Одсек за заштиту животне средине

            Предузеће за телекомуникације'' Telenor '' д.о.о.Београд, Ул.Омладинских бригада бр.90.

           

            Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну за базну станицу мобилне телефоније ''Смедерево 3'', у улици 17. октобра бр.12, у Смедереву

 

            Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне,  пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације '' TELENOR '' d.o.o. из Београда, Ул. Омладинских бригада бр. 90, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину, за базну станицу мобилне телефоније ''Смедерево 3'', у улици 17. октобра бр.12, у Смедереву.

             Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину  (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), овај орган ће обезбедити јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у  просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 25.12. 2013.године до 14.01.2014. године, у времену од 10 до 12 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 15.01.2014. године у времену од 10 до 12 сати.

            У јавној презентацији и јавној расправи о предметној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.