуке се обавља по службеној дужности од стране Одељења за јавне службе и Одељења за општу управу и месне заједнице Градске управе Смедерево.
              На основу евиденције које води Одељење за општу управу и месне заједнице-Матична служба, Одељење за јавне службе обрађује податке, на основу којих се доноси Закључак о исплати једнократног износа који остварује мајка за новорођено дете, под условом да у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији града Смедерева и да је уписана у бирачки списак града Смедерева.
              У случају да је мајка због здравственог стања или ризичне трудноће била приморана да се породи ван територије града Смедерева ( о чему се не води службена евиденција од стране Одељљња за општу управу и месне заједнице Градске управе града Смедерева), неопходно је да се странка обрати писменим путем за остваривање свог права уз прилагање следеће документације:
- Захтев за остваривање права на родитељски додатак по основу рођења детета у складу са Одлуком о родитељском додатку за новорођену децу, који се може преузети и у Градском услужном центру и у Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево;
- Извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал или оверена фотокопија на шалтеру Градске управе);
-  Отпусне листе за мајку и дете надлежне установе где се мајака породила (оригинал или фотокопија);
- Потврда о бирачком праву мајке издате од стране Одељења за општу управу и месне заједнице Градске управе Смедерево и
- Фотокопија личне карте мајке или потврда полицијске управе Смедерево о пребивалишту мајке.


ПОСЕБАН РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ИСТОВРЕМЕНО РОЂЕНО ДВОЈЕ, ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ


Посебан родитељски додатак остварује мајка која роди двоје, троје или више деце одједном, под условом да је држављанин Србије и да има пребивалиште на територији града Смедерева, најкраће 12 месеци пре дана од рођења деце.
О испуњености услова за остваривање права на посебан родитељски додатак, на основу поднетог захтева, решава Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева.
Потребна документа за остваривање овог права су:
- Захтев за признавање права на остваривање посебног родитељског додатка, који се може преузети и у Градском услужном центру и у Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево;
- Извод из матичне књиге рођених за децу (оригинал или оверена фотокопија на шалтеру Градске управе);
- Уверење Полицијске управе Смедерево о пребивалишту мајке;
- Уверење о држављанству за мајку и
- Фотокопија картице рачуна (на којој се види банка и број рачуна) на који ће бити уплаћен посебан родитељски додатак.